Nařízení vlády č. 339/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-339
Částka 131/2013
Platnost od 29.10.2013
Účinnost od 29.10.2013
Aktuální znění 29.10.2013

339

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. října 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2, § 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se za slovo „unie“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie4)“.

Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) Nařízení Komise (EU) č. 681/2013 ze dne 17. července 2013, kterým se mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček.“.

2. V příloze č. 2 části III. bodě 12 položce „baryum“ se ve druhém sloupci číslo „4500“ nahrazuje číslem „1500“, ve třetím sloupci se číslo „1125“ nahrazuje číslem „375“ a ve čtvrtém sloupci se číslo „56000“ nahrazuje číslem „18750“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Rusnok v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Cieńciała v. r.

Souvislosti

Mění
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
Odkazuje na
86/2011 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.10.2013 Aktuální znění (exportováno 12.08.2020 17:41)
0. 29.10.2013 Vyhlášené znění