Nařízení vlády č. 423/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-423
Částka 173/2016
Platnost od 23.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Aktuální znění 01.01.2017

423

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy kromě náležitostí stanovených v § 4 obsahuje identifikační číslo dílu půdního bloku.“.

2. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zemědělská půda se zemědělskou kulturou jiná kultura není způsobilá pro poskytnutí této platby.“.

3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „podle písmene b)“ zrušují.

4. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifikace plodin, uvede v žádosti o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí pouze identifikační číslo dílu půdního bloku s kulturou orná půda. Žadatel u druhu zemědělské kultury standardní orná půda zároveň uvede název plodiny a její výměru, ze které Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin.“.

5. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) O porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25) se nejedná v případě jednotlivé environmentálně citlivé plochy menší než 0,01 ha; při výpočtu číselných údajů použije Fond matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.“.

6. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Žadatel, který využívá plochu v ekologickém zájmu, uvede v žádosti o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí identifikační číslo dílu půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu16) podle § 11 odst. 1 a její výměru.“.

7. V § 12 odst. 1 se slova „po dobu nejvýše 3 let“ a slovo „jedné“ zrušují.

8. V § 12 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „nebo jedné jeho části o výměře nejvýše 5 ha“ nahrazují slovy „nebo jeho části“.

9. V § 14 odst. 2 písm. b) se za slova „na které se“ vkládají slova „minimálně od 1. června do 15. července kalendářního roku“.

10. V § 20 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

11. V § 25 odst. 2 písm. w) se slovo „salátová“ zrušuje.

12. V § 31 odst. 1 se za slovo „evidovaných“ vkládají slova „na žadatele“ a za slovo „půdy“ se vkládá slovo „a“.

13. V nadpisu § 32 se za slovo „Snížení“ vkládají slova „nebo neposkytnutí“.

14. V § 32 odst. 6 se za slovo „dokladů“ vkládají slova „a potvrzení podle § 20 odst. 5 písm. a) a b) nebo nepředložení dokladů“.

15. V příloze č. 7 ve sloupci „Druh zeleniny“ se slova „čekanka salátová“ nahrazují slovem „čekanka“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V řízeních o žádostech o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončených se pro posouzení porušení ochrany trvalých travních porostů použije § 10 odst. 6 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. S výjimkou bodu 1 se řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Mění
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Je odkazován z
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Odkazuje na
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2017 Aktuální znění (exportováno 15.09.2019 16:52)
0. 23.12.2016 Vyhlášené znění