Vyhláška č. 288/2013 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-288
Částka 110/2013
Platnost od 20.09.2013
Účinnost od 05.10.2013
Aktuální znění 05.10.2013

288

VYHLÁŠKA

ze dne 6. září 2013

o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 47 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 4 odst. 3, § 4a odst. 2, § 14 odst. 5 a § 16a odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanovuje

a) vzor žádosti o vydání integrovaného povolení (dále jen „žádost“), rozsah a způsob jejího vyplnění,

b) náležitosti základní zprávy,

c) náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami (dále jen „odborné posouzení“),

d) vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.

§ 2

Vzor žádosti, rozsah a způsob jejího vyplnění

Vzor žádosti, způsob a rozsah jejího vyplnění jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Základní zpráva

Náležitosti základní zprávy jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Odborné posouzení

Náležitosti obsahu odborného posouzení jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení

Vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.

2. Vyhláška č. 363/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Podivínský v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ, ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ

VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ, ROZSAH A ZPŮSOB JEJÍHO VYPLNĚNÍ

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ZPRÁVA

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

ODBORNÉ POSOUZENÍ K UDĚLENÍ VÝJIMKY Z ÚROVNÍ EMISÍ SPOJENÝCH S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

ODBORNÉ POSOUZENÍ K UDĚLENÍ VÝJIMKY Z ÚROVNÍ EMISÍ SPOJENÝCH S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb.

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

Souvislosti

Provádí předpis
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci
Ruší
363/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
554/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
Je odkazován z
288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Odkazuje na
288/2013 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
363/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
554/2002 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.10.2013 Aktuální znění (exportováno 21.09.2020 01:34)
0. 20.09.2013 Vyhlášené znění