Vyhláška č. 194/2015 Sb.Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-194
Částka 80/2015
Platnost od 10.08.2015
Účinnost od 01.01.2016
Aktuální znění 01.01.2016

194

VYHLÁŠKA

ze dne 3. srpna 2015

o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. h) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Způsob regulace

(1) Úřad reguluje ceny v elektroenergetice způsobem úředně stanovených cen.

(2) Úřad reguluje ceny elektřiny dodavatele poslední instance způsobem věcného usměrňování cen.

(3) Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen, to neplatí v případě ceny tepelné energie nižší, než je limitní cena, kterou Úřad stanoví v cenovém rozhodnutí.

(4) Úřad reguluje cenu za činnost povinně vykupujícího způsobem úředně stanovených cen.

§ 2

Postup tvorby cen

(1) Při regulaci ceny související služby v elektroenergetice postupuje Úřad tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy a distribučních soustav.

(2) Úřad postupuje obdobně podle odstavce 1 při věcném usměrňování ceny tepelné energie.

(3) Při regulaci ceny za činnost povinně vykupujícího postupuje Úřad tak, aby stanovené ceny byly alespoň nákladové.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 195/2014 Sb., se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
458/2000 Sb. Energetický zákon
Ruší
436/2013 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
436/2013 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
140/2009 Sb. Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen
458/2000 Sb. Energetický zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2016 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 03:24)
0. 10.08.2015 Vyhlášené znění