Nařízení vlády č. 142/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-142
Částka 60/2014
Platnost od 23.07.2014
Účinnost od 01.08.2014
Aktuální znění 15.11.2017

142

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. července 2014

o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie“)1) bližší podmínky při provádění opatření společné organizace trhu s vínem podle Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku na léta 2014 až 2018.

§ 2

Restrukturalizace a přeměna vinic

(1) Žádost o podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisů Evropské unie1) podává pěstitel2) se sídlem na území České republiky Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu3) (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři.

(2) Podporu lze poskytnout na tato opatření:

a) změna odrůdové skladby vinice,

b) přesun vinice do svahu, nebo

c) technika zlepšující obhospodařování vinice.

(3) Žadatel nesmí zahájit provádění opatření podle odstavce 2, včetně klučení vinice, dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem v souladu s předpisem Evropské unie4).

(4) Žadatel smí klučit pouze celý díl půdního bloku.

(5) Žadatel doručí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 30. dubna čtvrtého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byla žádost podána, oznámení o provedení opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti. Ke každé žádosti žadatel podá pouze jedno oznámení o provedení opatření.

(6) V případě udělení práva na opětovnou výsadbu předem5) v období do 31. prosince 2015 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce třetího roku po vysazení nové vinice, na níž bylo právo na opětovnou výsadbu předem uděleno. V případě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem18) v období od 1. ledna 2016 se provedením opatření rozumí i splnění závazku vyklučit plochu vinice do konce čtvrtého roku od registrace vinice podle zákona o vinohradnictví a vinařství, na níž bylo povolení pro opětovnou výsadbu uděleno.

(7) Podporu na opatření podle odstavce 2 lze poskytnout pouze v případě, že díl půdního bloku, na kterém je opatření prováděno, je evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) na žadatele jako vinice v souladu s registrem vinic6), a to nejpozději 30. dubna kalendářního roku, ve kterém bylo podáno oznámení o provedení opatření podle odstavce 5.

(8) Podpora na opatření podle odstavce 2 se poskytuje pod podmínkou dodržení povinných požadavků na hospodaření7) a požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav uvedených v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.

(9) Fond žádosti o podporu na opatření podle odstavce 2 vyhodnotí ve vztahu k danému opatření samostatně; splnění podmínek se posuzuje pro jednotlivý díl půdního bloku, který odpovídá jedné vinici.

(10) Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu38) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice před 5. zářím 20109) nebo udělená po tomto datu na základě vyklučení vinice provedeného po kontrole Fondem. Žadatel může k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. c) v období od 1. ledna 2016 použít pouze povolení pro opětovnou výsadbu39) evidovaná v registru vinic a udělená na základě vyklučení vinice provedeného v období od 1. ledna 2016 v rámci dané žádosti po kontrole Fondem.

(11) Pokud žadatel použije k restrukturalizaci a přeměně vinic podle odstavce 2 písm. a) a b) v období od 1. ledna 2016 povolení pro opětovnou výsadbu udělená před podáním žádosti, podává Fondu žádost před zahájením provádění opatření10). Žadatel nesmí zahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti nebo před kontrolou Fondem provedenou na dílech půdních bloků, na kterých bude vysazena nová vinice. Po provedení opatření doručí žadatel Fondu oznámení podle odstavce 5.

(12) Oznámení o provedení opatření podle odstavce 5 se doručí Fondu nejpozději do 30. dubna 2018.

§ 3

Změna odrůdové skladby vinice

(1) Podpora na opatření změna odrůdové skladby vinice se vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud

a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 15 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let v době klučení,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c) nová vinice je osázena jinou odrůdou než odrůdou vinice, ze které pochází povolení pro opětovnou výsadbu, a

d) výsadba se provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3000 ks na 1 ha osázené plochy vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede

a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem38),

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci,

c) klučené odrůdy,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice, a

f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby nové vinice.

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V žádosti podle § 2 odst. 11 pěstitel uvede

a) identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, a

b) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice.

(5) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(6) V případě podání žádosti s využitím postupu podle § 2 odst. 3 v kombinaci s § 2 odst. 11 pěstitel do žádosti uvede údaje podle odstavce 2 a odstavce 4.

(7) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede

a) výměru osázené plochy nově vysazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené vinice a

d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.

§ 4

Přesun vinice do svahu

(1) Podpora na opatření přesun vinice do svahu se vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud

a) restrukturalizovaná vinice nebo její část, z níž pochází udělené povolení pro opětovnou výsadbu, má v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených a registrovaných žadatelem v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti; v případě povolení pro opětovnou výsadbu udělených žadateli na základě převodu z práva na opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic v období 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let v době klučení,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c) má průměrnou sklonitost vyšší nebo rovnu 12,5 stupně,

d) výsadba se provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 2500 ks na 1 ha osázené plochy vinice a

e) výsadba nesmí být provedena na stejném dílu půdního bloku, ze kterého pocházejí povolení pro opětovnou výsadbu.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede

a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě udělení povolení pro opětovnou výsadbu předem39),

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c) klučené odrůdy,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo dílu půdního bloku, na který bude vinice přesunuta, a

f) výměru osázené plochy vinice po realizaci výsadby přesunuté vinice.

(3) V případě, že díl půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V žádosti podle § 2 odst. 11 pěstitel uvede

a) identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu evidovaného v registru vinic a uděleného na základě vyklučení vinice před 5. zářím 2010 nebo identifikační číslo povolení pro opětovnou výsadbu z vinice zkontrolované Fondem4) před vyklučením vinice, a

b) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nová vinice.

(5) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na dílu půdního bloku podle odstavce 4 písm. b), který je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(6) V případě podání žádosti s využitím postupu podle § 2 odst. 3 v kombinaci s § 2 odst. 11 pěstitel do žádosti uvede údaje podle odstavce 2 a odstavce 4.

(7) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 4 písm. b) uvede

a) výměru osázené plochy nově vysazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice,

c) způsob pěstování nově vysazené vinice a

d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy vinice.

§ 4a

Technika zlepšující obhospodařování vinic

(1) Podpora na opatření technika zlepšující obhospodařování vinic se vyplácí na celý díl půdního bloku11), pokud

a) v případě nové výsadby má restrukturalizovaná vinice v době klučení více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě dosadby má restrukturalizovaná vinice k roku podání žádosti více než 50 % keřů révy vinné starších 10 let; v případě vinic nově pořízených, a to registrovaných žadatelem v registru vinic do 12 měsíců předcházejících podání žádosti o podporu, musí být více než 50 % keřů révy vinné starších 5 let k roku podání žádosti,

b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,

c) se výsadba nebo dosadba provede moštovou odrůdou12) registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při počtu keřů nejméně 3572 ks na 1 ha osázené plochy vinice a

d) výsadbou nebo dosadbou dojde ke zvýšení počtu kusů keřů na 1 ha osázené plochy minimálně o 1000 kusů nad původní počet keřů na 1 ha plochy vinice; výsadba nebo dosadba se provede vysazením nebo dosázením celých ucelených řádků v celé délce restrukturalizované vinice.

(2) V žádosti podle § 2 odst. 1 pěstitel uvede

a) číslo dílu půdního bloku, z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci dané žádosti, nebo číslo dílu půdního bloku, který má být vyklučen na základě povolení pro opětovnou výsadbu předem38),

b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,

c) seznam odrůd, které mají být vyklučeny,

d) způsob pěstování klučené vinice,

e) číslo dílu půdního bloku, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice,

f) výměru celkové osázené plochy vinice po realizaci výsadby nebo dosadby vinice a

g) údaj o tom, zda se jedná o výsadbu nebo dosadbu.

(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném díle půdního bloku podle odstavce 2 písm. a) a tento díl půdního bloku je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.

(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u dílu půdního bloku podle odstavce 2 písm. e) uvede

a) výměru celkové osázené plochy nově vysazené vinice nebo dosazené vinice,

b) odrůdovou skladbu nově vysazené vinice nebo odrůdovou skladbu dosazených keřů na vinici,

c) způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice a

d) počet keřů révy vinné na 1 ha osázené plochy po výsadbě nebo dosadbě vinice.

§ 5

Investice

(1) Žádost o podporu na investice podle předpisů Evropské unie13) doručí výrobce14) se sídlem na území České republiky Fondu na jím vydaném formuláři do 31. srpna kalendářního roku.

(2) Žádost o podporu lze podat na tyto nové investice:

a) dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů,

b) speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín, nebo

c) cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami.

(3) V žádosti žadatel uvede

a) popis pořízeného zařízení podle odstavce 2 a jeho přínosu ke zvýšení výkonnosti podniku13),

b) v případě výměny popis původního zařízení, včetně technických parametrů,

c) v případě výměny místo, kde se nachází původní zařízení,

d) místo, kde se bude nacházet zařízení, na které je požadována podpora,

e) údaje o mikro, malém a středním podniku15) a

f) výši odhadovaných nákladů na pořízení zařízení podle odstavce 241).

(4) Žadatel musí investici provést nejdříve po podání žádosti podle odstavce 110) a doručit Fondu doklady o její úhradě do 31. ledna kalendářního roku následujícího po podání žádosti.

(5) Výměnu původního zařízení lze začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.

(6) Fond jednotlivé investice posuzuje samostatně.

(7) Žádost o podporu podle odstavce 1 se doručí Fondu nejpozději do 31. srpna 2017.

§ 6

Výše podpory

(1) Podpora nejvýše 75 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie16) v méně rozvinutých regionech17) na opatření

a) změna odrůdové skladby vinice činí

1. 325000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2. 375000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3. 425000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4. 475000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

b) přesun vinice do svahu činí

1. 335000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 2500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2. 360000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3. 410000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

4. 460000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

5. 510000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

c) technika zlepšující obhospodařování vinic výsadbou

1. 325000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí nebo je roven 3572 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2. 400000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 4500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3. 450000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 5500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4. 500000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet keřů révy vinné překročí 6500 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

d) technika zlepšující obhospodařování vinic dosadbou

1. 162500 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí nebo je roven 1000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

2. 200000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 2000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice,

3. 225000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 3000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice, nebo

4. 250000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice v případě, že počet dosazovaných keřů révy vinné překročí 4000 kusů na 1 ha osázené plochy vinice.

(2) Pokud žadatel vyklučil vlastní vinici nebo vinice a povolení pro opětovnou výsadbu použil na novou restrukturalizovanou vinici podle § 3, 4 nebo 4a, kde sazba podpory je uvedena v odstavci 1, a tak nevyužil povolení pro opětovnou výsadbu předem18) podle § 2 odst. 6, zvyšuje se sazba o 120000 Kč na 1 hektar osázené plochy vinice jako náhrada ztráty příjmů.

(3) Pokud žadatel podal žádost podle § 2 odst. 11 a využil povolení pro opětovnou výsadbu39) udělená před podáním žádosti, nenáleží mu sazba zvýšená podle odstavce 210). Zvýšená sazba podle odstavce 2 nenáleží rovněž žadateli, který využil povolení pro opětovnou výsadbu předem18).

(4) Sazby na opatření uvedené v odstavci 1 písm. a) až písm. c) nelze sčítat; opatření podle § 3, 4 a 4a nelze kombinovat. U opatření podle § 4a nelze kombinovat na jednom dílu půdního bloku novou výsadbu a dosadbu vinice.

(5) Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie16) v jiných než méně rozvinutých regionech17) se stanoví ve výši dvou třetin podpor podle odstavce 1.

(6) Podpora na investice podle § 5 činí nejvýše 50 % způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 miliony Kč podle předpisu Evropské unie13) v méně rozvinutých regionech17) nebo nejvýše 40 % způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč v jiných než méně rozvinutých regionech17).

(7) Na výplatu podpor podle § 3, 4 a 4a se použije roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku určená pro daný rozpočtový rok19) na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Fond podporu podle § 3, 4 a 4a poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 3, 4 a 4a pro daný rozpočtový rok19) včetně preferenčních nároků ze žádostí pěstitelů týkajících se preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 a nároků mladých vinohradníků podle odstavce 9 překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(8) K výplatě podpor podle odstavce 7 u žádostí pěstitelů týkajících se ploch preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 Fond připočte částku 50000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice. Maximální výše podpory u žádostí pěstitelů týkajících se ploch preferovaných vinic uvedených v příloze č. 2 nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 1.

(9) K výplatě podpor podle odstavce 7 mladým vinohradníkům Fond připočte částku 30000 Kč na 1 ha osázené plochy vinice. Maximální výše podpory mladým vinohradníkům nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 1.

(10) Na výplatu podpor podle § 5 se použije roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku určená pro daný rozpočtový rok19) na investice. Fond podporu podle § 5 poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků ze žádostí o podporu podle § 5 pro daný rozpočtový rok19) včetně preferenčních nároků mladých vinařů podle odstavce 11 překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.

(11) K výplatě podpor podle odstavce 10 mladým vinařům Fond připočte 5 % z celkové výše vypočtené podpory podle odstavce 10 bez použití preference. Maximální výše podpory mladým vinařům nesmí překročit sazby uvedené v odstavci 6.

(12) Pokud po výplatě podpor podle § 3, 4, 4a nebo 5 budou k dispozici nevyplacené finanční prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených podpor až do přípustné výše podpory.

(13) Žádosti o podporu podle § 3, 4, 4a nebo 5, u kterých nedošlo k pravomocnému rozhodnutí Fondu do 30. září rozpočtového roku, budou vyplaceny za shodných podmínek pro výplatu jako ostatní podpory shodného rozpočtového roku, avšak z finančních prostředků přidělených České republice na rozpočtové období.

§ 7

Mladý vinohradník a mladý vinař

(1) Mladý vinohradník je žadatel podle § 2 odst. 1, který poprvé získal své první vinice nebo první práva na opětovnou výsadbu vinice anebo povolení pro opětovnou výsadbu, jež byly v registru vinic na něj zapsány v období 12 měsíců před podáním žádosti o podporu podle § 3, 4 nebo 4a a současně v den podání žádosti o podporu podle § 3, 4 nebo 4a nedosáhl věku 40 let.

(2) Mladý vinař je žadatel podle § 5 odst. 1, který poprvé podal do registru vinic oznámení o zahájení výroby vína v období 12 měsíců před podáním žádosti o podporu podle § 5 a současně v den podání žádosti o podporu podle § 5 nedosáhl věku 40 let.

(3) V případě obchodní korporace musí podmínku nedosažení věku 40 let splňovat fyzická osoba vykonávající nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik. Takovou osobou se rozumí zejména většinový společník20) nebo více fyzických osob splňujících podmínku nedosažení věku 40 let držících dohromady většinový podíl na hlasovacích právech plynoucích z účasti v obchodní korporaci.

(4) Pokud má nad obchodní korporací výhradní nebo společnou kontrolu jiná obchodní korporace se sídlem na území České republiky („kontrolující obchodní korporace“), použijí se podmínky uvedené v odstavci 3 na veškeré fyzické osoby, které mají kontrolu nad touto kontrolující obchodní korporací. Nemá-li kontrolující obchodní korporace společníky, kteří jsou fyzickými osobami splňujícími podmínky uvedené v odstavci 3, preference podle § 6 odst. 9 nebo 11 se nepřipočte.

(5) Skutečnosti uvedené v odstavcích 3 a 4 prokazuje žadatel ke dni podání žádosti.

§ 8

Poskytování údajů

(1) Osoba stanovená předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce a pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína21), doručí Fondu nejpozději do 15. května kalendářního roku na jím vydaném formuláři jednotnou žádost, která kromě náležitostí stanovených předpisem Evropské unie22) obsahuje označení veškeré plochy v souladu s předpisy Evropské unie23) a způsob jejího využití.

(2) Nedílnou součástí formuláře jednotné žádosti je zákres veškeré užívané plochy podle odstavce 1 v mapě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10000 nebo podrobnějším.

§ 9

Snížení nebo vyloučení podpory

(1) Zjistí-li Fond, že pěstitel neuvedl ve formuláři jednotné žádosti24) podle § 8 veškerou plochu v souladu s předpisy Evropské unie25) a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou ve formuláři jednotné žádosti a souhrnem celkové plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti a ve formuláři jednotné žádosti nevykázané je

a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu25) podle § 3, 4 nebo 4a, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 1 %26),

b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené ve formuláři jednotné žádosti, sníží podporu25) podle § 3, 4 nebo 4a, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 2 %26), nebo

c) vyšší než 5 %, sníží podporu25) podle § 3, 4 nebo 4a, k níž se vztahuje povinnost podávat formulář jednotné žádosti, o 3 %26).

(2) Pokud žadatel o podporu

a) podle § 3 nebo 4, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách27), překročí v jakémkoli kalendářním roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín stanovený pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 3 nebo 4 o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení v jednotlivých letech,

b) podle § 3, 4 nebo 4a překročí v jakémkoli roce od podání žádosti do podání oznámení o provedení opatření termín stanovený pro podání jakéhokoliv z prohlášení podle písmene a) o více než 10 pracovních dnů, nemá nárok na podporu, nebo

c) podle § 5, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách27), překročí stanovený termín pro jeho nebo jejich podání, Fond sníží podporu podle § 5 o 1 % za každý pracovní den překročení termínu podání prohlášení28).

(3) Pokud žadatel o podporu podle § 5, který má povinnost podat prohlášení o sklizni, produkci nebo zásobách, uvede v jakémkoliv z prohlášení neúplné nebo nepřesné údaje, které jsou podstatné pro správné uplatnění opatření, Fond sníží podporu podle § 5 o 1 %29).

(4) Překážka pro snížení podpory nebo vyloučení nároku na podporu v případě vyšší moci nebo mimořádné okolnosti stanovená v předpisu Evropské unie30) se použije rovněž na postup podle odstavce 2 písm. a) a b).

(5) Podpora se neposkytne na příslušnou část dílu půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nezahájit klučení vinice dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(6) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 2 odst. 3 nebo § 2 odst. 11 nezahájit provádění opatření dříve než 4 měsíce po podání žádosti Fondu nebo před kontrolou provedenou Fondem.

(7) Zjistí-li Fond porušení podmínky podle § 3 odst. 1 písm. a), § 3 odst. 1 písm. c), § 4 odst. 1 písm. a) nebo § 4a odst. 1 písm. a) u některého z povolení pro opětovnou výsadbu, poskytne žadateli podporu na tu část dílu půdního bloku, u které byla podmínka splněna.

(8) S výjimkou podle § 10 Fond neposkytne podporu na příslušnou část dílu půdního bloku, jestliže žadatel použije k výsadbě nové vinice jiné povolení pro opětovnou výsadbu, než které uvedl do žádosti podle § 3 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 4 písm. a), § 4 odst. 2 písm. a), § 4 odst. 4 písm. a) nebo § 4a odst. 2 písm. a).

(9) Jestliže žadatel nedoručí podle § 2 odst. 5 Fondu oznámení o provedení opatření na všech dílech půdních bloků uvedených v žádosti, poskytne Fond žadateli podporu při splnění podmínek na díly půdních bloků, které v oznámení o provedení opatření uvedl.

(10) Podpora se neposkytne na díl půdního bloku, zjistí-li Fond, že žadatel k restrukturalizaci a přeměně vinic použil zároveň s platnými povoleními pro opětovnou výsadbu i povolení pro novou výsadbu.

(11) Ustanovením odstavců 1 až 10 nejsou dotčena ustanovení o snížení a vyloučení uvedená v předpisu Evropské unie1).

§ 10

Změny žádosti

(1) S výjimkou případů vyšší moci a mimořádných okolností31) není po kontrole provedené Fondem v souladu s předpisy Evropské unie3) v žádosti přípustné doplnění dílu půdního bloku, popřípadě změna dílu půdního bloku,

a) z něhož bude po vyklučení vinice použito povolení pro opětovnou výsadbu v rámci opatření podle § 2 odst. 2, nebo

b) na kterém bude vysazena nová vinice v rámci opatření podle § 2 odst. 2; to neplatí v případě převodu práv na opětovnou výsadbu do 31. prosince 2015 podle § 11.

(2) Změnu údajů o povoleních pro opětovnou výsadbu uvedených v žádosti podle § 3 odst. 4 písm. a) nebo § 4 odst. 4 písm. a) může žadatel učinit nejpozději s podáním oznámení podle § 2 odst. 5.

§ 10a

Oznámení o převodu obchodního závodu

(1) V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 2, nebo v době trvání plnění podmínek podmíněnosti podle předpisu Evropské unie, oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne registrace dílů půdních bloků v evidenci na nabyvatele.

(2) V případě převodu obchodního závodu v době zahájeného řízení o žádosti o podporu podle § 5, nebo v době trvání plnění podmínky podle předpisu Evropské unie40), oznámí nabyvatel tuto skutečnost Fondu doručením oznámení o převodu obchodního závodu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o převodu obchodního závodu.

(3) Nabyvatel, na kterého přešly práva a povinnosti v důsledku převodu obchodního závodu po poskytnutí podpory převodci podle § 2 nebo 5, je povinen se v oznámení o převodu obchodního závodu zavázat k dodržování podmínek podpory, k jejichž dodržování se zavázal převodce.

§ 12

Využití předem uděleného práva na opětovnou výsadbu

Pokud žadatel využije předem uděleného práva na opětovnou výsadbu podle předpisu Evropské unie33) nebo předem uděleného povolení pro opětovnou výsadbu38), složí u Fondu jistotu ve výši 150000 Kč na 1 ha nově vysazované vinice. Jistota bude žadateli vrácena po splnění podmínek podle předpisů Evropské unie33) nebo předem uděleného povolení pro opětovnou výsadbu38).


§ 13

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 308/2014 Sb. § 22

Řízení o žádostech podaných podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 327/2015 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech podaných podle § 2 nařízení vlády č. 142/2014 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, u kterých žadatel do 30. dubna 2015 nepodal oznámení o provedení opatření podle § 2 odst. 5 nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 341/2016 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 49/2017 Sb. Čl. XX

Řízení, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 368/2017 Sb. Čl. II

Řízení o žádostech, která byla zahájena podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 142/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 142/2014 Sb

Preferované vinice

Preferované vinice ve vinařských obcích
Praha - Trója
Praha 2
Praha 6
Praha 9
Praha 12
Karlštejn
Brno - Bystrc
Brno - Chrlice
Brno - Medlánky
Brno - Obrany - Maloměřice
Brno - Tuřany
Brno - Vinohrady
Kutná Hora

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561 ze dne 7. dubna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy.

2) § 3 písm. f) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb.

3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 81 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

5) Čl. 85i odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění. Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

6) § 28 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb.

7) Čl. 103z nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

9) Čl. 2 nařízení Komise (EU) č. 772/2010 ze dne 1. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína.

10) Čl. 130 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

11) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

12) Čl. 81 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

13) Čl. 103u nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

14) § 3 písm. o) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 215/2006 Sb. a zákona č. 256/2011 Sb.

15) Čl. 50 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

16) Čl. 46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

18) Čl. 66 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560.
Čl. 8 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/561.

19) Čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.

20) § 73 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

21) Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

22) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

23) Čl. 13 odst. 8 a čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

24) Čl. 11 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

25) Čl. 55 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

26) Čl. 55 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

27) Čl. 8 až 11 nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

28) Čl. 18 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 436/2009.

29) Čl. 18 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009, v platném znění.

30) Čl. 102 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.

31) Čl. 75 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

33) Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 555/2008, v platném znění.
§ 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 321/2004 Sb., ve znění zákona č. 215/2006 Sb.

34) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.

38) Čl. 66 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

39) Čl. 66 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

40) Čl. 231 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

41) Čl. 35 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008.

Souvislosti

Provádí předpis
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
368/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
341/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
327/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Je měněn
368/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
341/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
327/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Je odkazován z
368/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
341/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
327/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
143/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
245/2004 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
Odkazuje na
368/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
49/2017 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
48/2017 Sb. Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
341/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
327/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
309/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
308/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
142/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství
90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích
79/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
321/2004 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství
254/2001 Sb. Vodní zákon
256/2000 Sb. Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
274/1998 Sb. Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
7. 15.11.2017 368/2017 Sb. Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 15:58)
6. 01.03.2017 - 14.11.2017 49/2017 Sb.
5. 01.11.2016 - 28.02.2017 341/2016 Sb.
4. 01.01.2016 - 31.10.2016 327/2015 Sb.
3. 15.12.2015 - 31.12.2015 327/2015 Sb.
2. 01.01.2015 - 14.12.2015 308/2014 Sb.
1. 01.08.2014 - 31.12.2014
0. 23.07.2014 Vyhlášené znění