Nařízení vlády č. 337/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-337
Částka 132/2016
Platnost od 18.10.2016
Účinnost od 01.01.2017
Vyhlášené znění 18.10.2016

337

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Vláda nařizuje podle § 100 odst. 1, § 112 odst. 2 a § 117 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Čl. I

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb., nařízení vlády č. 204/2014 Sb., nařízení vlády č. 233/2015 Sb. a nařízení vlády č. 336/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí alespoň 90 minut, jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance nedostupné jeho obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich dostupnost značně ztížena, nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit, před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy.“.

2. V § 7 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí při rozdělení směny nebo výkonu práce podle § 6 odst. 2 písm. l) činí nejméně 10 % základní hodinové sazby minimální mzdy stanovené v § 2 a § 5 odst. 1 za hodinu práce odpracovanou v rozdělené směně nebo při rozděleném výkonu práce.“.

3. V příloze v části II se v oboru Doprava na konci doplňuje text, který zní:

5. skupina

Řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Čl. II

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 větě poslední se slovo „i“ nahrazuje slovy „odměnu členů osádky autobusu za dobu čekání mezi spoji časově a místně určenou jízdním řádem ve veřejné linkové osobní dopravě a“.

2. V § 2 úvodní části ustanovení se za slovo „jsou“ vkládají slova „pro účely tohoto nařízení“.

3. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „(dále jen „člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu“)“.

4. V § 2 písm. d) se za slova „členy osádky autobusu“ vkládají slova „v městské autobusové dopravě27)“.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

27) § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 2 písm. d) se slova „a členové osádky autobusu linkové osobní dopravy, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km“ zrušují.

6. V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) členové osádky autobusu v linkové osobní dopravě, kterými jsou řidiči, pomocníci řidiče a průvodčí, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km (dále jen „člen osádky autobusu v linkové osobní dopravě“); za tohoto zaměstnance se nepovažuje člen osádky autobusu podle písmene d),“.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

7. V § 2 se písmeno g) včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

8. V § 3 písm. a) se slova „s výjimkou doby čekání mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci linky časově a místně určené jízdním řádem,“ zrušují.

9. V § 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

c) čekáním mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě prováděné autobusy doba časově a místně určená jízdním řádem, ve které zaměstnanec uvedený v § 2 písm. a) a e) neřídí vozidlo ani nevykonává žádnou jinou práci pro zaměstnavatele; tato doba se nezapočítává do pracovní doby (dále jen „doba čekání mezi spoji“),“.

Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i).

10. § 9a se zrušuje.

11. V části druhé hlavě I se za díl 3 doplňuje díl 4, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 28 zní:

„Díl 4

Odměna za dobu čekání mezi spoji

§ 9a

Za každou celou hodinu doby čekání mezi spoji přísluší členu osádky autobusu podle § 2 písm. a) odměna nejméně ve výši 90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovené pro pátou skupinu prací28). Doby čekání mezi spoji se pro účely stanovení odměny v kalendářním měsíci sčítají.

28) § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.“.

12. V části druhé se za hlavu V vkládá nová hlava VI, která včetně nadpisu zní:

„HLAVA VI

ČLEN OSÁDKY AUTOBUSU V LINKOVÉ OSOBNÍ DOPRAVĚ

§ 19a

Na pracovní dobu, dobu odpočinku a bezpečnostní přestávku člena osádky autobusu v linkové osobní dopravě se použijí ustanovení § 16 až 19.

§ 19b

Za dobu čekání mezi spoji náleží členu osádky autobusu v linkové osobní dopravě odměna podle § 9a.“.

Dosavadní hlavy VI až VIII se označují jako hlavy VII až IX.

13. V části druhé se hlava IX včetně nadpisu zrušuje.

14. V § 28 se odstavec 3 zrušuje.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 7 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Souvislosti

Mění
589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Odkazuje na
589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
262/2006 Sb. Zákoník práce
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.2018 Aktuální znění (exportováno 26.05.2020 00:05)
1. 01.01.2017 - 31.12.2017
0. 18.10.2016 Dělená účinnost Vyhlášené znění