Nařízení vlády č. 237/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-237
Částka 92/2016
Platnost od 27.07.2016
Účinnost od 01.08.2016
Zrušeno k 01.08.2022 (148/2019 Sb.)
Aktuální znění 01.08.2016 - 31.07.2022

237

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb., nařízení vlády č. 373/2010 Sb., nařízení vlády č. 173/2011 Sb., nařízení vlády č. 251/2013 Sb. a nařízení vlády č. 400/2013 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství.“.

2. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „občanské sdružení, které4)“ nahrazují slovy „spolek, který“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

3. V § 3 odst. 2 se slova „do 30. června kalendářního roku“ nahrazují slovy „do 1. srpna ve včelařském roce12)“ a slovo „kalendářní“ se nahrazuje slovem „včelařský“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

12) Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368.“.

4. V § 3 odst. 3 písm. a) se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“ a slova „cíl jeho činnosti“ se nahrazují slovy „účel spolku“.

5. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení“ nahrazují slovy „osob oprávněných jednat za spolek“.

6. V § 3 odst. 3 písm. c) se slovo „sdružení“ nahrazuje slovem „spolku“.

7. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova „ , předložených Ministerstvu vnitra, včetně všech jejich pozdějších změn“ zrušují.

8. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „v občanském sdružení“ nahrazují slovy „ve spolku“.

9. V § 4 odst. 1, 2 a 4 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

10. V § 4 odst. 2 písm. d) a v § 6 odst. 2 písm. b) se za slovo „závazek“ vkládají slova „chovatele včel“.

11. V § 4 odst. 4 písm. a) až e), § 5 odst. 3, § 6 odst. 3, § 7 odst. 2 písm. a), § 7 odst. 3 a v § 8 odst. 3 se slova „31. srpna příslušného kalendářního roku“ nahrazují slovy „31. července v příslušném včelařském roce“.

12. V § 4 odst. 4 písm. a), c) a e) se slova „kalendářního roku“ nahrazují slovy „v příslušném včelařském roce“, slova „občanským sdružením“ se nahrazují slovem „spolkem“ a slovo „kalendářnímu“ se nahrazuje slovem „včelařskému“.

13. V § 6 odst. 1 se za slova „pro kočování včelstev“ vkládají slova „mimo trvalé stanoviště“.

14. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „a jehož nejmenší počet kočujících včelstev je 20“ nahrazují slovy „mimo trvalé stanoviště a jehož nejmenší počet včelstev evidovaných podle zvláštního právního předpisu3) k 1. září v příslušném včelařském roce je 20“.

15. V § 6 odst. 3 se slovo „kalendářním“ nahrazuje slovem „včelařském“.

16. Nadpis § 8 zní: „Obnova včelstev“.

17. V § 8 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „chovatelům včel na území České republiky“.

18. V § 10 odstavec 1 zní:

(1) Výše dotace na opatření podle § 4 činí nejvýše

a) 6000 Kč na pořádání nejvýše jednoho praktického kurzu pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. a) v jednom dni na jednom místě, a to i v případě, kdy je pořádáno více praktických kurzů v jednom dni na jednom místě,

b) 6000 Kč na pořádání nejvýše jednoho semináře podle § 4 odst. 1 písm. b) v jednom dni na jednom místě, a to i v případě, kdy je pořádáno více seminářů v jednom dni na jednom místě,

c) 3000 Kč na pořádání nejvýše jedné přednášky pro chovatele včel podle § 4 odst. 1 písm. c) na jednom místě a v jednom dni, a to i v případě, kdy je pořádáno více přednášek v jednom dni na jednom místě,

d) skutečně vynaložené náklady na jednotlivé zařízení podle § 4 odst. 1 písm. d) nejvýše v částce podle části A přílohy č. 2 k tomuto nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše 100000 Kč, nebo

e) 15000 Kč za příslušný včelařský rok na vedení jednotlivého včelařského kroužku podle § 4 odst. 1 písm. e), nejvýše však na 2 včelařské kroužky vedené jedním vedoucím včelařského kroužku.“.

19. V § 10 odstavec 3 zní:

(3) Výše dotace na opatření podle § 6 činí skutečně vynaložené náklady na jednotlivé zařízení podle § 6 odst. 1 nejvýše v částce podle části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení a celkem za všechna zařízení nejvýše 150000 Kč.“.

20. V § 10 odst. 5 se číslo „300“ nahrazuje číslem „200“.

21. V § 10 odst. 6 se slova „podle odstavců 2 a 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. e) a odstavců 2, 4 a 5“ a slova „podle odstavců 1, 3 a 5“ se nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. a) až d) a odstavce 3“.

22. V § 10 se doplňuje odstavec 7, který zní:

(7) Pokud souhrn všech oprávněných nároků podle odstavců 1 až 5 nedosáhne finanční částku vyhlášenou podle § 9 a upravenou podle § 14, Fond zbylé finanční prostředky na výplatu dotací podle odstavce 5 poměrně zvýší.“.

23. V příloze č. 2 část A včetně nadpisu zní:

„Část A

Seznam nových zařízení, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření technická pomoc

Druhy nových zařízeníMaximální výše dotace v Kč
(§ 4 odst. 1 písm. d)*)
1Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet)
a) ruční medomet nebo15000
b) medomet s elektrickým pohonem30000
2.Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence)15000
3.Odvíčkovací zařízení (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů)
a) mechanické5000
b) elektrické30000
4.Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním6000
5.Nádoba určená k cezení medu (síto, cedník)1000
6.Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu)25000
7.Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu)10000
8.Plnička medu (zařízení sloužící k plnění medu do obalů)10000
9.Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů (technologické vybavení prostoru zařízením umožňujícím regulaci teploty a vlhkosti)40000
10.Refraktometr1000
11.Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny)20000
12.Sluneční tavidlo nebo sáčky na vosk2000
13.Varroadna - nejvýše podle počtu registrovaných včelstev chovatele včel500
14.Jednoúčelový mechanický ometač včel12000
15.Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg s výjimkou váhy registrační10000
16.Konduktometr1000

*) V případě postupu podle § 10 odst. 6 může být výše dotace poměrně snížena.“.

24. V příloze č. 2 část B včetně nadpisu zní:

„Část B

Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření boj proti varroáze

1. VARIDOL 125 mg/ml (roztok k léčebnému ošetření včel a fumigační pásky).

2. MP 10 FUM (roztok k ošetření včelstva fumigací).

3. M-1 AER 240 mg/ml (koncentrát pro přípravu roztoku k léčebnému ošetření včel).

4. GABON PF 90 mg (proužky do úlu).

5. FORMIDOL 41 g (desky do úlu).

6. FORMIDOL 81 g.

7. APIGUARD A.U.V. (gel).

8. THYMOVAR, 15 g (proužky do úlu).

9. BEE SAFE (přípravek pro dezinfekci v chovu včel).

10. Jiný prostředek, o jehož aplikaci rozhodl orgán státní správy příslušný ve věcech veterinární péče.“.

25. V příloze č. 2 část D včetně nadpisu zní:

„Část D

Druhy nových kočovných zařízení

Druhy nových kočovných zařízeníMaximální výše dotace v Kč
(§ 6 odst. 1)*)
1.Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly)30000
2.Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích50000
3.Paleta pro kočující včelstva (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti)40000

*) V případě postupu podle § 10 odst. 6 může být výše dotace poměrně snížena.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně skončena, se dokončí podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Žádost o dotaci podle § 3 nařízení vlády č. 197/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pro včelařský rok 2016/2017 doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu do 31. srpna 2016.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
197/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Mění
197/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Je zrušen předpisem
148/2019 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Je odkazován z
148/2019 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
197/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
Odkazuje na
197/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2016 - 31.07.2022 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 20:01)
0. 27.07.2016 Vyhlášené znění