Vyhláška č. 317/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-317
Částka 120/2013
Platnost od 09.10.2013
Účinnost od 09.10.2013
Aktuální znění 09.10.2013

317

VYHLÁŠKA

ze dne 20. září 2013,

kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013

Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části II. bodě číslo 11 písm. a) se na konci textu věty poslední doplňují slova „ , údaje o plochách osevu vybraných ozimých plodin k 30. listopadu 2013“.

2. V příloze č. 2 částech I. a II. písm. B) se body číslo 6. a 14. zrušují.

3. V příloze č. 2 částech I. a II. písm. C) se bod číslo 4. zrušuje.

4. V příloze č. 2 částech I. a II. písm. F) se body číslo 4. a 5. zrušují.

5. V příloze č. 2 částech I. a II. písm. H) se bod číslo 7. zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.

Souvislosti

Mění
343/2012 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
Odkazuje na
343/2012 Sb. Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.10.2013 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 12:36)
0. 09.10.2013 Vyhlášené znění