Vyhláška č. 257/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-257
Částka 104/2015
Platnost od 09.10.2015
Účinnost od 09.10.2015
Aktuální znění 09.10.2015

257

VYHLÁŠKA

ze dne 29. září 2015,

kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 15a písm. a), b), d) až f) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 380/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I bodech 7 a 9 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V příloze č. 1 části I se na konci textu bodu 8 doplňují slova „podle právních předpisů8) transponujících definice uvedené v předpisu práva Evropské unie9), kterým se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

8) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb., vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Souvislosti

Mění
103/2010 Sb. Vyhláška o provedení zákona o právu na informace o životním prostředí
Odkazuje na
98/2011 Sb. Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
24/2011 Sb. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
103/2010 Sb. Vyhláška o provedení zákona o právu na informace o životním prostředí
254/2001 Sb. Vodní zákon
123/1998 Sb. Zákon o právu na informace o životním prostředí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.10.2015 Aktuální znění (exportováno 27.02.2021 22:37)
0. 09.10.2015 Vyhlášené znění