Vyhláška č. 2/2015 Sb.Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-2
Částka 1/2015
Platnost od 06.01.2015
Účinnost od 06.01.2015
Aktuální znění 06.01.2015

2

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2014

o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:


§ 1

Pro jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb. jsou indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí, a obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost uvedeny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.


Příloha k vyhlášce č. 2/2015 Sb.

Stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

I.

Obecná ustanovení

1.1. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:

a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,

b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,

c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,

d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,

e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,

f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX - anorexie,

g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progrese nebo je progrese zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje - přírodní minerální vody radonové,

h) nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,

i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo

m) těhotenství.

1.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v částech II. a III. této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

2. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

2.1. V návrhu se uvede:

a) identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,

b) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

c) způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),

d) délka léčebného pobytu,

e) pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

f) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,

g) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu, h) vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,

i) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. této přílohy,

j) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,

k) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,

l) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,

m) nejméně 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci, která odpovídají lázeňským místům uvedeným v částech II. a III. této přílohy u dané indikační skupiny s uvedením jejich pořadí, popřípadě poskytovatele zdravotních služeb v daných místech, a to po dohodě s pojištěncem.

2.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy s odpovídajícími vyšetřeními podle bodu 2.1 a požadavky uvedenými v částech II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pojištěnce, a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

2.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

3. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

4. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s lékařem příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.

5. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

II.

Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé

Číslo indikaceIndikaceKontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocněníOdborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče
Lázeňské místo
I NEMOCI ONKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.
1/1- Zhoubné nádory.Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 - performance status (PS)Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.
Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.
IINEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (mimo indikace 11/2,11/6,11/7,11/9), přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná) pro indikace 11/4,11/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace 11/4,11/5.
Kontraindikace pro celou indikační skupinu: Atrioventrikulární blokáda 2. až 3. stupně, srdeční nedostatečnost IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA), symptomy anginy pectoris odpovídající klasifikaci závažnosti anginy pectoris stupně IV podle Causative Classification systém (CCS), aktivní infekční endokarditis, kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.
Vyšetření: Elektrokardiografie (EKG) - kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců, cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i rentgenové vyšetření (RTG) hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.
II/l- Symptomatická ischemická choroba srdeční.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Vnitřní lékařství, kardiologie, všeobecné praktické lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.
Františkovy Lázně
Hodonín
Karlova Studánka
Karviná
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/2- Stav po infarktu myokardu.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.
Františkovy Lázně
Karlova Studánka
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/3- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.Závažné poruchy psychiky po cévní mozkové příhodě.Klidové bolesti dolních končetin.
Ulcerace nebo gangréna dolních končetin.
Nefropatie s klinickými známkami urémie.
Kritériem pro opakování léčebného pobytu:
- abstinence nikotinu déle než 12 měsíců
- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy Lázně
Hodonín
Karlova Studánka
Karviná
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/4- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s nemocí. Ulcerace.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Angiologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karviná
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
II/5- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách.
- Chronický lymfatický edém.
Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klidové bolesti související s nemocí. Ulcerace.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:
Angiologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karviná
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
II/6- Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu- koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis.Nedoléčená infekční endokarditis.
Embolické komplikace.
Neodezněný organický psychosyndrom.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Kardiolog.
Františkovy Lázně
Karlova Studánka
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/7- Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).Rozpad rány po operačním výkonu.Mediastinitis. Nedoléčená infekční endokarditis. Embolické komplikace.
Neodezněný organický psychosyndrom.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Kardiolog.
Františkovy Lázně
Karlova Studánka
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/8- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty.- Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.Těžké trofické defekty.Embolické komplikace.
Rozpad rány po operačním výkonu.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Angiologie, chirurgie, vnitřní lékařství, intervenční kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy Lázně
Hodonín
Karlova Studánka
Karviná
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
II/9- Stavy po transplantaci srdce.Významná rejekční reakce.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Kardiolog.
Františkovy Lázně
Karlova Studánka
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
IIINEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/l, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/l, III/2.
Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná žvýkací schopnost.
Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.
III/1- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.- Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/2- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/3- Crohnova nemoc.- Colitis ulceroza.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gastroenterolog.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/4- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.- Sklerotizující cholangoitis.
- Funkční poruchy žlučového traktu.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/5- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie - ERCP).- Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.Biochemické známky cholestázy. Nedodržování životosprávy.
Kritériem pro opakování léčebného pobytu:
- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/6- Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce).- Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů.
- Asociovaná autoimunní hepatitis.
- Primární biliární cirhóza.
Pokročilá jaterní nedostatečnost.Stav po krvácení z jícnových varixů. Alkoholová hepatopatie.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gastroenterologie, infekční lékařství, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gastroenterolog.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/7- Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gastroenterolog.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
III/8- Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.- Prokázaná chronická pankreatitis.Choledocholithiasa a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva.Substenoza papila vateri vyžadující chirurgickou léčbu.
Jaterní insuficience.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gastroenterolog.
Františkovy Lázně
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně
IVNEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
Stanovený přírodní léčivy zdroj: Pitné kúry u IV/l: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
Zevní balneace u indikace IV/l: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda sirná - skupina A (síranová).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/l s výjimkou léčení komplikací angiopatií a neuropatií.
Vyšetření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšetření.
IV/1- Diabetes mellitus.Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Kritériem pro opakování léčebného pobytu:- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka: Endokrinolog a diabetolog.
Bludov
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Janské Lázně, Jeseník a Lipová-lázně - pouze pro léčení Diabetes mellitus bez komplikací angiopatií a neuropatií - P
IV/2- Stavy po totální thyreoidektomii.- Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.Prokazatelné nedodržování léčebného režimu.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
IV/3- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofyzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).Prokazatelné nedodržování léčebného režimu.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
VNETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivy zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.
V/1- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.- Stavy po transplantaci plic.Empyémy. Píštěle.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Podle typu diagnózy:
Chirurgie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/2- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.- Stavy po fonochirurgické léčbě.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Foniatrie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/3- Stavy po komplikovaném zánětu plic.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/4- Bronchiektazie- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/5- Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plicní nemoc.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství, pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/6- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Klášterec nad Ohří
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/7- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské Lázně Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
VINEMOCI NERVOVÉ
Stanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací VI/2, VI/3,VI/6, VI/8, VI/9,VI/11 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11.
Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiografie (EKG).
VI/1- Obrna lícního nervu. - Postpoliomyelitický syndrom.
- Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Ergoterapeut a neurolog.
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lednice
Luhačovice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice
Velké Losiny
VI/2- Polyneuropatie s paretickými projevy.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/3- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom kónu nebo kaudy.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurochirurgie, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/4- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:stavy po meningoencefalitis, encefalitis, encefalomyelitis a myelitis, stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Infekční lékařství, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Neurolog.
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lednice
Luhačovice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice
Velké Losiny
VI/5- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.Recidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od první ataky onemocnění. Těžké fatické poruchy zejména percepční.Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou.
Kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lednice
Luhačovice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice
Velké Losiny
VI/6- Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.Nespolupráce pro těžký organický psychosyndrom.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.
Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
VI/7- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.Pokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie.Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Buchlovice
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lednice
Luhačovice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice
Velké Losiny
Vráž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teploléčba s teplotou max. 29 °C.
VI/8- Nervo svalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Neurolog.
Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/9- Syringomyelie s paretickými projevy.Poruchy dýchací a polykací.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/10- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VI/11- Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Bechyně
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VIINEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A i B (síranová a sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2) u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhličitá u indikací VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.
VII/1- Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/2- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/3- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční),- Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/4- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.- Difuzní onemocnění pojivasoustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/5- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy.- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství, klinická osteologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Teplice
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/6- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/7- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.Nestabilizovaná osteortróza.
Těžké destruktivní změny.
Kritériem pro opakování léčebného pobytu:
- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/8- Artrózy v ostatních lokalizacích.- Artropatie.Nestabilizovaná osteoartróza.Těžké destruktivní změny.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Artrózy v ostatních lokalizacích:
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfuzní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
Artropatie:
Hematologie a transfuzní lékařství nebo revmatologie.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/9- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.Kompresivní radikulární syndrom.Kritériem pro opakování léčebného pobytu:
- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu,
- u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Rehabilitační a fyzikální medicínaBechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/10- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.Bechyně Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/11- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VII/12- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.U oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využívání protéz. Nezhojený pahýl.
Flekční kontraktura či ankylóza kloubu nad pahýlem. Nezvládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Ortopedický protetik nebo ortotik-protetik.
Bechyně
Bludov
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karlova Studánka
Karlovy Vary
Karviná
Klášterec nad Ohří
Klimkovice
Konstantinovy Lázně
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Bohdaneč
Lázně Kundratice
Lázně Kynžvart
Lázně Libverda
Lázně Toušeň
Lednice
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené-lázně
Ostrožská Nová Ves
Poděbrady
Slatinice
Teplice
Teplice nad Bečvou
Třeboň
Velichovky
Velké Losiny
Vráž
VIIINEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.
VIII/1- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.- Cystické onemocnění ledvin.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Nefrolog nebo urolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
VIII/2- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách.- Nefrokalcinóza.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Nefrolog nebo
urolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
VIII/3- Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Nefrologie, onkourologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Nefrolog, onkourolog nebo urolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
VIII/4- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Urolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
VIII/5- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).- Dárce štěpu (ledviny).Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Nefrologie nebo rehabilitační fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Nefrolog.
Lázně Kynžvart
Mariánské Lázně
IXDUŠEVNÍ PORUCHY
Stanovený přírodní léčivy zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.
IX/1- Psychózy ve stádiu remise.Suicidální tendence.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
IX/2- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.Suicidální tendence.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiatr.
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
XNEMOCI KOŽNÍ
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirný z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/l a X/2.
X/l- Atopický ekzém.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Alergologie a klinická imunologie, dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Lázně Toušeň
Lednice
Lipová-lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Velké Losiny
X/2- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Janské Lázně
Jeseník
Karlova Studánka
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Lázně Toušeň
Lednice
Lipová-lázně
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Velké Losiny
X/3- Toxická kontaktní dermatitis,- Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog.
Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Toušeň
Lednice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Velké Losiny
X/4- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Toušeň
Lednice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Velké Losiny
X/5- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Buchlovice
Františkovy Lázně
Hodonín
Jáchymov
Karviná
Klimkovice
Kostelec u Zlína
Lázně Bělohrad
Lázně Toušeň
Lednice
Ostrožská Nová Ves
Slatinice
Velké Losiny
XINEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
Stanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitá slatina.
XI/1- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)- Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním.
- Abortus habitualis.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gynekolog a porodník.
Františkovy Lázně Hodonín
Karviná
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Toušeň
Lednice
XI/2- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Gynekolog a porodník.
Františkovy Lázně
Hodonín
Karviná
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Toušeň
Lednice
XI/3- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických.- Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy Lázně
Hodonín
Karviná
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Toušeň
Lednice

III.

A. Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro děti a dorost

Číslo indikaceIndikaceKontraindikace a další požadavky speciální pro léčení daného onemocněníOdborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péčeObor specializace lékaře, který péči doporučuje
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče
Lázeňské místo
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉStanovený přírodní léčivy zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení.
Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců.
Hormonální terapie není kontraindikací.
XXI/1- Zhoubné nádory.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, dětská onkologie a hematologie, endokrinologie a diabetologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický onkolog.
Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO USTROJÍStanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (vyjma XXII/1).
Vyšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidová elektrokardiografie (EKG) - s výjimkou prosté dyslipidemie, u operací srdce echokardiografické vyšetření.
XXII/1- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci.- Stavy po transplantaci srdce.Aktivita zánětlivých procesů.Bakteriální endokarditis.
Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA).
Pokročilá atrioventrikulární blokáda.
Maligní komorové arytmie.
Rozpad rány po operačním výkonu.
Mediastinitis.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská kardiologie, kardiochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Kardiolog.
Františkovy LázněLázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
XXII/2- Systémové revmatické ajinékolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.Aktivita zánětlivých procesů.Bakteriální endokarditis.
Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA).
Pokročilá atrioventrikulární blokáda.
Maligní komorové arytmie.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněKlimkovice
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
XXII/3- Juvenilní hypertenze.Aktivita zánětlivých procesů.Bakteriální endokarditis.
Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA).
Pokročilá atrioventrikulární blokáda.
Maligní komorové arytmie.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská kardiologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněKlimkovice
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
XXII/4- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).Aktivita zánětlivých procesů.Bakteriální endokarditis.
Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA).
Pokročilá atrioventrikulární blokáda.
Maligní komorové arytmie.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněKlimkovice
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice nad Bečvou
XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍStanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda hvdrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hvdrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.
Vyšetření: Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle nemoci, u nemocí jater výsledky laboratorního vyšetření ne starší 2 měsíců.
XXIII/1- Chronické onemocnění žaludku.- Funkční poruchy žaludku.
- Chronická gastritis a duodenitis erosiva.
- Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku.
- Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.
Těžší poruchy výživy.Těžká anémie.
Stenózy a penetrace.
Případy vyžadující reoperaci.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněKarlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIII/2- Chronické onemocnění střev.- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.
- Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.
- Dermatogenní malabsorpční syndromy.
- Coeliakie.
- Polyposis intestini.
- Megacolon vrozené i získané.
- Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.
Těžší poruchy výživy.Těžká anémie. Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská gastroenterologie a hematologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněKarlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIII/3-Nemoci jater.- Stavy po infekční hepatitis.
- Chronická hepatitis.
- Cirhózy ve stavu kompenzace.
- Toxická poškození jater.
- Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater.
- Jiné hepatopatie.
Těžší poruchy výživy.Těžká anémie.
Pokročilá jaterní nedostatečnost.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství,
praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Františkovy LázněKarlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIII/4- Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest.- Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece.
- Chronická cholecystitis.
- Biliární dyspepsie.
- Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest.
Těžší poruchy výživy.Těžká anémie.
Obstrukce nebo infekce žlučových cest.
Empyem žlučníku.
Cholangoitis.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, infekční lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněKarlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIII/5- Chronické nemoci pankreatu.- Stavy po akutní pankreatitis.
- Chronická pankreatitis.
- Pankreatická achylie vrozená i získaná.
- Cystická fibróza.
- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.
Těžší poruchy výživy.Těžká anémie.
Časté exacerbace pankreatitis.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněKarlovy Vary
Lázně Kynžvart
Luhačovice
XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITAStanovený přírodní léčivy zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda sirná skupina A (síranová).
Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sirná - skupina A síranová).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3.
Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.
XXIV/1- Diabetes mellitus.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský endokrinolog a diabetolog, endokrinolog a diabetolog.
BludovFrantiškovy Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
XXIV/2- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.BludovFrantiškovy Lázně
Janské Lázně
Jeseník
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
XXIV/3- Tyreopatie.- Stavy po operacích štítné žlázy.
- Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská endokrinologie a diabetologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské LázněJeseník
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
XXV NETUBERKULOZNI NEMOCI DÝCHACÍHO USTROJÍStanovený přírodní léčivy zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.
Klimatické podmínky příznivé k léčení.
Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.
XXV/1- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská otorinolaryngologie, dětská pneumologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské LázněJeseník
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
XXV/2- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.Anatomické překážky v dýchacích cestách.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské LázněJeseník
Lázně KynžvartLipová-lázně
Luhačovice
XXV/3- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.Anatomické překážky v dýchacích cestách.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské LázněJeseník
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
XXV/4- Bronchiektasie.Anatomické překážky v dýchacích cestách.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační fyzikální medicína.Janské LázněJeseník
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
XXV/5- Asthma bronchiale.Anatomické překážky v dýchacích cestách.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské LázněJeseník
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
XXV/6- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací.- Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.Anatomické překážky v dýchacích cestách.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská otorinolaryngologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské LázněJeseník
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
XXV/7- Cystická fibróza.- Intersticiální plicní fibróza.
- Sarkoidóza plic.
Anatomické překážky v dýchacích cestách.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a ftizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Janské LázněJeseník
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
XXVI NEMOCI NERVOVÉStanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná - skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná \ přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVI/l,XXVI/5 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.
Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami.
XXVI/1- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněJanské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVI/2- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněJanské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice
Velké Losiny
XXVI/3- Dětská mozková obrna.- Mozečkové syndromy.
- Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněJanské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice
Velké Losiny
XXVI/4- Jiné hybné poruchy centrálního původu:- hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.
- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových.
- hybné poruchy po úrazech mozku.
- hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská neurologie, chirurgie, neurochirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněJanské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice
Velké Losiny
XXVI/5- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněJanské Lázně
Karlovy Vary
KlimkoviceLázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍStanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina A a B (síranová i sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná2), přírodní minerální voda uhličitá u indikací XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO2 ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedená přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhličitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu.
Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.
XXVII/1- Juvenilní chronická artritis.- Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.BludovFrantiškovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVII/2- Vrozené či získané ortopedické vady.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí nebo rehabilitační a fyzikální medicína.BludovFrantiškovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice
Velké Losiny
XXVII/3- Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.BludovFrantiškovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVII/4- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.BludovFrantiškovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice
Velké Losiny
XXVII/5- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním.- Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.BludovFrantiškovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Luhačovice
Teplice
Velké Losiny
XXVII/6- Morbus Scheuermann.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.BludovFrantiškovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVII/7- Vertebrogenní algický syndrom.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská neurologie, neurologie, ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.BludovFrantiškovy Lázně
Janské Lázně
Karlovy Vary
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice nad Bečvou
Velké Losiny
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍStanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá.
Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.
XXVIII/1- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s.Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění.
Nekorigovaná hypertenze.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.Lázně Kynžvart
XXVIII/2- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.Lázně Kynžvart
XXVIII/3- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.Nekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.Lázně Kynžvart
XXVIII/4- Chronická difusní glomerulonefritis.- Lipoidní nefróza.
- Hereditární nefropatie ve stadiu remise.
Sklon k iontové a vodní disbalanci.Nekorigovatelná hypertenze.
Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.Lázně Kynžvart
XXVIII/5- Stavy po transplantaci ledvin.Vysoká aktivita onemocnění se sklonem k rejekci.Nekorigovatelná hypertenze.
Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská nefrologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Lázně Kynžvart
XXVIII/6- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.- Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s.Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění.
Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrůa kreatinin clearence nad 170 umol/1.
Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.Lázně Kynžvart
XXIX DUŠEVNÍ PORUCHYStanovený přírodní léčivy zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu.
Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčení.
XXIX/1- Psychózy ve stádiu remise.Suicidální tendence.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický psycholog a psychiatr.
Janské LázněJeseník
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
XXIX/2- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Klinický psycholog a psychiatr.
Janské LázněJeseník
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
XXX NEMOCI KOŽNÍStanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirná skupina B (sirná), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná-hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirný u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).
Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2.
Vyšetření: Vvšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.
XXX/1- Psoriasis vulgaris -chronické a recidivující formy.Mikrobiální ekzém.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog
Františkovy LázněJanské Lázně
Jeseník
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Velké Losiny
XXX/2- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.- Chronické prurigo.Mikrobiální ekzém.Impetiginizace.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
Františkovy LázněJanské Lázně
Jeseník
Klimkovice
Lázně Bělohrad
Lázně Kynžvart
Lipová-lázně
Luhačovice
Velké Losiny
XXX/3- Indurativní a konglobující formy akné.Mikrobiální ekzém.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
KlimkoviceLuhačovice
Velké Losiny
XXX/4- Sklerodermie.Mikrobiální ekzém.Maligní a progredující formy sklerodermie.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
KlimkoviceLuhačovice
Velké Losiny
XXX/5- Ichtyózy.Mikrobiální ekzém.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
KlimkoviceLuhačovice
Velké Losiny
XXX/6- Chronické dermatózy.Mikrobiální ekzém.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.
KlimkoviceLuhačovice
Velké Losiny
XXX/7- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.Mikrobiální ekzém.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, plastická chirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.Františkovy LázněKlimkovice Lázně
Bělohrad
Luhačovice
Velké Losiny
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉStanovený přírodní léčivy zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje - sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).
Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíců.
XXXI/1- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.- Pozánětlivé změny v malé pánvi.Appendicitis chronica.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.
Františkovy LázněKlimkovice
Lázně Bělohrad
XXXI/2- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní.- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.Hyperestrinní stavy.Metrorrhagie. Appendicitis chronica.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.
Františkovy LázněKlimkovice
Lázně Bělohrad
XXXI/3Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):- v malé pánvi.
- po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.
- po appendectomii.
Appendicitis chronica.Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská gynekologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.
Františkovy LázněKlimkovice
Lázně Bělohrad
XXXI/4- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 - performance status (PS)Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:
Dostupnost zdravotnického pracovníka:
Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.
Františkovy LázněKlimkovice
Lázně Bělohrad

B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost, a určení věkových kategorií

Lázeňské místovhodné pro
Lázně Bělohradděti od 3 let a dorost
Bludovděti od 1 roku a dorost
Františkovy Láznědorost
Janské Lázněděti od 2 let a dorost,

u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí

Jeseníku indikací skupiny XXI, XXIV/2, XXIV/3, XXX děti od 2 let a dorost

u indikace skupiny XXV od 2 let a dorost

u indikace skupiny XXIX jen dorost

Karlovy Varyděti od 2 let a dorost
Klimkoviceu indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost.

u indikace XXVII/4 dorost

ostatní děti od 2 let a dorost

Lázně Kynžvartděti od 1,5 roku a dorost
Lipová-lázněděti od 3 let a dorost
Luhačoviceděti od 1,5 roku a dorost

u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost

Poděbradyděti od 2 let a dorost
Teplice nad Bečvouděti od 1,5 roku a dorost
Tepliceděti od 1 roku a dorost
Velké Losinyu indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost

ostatní indikace děti od 3 let a dorost

Poznámky pod čarou

2) Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

Souvislosti

Provádí předpis
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Je odkazován z
156/2015 Sb. Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli
2/2015 Sb. Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Odkazuje na
2/2015 Sb. Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
423/2001 Sb. Vyhláška o zdrojích přírodních minerálních vod a lázních
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.01.2015 Aktuální znění (exportováno 13.05.2021 12:34)
0. 06.01.2015 Vyhlášené znění