Nařízení vlády č. 309/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-309
Částka 124/2014
Platnost od 18.12.2014
Účinnost od 01.01.2015
Zrušeno k 01.03.2017 (48/2017 Sb.)
Minulé znění 01.01.2017 - 28.02.2017

309

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. prosince 2014

o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen „dotace“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti3)

§ 2

Postup vyhodnocení zpráv o kontrole

(1) Fond nejprve vyhodnotí zprávy o kontrole4) za každý akt5) a každý standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu6) v oblastech pravidel podmíněnosti7) postupem stanoveným v odstavci 3.

(2) Jestliže Fond ukončil vyhodnocení podle odstavce 1, vypočte souhrnné procentní snížení dotace postupem stanoveným v § 3 odst. 1 a 2 za každou oblast pravidel podmíněnosti.

(3) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle předpisu Evropské unie za účelem stanovení celkové míry porušení za každý akt a kontrolovaného požadavku za každý standard v oblastech pravidel podmíněnosti. Poté sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušného aktu a standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu. Je-li v rámci aktu nebo standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu v příslušné oblasti pravidel podmíněnosti více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku nebo standardu za příslušný kalendářní rok, pro stanovení celkové míry porušení za akt nebo standard zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.

(4) Seznam kontrolovaných

a) požadavků podle aktů8) pro oblasti pravidel podmíněnosti je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení a

b) standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(5) Do celkové míry porušení se nezapočítává porušení, které prokazatelně vzniklo při provádění vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví.

§ 3

Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblastí pravidel podmíněnosti

(1) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném9) nebo úmyslném porušení10) kontrolovaného požadavku nebo standardu, Fond na základě celkové míry porušení podle § 2 odst. 3 provede procentní snížení v rámci příslušného aktu nebo standardu takto

a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení a byl-li uplatněn systém včasného varování11),

b) 1 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,

c) 3 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo

d) 5 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.

(2) Fond pro vyhodnocení souhrnného procentního snížení dotace za každou oblast pravidel podmíněnosti použije snížení s nejvyšším procentním hodnocením podle odstavce 1.

(3) Jestliže zpráva o kontrole obsahuje údaj o opakovaném nebo úmyslném porušení kontrolovaného požadavku nebo standardu, Fond tyto požadavky vyhodnotí v souladu s předpisem Evropské unie12).

§ 4

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb. se dokončí podle nařízení vlády č. 479/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor.

2. Část první nařízení vlády č. 369/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády.

3. Nařízení vlády č. 264/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.

4. Část první nařízení vlády č. 448/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.

5. Část první nařízení vlády č. 400/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády.

6. Část druhá nařízení vlády č. 117/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů.


§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 61/2016 Sb. Čl. VI

Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 236/2016 Sb. Čl. III

Právní vztahy uvedené v příloze č. 1 pořadovém čísle aktu 7 pořadovém čísle požadavku 5 a pořadovém čísle aktu 8 pořadovém čísle požadavku 4 vzniklé přede dnem nabytí účinnosti části druhé čl. II bodů 4 a 5 tohoto nařízení se posuzují podle nařízení vlády č. 309/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části druhé čl. II bodů 4 a 5 tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.

Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti

Poř. číslo aktuPoř. číslo požadavkuZnění požadavkuVymezení požadavku v právním předpise EUVymezení požadavku v právním předpise ČR
11Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 6 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
12Byly při hnojení jednotlivých plodin dodrženy limity stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.?Článek 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 7 odst. 1 a příloha č. 3 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
13Byl dodržen maximální limit 170 kg N/ha/rok v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech v průměru zemědělského podniku?Článek 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 8 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
14Jsou kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva dostatečné pro potřebu jejich uskladnění?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
15Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 11 odst. 1 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
16Jsou v blízkosti povrchových vod udržovány ochranné nehnojené pásy v šířce 3 m od břehové čáry?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 12 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
17Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 7 odst. 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
18Splňují skladovací kapacity statkových hnojiv kvalitativní požadavky z hlediska ochrany vod?Článek 4 a 5 směrnice Rady 91/676/EHS§ 39 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 254/2001 Sb. a § 9 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
21Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení významného krajinného prvku vodní tok nebo údolní niva?Článek 3 odst. 1, článek 3 odst. 2 písm. b), článek 4 odst. 1,2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES§ 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
22Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození nebo zničení dřevin rostoucích mimo les v rozporu se zákonem?Článek 3 odst. 1, článek 3 odst. 2 písm. b), článek 4 odst. 1,2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES§ 8 zákona č. 114/1992 Sb.
23Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k závažnému rušení (zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo jinému škodlivému zásahu do přirozeného vývoje (včetně usmrcení nebo zničení vývojových stadií) vybraných druhů ptáků nebo poškozování obývaných stanovišť s negativním dopadem na populaci těchto druhů, zejména při hospodaření na plochách určených k jejich rozmnožování?Článek 3 odst. 1, článek 3 odst. 2 písm. b), článek 4 odst. 1,2 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES§ 5a zákona č. 114/1992 Sb.
31Nedošlo v souvislosti se zemědělským hospodařením k poškození předmětu ochrany evropsky významné lokality?Článek 6 odst. 1 a 2 směrnice Rady 92/43/EHS§ 45b a 45c zákona č. 114/1992 Sb.
41Splňuje potravina limity na obsah cizorodých látek a reziduí pesticidů?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, na článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005x
42Je potravina prostá škůdců a bez známek mikrobiálního kažení či plísně viditelné pouhým okem?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 3 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, na článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1881/2006x
43Je zabráněno kontaminaci potraviny cizorodými a jinými látkami a kontaminaci způsobené zvířaty a škůdci?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
44Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého dodavatele surovin a látek určených k přimísení do potravin?Článek 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
45Je provozovatel potravinářského podniku schopen identifikovat každého odběratele svých produktů?Článek 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
46Je zajištěno takové označení nebo identifikace produktu, které zajišťuje jeho sledovatelnost?Článek 18 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
47Pokud se provozovatel potravinářského podniku dozvěděl o tom, že jím vyprodukovaná a dodaná potravina nebo surovina nebyla bezpečná, informoval o tom všechny své odběratele a příslušné dozorové orgány a zajistil stažení nebezpečné potraviny z trhu?Článek 19 odst. I,2a3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
48Jsou krmiva odebírána jen z provozů, které jsou registrovány?Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005x
49Jsou krmiva skladována odděleně od chemických látek, odpadů a dalších nebezpečných a zakázaných látek, medikovaných krmiv, doplňkových a jiných krmiv tak, aby bylo také při jejich distribuci a manipulaci zabráněno kontaminaci nebo zkrmení zvířatům, kterým není krmivo určeno a sklady krmiv jsou udržovány čisté a suché a v případě potřeby jsou přijata vhodná opatření k hubení škůdců?Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. e) a článek 5 odst. 5 a přílohu III bod 1, 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005x
410Jsou vedeny záznamy o zdroji a množství krmiva a jeho spotřebě tak, aby byl zachován princip dohledatelnosti použitého krmiva?Článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, článek. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. II bod 2 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005x
411Jsou vedeny záznamy o každém použití přípravků na ochranu rostlin, biocidních produktů, geneticky modifikovaného osiva a jsou zohledňovány výsledky analýz vzorků krmiv zaměřených na bezpečnost krmiva?Článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v návaznosti na článek 5 odst. 1 a přílohu I část A kap. I bod 4 písm. g), kap. II bod 2 písm. a), b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a článek 18 nařízeníx
412Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uváděny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, kterým byly podány látky skupiny A přílohy I směrnice Rady 96/23/ES?Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
413Nebyla dodána na jatka zvířata nebo uvedeny do oběhu produkty pocházející ze zvířat, u kterých nebyla dodržena ochranná lhůta u veterinárních léčivých přípravků skupiny B1 a B2 směrnice Rady 96/23/ES nebo v jejichž produktech byla zjištěna rezidua nad stanovený maximální reziduální limit?Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
414Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého brucelózy skotu nebo úředně prosté brucelózy ovcí a koz?Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
415Nebylo dodáno mléko do mlékárny bez souhlasu krajské veterinární správy v době, kdy mělo hospodářství pozastavený nebo odebraný status hospodářství úředně prostého tuberkulózy skotu?Článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
416Nezařadil chovatel pro dodávku mléka mléko od zvířat, která ze zdravotního hlediska nesplňují podmínky pro dodávku mléka?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
417Je s mlékem při jeho získávání a skladování zacházeno tak, aby se vyloučilo ohrožení zdravotní nezávadnosti nebo snížení jeho jakosti?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
418Je s vejci zacházeno tak, aby nebyla ohrožena jejich zdravotní nezávadnost nebo jakost?Článek 14 a článek 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002x
51Je dodržován zákaz podávat zvířatům produkujícím potraviny zakázané látky?Článek 3 písm. a), b), d) a e) směrnice Rady (ES) 96/22/ES§ 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb. a § 3 písm. b) vyhlášky č. 291/2003 Sb.
52Nejsou v hospodářství přechovávány ani vlastněny zakázané látky nebo přípravky?Článek 4 směrnice Rady 96/22/ES§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., § 3 písm. a) a § 5 odst. 5 vyhlášky č. 291/2003 Sb.
53Jsou v souladu s právními předpisy dodržovány ochranné lhůty v případě ošetření přípravkem s obsahem zakázaných látek?Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES§ 19 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., § 8 vyhlášky č. 291/2003 Sb.
54Jsou v souladu s právními předpisy dodržována omezení v souvislosti s použitím zakázaných látek?Článek 4, 5 a 7 směrnice Rady 96/22/ES§ 19 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., § 5 a 6 vyhlášky č. 291/2003 Sb.
61Je hospodářství s chovem prasat zaregistrované v ústřední evidenci?Článek 3 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES§ 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 154/2000 Sb. a § 28 a 29 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
62Je založen a veden registr prasat v hospodářství?Článek 4 a 5 směrnice Rady 2008/71/ES§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 52 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
63Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?Článek 5 směrnice Rady 2008/71/ES§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 18 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
71Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?Článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 10 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
72Jsou na hospodářství zjištěna pouze zvířata, na která byly vydány průvodní listy skotu pověřenou osobou?Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb. a § 39 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.
73Je založen a veden stájový registr?Článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.
74Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?Článek 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
75Bylo hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?Článek 4 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
81Jsou na kontrolovaném hospodářství zjištěna pouze zvířata, která chovatel označil a identifikoval?Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 22 odst. 1 zákona č. 154/2000 Sb. a § 22 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
82Je založen a veden stájový registr?Článek 5 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb. a § 34 a příloha č. 7 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.
83Jsou všechna fyzicky přítomná zvířata evidována v ústřední evidenci kontrolovaného hospodářství?Článek 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
84Bylo hlášení o narození zvířat zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášení o jejich úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasláno chovatelem pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo?Článek 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb. a § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.
91Dodržuje provozovatel zákaz krmení hospodářských zvířat živočišnými bílkovinami a krmivy obsahujícími tyto bílkoviny?Článek 7 odst. 1 a 2 a Příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
92Dodržuje provozovatel podmínky odděleného skladování živočišných bílkovin a krmiv obsahujících tyto bílkoviny?Článek 7 odst. 1 a 2 a příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
93Byl nahlášen krajské veterinární správě výskyt transmisivní spongiformní encefalopatie (dále jen „TSE“), a to neprodleně při závažném podezření nebo pozitivním zjištění TSE?Článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
94Nebyla přemísťována zvířata z hospodářství podezřelá z infekce TSE, která byla úředně omezena v pohybu do doby, kdy byly známy výsledky klinického vyšetření a epizootologického šetření provedené příslušnou krajskou veterinární správou?Článek 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
95Nebylo manipulováno se zvířaty podezřelými z infekce TSE, která měla být za úředního dohledu usmrcena pro laboratorní vyšetření?Článek 12 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
96Byly všechny části těla zvířete podezřelého z infekce TSE ponechány pod úředním dozorem do doby stanovení diagnózy nebo odstraněny v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?Článek 12 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
97Nebyly přemísťovány části těla zvířete pozitivního na TSE, které se měly neškodně odstranit v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?Článek 13 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
98Nebyla přemísťována riziková zvířata a produkty z nich, která byla identifikována šetřením a měla být usmrcena a neškodně odstraněna v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009?Článek 13 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
99Nebyla přemísťována zvířata vnímavá k TSE a produkty živočišného původu, které z nich byly získány na hospodářství, na kterém bylo infikované zvíře přítomno; přemísťování bylo jenom na základě schválení příslušné krajské veterinární správy?Článek 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
910Je uváděn na trh skot, mimo pozitivního zvířete akohorty vytvořené na základě šetření, a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
911Jsou uváděny na trh ovce s vyhovujícím genotypem a jejich embrya a vajíčka doprovázena příslušným veterinárním osvědčením?Článek 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001x
101Byl aplikovaný přípravek použit v souladu se zásadami správné praxe v ochraně rostlin z hlediska jeho povoleného použití?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.
102Byl aplikovaný přípravek použit k ochraně plodiny proti škodlivému organismu v souladu s údaji, jimiž je označen na obalu?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.
103Byl aplikovaný přípravek použit v množství, které nepřesáhlo nejvyšší povolenou dávku?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb.
104Bylo při aplikaci přípravku na ochranu rostlin postupováno v souladu s požadavky na ochranu vod a bylo dodrženo omezení pro použití přípravku na ochranu rostlin v pásmu ochrany zdrojů podzemních vod nebo vodárenských nádrží?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. a § 13 odst. I,5,6a7 vyhlášky č. 327/2012 Sb.
105Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k ochraně včel a zvěře tak, aby nedošlo k jejich úhynu?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. a) a odst. 6 a § 51 zákona č. 326/2004 Sb. a § 3, 4, 5, 11, 12 vyhlášky č. 327/2012 Sb.
106Byl přípravek aplikován tak, aby nedošlo k prokazatelnému zasažení rostlin mimo pozemek/půdní blok, na němž se prováděla aplikace?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb.
107Bylo při aplikaci přípravku postupováno v souladu s požadavky k ochraně vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od povrchové vody?Článek 55 věta první a druhá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1107/2009§ 49 odst. 1 písm. a) a odst. 6 zákona č. 326/2004 Sb. a § 13 odst. 1, 5, 6 a 7 vyhlášky č. 327/2012 Sb.
111Jsou telata ve stájích kontrolována alespoň dvakrát denně, a telata chovaná venku alespoň jednou denně?Článek 4 příloha I odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb. a § 2 odst. 1 písm. 1), vyhlášky č. 208/2004 Sb.
112Je dodržen zákaz uvazování telat, s výjimkou skupinového ustájení po dobu krmení (nejdéle 1 hodinu) a zákaz používání náhubku u telat?Článek 4 příloha I odst. 8 a 11 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. a § 2 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
113Odpovídají rozměry individuálního kotce pro telata stanoveným požadavkům a kotce mají stěny s otvory, které umožňují vizuální a hmatový kontakt mezi telaty?Článek 3 odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES§ 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
114Je zajištěno, že telata starší 8 týdnů nejsou držena v individuálním kotci a vyměřený prostor pro každé tele při chovu ve skupinách odpovídá stanoveným požadavkům?Článek 3 odst. 1, článek 4 příloha I odst. 7 směrnice Rady 2008/119/ES§ 2 odst. 1 písm. g) a h) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
115Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), vytváří pevný, rovný a stabilní povrch a prostor pro ustájení telat je pohodlný, čistý a s řádným odtokem?Článek 4 příloha I odst. 10 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. a § 1b odst. 4 a § 2 odst. 1 písm. n) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
116Dostávají telata po narození co nejdříve mlezivo, nejpozději však do 6 hodin?Článek 4 příloha I odst. 15 směrnice Rady 2008/119/ES§ 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
117Je zajištěno krmení, které obsahuje stanovené množství vlákniny a železa, nejméně dvakrát denně a všechna telata ve skupině mají přístup ke krmivu?Článek 4 příloha I odst. 11 a 12 směrnice Rady 2008/119/ES§ 2 odst. 1 písm. d) a e) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
118Mají telata starší 2 týdnů přístup k dostatečnému množství napájecí vody, případně jiných nápojů?Článek 4 příloha I odst. 13 směrnice Rady 2008/119/ES§ 4 odst. 1 písm. c) bod 1 a § 12b písm. b) zákona č. 246/1992 Sb.
121Jsou prasata agresivní, napadená, poraněná nebo nemocná ustájena dočasně v samostatných kotcích, kde se mohou snadno otočit?Článek 3 odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 5 vyhlášky č. 208/2004 Sb.
122Odpovídá využitelná volná podlahová plocha pro každou skupinu prasat a roštové podlahy stanoveným požadavkům?Článek 3 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES§ 1b odst. 4, § 3 odst. 2 a 3 a § 3 odst. 4 písm. c) a d) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
123Je prasatům zajištěn trvalý přístup k materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity?Článek 3 odst. 5 a čl. 4 příloha I odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 9, odst. 15 písm. d) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
124Dostávají prasata alespoň jedenkrát denně krmivo a mají stálý přístup k napájecí vodě a mají zaprahlé prasnice a prasničky dostatečné množství vlákniny?Článek 3 odst. 6 a 7 a článek 4 příloha I odst. 6 a 7 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 10 a 11 a § 3 odst. 15 písm. e) a f) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
125Nepoužívá se vazné ustájení prasnic nebo prasniček nebo postroje pro jejich uvazování?Článek 3 odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 15 písm. a) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
126Jsou prasnice a prasničky ustájeny v období 4 týdny po zapuštění až do doby 1 týden před porodem ve skupinách a kotec, ve kterém je skupina chována, odpovídá stanoveným požadavkům?Článek 3 odst. 4 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 15 písm. b) a c) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
127Jsou prasata chována v prostředí, kde hladina hluku a intenzita světla odpovídá stanoveným požadavkům?Článek 4 příloha I odst. 1 a 2 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 208/2004 Sb.
128Jsou podlahy hladké (nikoliv však kluzké), aby se předešlo poranění prasat?Článek 4 příloha I odst. 5 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
129Zajišťuje ustájení pro prasata fyzicky a tepelně pohodlný a čistý prostor, vybavený odtokem tak, aby prasata mohla uléhat, vstávat a odpočívat a vidět na ostatní prasata?Článek 4 příloha I odst. 3 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 8 vyhlášky č. 208/2004 Sb.
1210Jsou všechny zákroky a postupy prováděné pro jiné než terapeutické a diagnostické účely nebo pro identifikaci prasat prováděny v souladu se stanovenými požadavky?Článek 4 příloha I odst. 8 směrnice Rady 2008/120/ES§ 3 odst. 12 vyhlášky č. 208/2004 Sb.
131Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata?Článek 4 příloha odst. 1 směrnice Rady 98/58/ES§ 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb. a § 12 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.
132Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech nejméně jedenkrát denně?Článek 4 příloha odst. 2 směrnice Rady 98/58/ES§ 11 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb.
133Jsou zvířata, včetně telat, s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena, vede chovatel záznamy o těchto lékařských ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat?Článek 4 příloha odst. 4 až 6 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 6 směrnice Rady 2008/119/ES§ 11 odst. 2a § 12 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb. a § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb.
134Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jeho druh, která by vedla k jeho poškození?Článek 4 příloha odst. 7 směrnice Rady 98/58/ES§ 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. a § 1c písm. f) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
135Nepoužívají se způsoby chovu, které by měly za následek poškození zdraví zvířat, a nejsou podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními předpisy a pravidly pro jejich používání a nejsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s právními předpisy?Článek 4 příloha odst. 18 až 21 směrnice Rady 98/58/ES§ 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb. a § 4 odst. 1 písm. e) a g), § 9 odst. 1 písm. d) a e) a § 12a odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb.
136Umožňují stavby a ustájení pro zvířata, včetně telat, dodržení mikroklimatických podmínek?Článek 4 příloha odst. 10 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 2 a 3 směrnice Rady 2008/119/ES§ 1b odst. 1 vyhlášky č. 208/2004 Sb. a § 50 vyhlášky č. 268/2009 Sb.
137Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení tak, aby zvířata, včetně telat, nebyla držena ve tmě?Článek 4 příloha odst. 11 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 5 směrnice Rady 2008/119/ES§ 9 odst. 1 písm. c) a § 11 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb. a § 2odst. 1 písm. i)vyhlášky č. 208/2004 Sb.
138Je materiál použitý k ustájení zvířat, včetně telat, snadno čistitelný a dezinfikovatelný a nemá ostré okraje a výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit?Článek 4 příloha odst. 8 a 9 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES§ 1b odst. 6 a § 2 odst. 1 písm. m) vyhlášky č. 208/2004 Sb.
139Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a dalšími riziky ohrožujícími jejich zdraví?Článek 4 příloha odst. 12 směrnice Rady 98/58/ES§ 4 odst. 1 písm. j) a k) a § 12a odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb.
1310Jsou jedenkrát denně kontrolována veškerá dispoziční, technická a provozní řešení stájí pro zvířata, včetně telat, v případě nuceného větrání i větrací a poplašný systém a dále je zabezpečeno odstranění případné závady nebo zajištěno zdraví a dobré životní podmínky zvířat do doby odstranění závady?Článek 4 příloha odst. 13 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 4 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12a odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. a § 1b odst. 2 vyhlášky č. 208/2004 Sb.
1311Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým potřebám dostatečné množství nezávadné potravy a napájecí vody?Článek 4 příloha odst. 14 až 16 směrnice Rady 98/58/ES§ 4 odst. 1 písm. c) a § 12b písm. a) a b) zákona č. 246/1992 Sb.
1312Je u napájecích a krmných systémů pro zvířata, včetně telat, zajištěno omezení znečištění vody a krmiv?Článek 4 příloha odst. 17 směrnice Rady 98/58/ES a článek 4 příloha I odst. 9 a 14 směrnice Rady 2008/119/ES§ 12b písm. c) zákona č. 246/1992 Sb. a § 1b odst. 6 vyhlášky č. 208/2004 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 309/2014 Sb.

Seznam kontrolovaných standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti

1. Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku sousedícím s útvarem povrchových vod splňuje podmínky pro aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin ve stanovených pásmech vymezených kolem vodních útvarů a

a) zachová uvnitř i vně zranitelných oblastí ochranný pás nehnojené půdy stanovený podle § 12 nařízení vlády č. 262/2012 Sb. o šířce nejméně 3 m od břehové čáry; u dílu půdního bloku s průměrnou sklonitostí převyšující 7 stupňů ochranný pás o šířce nejméně 25 m od břehové čáry s tím, že v něm nebudou užita tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem, a

b) dodrží při aplikaci přípravku na ochranu rostlin stanovenou ochrannou vzdálenost za účelem ochrany vodních organismů od břehové čáry.

2. Žadatel, který využívá v souladu s § 6 odst. 1 vodního zákona zvláštní technické zařízení k zavlažování, předloží pro tento účel platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, které bylo vydáno v souladu s vodním zákonem.

3. Žadatel v souladu s § 38 a § 39 vodního zákona, při zacházení se závadnými látkami podle předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor dodržuje pravidla, vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod a životního prostředí

a) při manipulaci se závadnými látkami zajistí ochranu povrchových a podzemních vod, blízkého okolí a životního prostředí a zamezí vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních bez platného povolení,

b) závadné látky skladuje tak, aby nedošlo k jejich úniku, popřípadě k jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami a zároveň zajistí, aby technický stav skladovacích zařízení závadných látek splňoval kvalitativní požadavky vodního zákona,

c) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zajistí provedení zkoušky těsnosti potrubí a nádrží určených pro skladování ropných látek, a

d) pro kontrolu zjišťování úniku skladovaných ropných látek vybuduje a provozuje odpovídající kontrolní systém.

4. Žadatel na ploše dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, jehož průměrná sklonitost přesahuje 5 stupňů, zajistí po sklizni plodiny založení porostu ozimé plodiny, nebo uplatní alespoň jedno z níže uvedených opatření

a) ponechání strniště sklizené plodiny na dílu půdního bloku do založení porostu následné jarní plodiny,

b) podmítnutí strniště sklizené plodiny a jeho ponechání bez orby až do založení porostu následné jarní plodiny, nebo

c) díl půdního bloku je nejpozději do 20. září oset meziplodinou a tento porost plodiny je zachován nejméně do 31. října.

Tato opatření se neuplatní v případě, kdy je v rámci agrotechnického postupu provedeno zapravení statkových hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, nebo organických hnojiv nejméně v dávce 10 tun na hektar a nejvýše v dávce 50 tun na hektar.

5. Žadatel na ploše dílu půdního bloku označené v evidenci půdy jako půda

a) silně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že se nebudou pěstovat erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty ostatních obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě ostatních obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí,

b) mírně erozně ohrožená vodní erozí zajistí, že erozně nebezpečné plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií.

Podmínky podle písmen a) a b) nemusí být dodrženy na ploše, jejíž celková výměra nepřesáhne výměru 0,40 ha zemědělské půdy z celkové obhospodařované plochy žadatelem za předpokladu, že směr řádků erozně nebezpečné plodiny je orientován ve směru vrstevnic s maximální odchylkou od vrstevnice do 30 stupňů a pod plochou erozně nebezpečné plodiny se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, který na erozně nebezpečnou plodinu navazuje a přerušuje všechny odtokové linie procházející erozně nebezpečnou plodinou na erozně ohrožené ploše, a na kterém bude žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než erozně nebezpečná plodina.

6. Žadatel nebude na jím užívaném dílu půdního bloku pálit bylinné zbytky a současně na minimálně 20 % jím užívané výměry dílů půdních bloků s druhem zemědělské kultury orná půda, vztažené k celkové výměře tohoto druhu kultury užívané žadatelem k 31. květnu příslušného kalendářního roku v evidenci půdy, zajistí každoročně

a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv minimálně v dávce 25 tun na hektar, s výjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže minimálně v dávce 4 tuny na hektar; při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin, například slámy, není podle zákona o hnojivech stanovena minimální dávka, nebo

b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části v termínu minimálně od 1. června do 15. července příslušného kalendářního roku porostem dusík vážících plodin druhu, a to cizrna, čočka, fazol, hrách, peluška, jetel, komonice, lupina, sója, štírovník, vojtěška, úročník, vikev, bob, vičenec, čičorka, hrachor, jestřabina, kozinec, pískavice, ptačí noha nebo tolice; popřípadě jejich směsí; porosty výše uvedených druhů plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %.

7. Žadatel

a) nezruší a nepoškodí krajinný prvek podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, a druh zemědělské kultury rybník podle § 3 odst. 13 nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, včetně zákazu řezu dřevin v době od 31. března do 1. listopadu; v případě krajinného prvku mokřad podle § 5 odst. 11 nařízení vlády č. 307/2014 Sb. se za jeho poškozování považuje aplikace hnojiv nebo přípravků na ochranu rostlin, odvodňování nebo provádění agrotechnických operací; uvedené podmínky se nevztahují na zásahy provedené se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, a

b) zajistí na jím užívaném dílu půdního bloku regulaci rostlin netýkavky žláznaté tak, aby se na něm v průběhu příslušného kalendářního roku nevyskytovaly kvetoucí nebo odkvetlé rostliny tohoto druhu; zároveň zajistí regulaci rostlin bolševníku velkolepého tak, aby výška těchto rostlin nepřesáhla 70 cm v průběhu příslušného kalendářního roku.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 641/2014 ze dne 16. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky.
Nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.

2) Čl. 21 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 28 až 31, 33 a 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013.
Čl. 36 písm. a) body i) až v) a písm. b) body i), iv) a v) nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

3) Čl. 91 a 93 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 2 odst. 1 bod 2 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

4) Čl. 72 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

5) Čl. 64 písm. b) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.

6) Čl. 94 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

7) Čl. 93 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

8) Čl. 93 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

9) Čl. 38 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

10) Čl. 99 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

11) Čl. 99 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

12) Čl. 39 odst. 4 a čl. 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.

Souvislosti

Provádí předpis
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
236/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
61/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Je měněn
236/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
61/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Mění
117/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
400/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
448/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
369/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
Je zrušen předpisem
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Ruší
264/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
479/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
Je odkazován z
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
236/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
61/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
185/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
76/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
74/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
73/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
72/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
309/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
60/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
87/2010 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
53/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
147/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
95/2008 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování
239/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
79/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
47/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
45/2007 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy
Odkazuje na
236/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
61/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
309/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
117/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
400/2013 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
448/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
327/2012 Sb. Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
264/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
262/2012 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
369/2010 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
479/2009 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči
208/2004 Sb. Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
136/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
291/2003 Sb. Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolenmých látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech
254/2001 Sb. Vodní zákon
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
154/2000 Sb. Plemenářský zákon
166/1999 Sb. Veterinární zákon
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 01.01.2017 - 28.02.2017 236/2016 Sb.
4. 01.08.2016 - 31.12.2016 236/2016 Sb.
3. 01.03.2016 - 31.07.2016 61/2016 Sb.
2. 01.04.2015 - 29.02.2016 50/2015 Sb.
1. 01.01.2015 - 31.03.2015
0. 18.12.2014 Vyhlášené znění