Vyhláška č. 236/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-236
Částka 92/2013
Platnost od 05.08.2013
Účinnost od 30.08.2013
Aktuální znění 30.08.2013

236

VYHLÁŠKA

ze dne 25. července 2013,

kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 69 písm. a) a b) zákona o zdravotních službách:


Čl. I

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

2. V příloze č. 1 části 12 oddílu A se slova „kopie listu o prohlídce zemřelého“ nahrazují slovy „část B listu o prohlídce zemřelého“.

3. V příloze č. 3 bodě 10 písm. a) se slovo „list“ nahrazuje slovy „část B listu“.

4. V příloze č. 3 bodě 10 písm. b) se slovo „listu“ nahrazuje slovy „části B listu“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. srpna 2013.


Ministr:

MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Souvislosti

Mění
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
Odkazuje na
98/2012 Sb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.08.2013 Aktuální znění (exportováno 29.11.2020 17:58)
0. 05.08.2013 Vyhlášené znění