Nařízení vlády č. 119/2014 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-119
Částka 51/2014
Platnost od 30.06.2014
Účinnost od 01.07.2014
Aktuální znění 01.07.2014

119

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. června 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.

Vláda nařizuje podle § 38 odst. 8 a § 43 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písm. a) bodu 3 se slova „§ 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,“ nahrazují slovy „§ 34 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 313/2013 Sb.,“.

2. V § 1 písm. b) bodu 3 se slova „§ 34 odst. 5 zákona č. 329/2011 Sb.,“ nahrazují slovy „§ 34 odst. 4 zákona č. 329/2011 Sb.,“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g) informaci o čerpání veřejně dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím internetového protokolu po celé období využívání cenového zvýhodnění, jde-li o případy cenového zvýhodnění u cenového plánu určeného pro službu přístupu k internetu.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Souvislosti

Mění
109/2008 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
Odkazuje na
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
109/2008 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2014 Aktuální znění (exportováno 28.10.2020 21:33)
0. 30.06.2014 Vyhlášené znění