Nařízení vlády č. 282/2014 Sb.Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-282
Částka 115/2014
Platnost od 09.12.2014
Účinnost od 01.04.2015
Aktuální znění 01.08.2020

282

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. listopadu 2014

o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků.

§ 2

Registrace prvního kupujícího

(1) Žádost o registraci prvního kupujícího2) se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o registraci prvního kupujícího je

a) prohlášení žadatele, že každá dodávka syrového mléka bude označena dokladem, který ji umožní identifikovat, a to prostřednictvím identifikačního čísla osoby nebo názvu a sídla anebo jména, popřípadě jmen, a příjmení a sídla nebo bydliště producentů mléka, kteří prvnímu kupujícímu syrové mléko prodali,

b) prohlášení žadatele, že dodávky syrového mléka jím prodané hospodářským subjektům budou označeny identifikačním číslem osoby nebo názvem a sídlem anebo jménem, popřípadě jmény, a příjmením a sídlem nebo bydlištěm těchto hospodářských subjektů,

c) prohlášení žadatele, že zavedl evidenční systém zajišťující poskytování informací Fondu podle § 3,

d) prohlášení žadatele, že veškeré syrové mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých je syrové mléko ošetřeno nebo zpracováno (dále jen „zpracovatel“); to neplatí, je-li přímo žadatel zpracovatelem a zároveň ošetřuje nebo zpracovává veškeré jemu dodané syrové mléko.

(3) Fond vydá rozhodnutí o registraci prvního kupujícího, jestliže žadatel

a) splňuje podmínky pro registraci podle odstavce 2 a

b) je fyzickou osobou podnikající na území České republiky nebo obchodní korporací3) podnikající na území České republiky.

(4) První kupující může vyvíjet svou činnost jen tehdy, je-li registrován Fondem.

(5) Seznam registrovaných prvních kupujících uveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o registraci prvního kupujícího, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(7) Jestliže registrovaný první kupující hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení registrace prvního kupujícího a k této žádosti doloží doklady podle § 3 odst. 1. O zrušení registrace prvního kupujícího Fond vydá rozhodnutí.

§ 3

Registrovaný první kupující

(1) Registrovaný první kupující oznamuje Fondu na jím vydaném formuláři vždy do 10 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce

a) celkové množství syrového mléka z konvenčního chovu vyjádřené v kilogramech, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý kalendářní měsíc, a jejich identifikační údaje,

b) celkové množství syrového mléka z ekologického chovu vyjádřené v kilogramech, které mu bylo dodáno jednotlivými producenty za každý kalendářní měsíc, a jejich identifikační údaje,

c) obsah tuku a bílkovin v procentech hmotnosti z celkového množství dodaného syrového mléka přepočtený na dvě desetinná místa,

d) seznam zpracovatelů zabývajících se ošetřením a zpracováním jím dodaného syrového mléka s uvedením množství syrového mléka, které těmto zpracovatelům dále prodal,

e) celkovou fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty zaokrouhleně v celých číslech za dodávky syrového mléka, které mu byly dodány producenty za každý kalendářní měsíc, a

f) celkovou fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty zaokrouhleně v celých číslech za dodávky syrového mléka z chovu v režimu ekologického zemědělství, které mu byly dodány producenty za každý kalendářní měsíc.

(2) Množství syrového mléka podle odstavce 1 se uvádí v kilogramech a pro přepočet objemu syrového mléka v litrech na množství v kilogramech použije registrovaný první kupující koeficient 1,027.

(3) Registrovaný první kupující odpovídá za evidenci všech údajů uvedených v odstavci 1. Po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, registrovaný první kupující uchovává skladové doklady s uvedením názvu a sídla nebo jména, popřípadě jmen, a příjmení a sídla nebo bydliště každého producenta a hlášení podle odstavce 1, a to spolu s dalšími dokumenty, které umožní prověření jejich správnosti. Po dobu minimálně 4 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, registrovaný první kupující uchovává seznam zpracovatelů, kterým syrové mléko prodal, včetně množství syrového mléka, které těmto zpracovatelům prodal.

(4) V případě, že Fond zjistí, že registrovaný první kupující porušuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením, vyzve ho, aby pochybení ve stanovené lhůtě odstranil. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, rozhodne Fond o zrušení jeho registrace.

(5) V souladu s předpisem Evropské unie23) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u registrovaného prvního kupujícího kontrolu na místě, aby ověřil, že registrovaný první kupující plní podmínky stanovené v odstavci 1 a předpisem Evropské unie24).

(6) Fond rozhodne o zrušení registrace registrovanému prvnímu kupujícímu, pokud nenakupuje syrové kravské mléko od producentů po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců a nevykonává činnost, pro kterou byl registrován.

§ 4

Uznání organizace producentů

(1) Žádost o uznání organizace producentů podává právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo nadnárodní organizace producentů4) se sídlem na území České republiky, které splňují podmínky stanovené předpisem Evropské unie5), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání organizace producentů je vedle požadavků stanovených předpisem Evropské unie6)

a) seznam všech členů, z nichž každý musí být producentem mléka, a

1. jejich minimální počet je 10, a jejichž celková minimální roční obchodovaná produkce mléka činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 15000000 kg, nebo

2. jejich minimální počet je 5, a jejichž celková minimální roční obchodovaná produkce mléka činila v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti nejméně 500000 kg, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství,

b) ověřená kopie platných stanov, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů žadatele, ve kterých jsou zohledněny požadavky předpisu Evropské unie5),

c) prohlášení žadatele, že bude Fondu oznamovat množství syrového mléka, jichž se týkají smluvní jednání podle příslušného předpisu Evropské unie7) a

d) doklad prokazující, v případě hospodaření v režimu ekologického zemědělství, že

1. žadatel obchoduje v režimu ekologického zemědělství a

2. všichni členové organizace producentů hospodaří v režimu ekologického zemědělství.

(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání organizace producentů, pokud žadatel splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

(4) Uznaná organizace producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání organizace producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(5) Uznaná organizace producentů, na níž je převáděno vlastnické právo k syrovému mléku jejích producentů, musí být registrována jako první kupující podle § 2 a plní povinnosti uvedené v § 3.

(6) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Jestliže uznaná organizace producentů hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání organizace producentů. O zrušení uznání organizace producentů Fond vydá rozhodnutí.

(8) V souladu s předpisem Evropské unie8) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u uznané organizace producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznaná organizace producentů plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením a předpisem Evropské unie6), a zda neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie.

(9) Organizace producentů a nadnárodní organizace producentů po celou dobu trvání uznání dodržuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie25).

(10) Uznaná organizace producentů uchovává doklady související s uznáním a doklady související s její činností podle předpisu Evropské unie6) po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly vystaveny.

§ 5

Uznání sdružení organizací producentů

(1) Žádost o uznání sdružení organizací producentů podává právnická osoba se sídlem na území České republiky nebo nadnárodní sdružení organizací producentů9) se sídlem na území České republiky, které splňují podmínky stanovené předpisem Evropské unie10), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání sdružení organizací producentů je

a) seznam všech uznaných organizací producentů, jež jsou jeho členy, a

b) ověřená kopie platných stanov žadatele, popřípadě jiných platných zakladatelských dokumentů.

(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání sdružení organizací producentů, pokud žadatel sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů a splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

(4) Uznané sdružení organizací producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání sdružení organizací producentů, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(5) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Jestliže uznané sdružení organizací producentů hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání sdružení organizací producentů. O zrušení uznání sdružení organizací producentů Fond vydá rozhodnutí.

(7) V souladu s předpisem Evropské unie8) Fond nejméně jedenkrát za 4 roky provede u uznaného sdružení organizací producentů kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznané sdružení organizací producentů plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie6), a zda neporušuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie.

(8) Sdružení organizací producentů po celou dobu trvání uznání dodržuje pravidla pro jeho činnost stanovená tímto nařízením a předpisem Evropské unie25).

(9) Uznané sdružení organizací producentů uchovává doklady související s uznáním a doklady související s jeho činností podle předpisu Evropské unie10) po dobu nejméně 4 let od konce roku, kdy byly vystaveny.

§ 6

Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů

(1) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují před zahájením smluvního jednání Fondu na jím vydaném formuláři skutečnosti stanovené předpisem Evropské unie11).

(2) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují Fondu na jím vydaném formuláři dohodnuté množství, ohledně kterého došlo k uzavření smlouvy nebo změně smlouvy, týkající se jednání o objemu dodávek syrového mléka12).

(3) Uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů oznamují do 31. ledna kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém bylo rozhodnuto o jejich uznání, Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, které bylo jejich členy vyprodukováno a prostřednictvím uznané organizace producentů nebo uznaného sdružení organizací producentů dodáno na trh v předchozím kalendářním roce13).

(4) Každoročně do 31. ledna oznamuje uznaná organizace producentů a uznané sdružení organizací producentů Fondu na jím vydaném formuláři množství syrového mléka, jenž bylo skutečně dodáno v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů a uznanými sdruženími organizací producentů v předchozím kalendářním roce14).

(5) Neplní-li uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů podmínky pro uznání podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie6), nebo bylo-li zjištěno porušení pravidel stanovených pro jejich činnost tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie, zejména jednají-li o smlouvách nebo změnách smluv, týkajících se dodávek syrového mléka, za jiné hospodářské subjekty než za své členy, vyzve Fond uznanou organizaci producentů nebo uznané sdružení organizací producentů k odstranění nedostatků. Pokud nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Fond na základě předpisu Evropské unie15) uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

(6) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nesplní podmínku minimálního počtu členů stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2, Fond uznání organizace producentů nebo uznání sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

(7) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků opakovaně nesplní podmínku minimální roční obchodované produkce mléka stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2 maximálně do 10 % z celkové roční obchodované produkce, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší. Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků nesplní podmínku minimální roční obchodované produkce mléka stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) bodě 1 nebo 2 o více než 10 % z celkové roční obchodované produkce, Fond uznání organizace producentů rozhodnutím zruší.

(8) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu do 31. ledna hlášení o množství syrového mléka, které bylo skutečně dodáno v rámci smluv vyjednaných uznanými organizacemi producentů nebo uznanými sdruženími organizací producentů, vyzve Fond organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

(9) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo uznané sdružení organizací producentů nedoručí Fondu změny údajů podle § 4 odst. 4 nebo § 5 odst. 4, Fond vyzve organizaci producentů nebo sdružení organizací producentů k nápravě v přiměřené lhůtě, pokud nedojde k nápravě ve stanovené lhůtě, Fond uznání organizace producentů nebo sdružení organizací producentů rozhodnutím zruší.

§ 7

Uznání mezioborové organizace

(1) Žádost o uznání mezioborové organizace podává právnická osoba se sídlem na území České republiky, která splňuje podmínky stanovené předpisem Evropské unie16), Fondu na jím vydaném formuláři.

(2) Součástí žádosti o uznání mezioborové organizace je prohlášení o tom, které činnosti uvedené v předpisu Evropské unie16) žadatel vykonává.

(3) Fond vydá rozhodnutí o uznání mezioborové organizace, pokud žadatel splňuje požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2.

(4) Uznaná mezioborová organizace oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání mezioborové organizace, a to vždy nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(5) Seznam uznaných mezioborových organizací zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) V souladu s předpisem Evropské unie17) Fond nejméně jedenkrát za 2 roky provede u uznané mezioborové organizace kontrolu na místě, aby ověřil, zda uznaná mezioborová organizace plní podmínky pro uznání stanovené tímto nařízením a předpisem Evropské unie16), a zda neporušuje pravidla pro její činnost stanovená tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie.

(7) Neplní-li uznaná mezioborová organizace podmínky pro uznání podle tohoto nařízení nebo předpisu Evropské unie16), nebo bylo zjištěno porušení pravidel stanovených pro její činnost tímto nařízením nebo předpisem Evropské unie, vyzve Fond uznanou mezioborovou organizaci k odstranění nedostatků. Pokud nejsou nedostatky odstraněny ve stanovené lhůtě, Fond uznání mezioborové organizace rozhodnutím zruší18). V případech stanovených předpisem Evropské unie19) Fond uznání mezioborové organizace rozhodnutím zruší bez předchozí výzvy k odstranění nedostatků.

(8) Jestliže uznaná mezioborová organizace hodlá ukončit svou činnost, podá Fondu písemnou žádost o zrušení uznání mezioborové organizace. O zrušení uznání mezioborové organizace Fond vydá rozhodnutí.

§ 8

Producent

(1) Pokud producent prodává syrové mléko podle předpisu Evropské unie20) prvnímu kupujícímu podnikajícímu na území České republiky, může jej prodat pouze prvnímu kupujícímu registrovanému podle § 2.

(2) Producent uchovává po dobu minimálně 3 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, doklady o množství syrového mléka dodaného prvnímu kupujícímu.

§ 9

Prodej přímo spotřebiteli

(1) Producent s uděleným souhlasem podle jiného právního předpisu21), prodávající syrové mléko a mléčné výrobky přímo spotřebiteli, oznámí Fondu do 31. ledna množství syrového mléka a mléčných výrobků prodaných v rámci přímého prodeje za předchozí kalendářní rok, a to na formuláři vydaném Fondem. Pro účely tohoto oznámení přepočte producent mléčné výrobky prodané přímo spotřebiteli na ekvivalent mléka pomocí koeficientů uvedených v příloze k tomuto nařízení. Pro přepočet objemu syrového mléka v litrech na množství v kilogramech použije producent koeficient 1,027.

(2) Producent uchovává po dobu minimálně 3 let od konce roku, kdy byly doklady vystaveny, doklady o množství syrového mléka a mléčných výrobků prodaných přímo spotřebiteli a hlášení podle odstavce 1.

(3) Producent uvedený v odstavci 1, který ukončí produkci syrového mléka a mléčných výrobků, oznámí bez zbytečného odkladu tuto skutečnost Fondu.

§ 10

Oznámení činěná Fondem

Fond oznamuje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže skutečnosti uvedené v oznámeních uznaných organizací producentů a uznaných sdružení organizací producentů podle § 6 odst. 1 až 4 nejpozději do 15 dnů ode dne jejich doručení22).

§ 11

Přechodná ustanovení

(1) Poslední měsíční hlášení podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se podává do 15. dubna 2015 za období od 1. do 31. března 2015.

(2) Roční prohlášení za kvótový rok 2014/2015 podle čl. 8 a 10 nařízení Komise (ES) č. 595/2004 ze dne 30. března 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1788/2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění, a podle § 11 nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se podává do 15. května 2015.

(3) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená, s výjimkou řízení o schválení odběratele, řízení o uznání organizace producentů, řízení o uznání sdružení organizací producentů a řízení o uznání mezioborové organizace, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(4) Řízení o uznání organizace producentů, řízení o uznání sdružení organizací producentů a řízení o uznání mezioborové organizace, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle tohoto nařízení. Řízení o schválení odběratele zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle § 2 tohoto nařízení.

(5) Rozhodnutí o schválení odběratele, rozhodnutí o uznání organizace producentů, rozhodnutí o uznání sdružení organizací producentů a rozhodnutí o uznání mezioborové organizace, vydaná podle nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

2. Nařízení vlády č. 517/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky.

3. Nařízení vlády č. 258/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.

4. Nařízení vlády č. 293/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nařízení vlády č. 308/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.


§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015 s výjimkou ustanovení § 2, 4, 5 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 314/2016 Sb. § 7

(1) Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

(2) Organizace producentů uznaná podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, splní podmínku stanovenou v § 4 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, pokud jde o množství minimální roční obchodovatelné produkce mléka, do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 322/2020 Sb. Čl. IV

1. Řízení zahájená podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. První kupující registrovaný podle § 2 nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, splní podmínku stanovenou v § 3 odst. 1 písm. b), c), e) a f) nařízení vlády č. 282/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za prosinec 2020.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 282/2014 Sb.

Způsob přepočtu mléčných výrobků na ekvivalentní množství mléka

Druh mléčného výrobkuMnožstvíEkvivalent množství mléka
máslo1 kg22,5 kg mléka
smetana1 kg0,263 kg mléka vynásobeno množstevním procentem obsahu tuku smetany
tvrdé sýry1 kg10 kg mléka
čerstvé a bílé sýry1 kg7 kg mléka
jogurt1 kg1,2 kg mléka
tvaroh1 kg7 kg mléka

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012 ze dne 28. června 2012 doplňující nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nadnárodní spolupráci a smluvní jednání organizací producentů v odvětví mléka a mléčných produktů.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 511/2012 ze dne 15. června 2012 o oznámeních týkajících se organizací producentů a mezioborových organizací a o smluvních jednáních a vztazích stanovených nařízením Rady (ES) č. 1234/2007 v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 479/2010 ze dne 1. června 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o oznámení členských států Komisi v odvětví mléka a mléčných výrobků, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi.

2) Čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

3) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

4) Čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012.

5) Čl. 152 odst. 3 a čl. 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

6) Čl. 161 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

7) Čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

8) Čl. 161 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

9) Čl. 1 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 880/2012.

10) Čl. 156 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

11) Čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

12) Čl. 149 odst. 2 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

13) Čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

14) Čl. 2 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

15) Čl. 161 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

16) Čl. 157 a 163 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

17) Čl. 163 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

18) Čl. 163 odst. 3 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

19) Čl. 163 odst. 3 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

20) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

21) § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 308/2011 Sb.

22) Čl. 149 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.

23) Příloha III bod 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise, v platném znění.

24) Čl. 151 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
Příloha III bod 8 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185, v platném znění.

25) Čl. 149 a 161 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 511/2012.

Souvislosti

Provádí předpis
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
322/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
314/2016 Sb. Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Je měněn
322/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
314/2016 Sb. Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Ruší
308/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
293/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
258/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.
517/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
244/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
Je odkazován z
466/2020 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021
322/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
293/2019 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020
250/2018 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
365/2016 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby
314/2016 Sb. Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
302/2015 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016
282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Odkazuje na
322/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
314/2016 Sb. Nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty a o změně nařízení vlády č. 282/2014 Sb., o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
282/2014 Sb. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
308/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
293/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
258/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.
517/2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
244/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
166/1999 Sb. Veterinární zákon
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
4. 01.08.2020 322/2020 Sb. Aktuální znění (exportováno 04.12.2020 22:16)
3. 01.10.2016 - 31.07.2020 314/2016 Sb.
2. 01.04.2015 - 30.09.2016
1. 01.01.2015 - 31.03.2015
0. 09.12.2014 Dělená účinnost Vyhlášené znění