Nařízení vlády č. 170/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-170
Částka 71/2014
Platnost od 18.08.2014
Účinnost od 01.01.2015
Aktuální znění 01.01.2015

170

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. srpna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 225/2012 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů.“.

2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení“.

3. V § 2 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

h) popis úrazového děje,“.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena i) až m).

4. V § 2 odst. 3 se slovo „kopii“ nahrazuje slovy „potvrzenou kopii“.

5. V § 4 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

6. V § 6 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

7. V § 7 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 16 zní:

㤠7a

Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání záznam o úrazu i organizační jednotce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn16).

16) § 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.“.

9. V § 8 odst. 2 písmeno a) zní:

a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 po sobě jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,“.

10. V § 8 odst. 2 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

11. V § 8 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

e) na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost.“.

12. V § 8 odst. 3 se na konci písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

13. V § 8 odstavec 4 zní:

(4) Zaměstnavatel zašle pro účely likvidace pojistných událostí z důvodu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a při smrtelném pracovním úrazu záznam o úrazu - hlášení změn i organizační složce pojišťovny, u které je pro tento účel pojištěn16).“.

14. V § 8 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) V případě, že došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu - hlášení změn, předá zaměstnavatel jedno vyhotovení záznamu o úrazu - hlášení změn úrazem postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

15. Přílohy č. 1 a 2 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN

VZOR ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN“.

16. Doplňuje se příloha č. 3, která zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

A) KLASIFIKACE DRUHU ZRANĚNÍ PODLE METODIKY EVROPSKÉ STATISTIKY PRACOVNÍCH ÚRAZU (ESAW) [NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1]

Číselný kóddruh zranění
000Neznámý nebo neurčený druh zranění
010Rány a povrchová zranění
011Povrchové zranění
012Otevřené rány
019Jiné typy ran a povrchových zranění
020Zlomeniny kostí
021Zavřené zlomeniny
022Otevřené zlomeniny
029Jiné typy zlomenin kostí
030Vykloubení, vyvrtnutí, natažení
031Vykloubení nebo neúplné vykloubení
032Vyvrtnutí nebo natažení
039Jiné typy vykloubení, vyvrtnutí, natažení
040Traumatická amputace (ztráta části těla)
050Otřes mozku a vnitřní zranění
051Otřes mozku a vnitrolebeční zranění
052Vnitřní zranění
059Jiné typy otřesů mozku a vnitřních zranění
060Popáleniny, opařeniny a omrzliny
061Popáleniny a opařeniny (tepelné)
062Chemické popáleniny (poleptání)
063Omrzliny
069Jiné typy popálenin, opařenin a omrzlin
070Otravy a infekce
071Akutní otravy
072Akutní infekce
079Jiné typy otrav a infekcí
080Tonutí a dušení
081Dušení
082Tonutí bez smrtelných následků
089Jiné typy tonutí a dušení
090Účinky zvuku, vibrací a tlaku
091Akutní ztráta sluchu
092Působení tlaku (barotrauma)
099Jiné účinky zvuku, vibrací a tlaku
100Účinky extrémních teplot, světla a ozáření
101Úpal z tepla a slunečního záření
102Účinky ozáření (netepelné)
103Účinky snížené teploty
109Jiné účinky extrémních teplot, světla a ozáření
110Šok
111Šoky po agresích a hrozbách
112Traumatické šoky
119Jiné typy šoků
120Vícenásobné zranění
999Jiná specifická zranění nezahrnutá do jiných kategorií

B) KLASIFIKACE PRO ZRANĚNOU ČÁST TĚLA PODLE METODIKY EVROPSKÉ STATISTIKY PRACOVNÍCH ÚRAZU (ESAW) [NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1]

Číselný kódzraněná část těla
00Zraněná část těla nespecifikovaná
10Hlava bez podrobnějšího rozlišení, dále nespecifikovaná
11Hlava, mozek, lebeční nervy a cévy
12Tvář
13Oko
14Ucho
15Zuby
18Hlava - více postižených oblastí
19Hlava - jiné části výše neuvedené
20Krk včetně páteře a krčních obratlů
21Krk včetně páteře a krčních obratlů
29Krk - jiné části dosud neuvedené
30Záda včetně páteře a zádových obratlů
31Záda včetně páteře a zádových obratlů
39Záda - jiné části výše neuvedené
40Trup a orgány bez podrobnějšího rozlišení
41Hrudní koš, žebra včetně kloubů a lopatek
42Oblast hrudníku včetně orgánů
43Pánevní a břišní oblast včetně orgánů
48Trup - více postižených oblastí
49Trup - jiné části výše neuvedené
50Horní končetiny bez podrobnějšího rozlišení
51Rameno a ramenní klouby
52Ruka včetně lokte
53Ruka od zápěstí dolů
54Prst
55Zápěstí
58Horní končetiny - více postižených oblastí
59Horní končetiny - jiné části výše neuvedené
60Dolní končetiny bez podrobnějšího rozlišení
61Bedra, bederní klouby
62Noha včetně kolena
63Kotník
64Noha od kotníku dolů
65Prst na noze
68Dolní končetiny - více postižených oblastí
69Dolní končetiny - jiné části výše neuvedené
70Celé tělo a více oblastí bez podrobnějšího rozlišení
71Celé tělo (systémové účinky)
78Tělo - více postižených oblastí
79Tělo - jiná zraněná část těla výše neuvedená

“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Souvislosti

Mění
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Odkazuje na
101/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
155/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
396/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
385/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
367/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
365/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
364/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
185/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
180/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
347/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
326/2009 Sb. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
320/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
286/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
382/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
294/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
116/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
262/2006 Sb. Zákoník práce
125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2015 Aktuální znění (exportováno 17.01.2021 13:19)
0. 18.08.2014 Vyhlášené znění