Vyhláška č. 195/2015 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-195
Částka 80/2015
Platnost od 10.08.2015
Účinnost od 01.01.2016
Aktuální znění 01.01.2016

195

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2015

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Způsob regulace

(1) Úřad reguluje ceny v plynárenství způsobem úředně stanovených cen.

(2) Úřad reguluje ceny plynu dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.

§ 2

Postup tvorby cen

Při regulaci ceny související služby v plynárenství postupuje Úřad tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přepravní soustavy a distribučních soustav.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 195/2014 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
458/2000 Sb. Energetický zákon
Ruší
195/2014 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
Odkazuje na
195/2014 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
458/2000 Sb. Energetický zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2016 Aktuální znění (exportováno 28.03.2020 09:56)
0. 10.08.2015 Vyhlášené znění