Vyhláška č. 195/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-195
Částka 67/2012
Platnost od 12.06.2012
Účinnost od 01.07.2012
Aktuální znění 01.07.2012

195

VYHLÁŠKA

ze dne 4. června 2012,

kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


Čl. I

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu vyhlášky se slova „ , výročních zpráv a vlastního hodnocení školy“ nahrazují slovy „a výročních zpráv“.

2. V § 1 odst. 2 písmeno a) zní:

a) vyhodnocení dosaženého stavu navazující na předchozí dlouhodobý záměr z hlediska obsahových a kvantitativních cílů a prioritních úkolů,“.

3. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo „podpory“ vkládají slova „ , prioritní témata, na která bude kladen důraz v následujícím období, oblasti podpory a opatření vedoucí ke zlepšení stavu“.

4. V § 1 odst. 2 písm. b) bod 10 zní: „10. ústavní a ochranná výchova,“.

5. V § 1 odst. 2 písm. c) se za slova „nabídky“ vkládají slova „škol, a to bez ohledu na zřizovatele,“ a za slovo „strukturu“ se vkládá slovo „skupin“.

6. V § 1 odst. 2 písmeno d) zní:

d) ekonomickou část obsahující informace o předpokládaných finančních nárocích na zabezpečení navržených opatření a o zdrojích jejich financování, jimiž jsou zejména státní rozpočet nebo jiné veřejné rozpočty, rozvojové programy a fondy Evropské unie.“.

7. V § 1 odstavec 3 zní:

(3) Dlouhodobý záměr se upraví podle výsledků jeho projednávání s příslušnými státními orgány, územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností.“.

8. V § 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „bez ohledu na zřizovatele škol“.

9. V § 7 odst. 1 písm. e) se slovo „školními“ zrušuje.

10. Označení části IV se včetně nadpisu zrušuje.

11. § 8 a 9 se včetně nadpisu zrušují.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.


Ministr:

Fiala v. r.

Souvislosti

Mění
15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
Odkazuje na
15/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
561/2004 Sb. Školský zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.2012 Aktuální znění (exportováno 01.12.2020 10:44)
0. 12.06.2012 Vyhlášené znění