Vyhláška č. 338/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-338
Částka 132/2016
Platnost od 18.10.2016
Účinnost od 02.11.2016
Aktuální znění 02.11.2016

338

VYHLÁŠKA

ze dne 10. října 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 35a odst. 10 a § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb., vyhlášky č. 432/2013 Sb. a vyhlášky č. 162/2016 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu části sedmé se za slovo „ODMĚNA“ vkládají slova „A NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ“.

2. V § 24a se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Komoře náleží paušální náhrada hotových výdajů od orgánu veřejné moci za poskytování údajů z Rejstříku zástav tomuto orgánu prostřednictvím dálkového a nepřetržitého přístupu ve výši 225060 Kč zpětně za kalendářní rok, kdy byly údaje poskytovány, popřípadě v poměrné výši z této částky odpovídající počtu kalendářních měsíců, kdy byly údaje poskytovány, nebo v poměrné výši z této částky, pokud byly údaje poskytovány více orgánům veřejné moci.“.

3. V § 26a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Komoře náleží jednorázová náhrada hotových výdajů za zřízení dálkového a nepřetržitého přístupu k údajům z Rejstříku zástav orgánu veřejné moci ve výši 1125300 Kč. Tuto náhradu poskytne orgán veřejné moci, kterému byl přístup zvláštním zákonem zřízen jako prvnímu; pokud byl přístup takto zřízen více orgánům veřejné moci současně, poskytnou tuto náhradu v poměrné výši.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Mění
196/2001 Sb. Notářský tarif
Odkazuje na
196/2001 Sb. Notářský tarif
358/1992 Sb. Notářský řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 02.11.2016 Aktuální znění (exportováno 01.06.2020 04:40)
0. 18.10.2016 Vyhlášené znění