Nařízení vlády č. 144/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-144
Částka 66/2013
Platnost od 05.06.2013
Účinnost od 05.06.2013
Aktuální znění 05.06.2013

144

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. června 2013,

kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

Vláda nařizuje podle § 137 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 41 odst. 3 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

i) náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost.“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „písm. e) až h)“ nahrazují slovy „písm. e) až i)“.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr vnitra:

Kubice v. r.

Ministr dopravy:

Ing. Stanjura v. r.

Souvislosti

Mění
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
Odkazuje na
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 05.06.2013 Aktuální znění (exportováno 22.01.2021 01:01)
0. 05.06.2013 Vyhlášené znění