Vyhláška č. 393/2013 Sb.Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-393
Částka 153/2013
Platnost od 06.12.2013
Účinnost od 01.01.2014
Aktuální znění 01.01.2014

393

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2013

o seznamech druhů lesních dřevin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb., k provedení § 2a odst. 5 a § 3 odst. 1:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a) seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, a

b) seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu2).

(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 2

Seznamy druhů lesních dřevin

(1) Seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.


Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 393/2013 Sb.

Seznam druhů lesních dřevin, jejichž reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze jako identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný

vědecký názevčeský název
Abies alba Mill.jedle bělokorá
Abies cephalonica Loudonjedle řecká
Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl.jedle obrovská
Abies pinsapo Boiss.jedle španělská
Acer platanoides L.javor mléč
Acer pseudoplatanus L.javor klen
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.olše lepkavá
Alnus incana (L.) Moencholše šedá
Betula pendula Rothbříza bělokorá
Betula pubescens Ehrh.bříza pýřitá
Carpinus betulus L.habr obecný
Castanea sativa Mill.kaštanovnik jedlý
Cedrus atlantica (Endl.) Carrièrecedr atlaský
Cedrus libani A. Richardcedr libanonský
Fagus sylvatica L.buk lesní
Fraxinus angustifolia Vahljasan úzkolistý
Fraxinus excelsior L.jasan ztepilý
Larix decidua Mill.modřín opadavý
Larix kaempferi (Lamb.) Carrièremodřín japonský
Larix sibirica Ledeb.modřín sibiřský
Larix xeurolepismodřín opadavý x m. japonský
Picea abies (L.) H. Karst.smrk ztepilý
Picea sitchensis (Bong.) Carrièresmrk sïtka
Pinus brutia Tenoreborovice kalabrijská
Pinus canariensis C. Smithborovice kanárská
Pinus cembra L.borovice limba
Pinus contorta Loudonborovice pokroucená
Pinus halepensis P. Millerborovice halepská
Pinus leucodermis Antoineborovice bělokorá
Pinus nigra J. F. Arnoldborovice černá
Pinus pinaster Aitonborovice přímořská
Pinus pinea L.borovice pinie
Pinus radiata D. Donborovice montereyská
Pinus sylvestris L.borovice lesní
Populus spp. a jejich umělí křížencivšechny druhy topolů a jejich umělí kříženci
Primus avium (L.) L.třešeň ptačí
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Francodouglaska tisolistá
Quercus cerris L.dub cer
Quercus ilex L.dub cesmínový
Quercus petraea (Mart.) Liebl.dub zimní
Quercus pubescens Willd.dub pýřitý
Quercus robur L.dub letní
Quercus rubra L.dub červený
Quercus suber L.dub korkový
Robinia pseudoacacia L.trnovník akát
Tilia cordata Mill.lípa srdčitá
Tilia platyphyllos Scop.lípa velkolistá
Ulmus glabra Huds.jilm drsný
Ulmus laevis Pall.jilm vaz

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 393/2013 Sb.

Seznam druhů lesních dřevin, které mohou být zařazeny do Národního programu

vědecký názevčeský název
Abies alba Mill.jedle bělokorá
Acer campestre L.javor babyka
Acer platanoides L.javor mléč
Acer pseudoplatanus L.javor klen
Alnus alnobetula (Ehrh.) K. Kocholše zelená
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.olše lepkavá
Alnus incana (L.) Moencholše šedá
Betula carpatica Waldst. et Kit. ex Willd.bříza karpatská
Betula nana L.bříza trpasličí
Betula oycoviensis Besserbříza ojcovská
Betula pendula Rothbříza bělokorá
Betula pendula var. obscura (Kotula ex Feik) Olšavskábříza tmavá
Betula pubescens Ehrh.bříza pýřitá
Carpinus betulus L.habr obecný
Fagus sylvatica L.buk lesní
Fraxinus angustifolia Vahljasan úzkolistý
Fraxinus excelsior L.jasan ztepilý
Larix decidua Mill.modřín opadavý
Malus sylvestris Mill.jabloň lesní
Picea abies (L.) H. Karst.smrk ztepilý
Pinus × digenea G. Beck = Pinus rotundata × P. sylvestrisborovice podvojná
Pinus mugo Turraborovice kleč
Pinus × pseudopumilio (Willk.) G. Beck = Pinus mugo x P. rotundataborovice rašelinná
Pinus sylvestris L.borovice lesní
Pinus rotundata Linkborovice blatka
Populus alba L.topol bílý
Populus × canescens (Aiton) Sm. = Populus alba × P. tremulatopol šedý
Populus nigra L.topol černý
Populus tremula L.topol osika
Prunus avium (L.) L.třešeň ptačí
Pyrus pyraster (L.) Burgsd.hrušeň polnička
Quercus cerris L.dub cer
Quercus dalechampii Ten.dub žlutavý
Quercus petraea (Matt.) Liebl.dub zimní
Quercus polycarpa Schurdub mnohoplodý
Quercus pubescens Willd.dub pýřitý
Quercus robur L.dub letní
Quercus virgiliana (Ten.) Ten.dub jadranský
Salix × rubens Schrank = Salix alba × S. fragilisvrba načervenalá
Salix × rubra Huds. = Salix purpurea × S. viminalisvrba červená
Salix × smithiana Willd. = Salix caprea × S. viminalisvrba Smithova
Salix alba L.vrba bílá
Salix appendiculata Vili.vrba velkolistá
Salix aurita L.vrba ušatá
Salix caprea L.vrba jíva
Salix cinerea L.vrba popelavá
Salix daphnoides Vili.vrba lýkovcová
Salix elaeagnos Scop.vrba šedá
Salix euxina L. V. Belyaevavrba křehká
Salix hastata L.vrba hrotolistá
Salix myrsinifolia Salisb.vrba černající
Salix pentandra L.vrba pětimužná
Salix purpurea L.vrba nachová
Salix repens L.vrba plazivá
Salix rosmarinifolia L.vrba rozmarýnolistá
Salix silesiaca Willd.vrba slezská
Salix triandra L.vrba trojmužná
Salix viminalis L.vrba košíkářská
Sorbus albensis M. Lepší at al.jeřáb labský
Sorbus alnifrons Kovandajeřáb olšolistý
Sorbus aria (L.) Crantzjeřáb muk
Sorbus aucuparia L.jeřáb ptačí
Sorbus austriaca (Beck) Prain at al.jeřáb rakouský
Sorbus bohemica Kovandajeřáb český
Sorbus danubialis (Jáv.) Kárpátijeřáb dunajský
Sorbus domestica L.jeřáb oskeruše
Sorbus eximia Kovandajeřáb krasový
Sorbus gemella Kovandajeřáb džbánský
Sorbus graeca (Spach) S. Schauerjeřáb řecký
Sorbus hardeggensis Kovandajeřáb hardecký
Sorbus milensis M. Lepší et al.jeřáb milský
Sorbus portae-bohemicae M. Lepší et al.jeřáb soutěskový
Sorbus quernea Kovandajeřáb dubolistý
Sorbus rhodanthera Kovandajeřáb manětínský
Sorbus sudetica (Tausch) Bluff et al.jeřáb sudetský
Sorbus torminalis (L.) Crantzjeřáb břek
Sorbus spp. další druhy s přirozeným výskytem v České republicedalší druhy jeřábů s přirozeným výskytem v České republice
Taxus baccata L.tis červený
Tilia cordata Mill.lípa srdčitá
Tilia platyphyllos Scop.lípa velkolistá
Ulmus glabra Huds.jilm drsný
Ulmus laevis Pall.jilm vaz
Ulmus minor Mill.jilm habrolistý

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.

2) § 2 písm. t) zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Je odkazován z
173/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
29/2016 Sb. Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
393/2013 Sb. Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin
512/2002 Sb. Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
Odkazuje na
393/2013 Sb. Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2014 Aktuální znění (exportováno 11.04.2021 07:19)
0. 06.12.2013 Vyhlášené znění