Vyhláška č. 110/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-110
Částka 46/2014
Platnost od 18.06.2014
Účinnost od 01.07.2014
Aktuální znění 01.07.2014

110

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2014,

kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 6 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


Čl. I

Vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášek č. 56/2007 Sb. a č. 176/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se slova „v uspořádání podle obrázku D nebo obrázku D2“ nahrazují slovy „v uspořádání podle obrázků D, D2 nebo obrázku D3“.

2. V § 8 odst. 3 se za slova „v uspořádání podle obrázku F“ vkládají slova „nebo obrázku F2“.

3. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Jiný způsob řešení, než který je uveden v této vyhlášce a který zajišťuje alespoň stejnou úroveň ochrany bezpečnosti osob a majetku, musí být uveden v plánu otvírky, přípravy a dobývání, nebo v plánu zajištění nebo v plánu likvidace, popřípadě v plánu změny těchto činností.“.

4. V příloze č. 2 bod 5 obrázek D zní:

5. SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ ( S HLAVNÍM FOUKACÍM LUTNOVÝM TAHEM )

Obrázek D

SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ ( S HLAVNÍM FOUKACÍM LUTNOVÝM TAHEM ) Obrázek D

Pozn.: typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání.“.

5. V příloze č. 2 bod 5a obrázek D2 zní:

„5.a SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ ( S HLAVNÍM FOUKACÍM LUTNOVÝM TAHEM )

Obrázek D2

SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ ( S HLAVNÍM FOUKACÍM LUTNOVÝM TAHEM ) Obrázek D2

Pozn.: typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání.“.

6. V příloze č. 2 se za bod 5a vkládá bod 5b s obrázkem D3, který zní:

„5.b SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ ( S HLAVNÍM FOUKACÍM LUTNOVÝM TAHEM )

Obrázek D3

SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ ( S HLAVNÍM FOUKACÍM LUTNOVÝM TAHEM ) Obrázek D3

Pozn.: typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání.“.

7. V příloze č. 2 bod 7 obrázek F zní:

7. SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU RAŽBY

Obrázek F

SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU RAŽBY Obrázek F

Pozn.: typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání.“.

8. V příloze č. 2 se za bod 7 vkládá bod 7a s obrázkem F2, který zní:

„7.a SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU RAŽBY

Obrázek F2

SEPARÁTNÍ VĚTRÁNÍ KOMBINOVANÉ FOUKACÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU RAŽBY Obrázek F2

Pozn.: typ, počet a umístění ventilátorů v lutnovém tahu určí projekt separátního větrání.“.

Čl. II

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.


Předseda:

Ing. Pěgřímek, Ph.D., v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
165/2002 Sb. Vyhláška o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
Mění
165/2002 Sb. Vyhláška o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
Je odkazován z
165/2002 Sb. Vyhláška o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
Odkazuje na
176/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
56/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
165/2002 Sb. Vyhláška o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2014 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 16:42)
0. 18.06.2014 Vyhlášené znění