Vyhláška č. 63/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-63
Částka 23/2014
Platnost od 07.04.2014
Účinnost od 07.04.2014
Aktuální znění 07.04.2014

63

VYHLÁŠKA

ze dne 26. března 2014,

kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra v dohodě s Českým statistickým úřadem stanoví podle § 70 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

2. V § 3 odst. 3 větě druhé se za slovo „kandidatury“ vkládají slova „nebo obdržení informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen,“.

3. § 4 zní:

㤠4

Ministerstvo přebírá opis údajů registru kandidátů v rozsahu kandidátní listiny od Českého statistického úřadu čtyřicátý sedmý den přede dnem voleb do Evropského parlamentu. Ministerstvo průběžně až do 48 hodin před zahájením voleb do Evropského parlamentu informuje Český statistický úřad o případech vzdání se nebo odvolání kandidatury nebo o obdržení informace o tom, že kandidát, který je státním občanem jiného členského státu, byl v členském státě původu zbaven práva být volen, v období od uplynutí lhůty pro zaregistrování kandidátní listiny. Ministerstvo tuto informaci předává tak, že Českému statistickému úřadu předá kopii prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nebo kopii informace od jiného členského státu o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen. Ministerstvo informuje Český statistický úřad rovněž o případech pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí.“.

4. V § 6 odst. 5 písm. a) se za slovo „odvolání“ vkládají slova „ , informaci od jiného členského státu o tom, že kandidát byl či nebyl zbaven práva být volen“.

5. V příloze č. 1 přílohy B 1 až B 4 ke vzoru 4 znějí:

Příloha B 1 ke vzoru 4

Příloha B 1 ke vzoru 4

Attachment B 2 to Specimen 4

Attachment B 2 to Specimen 4

Annexe B 3 au modèle n° 4

Annexe B 3 au modèle n° 4

Anlage B 4 zum Muster 4

Anlage B 4 zum Muster 4

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Chovanec v. r.

Souvislosti

Mění
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
Odkazuje na
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 07.04.2014 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 20:10)
0. 07.04.2014 Vyhlášené znění