Vyhláška č. 122/2014 Sb.Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-122
Částka 52/2014
Platnost od 09.07.2014
Účinnost od 01.09.2014
Aktuální znění 01.09.2015

122

VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2014

o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., k provedení § 17 odst. 6:


§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) časovým údajem čas příjezdu spoje do jednotlivé zastávky a čas odjezdu spoje z jednotlivé zastávky, v mezinárodní linkové dopravě i čas průjezdu hraničním přechodem, na kterém není zřízena zastávka pro výstup nebo nástup cestujících,

b) tarifní vzdáleností mezi zastávkami spoje skutečná vzdálenost jednotlivých zastávek linky od zastávky výchozí zaokrouhlená na celé kilometry,

c) tarifním pásmem nebo tarifní zónou část dopravně obsluhovaného území se shodnými tarifními podmínkami ve vztahu k jiným jeho částem,

d) označením linky číslo a případně další označující údaj a název linky stanovené v rozhodnutí o udělení nebo změně licence nebo povolení,

e) spojem na objednání spoj vnitrostátní linky obsažený v jízdním řádu, který se uskuteční zcela nebo zčásti pouze tehdy, je-li objednán způsobem, který je v jízdním řádu uveden,

f) podmínečně provozovaným spojem spoj vnitrostátní linky obsažený v jízdním řádu, který se uskuteční zcela nebo zčásti pouze za předem stanovených podmínek, které jsou v jízdním řádu uvedeny,

g) výlukovým jízdním řádem jízdní řád, který na přechodnou dobu nahrazuje platný jízdní řád.

§ 2

Způsob zpracování jízdního řádu a jeho změn

(1) Ve vnitrostátní dopravě zpracovává dopravce jízdní řád pro každou linku, na kterou mu byla udělena nebo změněna licence, jedná-li se o takovou změnu licence, která vyvolá potřebu změny obsahu schváleného jízdního řádu. Dopravce zpracovává jízdní řád s platností od data zahájení provozu linkové dopravy nebo změny licence do konce doby platnosti licence, případně do některého ze zveřejněných termínů změn jízdních řádů.

(2) V mezinárodní dopravě zpracovává dopravce jízdní řád pro každou linku, na kterou žádá o udělení nebo změnu licence nebo povolení, jedná-li se o takovou změnu licence nebo povolení, která vyvolá potřebu změny obsahu schváleného jízdního řádu. Jízdní řád platí po dobu platnosti licence nebo povolení.

(3) Změnu jízdního řádu zpracovává dopravce jako nový jízdní řád. Změnu jízdního řádu dopravní úřad nebo v případě mezinárodní dopravy Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) schválí formou nového jízdního řádu, který nahradí dosavadní jízdní řád.

(4) Jízdní řád zpracovává dopravce tak, aby

a) byl v souladu s licencí nebo povolením včetně dalších zpřesňujících podmínek provozování linkové dopravy, pokud jsou v rozhodnutí o udělení nebo změně licence nebo povolení stanoveny,

b) byla zajištěna bezpečnost silničního provozu,

c) obsah odpovídal úpravě pracovní doby, dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku stanovené zákonem o silniční dopravě nebo jiným právním předpisem1) a

d) byla zajištěna možnost dodržování jeho časových údajů.

(5) Jízdní řád zpracovává dopravce tak, aby jeho časové údaje respektovaly

a) stavební a dopravně technický stav pozemních komunikací a pravidla silničního provozu a jejich místní úpravu v úsecích, po kterých je linka vedena,

b) maximální konstrukční rychlost a jízdní vlastnosti vozidel používaných k zajišťování provozu,

c) přepravní podmínky jednotlivých spojů a

d) prostorové parametry zastávek jednotlivých spojů linky a jejich časové využití vozidly jiných linek.

(6) Jestliže dojde ke změně trasy nebo zastávek linky z důvodu nařízené uzavírky nebo objížďky pozemní komunikace2) nebo v krizové situaci3), může dopravce zpracovat výlukový jízdní řád na dobu uzavírky nebo objížďky v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu nebo na dobu vyhlášeného krizového stavu.

(7) Jestliže nastane potřeba změny časových údajů platného jízdního řádu z důvodu nařízené uzavírky nebo objížďky pozemní komunikace2), v krizové situaci3) nebo z důvodu dočasné změny navazující veřejné drážní osobní dopravy4) nebo veřejné linkové dopravy, může dopravce zpracovat výlukový jízdní řád na dobu trvání těchto důvodů.

Obsah jízdního řádu

§ 3

(1) Jízdní řád obsahuje

a) označení linky; číslo linky je šestimístné a jeho význam je obsažen v příloze č. 1 k této vyhlášce; název linky se skládá z názvů obcí a popřípadě i jejich místních částí, v nichž jsou umístěny výchozí, cílová a případně další zastávky na trase linky; jestliže se výchozí i cílová zastávka linky nachází ve stejné obci, může se název linky skládat z části názvů výchozí, cílové a případně dalších zastávek na trase linky, určujících místní část obce nebo bližší určení umístění v obci,

b) údaje o dopravci, kterými jsou obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení dopravce, jeho sídlo, číslo telefonu, popřípadě další údaje, zejména elektronická adresa nebo odkaz na internetové stránky,

c) názvy zastávek ze seznamu názvů zastávek podle § 9 odst. 2 seřazené podle jejich pořadí na trase od výchozí k cílové zastávce a uspořádané do sloupce,

d) pro všechny odlišné trasy spojů tarifní údaje uvedené ve sloupcích u názvů zastávek jako tarifní vzdálenosti označené nad sloupcem zkratkou „km“ a dále případně jako tarifní pásma nebo tarifní zóny ve sloupcích označených zkratkou „TPZ“,

e) do sloupců uspořádané časové údaje jízdy všech spojů linky řazené podle časové posloupnosti odjezdů spojů z první společné zastávky; sloupec časových údajů vyjadřuje souvislou jízdu vozidla bez nutnosti přestupu ohraničenou nástupní a výstupní zastávkou,

f) číselné označení spojů; pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové zastávky linky se použijí lichá čísla a pro opačný směr se použijí sudá čísla; číselné označení spojů se umísťuje do záhlaví sloupců časových údajů,

g) časový rozsah provozu pro spoje, které nejedou denně po celou dobu platnosti jízdního řádu, vyjádřený použitím značek a jejich povolenými kombinacemi uvedenými v bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce; značky pro časový rozsah provozu se umísťují nad časové údaje spoje, platí pro celý spoj a vztahují se k jeho výchozí zastávce,

h) datum začátku platnosti a datum konce platnosti jízdního řádu,

i) údaje o případném omezeném nebo zvláštním využívání spojů a zastávek vyjádřené použitím značek uvedených včetně jejich umístění v bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce a

j) informace o případných rozšířených přepravních možnostech a dalších službách vyjádřené použitím značek uvedených včetně jejich umístění v bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Časové údaje se stanoví ve 24hodinové časomíře v hodinách a minutách. Časové údaje udávají časy odjezdů spojů z každé zastávky kromě cílové zastávky spojů, u které udávají čas příjezdu. Pokud je v zastávce na trase linky rozdíl mezi příjezdem a odjezdem spoje větší než 5 minut nebo je-li to účelné z hlediska přestupu na spoje jiných linek, uvede se i čas příjezdu spoje. Jestliže spoj zastávkou na trase linky projíždí bez zastavení nebo jede po jiné trase, použije se místo časových údajů příslušná značka uvedená v bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Pokud jízdní řád obsahuje spoj na objednání nebo podmínečně provozovaný spoj, který může být veden v odlišných trasách nebo jen v části trasy, uvede se časový údaj odjezdu pro nejkratší možnou jízdu a časový údaj příjezdu pro nejdelší možnou jízdu. U časového údaje odjezdu spoje, který může být ovlivněn předcházející jízdou v odlišné trase, se uvede v závorce nejdelší čas v minutách, o který může být tento údaj posunut.

(4) Vzhled a význam značek obsažených v příloze č. 2 k této vyhlášce nelze pozměňovat.

§ 4

(1) V záhlaví jízdního řádu se vlevo uvede označení linky a pod ním údaje o dopravci. Vpravo vedle označení linky se uvede datum začátku a datum konce jeho platnosti. U výlukového jízdního řádu se na tomto místě navíc uvede označení „VÝLUKOVÝ“.

(2) Pod záhlavím jízdního řádu se ve formě tabulky uvedou ve sloupcích

a) názvy zastávek s případnými údaji o jejich omezeném nebo zvláštním využívání a informacemi o rozšířených přepravních možnostech a dalších službách,

b) tarifní údaje a

c) jednotlivé spoje s časovými údaji, s číselným označením a s příslušnými značkami časového rozsahu provozu spojů a případně značkami jejich omezeného nebo zvláštního využívání a informacemi o rozšířených možnostech a dalších službách.

(3) V dolní části jízdního řádu je vysvětlen význam všech použitých značek, včetně údajů podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) V dolní části jízdního řádu jsou v textové podobě uvedeny informace o prodeji místenek, spojích na objednání a podmínečně provozovaných spojích a o podmínkách přepravy jízdních kol a cestovních zavazadel. Dále zde mohou být uvedeny další údaje potřebné pro informování cestujících, zejména o dopadech vedení spojů na objednání a podmínečně provozovaných spojů v odlišných trasách na obsažené časové údaje, o dopadech vyčkávání spojů na přípoje na obsažené časové údaje, o smluvních přepravních podmínkách, způsobu odbavování cestujících a o tarifu.

(5) Náležitosti jízdního řádu obsažené v § 3 odst. 1 písm. c) až e) mohou být uspořádány jako

a) obousměrný jízdní řád, v němž sloupec s názvy zastávek a sloupce s tarifními údaji jsou umístěny ve střední části jízdního řádu; vlevo jsou uvedeny jednotlivé spoje pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové zastávky linky a vpravo jsou uvedeny jednotlivé spoje pro opačný směr; každý směr jízdy je označen šipkou směru jízdy podél sloupce s názvy zastávek, nebo

b) jednosměrný jízdní řád, v němž sloupec s názvy zastávek a sloupce s tarifními údaji jsou pro každý směr jízdy uspořádány do samostatných částí; první část obsahuje náležitosti pro směr jízdy z výchozí zastávky linky do cílové zastávky linky a druhá část obsahuje náležitosti pro opačný směr; sloupce s tarifními údaji a sloupec s názvy zastávek jsou umístěny v levé části jízdního řádu, podél sloupce s názvy zastávek je označen šipkou směr jízdy, jednotlivé spoje jsou umístěny vpravo.

§ 5

Zvláštní ustanovení pro jízdní řád mezinárodní linkové dopravy

(1) Jízdní řád mezinárodní linkové dopravy předložený ke schválení obsahuje náležitosti uvedené v § 3 a 4 s odlišnostmi uvedenými v odstavcích 2 až 5.

(2) Společný jízdní řád obsahuje stanovené údaje o všech dopravcích a je zpracován tak, aby z něj bylo zřejmé, které spoje každý z dopravců zajišťuje.

(3) Názvy zastávek uvádí dopravce v jazyce státu, na jehož území se zastávka nachází; u mezinárodní linkové dopravy provozované tuzemskými dopravci mohou být názvy zastávek nacházejících se na území cizího státu uváděny též v českém jazyce. Mezi názvy zastávek se uvádějí i hraniční přechody, na kterých nejsou zřízeny zastávky pro výstup nebo nástup cestujících; v takovém případě je za názvem hraničního přechodu uvedena značka „CLO“.

(4) Z časových údajů musí být zřejmé, v jakém časovém pásmu jsou uvedeny. Všechny časové údaje se uvádějí v místním čase platném v době odjezdu v místě zastávky, k níž se vztahují.

(5) Vysvětlivky se uvádějí v českém nebo slovenském jazyce a v jazyce cizího státu, na jehož území jsou umístěny zastávky pro nástup a výstup cestujících, případně v anglickém nebo německém jazyce.

§ 6

Způsob předkládání jízdního řádu ke schválení

(1) Jízdní řád vnitrostátní linkové dopravy a jeho změny zpracované podle § 2 předkládá dopravce ke schválení s obsahem a v podobě podle § 3 a 4 ve lhůtě, kterou stanoví příslušný dopravní úřad tak, aby jej mohl schválit a postoupit do celostátního informačního systému o jízdních řádech nejpozději 15 dnů před začátkem jeho platnosti. Dopravní úřad si může vyžádat jako podklad ke schválení jízdního řádu údaje o denní době řízení a bezpečnostních přestávkách řidičů a další podklady použité pro zpracování jízdního řádu.

(2) V případě mezinárodní linkové dopravy předkládá dopravce jízdní řád zpracovaný podle § 2 s obsahem a v podobě podle § 3 až 5 společně s podáním žádosti o udělení licence nebo povolení, o jejich změnu nebo o změnu jízdního řádu.

(3) Dopravce předkládá jízdní řád současně v elektronické podobě v datovém formátu a v datové struktuře, které zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 7

Uveřejňování jízdních řádů

(1) Dopravce uveřejňuje jízdní řád v podobě, ve které byl schválen dopravním úřadem nebo ministerstvem, vyvěšením na označníku zastávky po celou dobu jeho platnosti tak, aby byl čitelný za běžných světelných podmínek. Neplatný jízdní řád dopravce odstraní z označníku zastávky nejpozději v den následující po skončení jeho platnosti. Ve vyvěšeném jízdním řádu graficky zvýrazní název příslušné zastávky, u obousměrného jízdního řádu dále graficky zvýrazní příslušnou šipku označující směr jízdy.

(2) Ve vyvěšeném jízdním řádu mohou být navíc obsaženy ve sloupcích časových údajů jízdy spojů linky údaje o přípojích spojů jiných linek veřejné linkové dopravy nebo drážní nebo vodní dopravy. Tyto údaje se uvádějí odlišným stylem písma.

(3) U linky, která je provozována pouze v určitém období roku, může být v době, kdy není v provozu, vyvěšeno na označníku zastávky namísto schváleného jízdního řádu upozornění obsahující označení linky a termín zahájení jejího provozu.

(4) V případech, kdy je to účelné z hlediska informování cestujících, může být vyvěšen souhrnný jízdní řád, který obsahuje údaje o více linkách stejného nebo různých dopravců. Takový jízdní řád obsahuje všechny údaje schválených jízdních řádů obsažených linek. Jedná-li se o souhrnný jízdní řád linek provozovaných různými dopravci, musí z něho být patrné, které spoje každý z dopravců zabezpečuje. Význam značek časového rozsahu provozu spojů musí odpovídat schváleným jízdním řádům.

§ 8

Zvláštní ustanovení pro uveřejňování jízdních řádů linek městské autobusové dopravy a linek zařazených do integrovaných veřejných služeb

(1) Jízdní řád linky městské autobusové dopravy nebo linky zařazené do integrovaných veřejných služeb může dopravce vyvěsit ve zjednodušené podobě nebo v podobě graficky odlišné od schváleného jízdního řádu. Všechny obsažené údaje musí být totožné s údaji schváleného jízdního řádu. Zjednodušená podoba jízdního řádu může spočívat v následujících odlišnostech:

a) namísto šestimístného čísla linky je možné použít jen další označující údaj, pokud tak bylo stanoveno v rozhodnutí o udělení nebo změně licence a je-li takový údaj použit i pro označení vozidel linky,

b) namísto všech názvů zastávek mohou být uvedeny jen názvy zastávek, které následují ve směru jízdy linky za zastávkou, v níž je jízdní řád vyvěšen, a ve kterých spoje linky zastavují,

c) namísto všech časových údajů mohou být uvedeny jen časy odjezdů spojů ze zastávky, na jejímž označníku je jízdní řád vyvěšen; v takovém případě není třeba uvádět číselné označení spojů,

d) u názvů zastávek nemusí být obsaženy tarifní údaje, pokud je na lince zaveden jednotný tarif bez ohledu na projetou vzdálenost, nebo tarifní vzdálenosti, pokud je na lince zaveden tarif pásmový či zónový a tarifní pásma či zóny jsou u názvů zastávek obsaženy,

e) další informace o omezeném nebo zvláštním využívání spojů a zastávek nebo o rozšířených přepravních možnostech a dalších službách mohou být vyjádřeny rovněž grafickými značkami, které však nesmějí být zaměnitelné se značkami obsaženými v příloze č. 2 k této vyhlášce,

f) nemusí být uvedeno datum konce platnosti jízdních řádů, nebo

g) společně pro všechny vyvěšené jízdní řády mohou být uvedeny

1. údaje o dopravci, pokud je zastávka využívána pouze jedním dopravcem,

2. data začátku a konce platnosti jízdních řádů, pokud jsou pro všechny linky shodné, a

3. vysvětlivky významu všech použitých značek.

(2) Pokud jsou na jízdním řádu uvedeny jen časy odjezdů spojů ze zastávky, na jejímž označníku je vyvěšen, musí takový jízdní řád obsahovat i údaje o jízdní době mezi zastávkami. Pro uvádění časů odjezdů spojů pak platí, že

a) pro spoje, které nejedou denně, jsou údaje o časovém rozsahu provozu vyjádřeny s použitím značek uvedených v bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce, nebo časy odjezdů mohou být rozděleny do samostatných chronologicky řazených skupin podle jejich společného časového rozsahu provozu, zejména pracovní dny, soboty, neděle a státem uznané svátky,

b) pokud nejsou všechny spoje linky vedeny po stejné trase nebo jimi nejsou obsluhovány všechny zastávky, je tato skutečnost uvedena vhodným způsobem u času odjezdu,

c) je-li interval odjezdů nebo horní hranice jeho rozmezí v ucelených časových obdobích kratší nebo roven 10 minutám, je možno uvést jen první čas odjezdu v každé hodině a vyznačit opakující se interval s nejvýše dvouminutovým rozmezím, a

d) jsou-li časy odjezdů umístěny v jednom řádku nebo sloupci pro každou hodinu, je možné údaj o hodině uvést pouze v prvním sloupci nebo řádku a časy odjezdů uvádět pouze minutami příslušné hodiny.

(3) U linky městské autobusové dopravy provozované na území města je možné z názvů zastávek vypustit název obce.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí i pro souhrnné jízdní řády linek městské autobusové dopravy a linek zařazených do integrovaných veřejných služeb.

§ 9

Organizace celostátního informačního systému o jízdních řádech

(1) Celostátní informační systém o jízdních řádech obsahuje schválené jízdní řády linek vnitrostátní linkové dopravy a linek mezinárodní linkové dopravy, které mají na území České republiky zastávku pro nástup nebo výstup cestujících.

(2) Součástí celostátního informačního systému o jízdních řádech je seznam úplných a zkrácených názvů zastávek. Úplný název zastávky se skládá z nezkráceného názvu obce a případně z nezkráceného názvu místní části a bližšího určení umístění v obci. Zkrácený název zastávky je vytvořen z úplného názvu podle obecných pravidel pro zkracování slov. V seznamu zastávek jsou dále obsaženy vybrané informace o rozšířených přepravních možnostech a dalších službách v zastávce podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Zařazení nové zastávky, vyřazení zrušené zastávky, změnu názvu stávající zastávky nebo změnu rozsahu poskytování přepravních a dalších služeb v zastávce oznámí dopravní úřad do celostátního informačního systému o jízdních řádech spolu s datem, k němuž toto opatření vstupuje v platnost.

(4) Jízdní řád vnitrostátní linkové dopravy postoupí dopravní úřad v elektronické podobě podle § 6 odst. 3 do celostátního informačního systému o jízdních řádech neprodleně po jeho schválení. Za schválený jízdní řád se pro účely tohoto ustanovení považuje i výlukový jízdní řád, o jehož schválení bylo vydáno rozhodnutí, které je předběžně vykonatelné.

(5) Jízdní řád mezinárodní linkové dopravy schválený ministerstvem postoupí ministerstvo v elektronické podobě podle § 6 odst. 3 do celostátního informačního systému o jízdních řádech neprodleně po jeho schválení.

(6) Jízdní řád mezinárodní linkové dopravy schválený orgánem jiného státu než České republiky postoupí ministerstvo do celostátního informačního systému o jízdních řádech neprodleně poté, co se o jeho schválení dozví. Pokud je vedením celostátního informačního systému o jízdních řádech pověřena právnická osoba, oznámí jí ministerstvo informace o schválení nebo změně jízdního řádu; na základě tohoto oznámení budou příslušné údaje zahrnuty do celostátního informačního systému o jízdních řádech.

(7) Příslušný dopravní úřad nebo v případě mezinárodní dopravy ministerstvo oznámí do celostátního informačního systému o jízdních řádech ukončení platnosti jízdního řádu z důvodu pozbytí platnosti vydané licence nebo povolení, a to neprodleně, jakmile se o této skutečnosti dozví.

(8) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich postoupení do celostátního informačního systému o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jízdní řády podle odstavců 4 a 5 jsou uveřejňovány v podobě podle § 6 odst. 3 způsobem umožňujícím automatizované zpracování a současně v podobě podle § 3 až 5. Jízdní řády podle odstavce 6 jsou uveřejňovány v podobě, ve které byly do celostátního informačního systému o jízdních řádech postoupeny ministerstvem.

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Řízení o schválení jízdního řádu nebo jeho změny, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 388/2000 Sb.

(2) Řízení o změně jízdního řádu vnitrostátní linkové dopravy s výjimkou městské autobusové dopravy schváleného podle vyhlášky č. 388/2000 Sb. s platností nejpozději do 13. prosince 2014 se povede podle vyhlášky č. 388/2000 Sb.

(3) Platnost jízdních řádů vnitrostátní linkové dopravy schválených podle vyhlášky č. 388/2000 Sb. bez termínu konce platnosti nebo s termínem konce platnosti po 30. červnu 2015 končí 30. června 2015.


§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, se zrušuje.


§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014 s výjimkou ustanovení § 9 odst. 8, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.


Ministr:

Ing. Prachař v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 122/2014 Sb.

Číselné označení linek

Každá linka je označena jedinečným šestimístným číslem. Jeho první trojčíslí určuje dopravní úřad udělující licenci, v případě mezinárodní linky ministerstvo udělující licenci nebo povolení, a to v číselných řadách obsažených v tabulce. Druhé trojčíslí stanoví příslušný správní orgán v rozhodnutí o udělení licence nebo povolení.

Krajské úřady si z obsažených číselných řad některé ponechají pro potřebu svého dopravního úřadu a jednu či více řad dále přidělí každému dopravnímu úřadu pro městskou autobusovou dopravu ve svém územním obvodu.

Správní orgánČíselná řada
Ministerstvo dopravy000-009
Magistrát hl. m. Prahy100-199
Krajský úřad Středočeského kraje200-319
Krajský úřad Jihočeského kraje320-349, 360-399
Krajský úřad Plzeňského kraje400-409, 430-479, 490-499
Krajský úřad Karlovarského kraje410-429, 480-489
Krajský úřad Ústeckého kraje510-529, 550-599
Krajský úřad Libereckého kraje500-509, 530-549, 670-679
Krajský úřad Královéhradeckého kraje610-619, 630-649, 660-669, 690-699
Krajský úřad Pardubického kraje620-629, 650-659, 680-689, 700-709
Krajský úřad Kraje Vysočina350-359, 600-609, 760-769, 790-799, 840-849
Krajský úřad Jihomoravského kraje710-759, 810-819, 830-839
Krajský úřad Olomouckého kraje780-789, 890-899, 920-939, 950-959
Krajský úřad Zlínského kraje770-779, 800-809, 820-829, 940-949
Krajský úřad Moravskoslezského kraje850-889, 900-919
(rezerva)010-099, 960-999

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 122/2014 Sb.

Značky používané v jízdních řádech

1. Značky pro časový rozsah provozu spojů

a) Značky pro označení dnů, ve kterých spoj jede

jede v pracovních dnech jede v pracovních dnech

jede v neděli a ve státem uznané svátky jede v neděli a ve státem uznané svátky

 jede v pondělí jede v pondělí

 jede v úterý jede v úterý

jede ve středu jede ve středu

jede ve čtvrtek jede ve čtvrtek

jede v pátek jede v pátek

jede v sobotu jede v sobotu

jede v neděli jede v neděli

Značky pro označení dnů je možné kombinovat, přičemž nepřípustné jsou kombinace značky jede v pracovních dnech se značkami  jede v pondělí,  jede v úterý, jede ve středu, jede ve čtvrtek, jede v pátek a značky jede v neděli a ve státem uznané svátky se značkou jede v neděli. Pro vyjádření časového rozsahu spojů v konkrétně datově určených dnech nebo v určitých intervalech dnů se použijí výše uvedené značky v logické kombinaci se značkami uvedenými pod písmenem b).

b) Značky pro vyjádření časového rozsahu provozu spojů v konkrétních datově určených dnech nebo v určitých intervalech dnů

Pro vyjádření časového rozsahu provozu spojů se kromě značek uvedených pod písmenem a) a jejich povolených kombinací použije jedno dvoumístné číslo bílé barvy umístěné v obdélníku s černou výplní z intervalu od dvoumístné číslo 10 v obdélníku s černou výplní do dvoumístné číslo 99 v obdélníku s černou výplní (dále jen „negativní značka“). Negativní značku je možné kombinovat se značkami uvedenými pod písmenem a) pouze pro konkrétně stanovené dny (jede také ..., jede jen ..., nejede ..., nejede ..., ..., ...) nebo pro určitý interval dnů (jede / nejede od ... do ...) nebo pro určité intervaly dnů (jede / nejede od ... do ..., od ... do ..., od ... do ...). Přípustné je také označení intervalu dnů jako liché nebo sudé týdny, přičemž způsob číslování sudých a lichých týdnů se stanoví podle ČSN EN 28601. Pro označení měsíců se použijí arabské číslice, pro označení roků poslední dvojčíslí letopočtu. Počet dnů (např. 25.12.14 nebo 28.10.14, 25.12.14, 1.1.15) ani počet intervalů (např. od 1.7.14 do 31.8.14, 28.10.14, od 23.12.14 do 2.1.15) u jednotlivých značek není omezen.

Význam negativních značek není pevně stanoven a pro jeho vyjádření jsou přípustné jen následující textové formulace nebo jejich kombinace:

jede jen ...

jede také ...

jede od ... do ...

jede v sudých týdnech

jede v lichých týdnech

jede v sudých týdnech od ... do ...

jede v lichých týdnech od ... do ...

nejede ...

nejede od ... do ...

2. Značky pro omezené nebo zvláštní využívání spojů a zastávek

ZnačkaVýznam použité značkyUmístění značky
jen s místenkouspoj je možné použít jen s místenkounad časovými údaji spoje
jen na objednáníspoj jede jen na objednánínad časovými údaji spoje
spoj zastávku obsluhuje jen na objednánípřed časovým údajem spoje
jen podmínečněspoj jede jen podmínečněnad časovými údaji spoje
spoj zastávku obsluhuje jen podmínečněpřed časovým údajem spoje
spoj zastávkou projíždíspoj zastávkou projíždímísto časových údajů spoje
spoj jede po jiné trasespoj jede po jiné trasemísto časových údajů spoje a tarifních údajů
§, §1, §2, §3v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spojepřed názvem zastávky nebo před časovým údajem spoje
jen pro výstupspoj zastavuje jen pro vystupovánípřed časovým údajem spoje
zastávka jen pro výstuppřed názvem zastávky (jen u jednosměrného jízdního řádu)
jen pro nástupspoj zastavuje jen pro nastupovánípřed časovým údajem spoje
zastávka jen pro nástuppřed názvem zastávky (jen u jednosměrného jízdního řádu)
jen na znamení nebo požádáníspoj zastavuje jen na znamení nebo požádánípřed časovým údajem spoje
zastávka jen na znamení nebo požádánípřed názvem zastávky
na hraničním přechodu není zřízena zastávka pro výstup a nástup cestujícíchna hraničním přechodu není zřízena zastávka pro výstup a nástup cestujícíchza názvem hraničního přechodu

3. Značky pro informace o rozšířených přepravních možnostech a dalších službách

ZnačkaVýznam použité značkyUmístění značky
k jízdence je možné zakoupit místenkuk jízdence je možné zakoupit místenkunad časovými údaji spoje
spoj přepravuje jízdní kolaspoj přepravuje jízdní kolanad časovými údaji spoje
spoj přepravuje cestovní zavazadlaspoj přepravuje cestovní zavazadlanad časovými údaji spoje
možnost občerstvení, restauracespoj s možností občerstvenínad časovými údaji spoje
občerstvení nebo restaurace v objektu zastávkyza názvem zastávky
spoj s částečně bezbariérově přístupným vozidlem, nutná dopomoc průvodcespoj s částečně bezbariérově přístupným vozidlem, nutná dopomoc průvodcenad časovými údaji spoje
spoj s bezbariérově přístupným vozidlem, bezbariérově přístupná zastávkaspoj s bezbariérově přístupným vozidlemnad časovými údaji spoje
bezbariérově přístupná zastávkaza názvem zastávky
určený terminál s poskytováním pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou pohyblivostíurčený terminál s poskytováním pomoci osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou pohyblivostíza názvem zastávky
zastávka upravená pro osoby s těžkým zrakovým postiženímzastávka upravená pro osoby s těžkým zrakovým postiženímza názvem zastávky
veřejné WC v objektu zastávkyveřejné WC v objektu zastávkyza názvem zastávky
veřejné WC s bezbariérovým přístupem v objektu zastávkyveřejné WC s bezbariérovým přístupem v objektu zastávkyza názvem zastávky
zastávka s možností přestupu na linkovou dopravuzastávka s možností přestupu na linkovou dopravuza názvem zastávky
zastávka s možností přestupu na železniční dopravuzastávka s možností přestupu na železniční dopravuza názvem zastávky
zastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravuzastávka s možností přestupu na městskou hromadnou dopravuza názvem zastávky
zastávka s možností přestupu na metrozastávka s možností přestupu na metroza názvem zastávky
zastávka u přístaviště osobní lodní dopravyzastávka u přístaviště osobní lodní dopravyza názvem zastávky
zastávka u veřejného letištězastávka u veřejného letištěza názvem zastávky
zastávka u parkoviště systému „Park and ride“zastávka u parkoviště systému „Park and ride“za názvem zastávky
spoj čeká na přípojespoj čeká na přípojepřed časovým údajem spoje (v dolní části jízdního řádu se uvede text „spoj (...) vyčká (v zastávce ...) na příjezd spoje ... linky ... / vlaku ... /lodní dopravy z ... nejvýše... minut“)
návaznost na spoje jiné linky nebo jiného dopravního prostředkunávaznost na spoje jiné linky nebo jiného dopravního prostředkupřed časovým údajem spoje (v dolní části jízdního řádu se uvede text „na spoj (...) navazuje (v zastávce ...) spoj... linky... / vlak.../lodní doprava do ...“)
odkaz na textovou poznámkuodkaz na textovou poznámkunad časovými údaji spoje (význam se uvede v dolní části jízdního řádu)

Poznámky pod čarou

1) Například Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) (sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s., ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2010 Sb. m. s.), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění, nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

2) § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.

3) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb.

4) § 24 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb

Souvislosti

Provádí předpis
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
Ruší
388/2000 Sb. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
Je odkazován z
6/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
122/2014 Sb. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
Odkazuje na
122/2014 Sb. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
82/2010 Sb. m. s. Změna a doplnění sdělení č. 62/2010 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
62/2010 Sb. m. s. Náhrada sdělení o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
388/2000 Sb. Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
240/2000 Sb. Krizový zákon
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích
266/1994 Sb. Zákon o dráhách
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
24/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.09.2015 Aktuální znění (exportováno 08.03.2021 04:06)
1. 01.09.2014 - 31.08.2015
0. 09.07.2014 Dělená účinnost Vyhlášené znění