Vyhláška č. 345/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-345
Částka 146/2015
Platnost od 18.12.2015
Účinnost od 01.01.2016
Vyhlášené znění 18.12.2015

345

VYHLÁŠKA

ze dne 10. prosince 2015,

kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.

Ministerstvo financí stanoví podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., k provedení § 3 až 13, § 15 až 16a a § 17:


Čl. I

Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. b) bodu 2 se slova „koeficient“ nahrazují slovy „hodnota kvalitativního pásma znaku“ a slova „uvedený“ se nahrazují slovy „uvedená“.

2. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Cena určená podle odstavce 1 se zaokrouhlí na celé koruny.“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „ , kromě pozemku uvedeného v odstavci 5,“ zrušují a za slova „index trhu,“ se vkládají slova „není-li pro vybraný pozemek určena jeho hodnota v příloze č. 3 k této vyhlášce,“.

4. V § 4 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „v případě, že ke hranici pozemku nejsou přivedeny žádné inženýrské sítě“.

5. V § 4 odstavce 5 a 6 znějí:

(5) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, určeného k zastavění skládkou regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, stavebním povolením, nebo veřejnoprávní smlouvou nebo zastavěného pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × 0,80,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle odstavce 1,

0,8 ...... koeficient.

(6) Základní cena upravená nezastavěného pozemku určeného regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem nebo pozemku již zastavěného vodním dílem a dalšími stavebními součástmi vodního díla, které se eviduje v katastru nemovitostí, nebo pozemku rybníku a malé vodní nádrže vedeného v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × k,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku obce v Kč za m2, určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle odstavce 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle odstavce 1,

k ...... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku, který činí

0,85 ...... pro pozemek již zastavěný vodním dílem, nebo pozemku vedeného v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří u rybníku a malé vodní nádrže,

0,60 ...... pro pozemek nezastavěný, ale určený regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu, nebo veřejnoprávní smlouvou k zastavění vodním dílem, popřípadě jeho část, která bude skutečně zastavěná stavbou vodního díla; pozemek, popřípadě jeho část, který vodním dílem skutečně zastavěn nebude, se ocení podle § 8 jako vodní plocha.“.

6. V § 5 odst. 1 se slova „ , § 8 a § 9 odst. 5 a 6“ zrušují.

7. V § 5 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.

8. V § 5 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 3 až 5.

9. V § 5 odst. 5 se za slova „podle § 3“ vkládají slova „a 4“.

10. V § 6 odst. 5 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 6“.

11. V § 8 odst. 2 se za slova „podle § 4 odst. 6“ vkládají slova „jako základní cena upravená pozemku zastavěného vodním dílem“ a číslo „0,2“ se nahrazuje číslem „0,15“.

12. V § 8 odstavec 3 zní:

(3) Základní cena upravená pozemku rybníku nebo malé vodní nádrže, včetně jeho části pod hrází a jeho dalších stavebních součástí, vedeného v katastru nemovitostí jako vodní plocha, jakož i pozemku, který je určen regulačním plánem, rozhodnutím o umístění stavby, územním souhlasem, ohlášením stavebnímu úřadu nebo veřejnoprávní smlouvou ke stavbě rybníku a malé vodní nádrže, se určí podle § 3 a vynásobí se koeficientem 0,08 u pozemku v zastavěném území, nebo 0,07 u pozemku v nezastavěném území.“.

13. V § 8 odst. 4 se číslo „0,07“ nahrazuje číslem „0,06“.

14. V § 9 odstavce 2 až 4 znějí:

(2) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro skládky, skladové, odstavné, nebo manipulační plochy, přírodní sportoviště, rekreační plochy, nebo pozemku takto již užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × 0,50,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3,

IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ...... index polohy, který se určí podle § 4 odst. 1,

0,50 ...... konstanta.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(3) Základní cena upravená nezastavěného pozemku, na který bylo vydáno rozhodnutí o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, je cena určená podle vzorce

ZCU = ZC × IT × IP × k,

kde

ZCU ...... základní cena upravená pozemku ve vymezeném prostoru v Kč za m2,

ZC ...... základní cena pozemku v Kč za m2, určená podle § 3; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, použije se pro výpočet nejnižší ze základních cen obcí ve vymezeném prostoru; pokud je takto určená základní cena nižší než polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru, použije se pro výpočet polovina nejvyšší základní ceny obce ve vymezeném prostoru,

IT ...... index trhu, který se určí podle § 4 odst. 1,

IP ...... index polohy obce, který se určí podle § 4 odst. 1; zasahuje-li vymezený prostor pro povrchovou těžbu na území více obcí, index polohy se určí ve vztahu k obci, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází,

k ...... koeficient pro úpravu základní ceny pozemku určeného rozhodnutím o změně využití území pro terénní úpravy v souvislosti s těžební a jí obdobnou činností nebo s ní souvisejícími pracemi na zemském povrchu, zejména pro zřizování lomů, pískoven, odvalů a výsypek, nebo pozemku již takto užívaného, činí

0,40 ...... v obcích s počtem nad 250000 obyvatel,

0,50 ...... v obcích s počtem od 5000 do 250000 obyvatel,

0,60 ...... v ostatních obcích.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.

(4) Základní cena upravená pozemku nebo jeho části, který není podle § 9 odst. 2 zákona o oceňování majetku stavební,

a) který je zahrnut do platného územního plánu nebo platného regulačního plánu jako pozemek určený k zastavění, nebo část pozemku, kterou nelze zastavět z důvodu stanovení nejvyšší přípustné zastavěnosti jiným předpisem, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,30,

b) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby určené pro podnikání nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1,

c) na který bylo vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení na umístění movité stavby neurčené k podnikání a napojené alespoň na jednu inženýrskou síť, nebo je takovou stavbou zastavěn, je cena určená podle § 4 odst. 1 vynásobená koeficientem 0,70.

Takto upravená základní cena činí nejméně 20 Kč za m2.“.

15. V § 9 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Tuto cenu lze na základě věcného zdůvodnění snížit až o 50 %, avšak činí nejméně 10 Kč za m2.“.

16. V § 9 se odstavec 7 zrušuje.

17. V § 11 se slova „podle § 11“ nahrazují slovy „podle § 12“.

18. V § 30 odst. 6 se slova „o 10 % v důsledku morálního opotřebení“ nahrazují slovy „o 5 % z důvodu morálního opotřebení. Morální opotřebení nelze uplatnit v případě, že snížení ceny stavby o opotřebení určené podle odstavce 1 včetně morálního opotřebení by přesáhlo 85 % z ceny stavby“.

19. V § 39 odst. 7 se slova „nic jiného ujednáno, činí výše náhrady polovinu ceny stavby“ nahrazují slovy „výše úhrady ujednána, nebo pokud výše náhrady podle smlouvy vychází z ceny stavby v době zániku práva stavby, určí se výše náhrady z ceny stavby k datu ocenění určené nákladovým způsobem podle § 11 a v opotřebení stavby se zohlední její předpokládaný stavebně technický stav při pravidelné údržbě v době zániku práva stavby“.

20. V § 53 se slova „počínajícím prvým dnem druhého měsíce po jeho vydání“ nahrazují slovy „od 1. ledna následujícího kalendářního roku po jeho vydání“ a věta druhá se zrušuje.

21. V příloze č. 2 tabulka č. 1 a tabulka č. 2 včetně nadpisů znějí:

„Základní ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů, nebo oblastí v Kč za m2

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst*Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst *Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst *Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce, okresy, nebo oblasti některých měst *Základní cena vyj. obce
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPLZEŇSKÝ KRAJLIBERECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJ
Praha - oblast50310Plzeň - oblast 15550Česká Lípa810Blansko1610
Praha - oblast 2, 3, 616800Plzeň - oblast 22050Jablonec nad Nisou1190Břeclav1390
Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 216950Plzeň - oblast 32110Liberec 13200Hodonín1350
Praha - oblast 12, 11, 20, 7, 18,4780Plzeň - jih1025Liberec 2, 3, 4, 52340Vyškov1300
Praha oblast - 8, 13, 14, 15, 16, 17, 194580Plzeň - sever1000Semily750Znojmo1625
STŘEDOČESKÝ KRAJDomažlice1165OLOMOUCKÝ KRAJ
Benešov1950Klatovy1180Hradec Králové 1, 31920Jeseník900
Beroun2450Rokycany1050Hradec Králové 2, 4, 51520Olomouc 14100
Kladno 12160Tachov910Jičín950Olomouc 2, 3, 42480
Kladno 2, 31500KARLOVARSKÝ KRAJNáchodProstějov1300
Kolín1890Karlovy Vary - oblast 16720Rychnov nad Kněžnou615Přerov 1, 21970
Kutná Hora1205Karlovy Vary - oblast 2, 3, 42450Trutnov740Přerov 3, 4, 5720
Mělník1590Cheb1060PARDUBICKÝ KRAJŠumperk1450
Mladá Boleslav2015Františkovy Lázně 11865Chrudim870ZLÍNSKÝ KRAJ
Nymburk1470Františkovy Lázně 21400Pardubice 12335Kroměříž1560
Poděbrady 12400Mariánské Lázně 15500Pardubice 2, 3, 4, 5, 61400Luhačovice1585
Poděbrady 21850Mariánské Lázně 2, 32200Svitavy750Uherské Hradiště1300
Praha-východ2120Sokolov750Ústí nad Orlicí740Vsetín854
Praha-západ2710ÚSTECKÝ KRAJKRAJ VYSOČINAZlín 11500
Příbram1380Děčín960Havlíčkův Brod780Zlín 2, 32083
Rakovník1680Chomutov1020Jihlava 12200MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
JIHOČESKÝ KRAJLitoměřiceJihlava 2, 31160Ostrava - oblast 2, 5, 6, 91510
České Budějovice 16120Louny910Pelhřimov670Ostrava - oblast 1, 3, 104180
České Budějovice 2, 3, 42290Most1040Třebíč1270Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11, 121180
Český Krumlov1330Teplice1190Žďár nad Sázavou680Bruntál665
Jindřichův Hradec1150Ústí nad Labem 1, 21650JIHOMORAVSKÝ KRAJFrýdek-Místek1040
Písek1125Ústí nad Labem 3, 4, 5, 61320Brno - oblast 1, 29460Karviná540
Prachatice820Brno - oblast, 3, 4, 54200Nový Jičín580
Strakonice1000Brno - oblast 6, 7, 8, 93150Opava 12100
Tábor1050Brno - venkov1840Opava 2, 3, 41380

Rozdělení obcí na oblasti je uvedeno v tabulce č. 3 této přílohy.

Úprava základních cen stavebních pozemků obcí nevyjmenovaných v tabulce č. 1

Tabulka č. 2

Označení znakuNázev znakuHodnota znaku
O1Velikost obce
- Velikost obce podle počtu obyvatel:
I.Nad 5000 obyvatel0,85
II.2001 - 50000,80
III.1001 - 20000,70
IV.501 - 10000,65
V.Do 500 obyvatel0,50
O2Hospodářsko-správní význam obce
I.Havířov a katastrální území lázeňských míst typu Aa) a obce s lyžařskými středisky kategorie 4 až 5 hvězdiček0,95
II.Katastrální území lázeňských míst typu Ba) a obce s lyžařskými středisky kategorie 2 až 3 hvězdiček0,90
III.Obce s počtem obyvatel nad 5 tisíc a všechny obce v okr. Praha-východ, Praha-západ0,85
IV.Ostatní obce0,60
O3Poloha obce
I.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou nebo Brnem1,05
II.Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s obcí (oblastí) vyjmenovanou v tabulce č. 1 (kromě Prahy a Brna)1,03
III.Obec vzdálená od hranice zastavěného území obce Prahy nebo Brna v nejkratším vymezeném úseku silnice do 20 km včetně1,02
IV.Obec vzdálená od hranice zastavěného území vyjmenované obce nebo oblasti v tab. č. 1 (kromě Prahy a Brna) v nejkratším vymezeném úseku silnice do 10 km včetně1,01
V.Nevyjmenovaná obec 0 velikosti nad 5000 obyvatel a obec, jejíž katastrální území sousedí s nevyjmenovanou obcí velikosti nad 5000 obyvatel1,00
VI.V ostatních případech0,80
O4Technická infrastruktura v obci (vodovod, elektřina, plyn, kanalizace)
- V obci je:
I.Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn1,00
II.Elektřina, vodovod a kanalizace, nebo kanalizace a plyn, nebo vodovod a plyn0,85
III.Elektřina, vodovod, nebo kanalizace, nebo plyn0,70
IV.Elektřina0,55
O5Dopravní obslužnost obce (městská, autobusová a železniční doprava)
- V obci je:
I.Městská hromadná doprava popřípadě příměstská doprava1,00
II.Železniční zastávka a autobusová zastávka0,95
III.Železniční, nebo autobusová zastávka0,90
IV.Bez dopravní obslužnosti (zastávka mimo zastavěné území obce)0,70
O6Občanská vybavenost v obci
- Občanská vybavenost obce:
I.Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.)1,00
II.Rozšířenou vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení)0,98
III.Základní vybavenost (obchod a zdravotní středisko a škola)0,95
IV.Omezenou vybavenost (obchod a zdravotní středisko, nebo škola)0,90
V.Minimální vybavenost (obchod nebo služby - základní sortiment)0,85
VI.Žádná vybavenost0,80

V případě, že obec lze začlenit do více kvalitativních pásem jednotlivých znaků, pro výpočet se použije nejvyšší hodnota z těchto kvalitativních pásem.

a) Seznam lázeňských míst a jejich katastrálních území s uvedením jejich typu podle přílohy č. 20.“.

22. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Index trhu s nemovitými věcmi**

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 1

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitými věcmiI.Poptávka nižší než nabídka-0,01 až -0,06
II.Nabídka odpovídá poptávce0,00
III.Poptávka je vyšší než nabídka0,01 až 0,06
2Vlastnické vztahyI.Pozemek s nemovitou stavbou (rozdílní vlastníci)-0,03
II.Pozemek s právem stavby-0,02
III.Pozemek ve spoluvlastnictví (mimo spoluvl. podílu pozemku k jednotce),-0,01
IV.Jednotka ve spoluvlastnictví nebo jednotka bez pozemku-0,02
V.Nezastavěný pozemek, nebo pozemek, jehož součástí je stavba (stejný vlastník), nebo jednotka, nebo jednotka se spoluvlastnickým podílem na pozemku0,00
3Změny v okolí s vlivem na prodejnost nem. věciI.*Negativní-0,01 až-0,08
II.Bez vlivu nebo stabilizovaná území0,00
III.*Pozitivní nebo stabilizovaná území v historických jádrech obcí, lázeňských a horských středisek0,01 až 0,08
4Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem, právo stavby)I.*Negativní-0,01 až -0,04
II.Bez vlivu0,00
III.*Pozitivní0,01 až 0,04
5Ostatní neuvedené (např. nový investiční záměr, energetická úspornost, vysoká ekonomická návratnost)I.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0
III.*Vlivy zvyšující cenu0,01 až 0,30
6Povodňové rizikoI.Zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 5-leté vody)0,70
II.Zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 20-leté vody)0,80
III.Zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100-leté vody)0,95
IV.Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav1,00
Index trhu: index trhu

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

** Index trhu IT pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5, 6 a § 9 odst. 2, 3 je roven 1.

Index omezujících vlivů pozemku

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 2

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Geometrický tvar pozemku a velikost pozemkuI.Nevhodný tvar, nebo velikost - omezující jeho využití-0,01 až -0,03
II.Tvar bez vlivu na využití0,00
2Svažitost pozemku a expoziceI.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; orientace SV, S a SZ-0,02 až -0,04
II.Svažitost terénu pozemku nad 15 %; ostatní orientace-0,01 až -0,02
III.Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; orientace SV, S a SZ0,00 až -0,01
IV.Svažitost terénu pozemku do 15 % včetně; ostatní orientace0,00
3Ztížené základové podmínkyI.Hladina spodní vody méně než 1 m pod úrovní výchozího terénu-0,01 až -0,05
II.Snížená únosnost základové půdy (složitější způsob zakládání stavby, např. základová deska, piloty apod.)-0,01 až -0,05
III.Neztížené základové podmínky0,00
4Chráněná území a ochranná pásmaI.Mimo chráněné území a ochranné pásmo0,00
II.Ochranné pásmo1)-0,01 až -0,03
III.Chráněná krajinná oblast2) v 1. a 2. zóně, nebo národní park3),-0,01 až -0,03
IV.Národní přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace a přírodní památka4)-0,03 až -0,05
5Omezení užívání pozemkuI.Bez omezení užívání0,00
II.Stavební uzávěra-0,01 až -0,05
III.Stavba pod povrchem pozemku-0,01 až -0,05
6Ostatní neuvedenéI.*Vlivy snižující cenu-0,01 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0

Index omezujících vlivů na pozemek: index omezujících vlivů na pozemek

* Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

1. Ochrannými pásmy, stanovenými právními předpisy nebo správními rozhodnutími, se rozumí například:

a) ochranná pásma zvláště chráněných území,

b) ochranná pásma vodních zdrojů nebo přírodních léčivých zdrojů,

c) ochranná pásma elektrických nadzemních i podzemních vedení,

d) ochranná pásma nadzemních i podzemních produktovodů,

e) ochranná pásma drážní a silniční,

f) ochranná pásma vojenských újezdů, rybářských ploch, telekomunikací, ploch letišť a chráněná ložisková území.

2. Vyhlášené chráněné krajinné oblasti podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhlášené národní parky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhlášené národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby rezidenční, pro rodinnou rekreaci, pro stavby pro obchod a administrativu

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 3

ZnakKvalitativní pásma
PiNázev znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetněRezidenční stavby v ostatních obcích nad 2000Stavby pro rodinnou rekreaciBudovy pro školství a zdravotnictvíBudovy pro obchod a administrativu
abcdefghi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku1,011,000,850,550,65
2Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí1.Rezidenční zástavba0,030,040,010,100,08
II.Obchodní centra0,010,02-0,010,000,10
III.Rekreační oblasti-0,02-0,010,05-0,15-0,05
IV.Bez zástavby-0,03-0,030,020,00-0,01
V.Výrobní objekty - (řemesla, sklady) nerušící okolí-0,10-0,10-0,05-0,050,00
VI.Výrobní objekty - (průmysl - výrobní haly) zatěžující okolí0 až-0,150 až-0,150 až -0,20-0,10-0,02
VII.Stavby pro zemědělství a ostatní neuvedené0 až-0,100 až -0,100 až -0,05-0,10-0,05
3Poloha pozemku v obciI.Střed obce - centrum obce0,010,03-0,010,100,10
II.Navazující na střed (centrum) obce0,000,020,000,080,05
III.Okrajové části obce-0,01-0,050,050,020,00
IV.Části obce nesrostlé s obcí (mimo samot)-0,02-0,080,070,00-0,03
V.Samoty-0,08-0,100,08-0,05-0,10
VI.Ostatní neuvedené-0,03-0,030,030,050,02
4Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které jsou v obciI.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000,000,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,10-0,10-0,05-0,07-0,08
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci---0,15--
5Občanská vybavenost v okolí pozemkuI.V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce0,000,000,000,000,00
II.V okolí nemovité věci je částečně dostupná občanská vybavenost obce-0,02-0,010,000,00-0,01
III.V okolí nemovité věci není dostupná žádná občanská vybavenost v obci-0,05-0,020,00-0,01-0,02
6Dopravní dostupnost k pozemkuI.Bez možnosti příjezdu motorovým vozidlem-0,08-0,08-0,05--0,10
II.Příjezd pouze jednostopým vozidlem-0,07-0,07-0,04--0,07
III.Příjezd po nezpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti-0,05-0,05-0,03-0,07-0,05
IV.Příjezd po nezpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti-0,03-0,02-0,02-0,03-0,03
V.Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti; nebo příjezd po nezpevněné komunikaci s možností parkování na pozemku-0,020,00-0,01-0,02-0,02
VI.Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací možnosti0,000,000,000,000,00
VII.Příjezd po zpevněné komunikaci, s možností parkování na pozemku0,010,010,000,050,10
7Osobní hromadná doprava,*I.Zastávka ve vzdálenosti od 1001 m-0,07-0,07-0,01-0,05-0,10
II.Zastávka od 201 do 1000 MHD - špatná dostupnost centra obce-0,01 až -0,06-0,01 až -0,060-0,01 až -0,030,01 až -0,06
III.Zastávka do 200 m včetně MHD - dobrá dostupnost centra obce,0 až 0,020 až0,020,000 až 0,010 až 0,02
IV.MHD - centrum obce0,030,030,000,020,03
8nebo stavby z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná pro účel užití realizované stavby-0,01-0,010,000,00-0,03
II.Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku0,000,000,000,000,00
III.Výhodná - možnost komerčního využití pozemku nebo stavby0,010,040,010,050,05
IV.Výhodná - pro pozemek se stavbou s komerční využitelností0,020,080,020,100,10
9ObyvatelstvoI.Konfliktní skupiny v okolí v okolních bytech nebo v okolí0 až -0,300 až-0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bezproblémové okolí0,000,000,000,000,00
10NezaměstnanostI.Vyšší než je průměr v kraji-0,02-0,010,000,000,00
II.Průměrná nezaměstnanost0,000,000,000,000,00
III.Nižší než je průměr v kraji0,020,010,000,000,00
11Vlivy ostatní neuvedené**I.Vlivy snižující cenu0 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30

Index polohy: index polohy

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku.

* V obcích s MHD se hodnotí dopravní spojení do centra obce, u ostatních obcí se výše hodnoty kvalitativního pásma určuje v návaznosti na počet denních spojů a vzdálenosti zastávky od oceňovaného pozemku.
Součet všech přirážek a srážek ve znacích 2 až 11 lze uplatnit maximálně v hodnotě - 0,80.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

1. Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e, f - budovám typu J, K z přílohy č. 8 a rodinným domům,

g - stavbám pro rodinnou rekreaci pro zahrádkářská chata, rekreační chata, rekreační domek nebo rekreační chalupa oceňovaným podle § 13, 14, 35 a 36,

h - budovám typu A, C, D, E, I z přílohy č. 8 nebo halám typu A, B z přílohy č. 9,

i - budovám typu B, F, G, H z přílohy č. 8 a halám typu C, D z přílohy č.9.

2. Změní-li se počet obyvatel v obci (např. rozdělením, oddělením nebo sloučením s jinou obcí) postupuje se podle § 53.

Index polohy pro pozemky zastavěné nebo určené pro stavby garáží, pro výrobu, pro sklady, dopravu a spoje, pro inženýrské stavby a pro zemědělství

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 4

ZnakKvalitativní pásma
PíNázev znakuČísloPopis pásmaDruh a účel stavby na pozemku
GarážeVýrobaSklady, doprava a spojeInženýrské stavbyZemědělství
abcdefghi
1Druh a účel užití stavbyI.Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku0,800,400,450,600,30
2Převažující zástavba v okolí pozemkuI.Rezidenční zástavba, rekreační stavby0,04-0,030,000,00-0,01
II.Obchodní centra0,04-0,020 až0,080,00-0,01
III.Výrobní objekty0,020,000 až 0,100,000,00
VI.Stavby pro zemědělství nebo bez okolní zástavby0,000,000 až 0,100,000,01
3Možnost napojeni pozemku na obce*,**I.Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí0,000,000,000 až 0,050,00
II.Pozemek lze napojit pouze na některé sítě v obci-0,01-0,050,000,000,00
III.Pozemek nelze napojit na žádné sítě v obci-0,02-0,100 až-0,100 až-0,100 až-0,10
4Dopravní dostupnost k hranici pozemku (areálu, s povrchovou těžbou) *I.Bez možnosti příjezdu nebo příjezd po nezpevněné komunikaci0 až-0,100 až-0,100 až-0,120 až-0,02-0,01
II.Příjezd po zpevněné komunikaci0,000,000,000,000,00
IIIPříjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu0 až 0,030 až 0,100 až 0,080 až 0,050,01
IV.Příjezd po zpevněné komunikaci pro nákladní dopravu vlečka nebo železnice0,010,120,100,010,02
5Parkovací možnosti*I.Omezené parkovací možnosti-0,01-0,05-0,030 až-0,02-0,02
II.Dobré parkovací možnosti na veřejné komunikace0,000,000,000,000,00
III.Výborné parkovací možnosti (na pozemcích společně využívaných)0,020,020,050 až 0,020 až 0,02
6Výhodnost pozemku z hlediska komerční využitelnostiI.Nevýhodná poloha0 až-0,100 až - 0,100 až-0,100 až-0,100 až-0,10
II.Poloha bez vlivu na komerční využití0,000,000,000,000,00
III.Výhodná poloha0 až 0,100 až 0,100 až 0,100 až 0,100 až 0,10
IV.Pozemky komerčně využívané - (např. pozemek s povrchovou těžbou, golfová hřiště, pozemky pod stavbami obnovitelných zdrojů apod.)-0,11 až 0,30-0,11 až 0,30-
7Vlivy ostatní neuvedené***I.Vlivy snižující cenu0 až-0,300 až -0,300 až -0,300 až-0,300 až -0,30
II.Bez dalších vlivů0,000,000,000,000,00
III.Vlivy zvyšující cenu0 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,300 až 0,30
Index polohy: index polohy

Začlenění do kvalitativního pásma se posuzuje pro všechny pozemky v jednotném funkčním celku. Pro pozemky oceňované podle § 4 odst. 5, 6 se určí index polohy podle sloupce h.

* U liniových staveb a staveb rybníků a malých vodních nádrží se tento znak neposuzuje (jeho hodnota je nulová).

** U pozemků s povrchovou těžbou se posuzuje vybavenost obce, jejíž základní cena byla pro ocenění použita.

*** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Hodnoty kvalitativních pásem jednotlivých znaků přísluší ze sloupce:

e - stavbám garáží oceňované podle § 15 a 37,

f - budovám typu L,M,Rz přílohy č. 8 a halám typu E, F, G, I z přílohy č. 9,

g - budovám typu P, S z přílohy č. 8 a halám typu H a J z přílohy č. 9,

h - inženýrským stavbám oceňovaným podle § 17,

i - budovám typu N, O, Z z přílohy č. 8 nebo halám typu K, L, M z přílohy č. 9.

Úpravy základních cen pro pozemky komunikací

Hodnocené znaky, charakteristiky kvalitativních pásem a jejich hodnoty

Tabulka č. 5

ZnakKvalitativní pásma
PíNázev znakuČísloPopis pásmaHodnota
1Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drahI.Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce 2101 m a více-0,30
II.Místní komunikace, dráhy regionální, dráhy speciální, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce od 1201 m do 2100 m-0,40
III.Účelové komunikace, vlečky, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce do 1200m, veřejné prostranství, které není součástí komunikace-0,50
IV.Ostatní (např., pěší zóny, cyklostezky, veřejná zeleň, veřejné parky)-0,55
2zastavěnost územíI.V kat. úz. sídelní části obce v zastavěném území0,00
II.V kat. úz. mimo sídelní části obce* v zastavěném území obce-0,10
III.V kat. úz. sídelní části obce* v nezastavěném území-0,15
IV.V kat. úz. mimo sídelní část obce* v nezastavěném území-0,20
3PovrchyI.Komunikace se zpevněným povrchem0,00
II.Komunikace s nezpevněným povrchem-0,05
III.Veřejné parky nebo veřejná zeleň-0,06 až-0,10
4Vlivy ostatní neuvedené**I.Bez dalších vlivů0,00
II.Vlivy snižující cenu- 0,01 až -0,30
5Komerční využitíI.Bez možnosti komerčního využití0,60
II.Možnost komerčního využití1 až 1,15
III.Stavba pro komerční využití (např. čerpací stanice pohonných hmot, občerstvení, placené parkoviště...)1,16 až 1,40
Index: index

* Sídelní částí obce se rozumí katastrální území, v němž je obecní úřad (u obcí vyjmenovaných v příloze č. 2 oblast č. 1, u obce Most oblast č. 2), s výjimkou obce Frýdek-Místek, v němž jsou jeho sídelní částí k.ú. Frýdek a k.ú. Místek.

** Zařazení do kvalitativního pásma znaku musí hodnotitel v posudku odůvodnit včetně použité výše jeho hodnoty.

Maximální hodnota součtu všech srážek u znaků 1 až 4 činí nejvýše -0,9 (90 %).“.

23. V příloze č. 24 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor1858KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha 1*191292001 - 100002194Hradec Králové3210Jeseník1391
Praha 2*5796do 2000 obyvatel1994Jičín2640Olomouc2296
Praha 3*6203PLZEŇSKÝ KRAJNáchod1616Prostějov1884
Praha 4*7017Plzeň 1*2844Rychnov nad Kn.2181Přerov1653
Praha 5*5545Plzeň 2*2814Trutnov2402Šumperk2471
Praha 6*9046Plzeň 3*388210001 - 50000168110001 - 500002098
Praha 7*3409Domažlice16392001 - 1000013992001 - 100001772
Praha 8*5468Klatovy2116do 2000 obyvatel1526do 2000 obyvatel1516
Praha 9*5602Rokycany2329PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 10*6250Tachov1928Chrudim1829Kroměříž2191
Praha 11*570910001 - 500002037Pardubice2979Luhačovice2632
Praha 12*52272001 - 100001723Svitavy1940Uherské Hradiště2001
Praha 13*6767do 2000 obyvatel1340Ústí nad Orlicí1812Vsetín1606
Praha 14*3654KARLOVARSKÝ KRAJ10001 - 500001636Zlín3022
Praha 15*7557Karlovy Vary 1*73902001 - 10000185610001 - 500002347
Praha 16*4306Karlovy Vary 2*3179do 2000 obyvatel16502001 - 100001649
Praha 17*3391Karlovy Vary 3*2440KRAJ VYSOČINAdo 2000 obyvatel1490
Praha 18*4595Karlovy Vary 4*3755Havlíčkův Brod2210MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Praha 19*5457Cheb2289Jihlava2563Ostrava 1*2367
Praha 20*6226Františkovy Lázně2371Pelhřimov1986Ostrava 2*2031
Praha 21*7469Mariánské Lázně2227Třebíč2131Ostrava 3*2066
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov2757Žďár nad Sázavou2616Ostrava 4*1606
Benešov220310001 - 50000179410001 - 500002026Ostrava 5*1973
Beroun41932001 - 1000017702001 - 100001091Ostrava 6*2328
Kladno2645do 2000 obyvatel2036do 2000 obyvatel1136Ostrava 7*2693
Kolín2418ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava 8*3135
Kutná Hora2701Děčín1275Brno 1*6084Ostrava 9*3440
Mělník2878Chomutov2040Brno 2*4693Ostrava 10*2066
Mladá Boleslav2365Litoměřice2343Brno 3*4470Ostrava 11*1955
Nymburk2811Louny2007Brno 4*4805Ostrava 12*1824
Poděbrady2540Most3403Brno 5*5079Bruntál1610
Praha-východ**5563Teplice2536Brno 6*3801Frýdek-Místek2228
Praha-západ**5823Ústí nad Labem1608Brno 7*3680Havířov2258
Příbram236510001 - 500001547Brno 8*4654Karviná2231
Rakovník21112001 - 100001286Brno 9*3720Nový Jičín2185
10001-500002922do 2000 obyvatel1324Blansko3439Opava2204
2001 - 100002926LIBERECKÝ KRAJBřeclav193510001 - 500001613
do 2000 obyvatel2453Česká Lípa1668Hodonín20422001 - 100001546
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou2185Vyškov2274do 2000 obyvatel1524
České Budějovice3071Liberec3030Znojmo2036
Český Krumlov2799Semily162410001 - 500002948
Jindřichův Hradec217410001 - 5000021272001 - 100002160
Písek19132001 - 100001997do 2000 obyvatel1901
Prachatice2256do 2000 obyvatel2194
Strakonice2116

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

24. V příloze č. 25 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/m3)
Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHALIBERECKÝ KRAJ
PRAHA 1*-nad 50000 obyvatel2027
PRAHA 2*-10001 - 500002536
PRAHA 3*-2001 - 100001678
PRAHA 4*3598do 2000 obyvatel2473
PRAHA 5*2260KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PRAHA 6*3279nad 50000 obyvatel2076
PRAHA 7*270210001 - 500001878
PRAHA 8*20052001 - 100002102
PRAHA 9*2398do 2000 obyvatel2515
PRAHA 10*2349PARDUBICKÝ KRAJ
PRAHA 11*2758nad 50000 obyvatel1516
PRAHA 12*620110001 - 500001416
PRAHA 13*54892001 - 100001684
PRAHA 14*1816do 2000 obyvatel1609
PRAHA 15*5294KRAJ VYSOČINA
PRAHA 16*2328nad 50000 obyvatel992
PRAHA 17*356710001 - 500001426
PRAHA 18*29582001 - 100001483
PRAHA 19*2601do 2000 obyvatel1879
PRAHA 20*2334BRNO
PRAHA 21*3781BRNO 1*-
STŘEDOČESKÝ KRAJBRNO 2*1865
nad 50000 obyvatel1552BRNO 3*1853
10001 - 500002108BRNO 4*2374
2001 - 100003475BRNO 5*1385
do 2000 obyvatel2581BRNO 6*2199
JIHOČESKÝ KRAJBRNO 7*1920
nad 50000 obyvatel2495BRNO 8*4619
10001 - 500001717BRNO 9*2127
2001 - 100001960JIHOMORAVSKÝ KRAJ - (KROMĚ BRNA)
do 2000 obyvatel2538nad 10000 obyvatel1383
PLZEŇSKÝ KRAJ2001 - 100002006
nad 50000 obyvatel1945do 2000 obyvatel2587
10001 - 500001451OLOMOUCKÝ KRAJ
2001 - 100002232nad 50000 obyvatel2075
do 2000 obyvatel247410001 - 500001658
KARLOVARSKÝ KRAJ2001 - 100001899
nad 50000 obyvatel1388do 2000 obyvatel2315
10001 - 500001695ZLÍNSKÝ KRAJ
2001 - 100001670nad 50000 obyvatel1780
do 2000 obyvatel235110001 - 500001319
ÚSTECKÝ KRAJ2001 - 100001899
nad 50000 obyvatel1210do 2000 obyvatel2287
10001 - 500001530MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
2001 - 100001808nad 50000 obyvatel1655
do 2000 obyvatel189610001 - 500002025
2001 - 100001830
do 2000 obyvatel2217

* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

25. V příloze č. 26 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže

Tabulka č. 1

Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/ m3)
Kraj/(obec) (oblast katastrálních území) počet obyvatelZákladní cena
(Kč/m3)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHALIBERECKÝ KRAJ
PRAHA 1*7062nad 50000 obyvatel1256
PRAHA 2*329010001 - 500001414
PRAHA 3*28142001 - 100001193
PRAHA 4*3411do 2000 obyvatel892
PRAHA 5*3415KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
PRAHA 6*4591nad 50000 obyvatel1844
PRAHA 7*250610001 - 500001379
PRAHA 8*30032001 - 100001099
PRAHA 9*2680do 2000 obyvatel979
PRAHA 10*3420PARDUBICKÝ KRAJ
PRAHA 11*3473nad 50000 obyvatel1137
PRAHA 12*309810001 - 500001406
PRAHA 13*28082001 - 100001127
PRAHA 14*2644do 2000 obyvatel941
PRAHA 15*1553KRAJ VYSOČINA
PRAHA 16*1978nad 50000 obyvatel1432
PRAHA 17*144910001 - 500001729
PRAHA 18*26372001 - 100001277
PRAHA 19*1513do 2000 obyvatel987
PRAHA 20*3630BRNO
PRAHA 21*4731BRNO 1*3050
STŘEDOČESKÝ KRAJBRNO 2*3707
nad 50000 obyvatel1246BRNO 3*3167
10001 - 500001452BRNO 4*2916
2001 - 100001275BRNO 5*2642
do 2000 obyvatel1474BRNO 6*2503
JIHOČESKÝ KRAJBRNO 7*3277
nad 50000 obyvatel1466BRNO 8*3249
10001 - 500001552BRNO 9*2213
2001 - 100001290JIHOMORAVSKÝ KRAJ-(KROMĚ BRNA)
do 2000 obyvatel1235nad 10000 obyvatel1553
PLZEŇSKÝ KRAJ2001 - 100001171
nad 50000 obyvatel1524do 2000 obyvatel1229
10001 - 500001465OLOMOUCKÝ KRAJ
2001 - 100001162nad 50000 obyvatel1700
do 2000 obyvatel113510001 - 500001416
KARLOVARSKÝ KRAJ2001 - 100001039
nad 50000 obyvatel1573do 2000 obyvatel817
10001 - 50000998ZLÍNSKÝ KRAJ
2001 - 10000671nad 50000 obyvatel2072
do 2000 obyvatel109010001 - 500001934
ÚSTECKÝ KRAJ2001 - 100001316
nad 50000 obyvatel1027do 2000 obyvatel941
10001 - 500001033MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
2001 - 10000954nad 50000 obyvatel1227
do 2000 obyvatel77710001 - 500001182
2001 - 10000998
do 2000 obyvatel1012

* Rozdělení obcí Prahy a Brna na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.“.

26. V příloze č. 27 tabulka č. 1 včetně nadpisu zní:

„Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu

Tabulka č. 1

Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
Kraj v členění na vyjmenované obce a velikostní kategorie obcí podle počtu obyvatel a oblastíZákladní cena
(Kč/m2)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHATábor14631KRÁL. HRADECKÝ KRAJOLOMOUCKÝ KRAJ
Praha 1*799602001 - 1000011619Hradec Králové26305Jeseník9403
Praha 2*58271do 2000 obyvatel11264Jičín18613Olomouc21910
Praha 3*50014PLZEŇSKÝ KRAJNáchod14557Prostějov15501
Praha 4*41697Plzeň 1*21465Rychnov nad Kn18582Přerov12709
Praha 5*43715Plzeň 2*22324Trutnov12918Šumperk13880
Praha 6*48700Plzeň 3*2503610001 - 500001366810001 - 5000012361
Praha 7*44762Domažlice137352001 - 10000121462001 - 1000010088
Praha 8*39518Klatovy15928do 2000 obyvatel17501do 2000 obyvatel8386
Praha 9*40948Rokycany15967PARDUBICKÝ KRAJZLÍNSKÝ KRAJ
Praha 10*37061Tachov13508Chrudim18406Kroměříž15395
Praha 11*3817010001 - 5000013894Pardubice23548Luhačovice22468
Praha 12*402942001 - 1000013031Svitavy13718Uherské Hradiště20430
Praha 13*32915do 2000 obyvatel9649Ústí nad Orlicí13173Vsetín13745
Praha 14*33041KARLOVARSKÝ KRAJ10001 - 5000013295Zlín20536
Praha 15*34597Karlovy Vary 1*313512001 - 100001381910001 - 5000016598
Praha 16*43971Karlovy Vary 2*17529do 2000 obyvatel90772001 - 1000012650
Praha 17*31971Karlovy Vary 3*14753VYSOČINA KRAJdo 2000 obyvatel10485
Praha 18*39729Karlovy Vary 4*16393Havlíčkův Brod17452MORAVSKOSLEZSKÝ kraj
Praha 19*34403Cheb10157Jihlava18902Ostrava 1*14295
Praha 20*43172Františkovy lázně11499Pelhřimov16058Ostrava 2*15341
Praha 21*49835Mariánské lázně17259Třebíč14937Ostrava 3*15299
STŘEDOČESKÝ KRAJSokolov9772Žďár nad Sázavou17245Ostrava 4*8616
Benešov2469310001 - 50000828210001 - 5000017124Ostrava 5*18681
Beroun252482001 - 1000080632001 - 1000011981Ostrava 6*12116
Kladno20410do 2000 obyvatel8129do 2000 obyvatel9189Ostrava 7*26424
Kolín16671ÚSTECKÝ KRAJJIHOMORAVSKÝ KRAJOstrava 8*14435
Kutná Hora17272Děčín9760Brno 1*33859Ostrava 9*15071
Mělník20954Chomutov5300Brno 2*33767Ostrava 10*15830
Mladá Boleslav24241Litoměřice13084Brno 3*35329Ostrava 11*8475
Nymburk18712Louny10799Brno 4*34627Ostrava 12*10257
Poděbrady24505Most5105Brno 5*31673Bruntál7596
Praha -výciod**27047Teplice11822Brno 6*31969Frýdek-Místek14551
Praha-západ**33210Ústí nad Labem8290Brno 7*30877Havířov13122
Příbram1466910001 - 500005644Brno 8*23200Karviná7944
Rakovník179212001 - 100007142Brno 9*30134Nový Jičín12499
10001 - 5000016551do 2000 obyvatel6419Blansko22119Opava15632
2001 - 1000019016LIBERECKÝ KRAJBřeclav1490910001 - 5000011613
do 2000 obyvatel12390Česká Lípa9841Hodonín138422001 - 100009528
JIHOČESKÝ KRAJJablonec nad Nisou13782Vyškov18991do 2000 obyvatel9078
České Budějovice22127Liberec18892Znojmo16186
Český Krumlov14729Semily1064910001 - 5000017374
Jindřichův Hradec1207710001 - 50000112632001 - 1000017706
Písek167162001 - 100008060do 2000 obyvatel11333
Prachatice13901do 2000 obyvatel14684
Strakonice14340

* Rozdělení obcí Prahy, Brna, Plzně, Ostravy a Karlových Varů na oblasti je uvedeno v příloze č. 2.

** Základní ceny platí pro všechny obce v okrese bez ohledu na počet obyvatel.“.

27. Příloha č. 41 zní:

„Příloha č. 41 k vyhlášce č. 441/2013 Sb.

Koeficienty změn cen staveb - Ki v členění podle kódů klasifikací CZ-CC

Kód CZ-CCKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
SEKCE 1 - BUDOVY
11BUDOVY BYTOVÉ
111Budovy jednobytové
46.21.11.1Budovy jednobytové2,137
46.21.11.3-4Budovy pro rodinnou rekreaci
112Budovy dvou a vícebytové
112146.21.11.2Budovy dvoubytové

2,140

112246.21.11.2
46.21.12..
Budovy tří a vícebytové

2,118

113Budovy bytové ostatní
46.21.18.2Budovy se službami sociální péče2,051
46.21.19.1Budovy pro ubytování studentů, zaměstnanců apod.
12BUDOVY NEBYTOVÉ - BUDOVY A HALY
121Hotely a obdobné budovy
46.21.19.1Budovy hotelů

2,057

46.21.19.2Budovy restauračních zařízení
122Budovy administrativní
46.21.14.3..Budovy pro administrativu (peněžní ústavy, veřejná správa, pošta...)

2,117

123Budovy pro obchod
46.21.14.2..
46.21.14.3..
Budovy pro obchod, prodejny

2,133

Budovy pro služby
124Budovy pro dopravu a telekomunikace
124146.21.14.4..
46.21.64.3
Budovy pro telekomunikace, nádraží, terminály a budovy k nim příslušející2,104
124246.21.14.5..Garáže2,118
125Budovy pro průmysl a skladování
125146.21.13.1..
46.21.51.2..
Budovy pro průmysl2,106
46.21.13.3..Budovy pro vodní hospodářství
125246.21.13.2..
46.21.64.1 a 2
Budovy skladů, nádrže a sila2,068
Kód CZ-CCKódSKPNázev položkyHodnota Ki
1234
126Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví
126146.21.16Budovy pro společenské a kulturní účely2,101
126246.21.17.2Budovy muzeí a knihoven2,070
126346.21.17..1 a 3Budovy škol, univerzit a budovy pro výzkum2,070
126446.21.18.1|Budovy pro zdravotnictví2,077
126546.21.61..
46.21.63..
Budovy pro sport |tj. budovy tělocvičen, stavby stadionů2,090
127Budovy nebytové ostatní
127146.21.15.2..
46.21.15.3..
Budovy pro zemědělství tj. budovy pro živočišnou produkci, budovy pro skladování a úpravu zemědělských produktů2,139
127246.21.14.6..1Budovy pro bohoslužby a náboženské aktivity2,057
127346.21.19.9..Historické nebo kulturní památky
127446.21.19.9..Budovy nebytové ostatní, jinde neuvedené2,088
SEKCE 2 - INŽENÝRSKÁ DÍLA
21DOPRAVNÍ DÍLA
211Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace
46.23.11..Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace včetně ploch obdobného charakteru

2,242

212Dráhy kolejové
46.23.13..Dráhy železniční a visuté

2,153

213Plochy letišť
46.23.14Dráhy letištní a ostatní plochy

2,263

214Mosty, visuté dálnice, tunely, podjezdy a podchody
214146.21.21..Mosty a visuté dálnice1,996
214246.21.22..Tunely, podjezdy a podchody, podzemní objekty (kromě důlních)2,060
215Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla
215146.24.12.1
46.24.11
Přístavy a plavební kanály

2,048

215246.24.12.3Hráze, jezy a stupně na tocích

2,084

46.24.12.4Objekty budované v souvislosti s hrázemi
46.24.12.8Přehrady a nádrže na tocích
46.24.12.9Úpravy vodních toků (regulace)

2153

46.24.12.6-7Akvadukty, vodní díla pro zavlažování a odvodnění
Kód CZ-CCKód SKPNázev položkyHodnota Ki
1234
22VEDENÍ TRUBNÍ, TELEKOMUNIKAČNÍ A ELEKTRICKÁ
221Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická
221146.21.31..
46.21.32.7
Vedení plynu, ropy a ostatních chemických produktů dálková trubní2,320
221246.21.32..Vedení vody, parovodní, vzduchovodní, teplovodní, horkovodní a kanalizační dálková trubní včetně souvisejících objektů2,331
46.21.64.1Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod
221346.21.36-37..Vedení dálkové telekomunikační2,269
46.21.52.5Stavby telekomunikační, např. věže, stožáry
221446.21.33..Vedení elektrická trakční2,235
46.21.34..
46.21.35..
Vedení dálková elektrická včetně pomocných zařízení
222Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační

2221

46.21.42.3Vedení plynu místní trubní2,296
222246.21.41.1,2,9
46.21.42.1,2
46.21.64.1
Vedení vody, teplovodní, parovodní a horkovodní místní trubní včetně souvisejících objektů2,318
46.25.22.1Vrty čerpací (studny vrtané)
46.25.22.2Studny jinde neuvedené a jímání vody

2223

46.21.41.4,9
46.21.64.1
Vedení kanalizace místní trubní2,311
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod

2224

46.21.43..Vedení místní elektrické a telekomunikační včetně pomocných zařízení2,214
46.21.43.9Vedení a rozvodny místní nadzemní jinde neuvedené
23SOUBORY STAVEB PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY (KROMĚ BUDOV)
230146.21.52..Stavby důlní a pro těžbu

2,274

230246.21.51..
46.25.61
Stavby elektráren
230346.25.61Stavby pro chemický průmysl
2304Stavby průmyslové jinde neuvedené
24OSTATNÍ INŽENÝRSKÁ DÍLA
241Stavby pro sport a rekreaci
241146.23.22.9Sportovní hřiště2,257
241246.23.21..Ostatní stavby pro sport a rekreaci tj. plochy stadionů a hřišť, parky2,391
242Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená
46.21.64..
46.39.99
Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená2,292

Koeficient změny cen staveb pro oplocení se určuje podle té stavby, podle které byl u pozemků určen koeficient polohy.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Souvislosti

Mění
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška
Odkazuje na
441/2013 Sb. Oceňovací vyhláška
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
1/1993 Sb. Ústava České republiky
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2016 Aktuální znění (exportováno 25.11.2020 08:44)
0. 18.12.2015 Vyhlášené znění