Vyhláška č. 131/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-131
Částka 49/2012
Platnost od 20.04.2012
Účinnost od 01.06.2012
Aktuální znění 01.06.2012

131

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2012,

kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Ministerstvo obrany stanoví podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. d) se slova „se stanovenou hodností rotmistr, nadrotmistr, praporčík a nadpraporčík“ zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g).

3. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Ustanovení odstavce 2 písm. e) a f) se nepoužijí pro vojáky služebně zařazené na místech v organizačním systému vojenských hudeb. Pro zařazení v tomto systému se stanoví minimální dosažené vzdělání v hodnostním sboru nižší důstojníci a vyšší důstojníci - vyšší odborné vzdělání v konzervatoři.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.


Ministr:

RNDr. Vondra v. r.

Souvislosti

Mění
217/2010 Sb. Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
Odkazuje na
217/2010 Sb. Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.2012 Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 15:23)
0. 20.04.2012 Vyhlášené znění