Sdělení č. 469/2012 Sb.Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-469
Částka 175/2012
Platnost od 27.12.2012
Vyhlášené znění 27.12.2012

469

SDĚLENÍ

Ústavního soudu

Plénum Ústavního soudu přijalo dne 18. prosince 2012 pod č. Org. 72/12 následující sdělení k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013.

Plénum Ústavního soudu se na svém neveřejném zasedání 18. prosince 2012 dohodlo - s ohledem na částečnou absenci intertemporálních ustanovení v zákoně č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jenž s účinností od 1. ledna 2013 novelizuje i zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů - na procesním postupu v řízeních zahájených, avšak neskončených do 31. prosince 2012 takto:


1. V souladu s obecným principem časové působnosti zákonů upravujících postup v řízení před soudem budou ustanovení zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. účinného od 1. ledna 2013, upravující řízení před Ústavním soudem uplatňována i na řízení zahájená, avšak neskončená do 31. prosince 2012. Ústavní soud tak bude v těchto řízeních uplatňovat nová znění § 14 (odlišná stanoviska), § 40 odst. 2 (přidělování věcí soudcům zpravodajům a senátům), § 41 odst. 2 (pověření asistenta prováděním procesních úkonů), § 41 odst. 3 (pověření úředních osob Ústavního soudu odkládáním podání), § 43 odst. 3 (odůvodňování usnesení o odmítnutí návrhu), § 44 a § 48 odst. 3 (konání ústního jednání a rozhodování bez ústního jednání), § 59 odst. 3 (uveřejňování údajů o totožnosti účastníků a vedlejších účastníků, jejich zástupců, svědků a znalců), § 59 odst. 6 (uveřejňování rozhodnutí dálkovým přístupem) a § 60 odst. 3 (doručování) zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb.

2. S ohledem na bod 1 tohoto sdělení ve vztahu k § 59 odst. 3 a 6 zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., plénum Ústavního soudu upozorňuje, že rozhodnutí přijatá po 1. lednu 2013 bez ohledu na datum zahájení řízení budou uveřejňována včetně údajů o totožnosti účastníků a vedlejších účastníků, jejich zástupců, svědků a znalců. Tyto údaje se neuveřejní toliko tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon nebo vyžadují-li to důležité zájmy těchto osob nebo státu anebo mravnost; rozhodnout o tom přísluší tomu, kdo řídí vydávání Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu. Návrh, aby se údaje o totožnosti účastníků a vedlejších účastníků, jejich zástupců, svědků a znalců neuveřejnily z uvedených zákonných důvodů (§ 59 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., obdobně § 45 odst. 1 část věty za středníkem), mohou účastníci a vedlejší účastníci řízení, jejich zástupci, svědci a znalci učinit v návrhu na zahájení řízení, v průběhu řízení i po jeho skončení, lze-li o něm ještě s ohledem na formu uveřejnění rozhodnout.

3. Nová znění ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., upravujících možnost vlády a veřejného ochránce práv sdělit, že vstupují do řízení dle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky jako vedlejší účastníci, budou uplatňována jen na řízení zahájená po 1. lednu 2013, neboť tato ustanovení se váží k okamžiku zahájení řízení a nevztahují se z povahy věci na řízení zahájená dříve.

4. Nová znění ustanovení § 72 odst. 3 až 5 (lhůta k podání ústavní stížnosti) a § 75 odst. 1 (přípustnost ústavní stížnosti) zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., budou uplatňována v souladu s přechodnými ustanoveními v čl. IV části druhé zákona č. 404/2012 Sb.

5. Nové znění ustanovení § 119 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 404/2012 Sb., upravujícího obnovu řízení bude uplatňováno i na neskončená řízení o návrhu na obnovu řízení zahájená před 1. lednem 2013 za předpokladu, že k 1. lednu 2013 ještě neuplynula lhůta k podání návrhu dle § 119 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Plénum Ústavního soudu se ve snaze šetřit právní jistotu účastníků a vedlejších účastníků řízení rozhodlo, že toto sdělení přijaté pod č. Org. 72/12 bude publikováno ve Sbírce zákonů podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.


Předseda Ústavního soudu:

JUDr. Rychetský v. r.

Souvislosti

Je nálezem k předpisu
404/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
1/1993 Sb. Ústava České republiky
Je odkazován z
146/2014 Sb. Nález ÚS ČR o návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., OSP
44/2014 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 č. 99/1963 Sb., OSŘ
466/2013 Sb. Nález ÚS ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
238/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
82/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 70 písm. d) č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
42/2013 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
39/2013 Sb. Nález ÚS ČR na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Odkazuje na
404/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
309/1999 Sb. Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu
99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 27.12.2012 Vyhlášené znění