Vyhláška č. 27/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-27
Částka 11/2012
Platnost od 26.01.2012
Účinnost od 10.02.2012
Aktuální znění 10.02.2012

27

VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2012,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., k provedení § 87a odst. 9 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., vyhlášky č. 177/2004 Sb. a vyhlášky č. 194/2006 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se za slovo „provedení“ vkládají slova „§ 87a odst. 9,“.

2. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:

㤠18a

Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření

(1) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření zahrnuje

a) místnost pro provádění vyšetření psychologickou diagnostickou technikou,

b) místnost pro provádění vyšetření jinými technikami,

c) čekárnu, recepci nebo jiné odpovídající zázemí,

d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testové systémy umožňující

1. zhodnocení osobnostních vlastností vyšetřované osoby,

2. přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže.

(2) Jednotlivé místnosti od sebe musí být stavebně technicky odděleny.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.

Souvislosti

Je měněn
o1/c38/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 27/2012 Sb.
Mění
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
Je odkazován z
o1/c38/2012 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 27/2012 Sb.
Odkazuje na
31/2001 Sb. Vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.02.2012 o1/c38/2012 Sb. Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 00:08)
0. 26.01.2012 Vyhlášené znění