Vyhláška č. 2/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-2
Částka 1/2016
Platnost od 08.01.2016
Účinnost od 18.01.2016
Aktuální znění 18.01.2016

2

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:


Čl. I

V § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena p) až r), která včetně poznámek pod čarou č. 41 až 43 znějí:

p) motivovat a edukovat jednotlivce, rodiny a skupiny k přijetí zdravého životního stylu a k péči o sebe41),

q) analyzovat, zajistit a hodnotit kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče42),

r) v rozsahu své odborné způsobilosti provádět opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace43).

41) Čl. 31 odst. 7 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

42) Čl. 31 odst. 7 písm. f) a h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.

43) Čl. 31 odst. 7 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2016.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Souvislosti

Mění
55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Odkazuje na
55/2011 Sb. Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
240/2000 Sb. Krizový zákon
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.01.2016 Aktuální znění (exportováno 16.09.2019 18:59)
0. 08.01.2016 Vyhlášené znění