Vyhláška č. 383/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-383
Částka 162/2015
Platnost od 28.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Vyhlášené znění 28.12.2015

383

VYHLÁŠKA

ze dne 18. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb. a vyhlášky č. 311/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 poznámky pod čarou č. 8 a 9 znějí:

8) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

9) Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).“.

2. V § 4 odst. 5 se slova „ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního“ nahrazují slovy „na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „Úřad“)“.

3. V § 6 odst. 1 písm. b) poznámka pod čarou č. 14a zní:

14a) Příloha č. 2 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.“.

4. V § 6 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Údaje o bodech se uveřejňují na internetových stránkách Úřadu.“.

5. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Oznámení lze podat také prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových stránkách Úřadu.“.

6. V § 8 odst. 2 poznámka pod čarou č. 24 zní:

24) § 5 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb.“.

7. V § 8 odst. 3 se slova „ve Zpravodaji Českého úřadu zeměměřického a katastrálního“ nahrazují slovy „na internetových stránkách Úřadu“.

8. V § 10 odst. 1 písm. b) se slova „ , je-li příslušné státní mapové dílo vytvořeno na podkladě databáze“ zrušují.

9. § 10a, 10b, 10c a 11 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 63, 64, 29, 65 a 66 znějí:

㤠10a

Předmět správy databáze

Předmětem správy databáze jsou data o geografických objektech vedená v elektronické podobě. Databáze obsahuje geografická data z celého území České republiky zpracovaná podle jednotných zásad a standardů. Seznam geografických objektů a jejich atributů současně s kategorizací těchto objektů obsahuje příloha (bod 8).

§ 10b

Obsah správy databáze

Obsahem správy databáze je

a) vedení databáze jako digitálního modelu území České republiky včetně prostorové harmonizace jednotlivých geografických objektů a uchovávání obsahu databáze v časové řadě,

b) aktualizace databáze prováděná

1. periodicky pro plný obsah databáze v cyklu nejdéle 6 let na celém území České republiky, a to na podkladě dat dálkového průzkumu Země, šetření vybraných informací u místních orgánů veřejné správy a topografickým šetřením změn v terénu, nebo

2. průběžným záznamem podstatných změn obsahu databáze s využitím výstupů z informačních systémů veřejné správy,

c) integrace databáze v rámci informačních systémů veřejné správy postupným doplňováním vazeb na vybrané objekty jiných informačních systémů veřejné správy,

d) harmonizace databáze v rámci mezinárodní spolupráce pro rozvoj infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství63),

e) postupné zdokonalování obsahu databáze za účelem rozvoje územně orientovaných informačních systémů veřejné správy,

f) postupné zpřesňování prostorového určení geografických objektů databáze s využitím vybraných výsledků zeměměřických činností vykonávaných ve veřejném zájmu a

g) poskytování dat databáze.

§ 10c

Formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat databáze

(1) Data databáze poskytuje k užití Zeměměřický úřad v těchto formách:

a) vektorové soubory polohopisu nebo výškopisu (ve formě digitálního modelu reliéfu) území České republiky v běžně užívaných a rozšířených počítačových formátech,

b) textové soubory ve standardizovaném výměnném formátu; struktura výměnného formátu se uveřejňuje na internetových stránkách Úřadu, nebo

c) dálkový přístup k publikovaným službám informačního systému zeměměřictví.

(2) Podmínkou užití a rozšiřování dat databáze je smlouva uzavřená mezi uživatelem a Zeměměřickým úřadem, která stanoví, že data databáze bude uživatel užívat pro vlastní potřebu včetně jejich zveřejnění na intranetu (bez možnosti data rozšiřovat), nebo k jakým jiným účelům budou použita s možností rozšiřovat data samostatně, společně s tematickou nadstavbou k vydání kartografického, popřípadě jiného díla.

(3) Při užití dat databáze ke komerčním účelům se uživatel ve smlouvě zaváže uvést na produktu označení obsahující ochrannou známku - „ZABAGED“.

(4) Data databáze, pokud tomu nebrání jiný právní předpis16),27), jsou prezentována veřejně dostupnými prohlížecími službami.

§ 11

Postup při standardizaci geografického názvosloví

(1) Předmětem standardizace geografického názvosloví64) jsou

a) jména nesídelních geografických objektů z území České republiky,

b) české podoby jmen sídelních a nesídelních geografických objektů mimo území České republiky a

c) historické podoby současných jmen geografických objektů.

(2) Návrhy na standardizaci geografického názvosloví se předkládají Názvoslovné komisi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „Názvoslovná komise“), která je poradním orgánem Úřadu. Návrh obsahuje zejména

a) úplné znění jména geografického objektu, které se navrhuje standardizovat, a dosavadní alternativní jméno tohoto objektu,

b) stručný popis geografického objektu a lokalizace jména objektu v mapovém podkladu,

c) vyjádření orgánu státní správy nebo orgánu územní samosprávy29), popřípadě instituce, do jejichž územní nebo věcné působnosti náleží vyjádřit se k návrhu jména geografického objektu a

d) jméno, příjmení a adresu místa trvalého pobytu nebo název a sídlo navrhovatele a jeho vlastnoruční podpis, popřípadě jeho statutárního zástupce.

(3) Úkoly a organizační zajištění činností Názvoslovné komise vymezuje její statut vydaný Úřadem. Členy Názvoslovné komise jmenuje předseda Úřadu po projednání s vedoucími příslušných ústředních orgánů státní správy, vědeckých a jiných institucí. Statut a složení Názvoslovné komise se uveřejňuje na internetových stránkách Úřadu.

(4) Jména geografických objektů uvedených v odstavci 1 písm. a) se standardizují podle zásad a pravidel spisovné češtiny. Při standardizaci se odborně posuzuje věcná a jazyková správnost geografického jména s přihlédnutím k místně užívané podobě jména a lokalizaci standardizovaného jména. Výsledkem standardizace je jediná závazná podoba jména geografického objektu.

(5) Standardizace jmen geografických objektů uvedených v odstavci 1 písm. b) vychází z těchto zásad:

a) pojmenování geografických objektů stanoví stát, na jehož území se objekt nachází,

b) u jmen geografických objektů z území států, které používají nelatinková písma, se způsob jejich přepisu do latinky řídí doporučeními konferencí Organizace spojených národů pro standardizaci geografického názvosloví a

c) u jmen geografických objektů, u kterých existují vžité české podoby (exonyma), se jejich užívání řídí doporučeními konferencí Organizace spojených národů pro standardizaci geografického názvosloví.

(6) Standardizovaná jména geografických objektů65) jsou vedena v informačním systému geografického názvosloví. Soubory standardizovaných geografických jmen jsou publikovány na internetových stránkách Úřadu. Soubory standardizovaných geografických jmen uvedených v odstavci 1 písm. b) jsou uveřejňovány v názvoslovných publikacích řady „Geografické názvoslovné seznamy OSN-ČR“.

(7) Standardizovaná jména geografických objektů jsou závazná pro publikaci jmen geografických objektů ve státních mapových dílech64) a v databázi.

63) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

64) § 3 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona č. 359/1992 Sb.

29) § 6 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb.

65) § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 359/1992 Sb.

66) § 3 odst. 1 písm. a) až d) nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.“.

10. V § 12a odst. 1 písmeno a) zní:

a) technická zpráva, jejíž nedílnou součástí je protokol určení bodů technologií GNSS včetně příloh; vzor protokolu určení bodů technologií GNSS je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu,“.

11. V § 12a odstavec 2 zní:

(2) Náležitostmi dokumentace pomocných bodů a podrobných bodů je záznam podrobného měření změn9), jehož nedílnou součástí je protokol určení bodů technologií GNSS včetně příloh; vzor protokolu určení bodů technologií GNSS je uveřejněn na internetových stránkách Úřadu.“.

12. V § 13 odst. 4 písm. a) poznámka pod čarou č. 41 zní:

41) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V § 13 odst. 5 písmeno a) zní:

a) zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,“.

14. V § 14 odstavec 1 zní:

(1) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje

a) číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně technického vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě,

b) polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1 : 200, 1 : 500 nebo 1 : 1000 se zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací sítě,

c) měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového pole, vytyčovací sítě a podrobných bodů a

d) technickou zprávu.“.

15. V § 14 odst. 2 písmeno b) zní: „b) uvedení stavby do užívání,“.

16. V § 14 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 47 zrušuje.

17. V § 16 odstavec 1 zní:

(1) Dokladem o ukončení vysokoškolského studia ve studijním programu uvedeném v § 15 odst. 2 písm. a) a získání příslušného akademického titulu je diplom a vysvědčení nebo osvědčení o státní zkoušce nebo dodatek k diplomu v oboru „geodézie a kartografie“, „katastr nemovitostí“, „geodézie a katastr nemovitostí“, „geomatika“, „geoinformatika“, „důlní měřictví“, „inženýrská geodézie“ nebo „vojenská geodézie a kartografie“. U studijních oborů „geomatika“ a „geoinformatika“ studijního programu „geodézie a kartografie“ musí být skladba a rozsah předmětů vyučovaných podle akreditovaného studijního plánu srovnatelné s oborem „geodézie a kartografie“.“.

18. V § 18 odstavec 5 zní:

(5) Ověření výsledků v elektronické podobě se provádí připojením textového souboru obsahujícího text podle § 16 odst. 4 zákona, číslo z evidence ověřovaných výsledků a hašovací funkcí vytvořené otisky souborů, které obsahují ověřované výsledky. Textový soubor podepíše úředně oprávněný zeměměřický inženýr uznávaným elektronickým podpisem, ke kterému připojí kvalifikované časové razítko. Ověření výsledků tvořených jedním souborem je možné provést bez vyhotovování textového souboru, pokud tento výsledek přímo obsahuje text podle § 16 odst. 4 zákona a číslo z evidence ověřovaných výsledků.“.

19. V § 18 odst. 6 se slovo „webových“ nahrazuje slovem „internetových“.

20. V § 18 se odstavec 7 zrušuje. Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

21. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

„19a

Doplnění typů objektů a atributů objektů vedených v databázi

Typy objektů a atributy objektů vedených v databázi, které jsou nezbytné k zajištění činností podle § 10b písm. c) až e), jsou do doby doplnění do seznamu v příloze 8 zveřejněny v katalogu, který je publikován na internetových stránkách Úřadu.“.

22. V příloze bod 8 zní:

8. Seznam geografických objektů a jejich atributů vedených v databázi

1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty,

2. Komunikace,

3. Rozvodné sítě a produktovody,

4. Vodstvo,

5. Uzemní jednotky včetně chráněných území,

6. Vegetace a povrch,

7. Terénní reliéf,

8. Geodetické body.

1. SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY

Pořadové číslo typu objektuKód typu objektuTyp objektu v katalogu objektůGeometrické určení objektuNázev atributu *)Předmět atributuHodnoty atributu
KódPopis
1.01AL020 (NF121)Ostatní plocha v sídlechcentroid plochy (plocha)
1.02AL015Budova jednotlivá nebo blok budovobvodová linie nebo bodJMENOjméno budovyNULL**)
DRUHBUDdruh budovyvýčet vedených druhů budovy viz***)
1.03AL018Věžovitá nástavba na budově, věžovitá stavba ostatníbodJMENOjméno nástavby, stavbyNULL**)
PODTYPOBpodtyp stavebního objektu016věž blíže nespecifikovaná
090věžovitá nástavba na budově
091rozhledna
092vysílač
301rozhledna + vysílač
1.04AA010Ústí šachty, štolybodJMENOjméno šachty, štolyNULL**)
STAVOBstav užívání objektu026šachta, štola v provozu
027šachta, štola mimo provoz
DRUHTEZBYdruh těženého materiálu7uhlí
13cihlářská surovina
16kámen
25písek
27rudy
-1nezadáno/neznámo
1.05AA040Těžní věžbodJMENOjméno těžní věžeNULL**)
STAVOBstav užívání objektu026těžní věž v provozu
027těžní věž mimo provoz
DRUHTEZBYdruh těženého materiálu7uhlí
13hlína
16kámen
25písek
27rudy
30ropa
40zemní plyn
-1nezadáno/neznámo
1.06AA011 (NF122)Povrchová těžba, lomcentroid plochy (plocha)JMENOjméno místa těžby, lomuNULL**)
DRUHTEZBYdruh těženého materiálu7uhlí
13cihlářská surovina
16kámen
25písek
27Rudy, radioaktivní suroviny
28rašelina
36štěrkopísek
37keramické suroviny
38vápenec, dolomit
39ostatní nerudý
-1nezadáno/neznámo
1.07AC030 (NF123)Usazovací nádrž,centroid plochy (plocha)JMENOjméno nádrže, odkalištěNULL**)
1.08AM040 (NF124)Úložné místocentroid plochy (plocha)JMENOjméno úložného místaNULL**)
PODTYPOBtyp úložného místa dle správce
1.09AL019Kůlna, skleník, fóliovníkobvodová linieJMENOjméno kůlny, skleníku, fóliovníkuNULL**)
PODTYPOBpodtyp stavebního objektuKkůlna
Sskleník, fóliovník
1.10AF010Tovární komínbodJMENOjméno továrního komínuNULL**)
1.11AF020Dopravníkový páslinie
1.12AF030Chladící věžobvodová linie
1.13AM070Válcová nádrž, zásobníkobvodová linie nebo bodJMENOjméno nádrže, zásobníkuNULL**)
1.14AM020Siloobvodová linie nebo bod
1.15AM080Vodojem věžovýbodJMENOjméno vodojemuNULL**)
1.16AB000 (NF125)Skládkacentroid plochy (plocha)JMENOjméno skládkyNULL**)
STAVOBstav užívání objektu026skládka v provozu
027skládka mimo provoz
PODTYPOBpodtyp stavebního objektuOskládka odpadu
Mskládka materiálu
1.17AJ050Větrný mlýnbodJMENOjméno větrného mlýnaNULL**)
1.18AJ051Větrný motorbod
1.19AL200Rozvalina, zříceninaobvodová linieJMENOjméno rozvaliny, zříceninyNULL**)
1.20AL130Mohyla, pomník, náhrobekbodJMENOjméno mohyly, pomníku, náhrobkuNULL**)
1.21AL090Kříž, sloup kulturního významubodJMENOjméno kříže, sloupuNULL**)
1.22AH010Hradba, val, bašta, opevněnílinieJMENOjméno hradby, valu, bašty, opevněníNULL**)
1.23AL260ZeďlinieJMENOjméno zdiNULL**)
1.24AL030 (NF126)Hřbitovcentroid plochy (plocha)JMENOjméno hřbitovaNULL**)
1.25AK150Lyžařský můsteklinie
1.27AL000
(NF127)
Areál účelové zástavbycentroid plochy (plocha)JMENOjméno areáluNULL**)
TYPZASTtyp účelové zástavby101hlubinná těžba
102strojírenský průmysl
103chemický průmysl
104textilní, oděvní a kožedělný
105průmysl skla, keramiky a stavebních hmot
106potravinářský průmysl
107dřevozpracující a papírenský průmysl
108polygrafický průmysl
109hutnický průmysl
110ostatní, nerozlišený průmysl
111chov hospodářských zvířat
112zemědělský areál ostatní
113skleníkové pěstování plodin
201areál hradu (zřícenin)
202areál zámku
203archeologické naleziště
204hvězdárna
205kostel
206klášter
207kulturní objekt ostatní
208muzeum
209letní scéna
210škola
211výstaviště
212skanzen
213zoo, safari
214botanická zahrada
301sportovní areál
302plavecký areál
303stadión
304dostihový areál, parkur
305auto-moto-cyklo areál
306golfový areál
307střelnice
308plochy pro SLZ
309koupaliště
310camping
311hřiště
312chatová kolonie
313rekreační zástavba
314kynologické cvičiště
401sklad, hangár
402přístav
403depo
404technické služby
405úpravna vody
406čistírna odpadních vod
407vodojem zemní
408autobusové nádraží
409čerpací stanice pohonných hmot
410meteorologická stanice
411vysílač
412nemocnice
413další zdravotní a sociální zařízení
414věznice
415kasárny a vojenské objekty
416skupinové garáže
1.28EX010Doplňková linielinie
1.31AL016Definiční bod adresního místabodID_RUIANidentifikátor adresního bodu v RÚIAN
1.32AM060BunkrbodJMENOjméno bunkruNULL**)

2. KOMUNIKACE

Pořadové číslo typu objektuKód typu objektuTyp objektu v katalogu objektůGeometrie ké určení objektuNázev atributu*)Předmět atributuVýčet hodnot atributu
KódPopis
2.01AP001Silnice, dálnicelinie - osa silnice, dálniceJMENOjméno silnice, dálniceNULL**)
CISLOUSEKUčíslo úseku komunikace dle správce
SILNICEoznačení komunikace dle správce
TYPSILNICEtřída silniceDdálnice
Rrychlostní komunikace
S1silnice 1. třídy
S2silnice 2. třídy
S3silnice 3. třídy
2.02AP002Ulicelinie - osa uliceNAZEVnázev uliceNULL**)
ULICE_IDidentifikátor pojmenované ulice (veřejného prostranství) podle RÚIANNULL**)
TYPULICEtyp ulice026ulice sjízdná v sídle
025ulice nesjízdná v sídle
926ulice sjízdná mimo sídlo
925ulice nesjízdná mimo sídlo
2.03AP010Cestalinie - osa cestyJMENOjméno cestyNULL**)
TYPCESTYtyp cesty025cesta neudržovaná
026cesta udržovaná
099cesta parková a hřbitovní
2.04AP003Pěšinalinie - osa pěšinyJMENOjméno pěšinyNULL**)
2.05AP020Křižovatka mimoúrovňovábodCISLOUZLUkód uzlového bodu dle správce
EXIToznačení výjezdu z dálnice (EXIT) dle správceNULL**)
SILNICE 1označení komunikace 1 dle správce
SILNICE2označení komunikace 2 dle správceNULL**)
2.06AQ062Křižovatka úrovňovábodCISLOUZLUkód uzlového bodu dle správce
EXIToznačení výjezdu z dálnice (EXIT) dle správceNULL**)
SILNICE1označení komunikace 1 dle správce
SILNICE2označení komunikace 2 dle správceNULL**)
2.07AP004Uzlový bod silniční sítěbodCISLOUZLUkód uzlového bodu dle správce
SILNICE1označení komunikace 1 dle správce
SILNICE2označení komunikace 2 dle správceNULL**)
2.08AQ040MostlinieJMENOjméno mostuNULL**)
IDENT_OBJčíslo stavebního objektu na silnici, dálnici dle správceNULL**)
SILNICEoznačení silnice nebo dálnice dle správceNULL**)
KOD_ZELEZoznačení traťového a definičního úseku železnice dle správceNULL**)
2.09AQ043Lávkalinie nebo bodJMENOjméno lávkyNULL**)
2.10AQ041Podjezdlinie nebo bodIDENT_OBJčíslo stavebního objektu na silnici, dálnici dle správceNULL**)
SILNICEoznačení silnice nebo dálnice dle správceNULL**)
2.11AQ042Železniční přejezdlinie nebo bodSILNICEoznačení silnice, dálnice dle správceNULL**)
IDENT_OBJčíslo stavebního objektu na silnici dle správceNULL**)
KOD_ZELEZ1označení traťového a definičního úseku železnice dle správce
KOD_ZELEZ2označení 2. traťového a definičního úseku železnice dle správceNULL**)
KOD_ZELEZ3označení 3. traťového a definičního úseku železnice dle správceNULL**)
KOD_ZELEZ4označení 4. traťového a definičního úseku železnice dle správceNULL**)
KOD_ZELEZ5označení 5. traťového a definičního úseku železnice dle správceNULL**)
TYPPREtyp zabezpečení železničního přejezdu dle správce
KOD_DRAHčíslo železničního přejezdu dle správceNULL**)
2.12AQ065Propusteklinie nebo bod
2.13AQ080PřívozlinieJMENOjméno přívozu
SILNICEoznačení silnice dle správceNULL**)
IDENT_OBJčíslo stavebního objektu na silnici dle správceNULL**)
NAZEVTOKUjméno vodního toku (nebo vodní nádrže)
2.14AQ130TunellinieJMENOjméno tuneluNULL**)
SILNICEoznačení silnice nebo dálnice dle správceNULL**)
IDENT_OBJčíslo stavebního objektu na silnici, dálnici dle správceNULL**)
KOD_ZELEZoznačení traťového a definičního úseku železnice dle správceNULL**)
2.15AQ135 (NF128)Parkoviště, odpočívkacentroid plochy (plocha)
2.17ANO 10Železniční traťlinie - osa tratiJMENOjméno železniční tratiNULL**)
KOD_ZELEZoznačení traťového a definičního úseku železnice dle správce
TYPROZCHrozchod kolejí005rozchod kolejí normální
004rozchod kolejí úzkorozchodný
TYPTRATItyp trati dle správce001elektrizovaná trať
004neelektrizovaná trať
VLASTNIKvlastník železnice005státní železnice
006soukromá železnice
999neurčeno
POCETKOLEJpočet kolejí
2.18AN050Železniční vlečkalinie - osa vlečkyJMENOjméno železniční vlečkyNULL**)
KOD_ZELEZoznačení traťového a definičního úseku vlečky dle správceNULL**)
TYPROZCHrozchod kolejí005rozchod kolejí normální
004rozchod kolejí úzkorozchodný
TYPTRATItyp trati dle správce001elektrizovaná vlečka
004neelektrizovaná vlečka
POCETKOLEJpočet kolejí
2.19AN060 (NF129)Kolejištěcentroid plochy (plocha)
2.20AQ126Železniční stanice, zastávkabodZST_Kkód dopravního místa dle správce
ZST_Pjméno dopravního místa dle správce
TYPtyp dopravního místa dle správce
2.21AQ127Stanice metrabodSTMETRO_Kkód stanice z aktuálního číselníku stanic metra
STMETRO_Pjméno stanice z aktuálního číselníku stanic metra
2.22AQ010Lanová dráha, lyžařský vleklinie - osa lanové dráhy, lyžařského vlekuTYPUSKOMpodtyp úseku komunikaceVvisutá lanová dráha
Llyžařský vlek
PLpozemní lanová dráha
2.23AQ020Stožár lanové dráhybod
2.24AN011Tramvajová dráhalinie - osa dráhy
2.25GB005 (NF130)Letištěcentroid plochy (plocha)NAZEVnázev letiště z oficiálního seznamu letišť podle správce
KOD_ICAOkód letiště ICAO z oficiálního seznamu letišť podle správce
TYPLETtyp letiště dle správce
ARPzeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště
2.26GB055Obvod letištní dráhyobvodová linie
2.27GB054Osa letištní dráhylinie - osa dráhyKOD_ICAOkód letiště ICAO z oficiálního seznamu letišť podle správce
OZNACDRAHYnázev/azimut letištní dráhyNULL**)
TYPDRAHYtyp letištní dráhyPVpřistávací a vzletová
POpojížděcí
2.28AN012Metrolinie - osa tratiTYPUSKOMpodtyp úseku komunikacePpodzemní úsek metra
Nnadzemní úsek metra
2.30BH070BrodlinieJMENOjméno broduNULL**)
SILNICEoznačení silnice, dálnice dle správceNULL**)
IDENT_OBJčíslo stavebního objektu na silnici dle správceNULL**)
NAZEVTOKUjméno vodního tokuNULL**)
2.31AP011Silnice neevidovanálinie - osaJMENOjméno silniceNULL**)
2.32AP012Silnice ve výstavbělinie - osa silniceSILNICEoznačení komunikace dle správceNULL**)
2.33AQ125 (NF134)Areál železniční stanice, zastávkycentroid plochy (plocha)ZST_Kkód dopravního místa dle správce
ZST_Pjméno dopravního místa dle správce
TYPtyp dopravního místa dle správce
2.34GB035HeliportbodNAZEVnázev heliportu podle správce

3. ROZVODNÉ SÍTĚ A PRODUKTOVODY

Pořadové číslo typu objektuKód typu objektuTyp objektu v katalogu objektůGeometrické určení objektuNázev atributu *)Předmět atributuVýčet hodnot atributu
KódPopis
3.01AD010
(NF131)
(AD010P)
Elektrárnacentroid plochy (plocha) (bod)JMENOjméno elektrárnyNULL**)
PODTYPE Ltyp elektrárny dle správce
ID_ERUidentifikátor elektrárny dle správce
3.02AD030 (NF132)Rozvodna, transformovnacentroid plochy (plocha)
3.03AT030Elektrické vedenílinieNAZEVoznačení vedení
NAPETInejvyšší napětí v kV
3.04AT040Stožár elektrického vedeníbod
3.05AQ113Dálkový produktovod, dálkové potrubílinieDRUHMEDdruh přepravovaného materiáluETetylen
KAodpadní voda
OSostatní nerozlišené
PLplyn
POpopílek
ROropa
TEteplo
VOvoda
NAZEVoznačení vedení produktovodu, potrubíNULL**)
3.06AQ116
(NF133)
Přečerpávací stanice produktovoducentroid plochy (plocha)

4. VODSTVO

Pořadové číslo typu objektuKód typu objektuTyp objektu v katalogu objektůGeometrické určení objektuNázev atributu *)Předmět atributuVýčet hodnot atributu
KódPopis
4.01BH170Zdroj podzemních vodbodJMENOjméno zdrojeNULL**)
KODoznačení pramenu nebo vrtuNULL**)
TYPZDROJtyp zdrojePSpramen
LZlázeňské zřídlo
KAkašna
VRstudna, vrt
4.02BH140Vodní toklinie - osa tokuJMENOjméno vodního tokuNULL**)
USEK_IDjednoznačný identifikátor úseku vodního toku
KODPOVODIkód povodí dle správce
VYDATTOKvydatnost vodního toku008stálý vodní tok
006občasný vodní tok
TYPTOKUtyp vodního toku001povrchový nesplavný
004podzemní
099povrchový splavný
IDVTidentifikátor vodního toku dle správce
4.03BH142RozvodnicelinieKODPOVODI1kód přilehlého povodí dle správce
KODPOVODI2kód přilehlého povodí dle správceNULL**)
4.04BB005PřístavištěbodJMENOjméno přístaviště
NAZEVTOKUjméno vodního toku
4.06BH180Vodopádlinie nebo bodJMENOjméno vodopáduNULL**)
NAZEVTOKUjméno vodního tokuNULL**)
4.07BI020Přehradní hráz, jezlinie - osa hráze, jezuJMENOjméno hráze, jezuNULL**)
NAZEVTOKUjméno vodního tokuNULL**)
TYPVODpodtyp objektuPpřehradní hráz
Jjez
4.08BI030Plavební komoralinie - osa komoryJMENOjméno plavební komory
NAZEVTOKUjméno vodního toku
4.09BH010Akvadukt, shybkalinieJMENOjméno akvaduktu, shybkyNULL**)
TYPVODpodtyp objektuAakvadukt
Sshybka
4.10BH080 (NF120)Vodní plochacentroid plochy (plocha)JMENOjméno vodní plochyNULL**)
STOJVODAstojatá vodaAano
Nne
4.11BH000Břehová čáraobvodová linie vodního toku nebo plochy
4.12BH095Bažina, močálobvodová linieJMENOjméno bažiny, močáluNULL**)

5. ÚZEMNÍ JEDNOTKY VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

Pořadové číslo typu objektuKód typu objektuTyp objektu v katalogu objektůGeometrické určení objektuNázev atributu *)Předmět atributuVýčet hodnot atributu
KódPopis
5.01FA000Hranice správní jednotky a katastrálního územílinieKODUTJ1kód přilehlé UTJ dle správceNULL**)
KODUTJ2kód přilehlé UTJ dle správceNULL**)
KODKU1kód přilehlého KÚ dle správceNULL**)
KODKU2kód přilehlého KU dle správceNULL**)
5.15FA211Maloplošné zvláště chráněné územíplochaNAZEVnázev maloplošného zvláště chráněného území dle správce
KODCHUkód maloplošného zvláště chráněného území dle správce
KATEGCHUkategorie maloplošného zvláště chráněného území dle správceNPRnárodní přírodní rezervace
PRpřírodní rezervace
NPPnárodní přírodní památka
PPpřírodní památka
5.16FA212Velkoplošné zvláště chráněné územíplochaNAZEVnázev velkoplošného zvláště chráněného území
KODCHUkód velkoplošného zvláště chráněného území dle správce
KATEGCHUkategorie velkoplošného zvláště chráněného území dle správceNPnárodní park
CHKOchráněná krajinná oblast
5.17AA000Dobývací prostoryplochaNAZEVnázev dobývacího prostoru dle správce
IDkód dobývacího prostoru dle správce
5.18FA230Chráněné ložiskové územíplochaNAZEVnázev chráněného ložiskového území dle správce
IDkód chráněného ložiskového území dle správce

6. VEGETACE A POVRCH

Pořadové číslo typu objektuKód typu objektuTyp objektu v katalogu objektůGeometrické určení objektuNázev atributu *)Předmět atributuVýčet hodnot atributu
KódPopis
6.01EX100Hranice užívání půdylinie - hranice ploch
6.02EA010 (NF101)Orná půda a ostatní dále nespecifikované plochycentroid plochy (plocha)
6.03EA055 (NF102)Chmelnicecentroid plochy (plocha)
6.04EA040 (NF103)Ovocný sad, zahradacentroid plochy (plocha)
6.05EA050 (NF104)Vinicecentroid plochy (plocha)
6.06EB010 (NF105)Trvalý travní porostcentroid plochy (plocha)
6.07EC015 (NF106)Lesní půda se stromycentroid plochy (plocha)
6.08EB020 (NF107)Lesní půda s křovinatým porostemcentroid plochy (plocha)
6.09EB021 (NF108)Lesní půda s kosodřevinoucentroid plochy (plocha)
6.10EA060 (NF109)Okrasná zahrada, parkcentroid plochy (plocha)
6.11EC030Významný nebo osamělý strom, lesíkbodJMENOjméno stromu, lesíkaNULL**)
TYPVEGdruh vegetaceOSosamělý strom
Losamělý lesík
6.12EC035Liniová vegetacelinieTYPVEGdruh vegetaceSstromořadí
Zživý plot
6.13EC040Lesní průseklinie
6.14EB030Rašeliništěobvodová linie nebo bodJMENOjméno rašeliništěNULL**)
6.15NF211Pomocná hranice užívánílinie - hranice ploch

7. TERÉNNÍ RELIÉF

Pořadové číslo typu objektuKód typu objektuTyp objektu v katalogu objektůGeometrické určení objektuNázev atributu *)Předmět atributuVýčet hodnot atributu
7.01DB000Hranice geomorfologické jednotkylinieKODGEOMJ 1kód přilehlé geomorfologické jednotky
KODGEOMJ 2kód přilehlé geomorfologické jednotky
7.02CA010VrstevnicelinieVYSKAvýška vrstevnice v metrech
7.03CA030Kótovaný bodbodVYSKAnadmořská výška kótovaného bodu v metrech
7.04CA031Výškový bod reliéfubod (3D)****)
7.05CA033Výškový bod povrchubod (3D)****)
7.06DB 160Skalní útvaryobvodová linieJMENOjméno skalních útvarůNULL**)
7.07DB060Rokle, výmollinie
7.08DB210Sesuv půdy, suťobvodová linie
7.09DB030Vstup do jeskyněbodJMENOjméno jeskyněNULL**)
7.10DB 161Osamělý balvan, skála, skalní sukbodJMENOjméno balvanu, skály, sukuNULL**)
7.11DB 162Skupina balvanůlinie nebo bodJMENOjméno skupiny balvanůNULL**)
7.12DB090Stupeň, srázlinie
7.13DB080Pata terénního útvarulinie

8. GEODETICKÉ BODY

Pořadové číslo typu objektuKód typu objektuTyp objektu v katalogu objektůGeometrické určení objektuNázev atributu *)Předmět atributuVýčet hodnot atributu
KódPopis
8.01ZB060Bod polohového bodového polebodNAZEVoznačení bodu PBP
VYSKAnadmořská výška v metrechNULL**)
TYPGBpodtyp geodetického bodu21bod s evidovanými souřadnicemi ETRS89
20ostatní body PBP
TYPPOLBtyp bodu polohového pole22trigonometrický bod
23zhušťovací bod
24přidružený bod
8.02ZB020Bod základního výškového bodového polebodNAZEVoznačení bodu ZVBP
VYSKAnadmořská výška v metrech
TYPGBpodtyp geodetického bodu31zvlášť významný bod ZVBP (základní nivelační body a body ZGS)
30ostatní bod ZVBP
8.03ZC000Bod základního tíhového bodového polebodNAZEVoznačení bodu ZTBP
VYSKAnadmořská výška v metrech
TYPGBpodtyp geodetického bodu41zvlášť významný bod ZTBP (absolutní tíhové body, body sítě nultého řádu a body hlavní gravimetrické základny)
40ostatní bod ZTBP

*) Každý typ objektu ZABAGED® obsahuje jednoznačný identifikátor FID_ZBG. Výjimku tvoří pouze typy objektů 7.02 Vrstevnice, 7.04 Výškový bod reliéfu a 7.05 Výškový bod povrchu, které tento atribut nemají.

**) NULL znamená, že hodnota atributu může být prázdná.

***) strojírenský průmysl; chemický průmysl; textilní, oděvní a kožedělný průmysl; průmysl skla, keramiky a stavebních hmot; potravinářský průmysl; dřevozpracující a papírenský průmysl; polygrafický průmysl; hutnický průmysl; ostatní, nerozlišený průmysl; chov hospodářských zvířat; zemědělský podnik ostatní; přečerpávací stanice produktovodu; hvězdárna; kostel; klášter; kulturní objekt ostatní; muzeum; divadlo; škola; kaple; synagoga; sportovní hala; krytý bazén; budova blíže neurčená; hangár, sklad; vodojem zemní; čerpací stanice pohonných hmot; meteorologická stanice; nemocnice; další zdravotní a sociální zařízení; věznice; kasárny a vojenské objekty; garážový dům; pošta; rozvodna, transformovna; správní a soudní budova; obchodní středisko s potravinami; obchodní středisko bez potravin.

****) data jsou publikována v obvyklých formátech pro digitální modely terénu (GRID, TIN, Coverage).“.

23. V příloze bodu 9 podbodu 9.8 v úvodní větě se slova „bodů podrobného polohového bodového pole“ zrušují.

24. V příloze bodu 9 podbodu 9.11 v úvodní větě se slovo „ , využitím“ zrušuje a písmena a) a b) znějí:

a) pro práce, pro které je postačující přesnost vyhovující charakteristice přesnosti mxy = 0,06 m, využitím zpřesněné globální transformace mezi ETRS v epoše 1989.0 a S-JTSK bez volby identických bodů, jestliže je dodržen postup uvedený v návodu k použití takového programu, nebo

b) pro transformaci pomocí výpočtu místních transformačních parametrů na základě volby identických bodů při splnění těchto podmínek:“.

25. V příloze se doplňuje bod 10, který zní:

10. Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných terestricky

10.1 Při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití terestrických měření se musí používat takové přístroje a pomůcky, zpracovatelské výpočetní programy a měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických a výpočetních prací (dále jen „výsledky“). Při měření i početním zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené v dokumentaci pro příslušné přístroje i pro použitý zpracovatelský program.

10.2 Při geodetických měřeních se dodržují obecně platné geodetické principy, metody a postupy. Pro výsledky, pro které je postačující přesnost vyhovující charakteristice přesnosti mxy = 0,14 m, musí měření vyhovovat zejména podmínkám:

a) Pro určení souřadnic volného polárního stanoviska musí být použity dva body polohových bodových polí nebo pomocné body, přičemž musí být na oba dva změřeny vodorovné směry a délky.

b) Při určení souřadnic stanoviska protínáním ze směrů, nebo protínáním z délek, nebo jako volného polárního stanoviska musí být úhel mezi směry na určovaném stanovisku v rozmezí 30 gon až 170 gon.

c) Orientace na stanovisku se provede vždy nejméně na dva body polohových bodových polí nebo na pomocné body. Nelze-li zaměřit více než jeden orientační směr, musí se použít oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad nebo se správnost orientace ověří kontrolním zaměřením podrobného bodu, který byl určen z jiného stanoviska.

d) Je-li podrobné měření připojeno pouze na v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body a nelze žádné orientace na body polohových bodových polí nebo pomocný bod dosáhnout, orientace se provede nejméně na dva takové podrobné body.

e) Délka polygonového pořadu tvořeného pomocnými body nesmí být větší než 2000 m.

f) Volný polygonový pořad může být nejvýše dvakrát lomený a nesmí být delší než 250 m.

g) Délka rajónu může být nejvýše 1000 m.

h) Délka rajónu může být nejvýše o 1/3 větší než délka měřické přímky (je-li výchozí bod rajónu na přímce mezilehlý, pak její delší části), na kterou je rajón připojen, nebo nesmí být větší, než je délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu.

i) Měřickou přímku lze jednoduchými měřickými pomůckami prodloužit maximálně o 1/3 její délky.

j) Při použití ortogonální metody nesmí být délka kolmice větší než 3/4 délky příslušné měřické přímky a nesmí přesáhnout délku 30 m.

k) Podrobné body, které není ze stanoviska vidět přímo, lze zaměřit s použitím polárních kolmic. Polární kolmice nesmí být delší než 1/2 vzdálenosti její paty od stanoviska a nesmí přesáhnout délku 30 m.“.


Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informačních společností, v platném znění.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
Mění
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
Je odkazován z
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
Odkazuje na
358/2013 Sb. Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí
357/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
256/2013 Sb. Katastrální zákon
430/2006 Sb. Nařízení o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
183/2006 Sb. Stavební zákon
31/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zeměměřictví
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
359/1992 Sb. Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
344/1992 Sb. Katastrální zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2016 Aktuální znění (exportováno 16.06.2021 18:14)
0. 28.12.2015 Vyhlášené znění