Zákon č. 175/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-175
Částka 74/2014
Platnost od 28.08.2014
Účinnost od 01.09.2014
Aktuální znění 01.09.2014

175

ZÁKON

ze dne 23. července 2014,

kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

V příloze k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 381/2009 Sb., se slovo „Kokořínsko“ nahrazuje slovy „Kokořínsko -Máchův kraj“ a slova „výnos MK ČSR č. j. 6070/1976“ se nahrazují slovy „nařízení vlády č. 176/2014 Sb.“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Souvislosti

Mění
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Je odkazován z
403/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
277/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
123/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
319/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
Odkazuje na
176/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.2014 Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 21:15)
0. 28.08.2014 Vyhlášené znění