Zákon č. 184/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-184
Částka 70/2016
Platnost od 13.06.2016
Účinnost od 28.06.2016
Aktuální znění 28.06.2016

184

ZÁKON

ze dne 24. května 2016,

kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 41/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

a) způsobovat znečištění zemědělské půdy překračováním indikačních hodnot. Indikačními hodnotami se rozumí obsahy rizikových látek nebo rizikových prvků v zemědělské půdě, při jejichž překročení dochází k ohrožení zdravotní nezávadnosti potravin nebo krmiv, přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu s půdou a negativnímu vlivu na produkční funkci zemědělské půdy, stanovené prováděcím právním předpisem; za znečišťování zemědělské půdy se nepovažuje používání látek a přípravků na zemědělské půdě v souladu se zvláštním právním předpisem28),“.

2. V § 3 odst. 3 se text „Na zemědělské půdě, kde bylo zjištěno překročení indikační hodnoty, je zakázáno používání hnojiv nebo přípravků, které obsahují rizikovou látku nebo rizikový prvek, u nichž k překročení indikačních hodnot došlo; indikačními hodnotami se rozumí obsahy rizikových látek nebo rizikových prvků v zemědělské půdě, při jejichž překročení dochází k ohrožení zdravotní nezávadnosti potravin nebo krmiv, přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při kontaktu s půdou a negativnímu vlivu na produkční funkci zemědělské půdy, stanovené prováděcím právním předpisem.“ nahrazuje textem „Preventivní hodnoty představují horní hranice obsahů rizikových látek a rizikových prvků stanovené prováděcím právním předpisem.“.

3. V § 3b odstavec 4 zní:

(4) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu zasílají údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně údajů o odvodech za odnětí do evidence odnětí zemědělské půdy vedené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném Ministerstvem životního prostředí. Údaje z rozhodnutí o souhlasu s odnětím a údaje z rozhodnutí o odvodech zasílají do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, údaje z rozhodnutí, jehož podkladem je souhlas s odnětím, do 7 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.“.

4. V § 4 odst. 4 se slovo „určení“ nahrazuje slovem „využití“.

5. V § 5 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

6. V § 7 odst. 1 se slova „územního rozhodnutí vyžadující souhlas podle § 9“ nahrazují slovy „povolení záměru podle stavebního zákona, který vyžaduje souhlas podle § 9,“.

7. V § 7 odstavec 2 zní:

(2) Alternativy umístění se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území, s výjimkou případů umístění stavby v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem.“.

8. V § 7 odst. 3 se slova „pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí“ nahrazují slovy „pozemních komunikací10), celostátních drah11) a vodních cest a jejich součástí12)“.

9. V § 7 odst. 4 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

10. V § 7 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

11. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „stavbu pro bydlení nebo“ zrušují.

12. V § 9 odst. 2 písm. c) se za slova „obnovu přirozených“ vkládají slova „a přírodě blízkých“.

13. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 38 zní:

e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím38).

38) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.“.

14. V § 9 odst. 6 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

l) vyjádření podle § 7 odst. 4, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí.“.

15. V § 11 odst. 3 se slova „moci prvního rozhodnutí“ nahrazují slovy „účinnosti prvního povolovacího aktu“.

16. V § 11 odst. 4 písm. a) se slova „do 1 roku ode dne jeho platnosti“ nahrazují slovy „do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci“.

17. V § 11 odst. 6 se doplňuje věta „Platnost rozhodnutí o odvodech vydaného původnímu povinnému zaniká týmž dnem jako platební povinnost původnímu povinnému; povinnost zaplacení případného nedoplatku tím není dotčena.“.

18. V § 11a odst. 1 písm. b) se slova „pozemních komunikací ve vlastnictví státu35)“ nahrazují slovy „dálnic, silnic a místních komunikací35)“.

Poznámka pod čarou č. 35 zní:

35) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

19. V § 11a odst. 1 písmeno k) zní:

k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku

1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo

2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo“.

20. V § 11a odst. 1 se doplňují písmena l) až p), která znějí:

l) registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou souhlasu podle § 10 odst. 2,

m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,

n) vodní nádrže,

o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,

p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.“.

21. V § 11b odst. 4 se doplňuje věta „Týmž dnem zaniká platnost rozhodnutí o odvodech za dočasné odnětí; povinnost zaplacení případného nedoplatku tím není dotčena.“.

22. V § 15 písm. k) se za slova „podle § 11 odst. 2 o“ vkládají slova „odvodech za“.

23. V § 20 odst. 1 písmeno f) zní:

f) v rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u níž došlo k překročení preventivních hodnot,“.

24. V § 20 odst. 1 písm. i) se slova „podle § 10 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 10 odst. 1“.

25. V § 20a odst. 1 písmeno f) zní:

f) rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u níž došlo k překročení preventivních hodnot,“.

26. V § 20a odst. 1 písm. i) se slova „podle § 10 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 10 odst. 1“.

27. V § 21 odst. 1 první větě se slova „ , jehož závaznou součástí by se jinak souhlas stal, nebo nemá-li toto povolení formu rozhodnutí“ zrušují.

28. V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí nebo jiné úkony podle stavebního zákona jsou závazným stanoviskem podle správního řádu a nejsou samostatným rozhodnutím ve správním řízení.“.

29. V části B přílohy k zákonu ve skupině faktorů B se slova „podzemních a povrchových“ zrušují.

30. V příloze části D bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 39 zní:

2. Zjistí, bude-li odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu negativně ovlivněn některý z faktorů životního prostředí, vyjmenovaných v části B, a v návaznosti na to určí odpovídající ekologickou váhu tohoto ovlivnění. V případech, že bude ovlivněno více faktorů životního prostředí, uplatní se nejvyšší určená ekologická váha vlivu. Ekologická váha vlivu se nepoužije při výpočtu odvodů za zemědělskou půdu odňatou ze zemědělského půdního fondu na plochách

a) výroby a skladování určených k tomuto účelu zásadami územního rozvoje nebo vydaným územním plánem, které byly schválené do 31. prosince 2014 a k tomuto dni platné,

b) určených k podpoře vyváženého a dynamického hospodářského rozvoje státu, které podle zákona o investičních pobídkách schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vláda39), nebo

c) rodinných domů včetně souvisejících staveb umisťovaných na jednom stavebním pozemku, pokud je stavebníkem fyzická osoba a rodinný dům má sloužit bytové potřebě stavebníka.

Věta třetí se nepoužije pro plochy potřebné pro umístění staveb pro skladování věcně nesouvisející se záměrem investiční akce ve výrobě.

39) § 1b zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 84/2015 Sb.”.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Souhlasu s odnětím podle § 9 není třeba, bylo-li zahájeno řízení ohledně rodinného domu umísťovaného v zastavěném území v proluce o velikosti do 0,5 ha [§ 9 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona] podle stavebního zákona v době účinnosti zákona č. 334/1992 Sb., ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a příslušný povolovací akt do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nenabyl právních účinků. Vyžaduje-li stavba rodinného domu více povolovacích aktů podle stavebního zákona, rozumí se první z nich.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Mění
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Je odkazován z
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Odkazuje na
377/2013 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
500/2004 Sb. Správní řád
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
334/1992 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.06.2016 Aktuální znění (exportováno 19.01.2021 03:45)
0. 13.06.2016 Vyhlášené znění