Zákon č. 223/2016 Sb.Zákon o prodejní době v maloobchodě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-223
Částka 87/2016
Platnost od 20.07.2016
Účinnost od 01.10.2016
Aktuální znění 21.11.2019

223

ZÁKON

ze dne 28. června 2016

o prodejní době v maloobchodě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Prodejní doba v maloobchodě

(1) V maloobchodě1) je zakázán prodej o těchto státních svátcích a ostatních svátcích2)

a) 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok,

b) Velikonoční pondělí,

c) 8. květen - Den vítězství,

d) 28. září - Den české státnosti,

e) 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu,

f) 25. prosinec - 1. svátek vánoční a

g) 26. prosinec - 2. svátek vánoční.

(2) V maloobchodě1) je zakázán prodej v den 24. prosince - Štědrý den od 12.00 do 24.00 hodin.

(3) Omezení prodejní doby uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužije na provozování

a) prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2,

b) čerpacích stanic s palivy a mazivy,

c) lékáren,

d) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,

e) prodejen ve zdravotnických zařízeních,

f) maloobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí3), nouzový stav4), stav ohrožení státu4) nebo válečný stav4).

§ 2

Omezení stanovené v § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje obdobně i na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

§ 3

Přestupky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje prodej v maloobchodě nebo prodej nebo výkup v provozovně uvedené v § 2 v době, kdy je jejich provozování zakázáno podle § 1 a 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do výše 1000000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku uvedeného v odstavci 1 opakovaně, lze uložit pokutu až do výše 5000000 Kč.

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní inspekce5).


§ 4

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha č. 4 bod 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

5) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Je měněn
276/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Je odkazován z
276/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
119/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
Odkazuje na
500/2004 Sb. Správní řád
245/2000 Sb. Zákon o státních svátcích a dnech pracovního klidu
240/2000 Sb. Krizový zákon
110/1998 Sb. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
64/1986 Sb. Zákon o České obchodní inspekci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 21.11.2019 276/2019 Sb. Aktuální znění (exportováno 01.06.2020 01:32)
2. 01.07.2017 - 20.11.2019 183/2017 Sb.
1. 01.10.2016 - 30.06.2017
0. 20.07.2016 Vyhlášené znění