Vyhláška č. 78/2014 Sb.Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-78
Částka 31/2014
Platnost od 30.04.2014
Účinnost od 01.05.2014
Aktuální znění 01.05.2014

78

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2014

o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 127 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., a podle § 199 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 64/2014 Sb.:


§ 1

Průkaz zaměstnance orgánu sociálního zabezpečení a orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákonem o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákonem o nemocenském pojištění obsahuje:

a) označení „Průkaz zaměstnance pověřeného kontrolou“,

b) název orgánu, který průkaz vydal,

c) velký státní znak,

d) fotografii zaměstnance odpovídající požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu1),

e) titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance,

f) osobní číslo zaměstnance,

g) kontrolní oprávnění vyjádřené slovy „Držitel tohoto průkazu má oprávnění provádět kontrolu plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.“, s tím, že v průkazu bude uveden pouze rozsah kontrolního oprávnění vyjádřený v souladu s působností příslušného orgánu sociálního zabezpečení a orgánu nemocenského pojištění,

h) číslo průkazu,

i) datum vydání průkazu,

j) úřední razítko orgánu, který průkaz vydal, a podpis fyzické osoby oprávněné vydat průkaz.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2014.


Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Odkazuje na
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
328/1999 Sb. Zákon o občanských průkazech
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.2014 Aktuální znění (exportováno 21.10.2019 09:58)
0. 30.04.2014 Vyhlášené znění