Zákon č. 1/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-1
Částka 1/2015
Platnost od 06.01.2015
Účinnost od 06.01.2015
Aktuální znění 06.01.2015

1

ZÁKON

ze dne 22. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odstavec 2 zní:

(2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.“.

2. V § 33 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:

(8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak.

(9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).

(10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.“.

3. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

ODDÍL A

A. Seznam indikačních skupin pro dospělé

I Nemoci onkologické

II Nemoci oběhového ústrojí

III Nemoci trávicího ústrojí

IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V Nemoci dýchacího ústrojí

VI Nemoci nervové

VII Nemoci pohybového ústrojí

VIII Nemoci močového ústrojí

IX Duševní poruchy

X Nemoci kožní

XI Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikaceIndikace

ZÁKLADNÍ

léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:

K (komplexní) nebo P (příspěvková)

- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím

- délka léčebného pobytu

- lhůta pro nástup léčebného pobytu

- možnost prodloužení

OPAKOVANÝ

léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:

K (komplexní) nebo P (příspěvková)

- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím

- délka léčebného pobytu

- lhůta pro nástup léčebného pobytu

- možnost prodloužení

INEMOCI ONKOLOGICKÉ
I/1- Zhoubné nádory.K 21 dnů

Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie).

Možnost prodloužení.

K 21 dnů

Hodgkinova nemoc

do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

IINEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
II/l- Symptomatická ischemická choroba srdeční.P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
II/2- Stav po infarktu myokardu.K 28 dnů

Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.

Možnost prodloužení.

II/3- Hypertenzní nemoc

II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.

K 28 dnů

Hypertenze III. stupně komplikovaná ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním, cévní mozkovou příhodou, tranzitorní ischemickou atakou nebo chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Hypertenzní nemoc refrakterní.

II/4- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.K 21 dnů

Onemocnění tepen končetin na podkladě ateroskl erotickém II b.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém

II b. do 18 měsíců od začátku základního pobytu, pokud není možná invazivní léčba.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

Pokud není možná invazivní léčba.

II/5- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách.

- Chronický lymfatický edém.

K 21 dnů

Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání,

nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.

P 21 dnů

Ostatní.

Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
II/6- Stavy po kardiochirurgických výkonech typu:

náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou,

rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor,

chirurgická revaskularizace myokardu - koronární arteriální bypass (CABG),

operace vrozených srdečních vad u dospělých,

operace výdutě levé komory,

operace nádorů srdce, operace osrdečníku,

operace hradní aorty.

K 28 dnů

Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo

do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

II/7- Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).P 21 dnů

Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).

II/8- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hradní aorty.

- Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.

K 21 dnů

Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci.

P 21 dnů

V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.

II/9- Stavy po transplantaci srdce.K 28 dnů

Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

IIINEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
III/1- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii.

- Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.

P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
III/2- Stavy po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.K 21 dnů

Do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvající symptomatologií.

III/3- Crohnova nemoc.

- Colitis ulceroza.

K 21 dnů

Těžká forma onemocnění.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Opakované exacerbace nemoci: 1x v průběhu kalendářního roku do stabilizace stavu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

III/4- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikovaná.

- Sklerotizující cholangoitis.

- Funkční poruchy žlučového traktu.

P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

K udržení remise.

III/5- Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest - pooperační pankreatitidocholangoitis, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP).

- Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.

K 21 dnů

Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu.

Po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Trvající dysfunkce žlučových cest.

III/6- Stavy po akutní hepatitis jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce).

- Chronická hepatitis s přetrváváním pozitivity markerů.

- Asociovaná autoimunní hepatitis.

- Primární biliární cirhóza.

K 21 dnů

Do 6 měsíců od stanovení onemocnění při konzervativní terapii.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů

Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.

III/7- Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.K 21 dnů

Stavy po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci.

Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
III/8- Stavy po akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.

- Prokázaná chronická pankreatitis.

K 21 dnů

Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis,

při komplikacích do 12 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitis nebo po exacerbaci chronické pankreatitis.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Vleklá maldigesce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.

IVNEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
IV/1- Diabetes mellitus.K 21 dnů

Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie).

IV/2- Stavy po totální thyreoidektomii.

- Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.

K 21 dnů

Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.

P 21 dnů

Do 6 měsíců od stanovení onemocnění hypotyreozy.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů

(zejména artropatie a benigní myopatie).

IV/3- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).K 21 dnů

Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.

Možnost prodloužení.

VNETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
V/l- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky.

- Stavy po transplantaci plic.

K 28 dnů

Stavy po operaci dolních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů

Stavy po operaci horních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

V/2- Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení.

- Stavy po fonochirurgické léčbě.

K 21 dnů

Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.

V/3- Stavy po komplikovaném zánětu plic.K 21 dnů

Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.

V/4- Bronchiektazie

- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

K 21 dnů

Možnost prodloužení.

K 21 dnů

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

V/5- Astma bronchiale.

- Chronická obstrukční plicní nemoc.

K 28 dnů

Prokázaná ventilační porucha - pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 28 dnů

Prokázaná ventilační porucha - pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

V/6- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.K 28 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při prokázané ventilační poruše -pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. 1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů

Při prokázané ventilační poruše - pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.

1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

V/7- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.K 28 dnů

Nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

VINEMOCI NERVOVÉ
VI/1- Obrna lícního nervu.

- Postpoliomyelitický syndrom.

- Chabé obrny, mimo poúrazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.

K 28 dnů

Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.

Postpoliomyelitický syndrom.

Ostatní nemoci po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Postpoliomyelitický syndrom.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.

VI/2- Polyneuropatie s paretickými projevy.K 28 dnů

Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 28 dnů

Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).

1x v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P14 dnů

Ostatní.

VI/3- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.K 21 dnů

V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VI/4- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva:

stavy po meningoencefalitis,

encefalitis,

encefalomyelitis a myelitis,

stavy po encefalomyelopolyradi-kuloneuritis,

pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.

K 28 dnů

Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým elektromyografickým vyšetřením (EMG) vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkcí.

Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

VI/5- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.K 28 dnů

V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace.

Po odeznění akutního stadia nemoci. Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

VI/6- Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.K 28 dnů

Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

VI/7- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

1x v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

VI/8- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

VI/9- Syringomyelie s paretickými projevy.K 21 dnůK 21 dnů

1x v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

VI/10- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.K 28 dnůK 28 dnů

Do 21 let.

K 28 dnů

Nad 21 let.

1x v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

VI/11- Parkinsonova nemoc.

(Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)

K 21 dnůK 21 dnů

Pokud je předpoklad

zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti.

1x v průběhu 24 měsíců.

VIINEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
VII/1- Revmatoidní artritis I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritis včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.K 28 dnů

Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.

K 28 dnů

Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.

VII/2- Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.K 28 dnů

Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.,

v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 28 dnů

Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b.,

v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

VII/3- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekční),

- Sekundární artitis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.

K 28 dnů

Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis.

Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis. Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 28 dnů

Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitis.

Chronická artritis periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritis.

Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

VII/4- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče.

- Difúzní onemocnění pojiva

soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematodus, sklerodermie,

polymyositis, dermatomyositis,

Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).

K 28 dnů

V remisi.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

V remisi.

1x v průběhu 24 měsíců.

Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

VII/5- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy.

- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

K 21 dnů

Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmutí korzetu.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

VII/6- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).K 21 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

VII/7- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.K 21 dnů

Od III.stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena.

Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní,

pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.

K 21 dnů

Od III.stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena.

Od II.stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.

1x v průběhu 24 měsíců.

Stavy kontraindikované k operaci

1x v průběhu kalendářního roku.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby.

Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.

VII/8- Artrózy v ostatních lokalizacích.

- Artropatie.

K 21 dnů

Bolestivá forma s častými exacerbacemi.

K 21 dnů

Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.

1x v průběhu 24 měsíců.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.

VII/9- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.K 21 dnů

Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VII/10- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.K 28 dnů

Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

VII/11- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.K 28 dnů

Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBS).

VII/12- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.K 21 dnů

Do 12 měsíců po operaci.

VIIINEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
VIII/1- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.

- Cystické onemocnění ledvin.

K 21 dnů

Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.

Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/1.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VIII/2- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách.

- Nefrokalcinóza.

K 21 dnů

Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii.

Cystinová nefrolithiáza.

Bilaterální nefrokalcinóza.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Při prokázaném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.

VIII/3- Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).K 21 dnů

Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii.

P 21 dnů

Ostatní

do 6 měsíců.

VIII/4- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.P 21 dnůP 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
VIII/5- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).

- Dárce štěpu (ledviny).

K 21 dnů

Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení v případě transplantace.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Stavy po transplantaci ledviny

(netýká se dárce štěpu).

IXDUŠEVNÍ PORUCHY
IX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 28 dnů

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 28 dnů

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

IX/2- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 21 dnů

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

XNEMOCI KOŽNÍ
X/l- Atopický ekzém.K 21 dnů

Do 25 let věku, starší v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.

1x v průběhu 24 měsíců.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

X/2- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.K 28 dnů

V přímé návaznosti na hospitalizaci

na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 28 dnů

Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.

1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

X/3- Toxická kontaktní dermatitis,

- Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.

K 28 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

K 21 dnů

Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.

1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ostatní.

X/4- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.K 28 dnů

Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
X/5- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde

hrozí značné kontraktury.

K 28 dnů

Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

XINEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
XI/1- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů)

- Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním.

- Abortus habitualis.

K 21 dnů

Ženy do 40 let.

Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.

Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.

Možnost prodloužení.

K 21 dnů

Ženy do 40 let věku.

Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy.

Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ženy do 40 let.

XI/2- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, occlusio tubarum, kolpitis chronica).K 21 dnů

Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let.

Možnost prodloužení.

P 21 dnů

Ostatní.

P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

Ženy do 40 let.

XI/3- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických.

- Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.

K 28 dnů

Do 3 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

ODDÍL B

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXI Nemoci onkologické

XXII Nemoci oběhového ústrojí

XXIII Nemoci trávicího ústrojí

XXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita

XXV Nemoci dýchacího ústrojí

XXVI Nemoci nervové

XXVII Nemoci pohybového ústrojí

XXVIII Nemoci močového ústrojí

XXIX Duševní poruchy

XXX Nemoci kožní

XXXI Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikaceIndikaceZÁKLADNÍ

léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně

rehabilitační péče:

K (komplexní)

- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím

- délka léčebného pobytu

- lhůta pro nástup léčebného pobytu

- možnost prodloužení

OPAKOVANÝ

léčebný pobyt

- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče:

K (komplexní)

- další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím

- délka léčebného pobytu

- lhůta pro nástup léčebného pobytu

- možnost prodloužení

XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ
XXI/1- Zhoubné nádory.K 28 dnů

Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby.

Možnost prodloužení.

XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
XXII/1- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci.

- Stavy po transplantaci srdce.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Hemodynamické reziduální vady.

Možnost prodloužení.

XXII/2- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

1x v průběhu 24 měsíců,

při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve.

Možnost prodloužení.

XXII/3- Juvenilní hypertenze.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.

XXII/4- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
XXIII/1- Chronické onemocnění žaludku.

- Funkční poruchy žaludku.

- Chronická gastritis a duodenitis erosiva.

- Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku.

- Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 48 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

XXIII/2- Chronické onemocnění střev.

- Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva.

- Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.

- Dermatogenní malabsorpční syndromy.

- Coeliakie.

- Polyposis intestini.

- Megacolon vrozené i získané.

- Stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

Ostatní:

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXIII/3

-Nemoci jater.

- Stavy po infekční hepatitis.

- Chronická hepatitis.

- Cirhózy ve stavu kompenzace.

- Toxická poškození jater.

- Stavy po infekční mononukleóze s jaterní poruchou.

- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích jater.

- Jiné hepatopatie.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.

K 28 dnů

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXIII/4- Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest.

- Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece.

- Chronická cholecystitis.

- Biliární dyspepsie.

- Stavy po operacích žlučníku a žlučových cest.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

XXIII/5- Chronické nemoci pankreatu.

- Stavy po akutní pankreatitis.

- Chronická pankreatitis.

- Pankreatická achylie vrozená i získaná.

- Cystická fibróza.

- Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Ostatní.

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA
XXIV/1- Diabetes mellitus.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

1x v průběhu kalendářního roku.

Možnost prodloužení.

XXIV/2- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.

Možnost prodloužení.

XXIV/3- Tyreopatie.

- Stavy po operacích štítné žlázy.

- Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofyzy.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Tyreopatie.

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
XXV/1- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXV/2- Chronická bronchitis/ recidivující bronchitis.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

1x v průběhu kalendářního roku.

Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXV/3- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXV/4- Bronchiektasie.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXV/5- Asthma bronchiale.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXV/6- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenoidních vegetací.

- Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXV/7- Cystická fibróza.

- Intersticiální plicní fibróza.

- Sarkoidóza plic.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVI NEMOCI NERVOVÉ
XXVI/1- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVI/2- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVI/3- Dětská mozková obrna.

- Mozečkové syndromy.

- Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVI/4- Jiné hybné poruchy centrálního původu:

- hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.

- hybné poruchy po cévních příhodách mozkových.

- hybné poruchy po úrazech mozku.

- hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVI/5- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při recidivě onemocnění.

Možnost prodloužení.

XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
XXVII/1- Juvenilní chronická artritis.

- Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVII/2- Vrozené či získané ortopedické vady.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVII/3- Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.

Možnost prodloužení.

XXVII/4- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVII/5- Osteochondrózy ve stádiu reparačním.

Morbus Perthes ve stádiu reparačním.

- Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVII/6- Morbus Scheuermann.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXVII/7- Vertebrogenní algický syndrom.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při recidivě.

Možnost prodloužení.

XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
XXVIII/1- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

XXVIII/2- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při recidivě.

Možnost prodloužení.

XXVIII/3- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.K 28 dnů

Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci.

Možnost prodloužení.

XXVIII/4- Chronická difusní glomerulonefritis.

- Lipoidní nefróza.

- Hereditární nefropatie ve stadiu remise.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXVIII/5- Stavy po transplantaci ledvin.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců po transplantaci.

Možnost prodloužení.

XXVIII/6- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.

- Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY
XXIX/1- Psychózy ve stádiu remise.K 28 dnů

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXIX/2- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.K 28 dnů

V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXX NEMOCI KOŽNÍ
XXX/1- Psoriasis vulgaris - chronické a recidivující formy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

XXX/2- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického.

- Chronické prurigo.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

XXX/3- Indurativní a konglobující formy akné.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

XXX/4- Sklerodermie.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXX/5- Ichtyózy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

XXX/6- Chronické dermatózy.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Při aktivitě procesu onemocnění.

Možnost prodloužení.

XXX/7- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu.

Možnost prodloužení.

XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
XXXI/1- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.

- Pozánětlivé změny v malé pánvi.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXXI/2- Primární a sekundární:

amenorrhoea,

oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní.

- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXXI/3Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):

- v malé pánvi.

- po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.

- po appendectomii.

K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.

XXXI/4- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.K 28 dnů

Možnost prodloužení.

K 28 dnů

Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.

Možnost prodloužení.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne podle vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění účinném do 31. prosince 2014.

2. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako základní se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako opakovaný se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která byla poskytnuta pojištěnci pro danou indikaci poprvé, se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která odpovídá indikaci, na jejímž základě již v minulosti pojištěnec léčebný pobyt uskutečnil, se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Mění
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Je odkazován z
569/2020 Sb. Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
540/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
262/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
45/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
282/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
290/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
66/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
200/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Odkazuje na
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
256/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
109/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
60/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
238/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
44/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
403/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
267/2012 Sb. Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
1/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
369/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
365/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
298/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
362/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
59/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
270/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
137/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
57/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části § 15 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, o zastavení řízení o návrhu na zrušení č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
340/2006 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
214/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
165/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
117/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
47/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
361/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
350/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
253/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
168/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
123/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
438/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
422/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
359/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
85/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
455/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
425/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
424/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
222/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
309/2002 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
285/2002 Sb. Transplantační zákon
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě
176/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
459/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
167/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 17 odst. 5 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.01.2015 Aktuální znění (exportováno 13.05.2021 10:31)
0. 06.01.2015 Vyhlášené znění