Zákon č. 73/2011 Sb.Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-73
Částka 29/2011
Platnost od 25.03.2011
Účinnost od 01.04.2011
Aktuální znění 01.01.2019 - 31.12.2021

73

ZÁKON

ze dne 9. února 2011

o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

§ 1

(1) Tímto zákonem se zřizuje Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“), stanoví se jeho organizační členění a úkoly. Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou.

(2) Sídlem Úřadu práce je Praha.

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) řídí Úřad práce a je jeho nadřízeným správním úřadem.

§ 2

(1) V Úřadu práce působí

a) generální ředitelství,

b) krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky“); součástí krajských poboček jsou kontaktní pracoviště.

(2) Obvody působení krajských poboček jsou shodné s územím krajů podle jiného zákona1). Krajské pobočky a jejich územní obvody jsou uvedeny v příloze tohoto zákona.

§ 3

(1) Úřad práce řídí generální ředitel.

(2) Krajskou pobočku řídí ředitel krajské pobočky.

(3) Výběr, jmenování a odvolání generálního ředitele a ředitele krajské pobočky se řídí zákonem o státní službě.

§ 4

(1) Úřad práce plní úkoly v oblastech

a) zaměstnanosti,

b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,

c) státní sociální podpory,

d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,

e) příspěvku na péči,

f) pomoci v hmotné nouzi,

g) inspekce poskytování sociálně-právní ochrany,

h) dávek pěstounské péče,

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti3), zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů4), zákonem o sociálně-právní ochraně dětí11), zákonem o státní sociální podpoře5), zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů8), zákonem o sociálních službách9) a zákonem o pomoci v hmotné nouzi10).

(2) Úřad práce je přístupovým místem pro zajištění elektronické komunikace v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie.

Jednotný informační systém práce a sociálních věcí

§ 4a

(1) Ministerstvo je správcem Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, jehož obsahem jsou údaje nezbytné k plnění úkolů ministerstva a Úřadu práce v oblasti státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením, sociálně-právní ochrany dětí, státní politiky zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele podle jiných právních předpisů. Jednotný informační systém práce a sociálních věcí může ministerstvo a Úřad práce využít rovněž za účelem získání potřebných údajů uvedených ve větě první nezbytných pro výplatu a kontrolu vyplácení dávek nebo podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace12). Správou evidence údajů o výplatách dávek uvedených ve větách první a druhé může správce Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí pověřit Českou správu sociálního zabezpečení. Součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí je rovněž Standardizovaný záznam sociálního pracovníka vedený podle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách; vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka stanoví ministerstvo vyhláškou.

(2) Údaje vedené v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí mohou být ministerstvem z tohoto systému poskytovány jen v případech a za podmínek uvedených v zákoně.

(3) Ministerstvo zřídí na žádost pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu zaměstnancům těchto úřadů oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje o podaných žádostech o dávku, nároku na dávku a na její výplatu, výši dávky a formě její výplaty a údaje o stanovených sankcích spojených s porušením podmínek nároku na dávku a na její výplatu. Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v obvodu územní působnosti pověřeného obecního úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo újezdního úřadu se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 92 písm. b) a d) zákona o sociálních službách a podle § 64 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

(4) Ministerstvo zřídí na žádost krajského úřadu zaměstnanci krajského úřadu oprávnění k přístupu k údajům Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a tento přístup eviduje. Zpřístupněnými údaji jsou údaje uvedené v odstavci 3 větě druhé. Přístup zaměstnance k údajům o osobách hlášených k trvalému nebo hlášenému místu pobytu v územním obvodu kraje se zřizuje za účelem výkonu povinností podle § 93 písm. c) zákona o sociálních službách.

(5) Ministerstvo zřídí na žádost krajské pobočky Úřadu práce zaměstnanci krajské pobočky Úřadu práce oprávnění k přístupu k údajům vedeným ve Standardizovaném záznamu sociálního pracovníka a tento přístup eviduje.

(6) Ministerstvo zřídí na žádost České správy sociálního zabezpečení zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení oprávnění k přístupu k údajům vedeným v Jednotném informačním systému práce a sociálních věcí v rozsahu potřebném pro výkon jeho činností podle zákona a tento přístup eviduje.

(7) V rámci Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí se zpracovávají rovněž anonymizované údaje pro účely statistik, vykazování a publikace otevřených dat. Takto zpracované údaje a z nich pocházející statistiky může ministerstvo předávat jiným orgánům veřejné moci a publikovat je jako otevřená data podle zvláštního právního předpisu13).

§ 4b

Resortní portál práce a sociálních věcí

(1) Ministerstvo je správcem a provozovatelem Resortního portálu práce a sociálních věcí (dále jen „portál“). Portál je informačním systémem veřejné správy14). Portál je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.

(2) Portál zejména

a) poskytuje služby Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí uživatelům tohoto informačního systému v rozsahu stanoveném ministerstvem,

b) poskytuje klientské elektronické služby autorizovaným subjektům,

c) poskytuje informace o úředních postupech a životních situacích, povinně zveřejňované dle zvláštního právního předpisu15),

d) poskytuje elektronické formuláře pro související agendy a podání,

e) poskytuje služby elektronického podání,

f) poskytuje služby pro asistované podání,

g) poskytuje veřejnosti informace o otázkách sociální péče a o oblastech sociální politiky,

h) slouží jako resortní katalog otevřených dat a poskytuje publikovaná otevřená data dle zvláštního předpisu13).

(3) Portál může poskytovat služby také prostřednictvím Portálu veřejné správy spravovaného Ministerstvem vnitra podle zvláštního předpisu16). Na takové služby se hledí jako na služby poskytované portálem.

§ 5

Správní řízení

(1) Úřad práce rozhoduje ve správním řízení v I. stupni prostřednictvím krajských poboček a generálního ředitelství.

(2) O odvolání proti rozhodnutí Úřadu práce rozhoduje ministerstvo.

Přechodná ustanovení

§ 6

(1) Do doby nabytí úplné účinnosti zákona o státní službě jmenuje a odvolává7) ministr práce a sociálních věcí

a) generálního ředitele,

b) ředitele krajské pobočky, a to na návrh generálního ředitele.

(2) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v úřadech práce zřízených podle zákona č. 435/2004 Sb. přechází na Úřad práce.

(3) Úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb. se považují za kontaktní pracoviště krajských poboček.

(4) Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v ministerstvu, k jejichž pracovním úkolům patří působnost v oblastech uvedených v § 4, jakož i dalších zaměstnanců zařazených k výkonu práce v ministerstvu, k jejichž pracovním úkolům patří působnost v dalších oblastech s působností podle § 4 bezprostředně související, přechází dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona na Úřad práce – generální ředitelství.

(5) Ministerstvo dohodne se zaměstnanci uvedenými v odstavci 4 přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na Úřad práce a jejich zařazení k výkonu práce u generálního ředitelství. Takto provedená delimitace je závazná.

(6) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 5 nejpozději do 60 dnů ode dne vyhlášení tohoto zákona, stanoví počet zaměstnanců zařazených k výkonu práce v ministerstvu (odstavec 4), jejichž výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na Úřad práce – generální ředitelství, ministerstvo.

(7) Z úřadů práce zřízených podle zákona č. 435/2004 Sb. přecházejí na Úřad práce všechny pohledávky, závazky, jakož i práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

(8) Řízení zahájená ministerstvem do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončená nebo přerušená ve věci povolení ke zprostředkování zaměstnání dokončí Úřad práce prostřednictvím generálního ředitelství. Řízení zahájená úřady práce zřízenými podle zákona č. 435/2004 Sb. a do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončená nebo přerušená dokončí Úřad práce prostřednictvím krajské pobočky, v jejímž správním obvodu působil úřad práce zřízený podle zákona č. 435/2004 Sb., který řízení zahájil.

§ 7

(1) Příslušnost hospodařit s majetkem České republiky, včetně práv a ostatních majetkových hodnot, se kterými byly příslušné hospodařit úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb., přechází dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona na Úřad práce. Současně Úřad práce započne plnit úkoly spojené s odpovědností za závazky České republiky související s tímto majetkem.

(2) Prostředky z účtů podle § 45 odst. 5 věty první zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), úřadů práce podle zákona č. 435/2004 Sb. přecházejí na obdobné účty Úřadu práce. Členění prostředků rezervního fondu a jejich účelové určení zůstává zachováno.

(3) Nároky z nespotřebovaných výdajů vykázané podle § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), úřady práce podle zákona č. 435/2004 Sb. ke dni předcházejícímu dni, kdy tento zákon nabývá úplné účinnosti, se stávají nároky Úřadu práce. Členění nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 odst. 4 rozpočtových pravidel zůstává zachováno.

§ 8

Úřady práce podle § 7, § 8 odst. 2 a § 149 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona, se zrušují.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zaměstnanosti

§ 9

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 57/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 149/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:

b) Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“)75).

75) Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.“.

2. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:

a) Česká republika, za kterou jedná ministerstvo a Úřad práce,“.

3. V § 4 odst. 4 se slova „podle § 6 odst. 1 písm. e) a § 8 odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „podle § 8 písm. c) a § 8a písm. d)“.

4. V § 5 písm. c) bod 6 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

5. § 6 zní:

㤠6

(1) Ministerstvo usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Přitom

a) zpracovává celostátní koncepce a programy státní politiky zaměstnanosti a řešení stěžejních otázek na trhu práce, zaujímá stanoviska k návrhům ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti, které zpracovávají jiné ústřední orgány státní správy,

b) zabezpečuje zpracovávání analýz a prognóz vývoje na trhu práce, včetně mezinárodního srovnání, přijímá opatření k vytváření souladu mezi zdroji a potřebami pracovních sil v České republice a přijímá opatření k usměrňování pracovních sil ze zahraničí na území České republiky a pracovních sil do zahraničí,

c) zabezpečuje správu a poskytování prostředků na zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, zajišťuje národní financování opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce, která jsou obsažena v programech Evropského sociálního fondu, a zabezpečuje projekční řešení a programově technické vybavení informačního systému v oblasti zaměstnanosti,

d) zabezpečuje rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropskou unií,

e) spolupracuje s příslušnými orgány veřejné správy členských států Evropské unie v souvislosti s vysíláním zaměstnanců k výkonu práce na území jiného členského státu,

f) zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na její tvorbě a aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce. Národní soustava povolání obsahuje

1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem,

2. stručný popis povolání,

3. pracovní činnosti v povolání,

4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní,

5. další údaje související s povoláním,

g) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení centrální evidence zájemců o zaměstnání, uchazečů o zaměstnání, osob se zdravotním postižením, cizinců, volných pracovních míst, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty, agentur práce a evidenci povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí.

(2) Evidence vedené podle odstavce 1 písm. g) vycházejí z údajů Úřadu práce a mohou být ministerstvem a Úřadem práce využívány k plnění povinností, které pro ně vyplývají z tohoto zákona, a dále mohou být využívány k účelům stanoveným zvláštními právními předpisy; pro jiné účely se údaje používají anonymně.

6. Nadpis hlavy IV v části první zní: „ÚŘAD PRÁCE A JEHO PŮSOBNOST“.

7. § 7 včetně poznámky pod čarou č. 76 zní:

㤠7

(1) Organizační členění Úřadu práce stanoví zvláštní zákon76).

(2) K zabezpečení spolupráce na trhu práce vytváří Úřad práce podle potřeby poradní sbory složené zejména ze zástupců odborových organizací, organizací zaměstnavatelů, družstevních orgánů, organizací zdravotně postižených a územních samosprávných celků. Účelem poradních sborů je koordinace při realizaci státní politiky zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů v příslušném správním obvodu. Poradní sbory se vyjadřují zejména k poskytování příspěvků zaměstnavatelům v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, programům rekvalifikace, organizaci poradenské činnosti, opatřením na podporu rovného zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání a k hromadnému propouštění.

(3) Úřad práce vytváří za účelem posouzení vhodné formy pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením odborné pracovní skupiny složené zejména ze zástupců organizací zdravotně postižených a zástupců zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

76) § 2 zákona č. 73/2011 Sb.“.

8. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:

㤠7a

(1) Úřad práce může určit úkony podle tohoto zákona, které lze vůči němu činit prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce může činit úkony podle tohoto zákona prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy. Úřad práce zveřejní seznam úkonů podle věty první způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Pověřeným kontaktním místem veřejné správy se rozumí kontaktní místo veřejné správy77), s nímž Úřad práce uzavře dohodu o možnosti činit úkony podle odstavce 1 jeho prostřednictvím. Seznam pověřených kontaktních míst veřejné správy zveřejní Úřad práce způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Příslušnost pověřeného kontaktního místa veřejné správy, případně příslušnost pracoviště pověřeného kontaktního místa veřejné správy, prostřednictvím kterého se provede úkon podle odstavce 1, určí Úřad práce. Neučiní-li tak, úkon podle odstavce 1 nelze prostřednictvím pověřeného kontaktního místa veřejné správy provést.

(4) Pověřené kontaktní místo veřejné správy a jeho pracoviště, jehož příslušnost byla určena podle odstavce 3, se musí nacházet na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, v němž má osoba činící úkon podle odstavce 1 věty první nebo adresát úkonu, vůči němuž je činěn úkon podle odstavce 1 věty druhé, bydliště anebo sídlo, nebo v němž se skutečně zdržuje. Věta první se nepoužije, určí-li Úřad práce příslušnost pověřeného kontaktního místa veřejné správy na základě dohody s osobou činící úkon podle odstavce 1 věty první nebo s adresátem úkonu podle odstavce 1 věty druhé.

(5) Odměnu spojenou s činěním úkonů podle odstavce 1 hradí pověřenému kontaktnímu místu veřejné správy Úřad práce. Výši odměny a způsob její úhrady stanoví dohoda podle odstavce 2.

77) § 8a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 190/2009 Sb.“.

9. § 8 včetně poznámek pod čarou č. 9b a 78 zní:

㤠8

Úřad práce - generální ředitelství Úřadu práce (dále jen „generální ředitelství Úřadu práce“)

a) zajišťuje ministerstvu podklady ke zpracování koncepcí a programů státní politiky zaměstnanosti a k řešení stěžejních otázek na trhu práce a stanoviska k opatřením ovlivňujícím státní politiku zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje celkovou situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce,

b) spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,

c) přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,

d) spolupracuje s ministerstvem na rozvíjení mezinárodních vztahů a mezinárodní spolupráci v oblasti zaměstnanosti a lidských zdrojů na úseku trhu práce, včetně spolupráce s Evropskou unií,

e) spolupracuje se zahraničními institucemi při plnění závazků v oblasti zaměstnanosti vyplývajících z právních předpisů Evropské unie nebo z mezinárodních smluv a koordinuje činnosti v rámci systému Evropských služeb zaměstnanosti,

f) zajišťuje poskytování hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení nových zaměstnanců v rámci investičních pobídek a zabezpečuje další související programy schválené vládou,

g) uděluje a odnímá povolení právnickým nebo fyzickým osobám ke zprostředkování zaměstnání a vede evidenci agentur práce; údaje z této evidence předává do centrální evidence vedené ministerstvem,

h) vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném pohybu služeb9b), včetně ukládání pokut,

i) zajišťuje zveřejňování, v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, písemných materiálů vztahujících se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků,

j) zřizuje školicí a rekvalifikační střediska a pro osoby se zdravotním postižením pracovně rehabilitační střediska,

k) plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů,

l) poskytuje Ministerstvu vnitra

1. přehled o změnách údajů v udělených povoleních ke zprostředkování zaměstnání,

2. přehled o pokutách uložených právnickým nebo fyzickým osobám, kterým bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání, za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů podle § 126 odst. 2 nebo jiného právního předpisu78).

9b) Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

78) § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13 zní:

㤠8a

Krajská pobočka Úřadu práce

a) zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém obvodu, statistiky, rozbory a výhledy, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na ovlivnění poptávky a nabídky práce; za tím účelem může vyžadovat od zaměstnavatelů informace o jejich záměrech ve vývoji zaměstnanosti,

b) spolupracuje se správními úřady, územními samosprávnými celky, orgány sociálního zabezpečení, orgány pomoci v hmotné nouzi, orgány státní zdravotní správy, zaměstnavateli a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů při tvorbě a realizaci opatření souvisejících s rozvojem trhu práce a se zaměstnaností,

c) spolupracuje při vytváření mezinárodních programů nebo programů s mezinárodní účastí týkajících se rozvoje lidských zdrojů a financování z prostředků Evropských strukturálních fondů,

d) ve svém obvodu přijímá opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo etnický původ, osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravě k práci a specializovaným rekvalifikačním kurzům, a přijímá opatření pro zaměstnávání těchto osob,

e) zabezpečuje a podporuje projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, programech a projektech s mezinárodní účastí a na programech financovaných z Evropských strukturálních fondů a v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropské unie, ověřuje nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,

f) zajišťuje zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti podle tohoto zákona,

g) poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další služby v oblasti zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů,

h) zabezpečuje uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle tohoto zákona, poskytuje příspěvky z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti a vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci,

i) zajišťuje zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

j) zajišťuje povolování výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte,

k) zajišťuje posuzování, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě, že fyzická osoba se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou, jestliže se nepodrobila vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření a byla na tuto možnost upozorněna,

l) pro účely zaměstnanosti zajišťuje vedení evidence volných pracovních míst, evidence zájemců o zaměstnání, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence osob se zdravotním postižením, evidence cizinců a evidence povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí; údaje z těchto evidencí předává do centrálních evidencí vedených ministerstvem,

m) poskytuje na žádost orgánu pomoci v hmotné nouzi12) údaje

1. o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně důvodu vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání,

2. o tom, zda je uchazeči o zaměstnání poskytována podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci a o její výši,

3. o tom, zda jde o osobu, která vyžaduje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání,

4. o tom, zda osoba nastoupila k výkonu krátkodobého zaměstnání nebo odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání zprostředkované krajskou pobočkou Úřadu práce nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnanosti (§ 120),

5. o tom, zda bylo zahájeno řízení o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání,

6. o tom, že uchazeč o zaměstnání vykonává činnost uvedenou v § 25 odst. 3, a údaj o ukončení této činnosti,

7. o tom, zda uchazeči o zaměstnání byl krajskou pobočkou Úřadu práce vypracován individuální akční plán,

n) potvrzuje občanovi Evropské unie, jeho rodinnému příslušníkovi (§ 3 odst. 2) a rodinnému příslušníkovi občana České republiky uvedenému v § 3 odst. 3 pro účely udělení povolení k trvalému nebo přechodnému pobytu dobu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a sezónnímu zaměstnanci existenci pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce,

o) vykonává kontrolní činnost v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zákonem o volném pohybu služeb9b), včetně ukládání pokut,

p) poskytuje Státnímu úřadu inspekce práce identifikační údaje zaměstnanců vyslaných k výkonu práce na území České republiky a identifikační údaje právnických a fyzických osob, k nimž byli vysláni, potřebné k provádění kontroly dodržování pracovních podmínek těchto zaměstnanců stanovených jinými právními předpisy upravujícími pracovní podmínky,

q) zabezpečuje činnost Evropských služeb zaměstnanosti,

r) zabezpečuje spolupráci v otázkách zaměstnanosti, mobility pracovních sil a rozvoje lidských zdrojů s územními samosprávnými celky, příslušnými odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů,

s) plní další povinnosti vyplývající z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů13).

12) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

13) Například zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 9 odst. 1 se slova „úřadů práce“ nahrazují slovy „krajských poboček Úřadu práce“.

12. V § 9 odst. 2 se slova „příslušný úřad práce, který si provedení výkonu vyžádal“ nahrazují slovy „příslušná krajská pobočka Úřadu práce, která si provedení výkonu vyžádala“.

13. V 14 odst. 3 písm. a) a odst. 5 a 6, § 18 odst. 1 a 2, § 69 odst. 2 a § 105 odst. 1 písm. a) se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

14. V § 14 odst. 4 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „Úřadu práce“.

15. V § 17 odst. 2 až 4, § 21 odst. 1, § 22 odst. 1 větě druhé a odst. 3 větě první, § 26 odst. 3, § 27 odst. 3 a 4, § 30 odst. 1 úvodní části ustanovení a odstavci 2, § 33 odst. 2, § 36, 37, 38, § 39 odst. 3, § 40 odst. 2, § 44 odst. 2, § 54 odst. 3, § 55 odst. 1 a 3, § 56 odst. 3, § 68 odst. 1, § 69 odst. 4, § 78 odst. 7, § 82 odst. 3, § 92 odst. 2, § 94 odst. 3, § 100 odst. 2, § 102 odst. 1, § 105 odst. 2, § 118 odst. 3, § 122 odst. 1, 7 a 9 a § 123 odst. 6 větě druhé, odst. 8 a 10 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

16. Nadpis hlavy II v části druhé zní: „ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ KRAJSKÝMI POBOČKAMI ÚŘADU PRÁCE“.

17. V § 18 odst. 3 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajskými pobočkami Úřadu práce“.

18. V § 19 odst. 1 větě první se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“ a ve větě druhé se slova „kteréhokoliv úřadu práce“ nahrazují slovy „kterékoliv krajské pobočky Úřadu práce“.

19. V § 19 odst. 2, § 21 odst. 1, § 22 odst. 3, § 25 odst. 3 a 4, § 27 odst. 2, § 30 odst. 1 písm. b) bodu 2, § 31 písm. a), § 33 odst. 2, § 37a odst. 2 písm. a), § 42 odst. 2 a § 78 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

20. V § 19 odst. 2 se slova „tohoto úřadu“ nahrazují slovy „této pobočky“.

21. V § 19 odst. 2, § 22 odst. 3 větě druhé, § 32 odst. 2, § 68 odst. 3, § 69 odst. 5 a § 124 odst. 5 se slova „Úřad práce je povinen“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce je povinna“.

22. V § 21 odst. 2 písm. a), § 25 odst. 3 a 5, § 27 odst. 1, § 30 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. e), § 31 úvodní části ustanovení, § 31 písm. b), § 33 odst. 2, § 39 odst. 2, § 40 odst. 1, § 56 odst. 1 písm. c) a d), § 78 odst. 7 písm. b) a § 80 písm. b) se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

23. V § 21 odst. 2, § 30 odst. 2 písm. b), § 36, § 72 odst. 5, § 74 odst. 2, § 102 odst. 3, § 122 odst. 8 a § 123 odst. 7 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

24. V § 21 odst. 4, § 29 úvodní části ustanovení, § 72 odst. 3, § 73 odst. 1 a 2, § 75 odst. 1, § 76 odst. 1, § 92 odst. 1, § 94 odst. 1 větě první, § 95 odst. 4, § 105 odst. 4, § 108 odst. 6, § 109 odst. 1 větě druhé a odst. 5, § 110 odst. 1 a 6, § 113 odst. 1 a 2, § 114 odst. 1, § 117 odst. 1, § 119 odst. 1 a § 124 odst. 2 a 4 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce“.

25. V § 22 odst. 1 větě první se slova „kterýkoliv úřad práce“ nahrazují slovy „kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce“.

26. V § 24 se slova „úřad práce, v jehož správním“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním“.

27. V § 24, § 70 úvodní části ustanovení, § 75 odst. 1 a 2, § 76 odst. 1 a 2, § 78 odst. 6 písm. a), § 105 odst. 3, § 108 odst. 6 a 7, § 109 odst. 1, § 110 odst. 1 a 2, § 112 odst. 1, § 113 odst. 1 a § 116 odst. 2 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce“.

28. V § 27 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném termínu nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce.“.

29. V § 27 odst. 4 se slova „úřad práce příslušný“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou“.

30. § 28 zní:

㤠28

(1) Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská pobočka Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti podle tohoto zákona.

(2) Uchazeč o zaměstnání je povinen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, které požádal o zprostředkování zaměstnání; povinnosti podle této věty lze plnit i na kontaktním místě veřejné správy77) stanoveném krajskou pobočkou Úřadu práce. Uchazeč o zaměstnání může požádat o změnu kontaktního pracoviště v územním obvodu krajské pobočky Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu práce určí, u kterého kontaktního pracoviště bude plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání vyplývající z tohoto zákona.“.

31. V § 29 písm. f) se slova „úřad práce dodatečně zjistil“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce dodatečně zjistila“.

32. V § 30 odst. 1 písm. b) bodu 2, § 31 písm. c) a § 90 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce“.

33. V § 30 odst. 1 písm. b) bodu 2 se za slova „krajskou pobočku Úřadu práce“ vkládají slova „nebo kontaktní místo veřejné správy“.

34. V § 31 písm. c) se za slova „krajskou pobočku Úřadu práce“ vkládají slova „nebo kontaktní místo veřejné správy“.

35. V § 32 odst. 1 se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce povinna“.

36. V § 34 se slova „úřadu práce, od kterého“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce, od které“.

37. V § 35 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

38. V § 39 odst. 1 písm. b) se slova „úřad práce, u kterého“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce, u které“.

39. V § 56 odst. 2, § 78 odst. 9, § 109 odst. 2 písm. f) a § 143 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce“.

40. V § 58a, § 59 odst. 2, § 60a odst. 3 a § 63 odst. 2 písm. c) se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „generálnímu ředitelství Úřadu práce“.

41. V § 60 odst. 1 a 4 a § 63 odst. 2, 3 a 5 se slova „ministerstvo“ nahrazují slovy „generální ředitelství Úřadu práce“.

42. V § 60 odst. 8 se slova „ministerstvo oprávněno“ nahrazují slovy „Úřad práce oprávněn“.

43. V § 60 odst. 9 se slovo „ministerstvu“ nahrazuje slovy „generálním ředitelství Úřadu práce“.

44. V § 60a odst. 1, § 61 odst. 6 a § 130 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „generální ředitelství Úřadu práce“.

45. V § 60a odst. 1 a § 63 odst. 1 písm. d) se slova „ministerstva“ nahrazují slovy „generálního ředitelství Úřadu práce“.

46. V § 67 odst. 2 písm. c) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce vydaným krajskou pobočkou Úřadu práce“.

47. V § 67 odst. 5 větě druhé se za slova „osoba“ vkládají slova „potvrzením nebo“ a slova „úřadu práce“ se nahrazují slovy „Úřadu práce“.

48. V § 69 odst. 1 se slova „úřad práce místně příslušný“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná“.

49. V § 69 odst. 4 se slova „(§ 7 odst. 5)“ nahrazují slovy „(§ 7 odst. 3)“.

50. V § 78 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce pro poskytování příspěvku je krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jejímž obvodu má bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.“.

51. V § 78 odst. 3 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

52. V § 78 odst. 3 písm. b) se slova „úřadu práce dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistil úřad práce sám“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce dozvěděl v případě, že si údaje o nedoplatcích podle § 147b zjistila krajská pobočka Úřadu práce sama“.

53. V nadpisu § 79 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce“.

54. V § 79 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajských poboček Úřadu práce“.

55. V § 82 odstavec 2 zní:

(2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.“.

56. V § 83 se slova „úřadu práce příslušnému podle § 82 odst. 2“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou“.

57. V § 84 se slova „příslušného úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočky Úřadu práce“.

58. V § 87 odst. 1 a 3, § 88 odst. 1, § 94 odst. 1 větě druhé a § 100 odst. 3 se slova „příslušný úřad práce“ nahrazují slovy „příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce“.

59. V § 95 odst. 2 se slova „příslušným úřadem práce“ nahrazují slovy „příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce“.

60. V § 104 odst. 1 a § 125 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřad práce“.

61. V § 106 a § 120 odst. 4 se slova „mohou úřady práce“ nahrazují slovy „může Úřad práce“.

62. V § 109 odst. 1 větě třetí se slova „úřad práce příslušný“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce příslušná“.

63. V § 111 odst. 5 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Úřad práce“.

64. V § 111 odst. 13 se za slovo „ministerstvem“ vkládají slova „nebo s Úřadem práce“.

65. V § 116 odstavec 1 zní:

(1) Příspěvek na zapracování může Úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje zvýšenou péči (§ 33).“.

66. V § 118 odstavec 4 zní:

(4) Místně příslušná pro uzavření dohody a poskytování příspěvku na zřízení (§ 113 odst. 1 věta druhá) nebo vyhrazení (§ 113 odst. 5) společensky účelného pracovního místa je krajská pobočka Úřadu práce, v jejíž evidenci je veden uchazeč o zaměstnání, který bude na společensky účelné pracovní místo umístěn.“.

67. V § 122 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu práce příslušné podle trvalého pobytu dítěte, a pokud dítě nemá trvalý pobyt, podle místa, kde se zdržuje.“.

68. V § 122 odst. 7 se věta první nahrazuje větou „Povolení vydává krajská pobočka Úřadu práce.“.

69. V § 124 odst. 3 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

70. V § 126 odst. 1 se slova „Úřady práce kontrolují“ nahrazují slovy „Úřad práce kontroluje“.

71. V § 126 odst. 3 se slova „Úřady práce jsou dále oprávněny“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce je oprávněna“.

72. V § 126 odst. 4 větě třetí se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce“.

73. V § 126 odst. 4 se věta čtvrtá nahrazuje větou „Celní úřad informuje o provedených kontrolách příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce, a v případě zjištění nedostatků předává této pobočce podklady pro zahájení správního řízení o uložení pokuty.“.

74. V § 127 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Generální ředitelství Úřadu práce“.

75. V § 141 odst. 4 se slova „příslušný úřad práce (§ 7 odst. 3)“ nahrazují slovy „Úřad práce“.

76. V § 142 se slova „a) až d)“ nahrazují slovy „a) až e)“.

77. § 145 zní:

㤠145

Povolení k zaměstnání pro více míst výkonu práce vydá Úřad práce po vyjádření krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má být zaměstnání vykonáváno.“.

78. V § 147a odst. 1 větě první se slova „úřadech práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce“.

79. V § 147a odst. 1 větě třetí se slova „ředitel příslušného úřadu práce“ nahrazují slovy „generální ředitel Úřadu práce“.

80. V § 147b se slova „příslušného úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce“.

81. V § 147c odst. 1 se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce“.

82. Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

§ 10

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 73/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 217/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3a se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky - krajská pobočka a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) povinna“.

2. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

㤠4

(1) Zaměstnanec může požádat o uspokojení svých mzdových nároků kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce. Pokud mzdové nároky uplatňuje zaměstnanec, který se v České republice nezdržuje, je povinen zvolit si v České republice zástupce pro doručování písemností a tuto skutečnost, spolu s číslem účtu vedeným u peněžního ústavu, sdělit krajské pobočce Úřadu práce nebo kontaktnímu pracovišti krajské pobočky Úřadu práce při uplatňování mzdových nároků.

(2) O nároku rozhoduje Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž obvodu má

a) sídlo zaměstnavatel, který je právnickou osobou,

b) místo podnikání zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, nebo v jehož obvodu je umístěna organizační složka nadnárodního zaměstnavatele, který nemá sídlo na území České republiky, nebo

c) bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou a který nemá místo podnikání.

(3) Pokud zaměstnanec požádá o uspokojení mzdových nároků krajskou pobočku Úřadu práce, která není místně příslušná podle odstavce 2, nebo kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, tato krajská pobočka Úřadu práce nebo toto kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce postoupí žádost místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce.

(4) Krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle odstavce 2 vyvěsí na úřední desce neprodleně poté, co ji soud vyrozumí o vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo o zahájení insolvenčního řízení, informace o zaměstnavatelích, jejichž zaměstnanci mohou uplatnit své mzdové nároky u krajské pobočky Úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce, a současně informuje o lhůtě, do které mohou zaměstnanci tyto nároky uplatnit. Tyto informace rovněž sdělí ve stejné lhůtě Ministerstvu práce a sociálních věcí, které je zveřejní na své internetové stránce nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení a současně je oznámí ve stejné lhůtě všem krajským pobočkám Úřadu práce a kontaktním pracovištím krajských poboček Úřadu práce, které je následující pracovní den po jejich obdržení od Ministerstva práce a sociálních věcí vyvěsí na své úřední desce nebo oznámí jiným rovnocenným způsobem.

(5) Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy místně příslušná krajská pobočka Úřadu práce zveřejnila informace podle odstavce 4 na úřední desce, jsou-li splněny další podmínky stanovené tímto zákonem. Jestliže v této lhůtě zaniklo moratorium vyhlášené před zahájením insolvenčního řízení nebo soud rozhodl o insolvenčním návrhu jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku5), lze mzdové nároky uplatnit nejpozději v den zániku moratoria nebo v den právní moci soudního rozhodnutí. Nárok na uspokojení mzdových nároků zaniká, není-li uplatněn ve lhůtách uvedených ve větě první a druhé. Právo zaměstnance na uplatnění těchto mzdových nároků u soudu tím však není dotčeno.

5) § 4 a 4a zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 5 odst. 1, § 8, 8a, 9, § 10 odst. 1, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 až 3 a § 14 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce“.

4. V § 6 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce nebo kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce“.

5. V § 7 odst. 1 se slova „Úřad práce místně příslušný“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná“.

6. V § 7 odst. 1 a § 9 odst. 1 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

7. V § 8 odst. 2 se slova „příslušný k rozhodování o mzdovém nároku“ zrušují.

8. V § 9 odst. 1 a 4 se odkaz na poznámku pod čarou č. 11 přesouvá za slova „minimální mzdě“.

9. V § 9 odst. 7, § 12, 13 a 14 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

10. V § 10 odst. 2 větě první se za slovo „pojistné“, v § 10 odst. 3 a § 11 odst. 1 se za slovo „výši“ vkládají slova „Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce“.

11. V § 10 odst. 2 větě první a odstavci 3 a § 11 odst. 1 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce“.

12. V § 10 odst. 2 větě třetí a § 11 odst. 3 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

13. V § 10 odst. 4 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

14. V § 12 odst. 2 a 3 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

15. V § 13 větě druhé se slova „úřad práce vyzval“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce vyzvala“ a slova „úřad práce“ slovy „Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce“.

16. V § 14a odst. 2 se slova „příslušného úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočky Úřadu práce“.

17. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 19 se zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o státní sociální podpoře

§ 11

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 2a písmeno a) zní:

a) Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“),“.

2. V § 2a odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 1b zní:

(4) Státní sociální podporu podle tohoto zákona provádějí

a) krajské pobočky Úřadu práce v územních obvodech stanovených jiným právním předpisem1b),

b) krajské úřady.

1b) Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.“.

3. V § 7 odst. 6, § 57 odst. 1 a § 59 odst. 2 a 6 se slova „Úřad práce“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce“.

4. V § 11 odst. 2 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

5. V § 19 odst. 2, § 24 odst. 3 a § 30a odst. 5 se slova „úřad práce, který“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce, která“.

6. V § 30 odst. 2 se slova „úřadu práce, který“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce, která“.

7. V § 58 odst. 1 se slova „úřad práce, který je příslušný“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná“.

8. V § 58 odstavec 2 zní:

(2) Dojde-li v době, ve které je vyplácena dávka uvedená v § 2 písm. a) bodech 1 a 2, § 2 písm. b) bodu 1, § 36 písm. a) a § 36 písm. b) ke změně místa, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu, zastaví krajská pobočka Úřadu práce, která byla před touto změnou k výplatě dávky příslušná, výplatu dávky, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se o změně trvalého pobytu oprávněné osoby dozvěděla. Krajská pobočka Úřadu práce uvedená v předchozí větě předá krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž základě byla dávka přiznána. Příslušná krajská pobočka Úřadu práce vyplácí dávku od měsíční splátky následující po měsíci, v němž byla dávka zastavena.“.

9. V § 58 odst. 3 se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce povinna“.

10. V § 59 odst. 3 se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce povinna“ a slova „úřad práce“ se nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

11. V § 61 odst. 1 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

12. V § 61 odst. 3 písm. b) a § 62 odst. 1 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

13. V § 61 odst. 4 se slova „úřad práce povinen“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce povinna“ a slova „úřad práce“ se nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

14. V § 62 odst. 6 se slova „úřad práce, který dávku vyplácí nebo naposledy vyplácel“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce, která dávku vyplácí nebo naposledy vyplácela“.

15. V § 63 odst. 2 se slova „úřad práce písemně sdělil“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce písemně sdělila“ a slova „úřadu práce“ se nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

16. V § 63a odst. 2 se slova „úřadu práce, který dávku vyplatil“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce, která dávku vyplatila“.

17. V § 64 odst. 3 písm. d) se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „krajským pobočkám Úřadu práce“ a současně se zrušuje poznámka pod čarou č. 52.

18. V § 64 odst. 5 se slova „Úřady práce jsou povinny“ nahrazují slovy „Krajské pobočky Úřadu práce jsou povinny“.

19. V § 64 odst. 7 se slova „Úřad práce, který je příslušný k rozhodování o dávce, je povinen“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o dávce, je povinna“.

20. V § 64 odst. 8 se slova „Příslušný úřad práce je povinen“ nahrazují slovy „Příslušná krajská pobočka Úřadu práce je povinna“.

21. V § 65 odst. 4 a § 65c odst. 6 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajskými pobočkami Úřadu práce“.

22. V § 66 odst. 1 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

23. V § 66 odst. 2 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

24. V § 67 odst. 1 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočce Úřadu práce“.

25. V § 67 odst. 2 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

26. V § 67 odst. 4 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

27. V § 68 odst. 5 a § 69 odst. 1 písm. e) a odstavci 3 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

28. V § 70 odst. 1 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“ a slovo „povinen“ se nahrazuje slovem „povinna“.

29. V § 70 odst. 2 písm. b) se slova „úřad práce rozhodnutí nevydal“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí nevydala“.

30. V § 70 odst. 3 se slova „příslušného úřadu práce, který dávku přiznal“ nahrazují slovy „příslušné krajské pobočky Úřadu práce, která dávku přiznala“, slova „Úřad práce“ se nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce“ a slovo „mu“ se nahrazuje slovem „jí“.

31. V § 71 odst. 1 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajskými pobočkami Úřadu práce“.

32. V § 73b se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „krajským pobočkám Úřadu práce“ a slova „úřadů práce“ se nahrazují slovy „krajských poboček Úřadu práce“.

ČÁST PÁTÁzrušeno

§ 12zrušeno

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o kolektivním vyjednávání

§ 13

V § 7 odst. 9 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb., a zákona č. 255/2005 Sb., se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“ a slova „Úřad práce“ se nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce“.

ČÁST SEDMÁ

Změna živnostenského zákona

§ 14

V § 45a odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb. a zákona č. 130/2008 Sb., se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - příslušné krajské pobočce a na území hlavního města Prahy pobočce pro hlavní město Prahu“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

§ 15

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 3 písm. e) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“ a slova „úřad práce“ se nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

2. V § 14 odst. 3 písm. d) se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

3. V § 14 odst. 3 písm. d) bodě 2 se slova „Úřady práce“ nahrazují slovy „Krajské pobočky Úřadu práce“ a slova „Ministerstva práce a sociálních věcí“ se nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - generálního ředitelství“.

4. V § 36 písm. p) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“ a slova „úřad práce“ se nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

5. V § 37 odstavec 5 zní:

(5) Jde-li o osoby vedené v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, vede příslušná krajská pobočka Úřadu práce v evidenci údaje potřebné pro provádění důchodového pojištění. Krajská pobočka Úřadu práce zasílá České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím Úřadu práce České republiky - generálního ředitelství údaje o době, po kterou uchazeči o zaměstnání náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely, a to vždy po uplynutí kalendářního roku. Ustanovení odstavce 4 věty druhé platí zde přiměřeně.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o bankách

§ 16

V § 38 odst. 3 písm. i) a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 159/2006 Sb., se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 17

V § 38l odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 2/2009 Sb., se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

§ 18

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 153/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 3 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou, popřípadě pobočkou pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

2. V § 22b odst. 2 se slova „úřadu práce; tento úřad je povinen“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce, která je povinna“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

§ 19

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb. a zákona č. 362/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 12 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou nebo pobočkou pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

2. V § 25a odst. 2 se slova „úřadu práce; tento úřad je povinen“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce; tato pobočka je povinna“.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

§ 20

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 25b odst. 3 písm. h) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

2. V § 25b odst. 4 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o důchodovém pojištění

§ 21

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 písm. n) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - krajské pobočky, popřípadě pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

2. V § 6 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 4 a § 42 odst. 3 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

3. V § 16 odst. 7 písm. a), b) a c) se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o zemědělství

§ 22

V § 2fa odst. 3 písm. d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., se slova „příslušný úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky - příslušnou krajskou pobočku a na území hlavního města Prahy pobočku pro hlavní město Prahu“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o zajišťování obrany České republiky

§ 23

V § 7a písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky - krajskými pobočkami a na území hlavního města Prahy s pobočkou pro hlavní město Prahu“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

§ 24

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 31 odst. 2, § 42c odst. 4 a § 56 odst. 1 písm. f) se slova „kterého úřadu práce“ nahrazují slovy „které krajské pobočky Úřadu práce České republiky“.

2. V § 56 odst. 1 písm. f) se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

3. V § 87g odst. 6 se slova „úřadu práce České republiky“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu“.

4. V § 106 odst. 1 se slova „Úřady práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu“.

5. V § 106 odst. 5 se slova „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky - generální ředitelství“.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí

§ 25

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 176/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 295/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 2 se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky - krajskými pobočkami a pobočkou pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

2. V § 19 odst. 4 se slova „úřad práce nebo Úřad práce hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „orgán státní sociální podpory“.

3. V § 32 odst. 2 písm. c) se slova „úřady práce“ nahrazují slovy „krajskými pobočkami Úřadu práce“.

4. V § 51 odst. 5 písm. a) bodě 4 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

5. V § 51 odst. 5 písm. a) bodě 5 se slova „úřadu práce a Úřadu práce hlavního města Prahy“ nahrazují slovy „orgánu státní sociální podpory“.

6. V § 51 odst. 5 písm. d) se slova „úřadu práce, který povolil“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce, která povolila“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o investičních pobídkách

§ 26

V § 7 odst. 3 písm. c) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb. a zákona č. 159/2007 Sb., se slova „Ministerstvu práce a sociálních věcí“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - generálnímu ředitelství“ a slova „místně příslušnému úřadu práce“ se nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o evidenci obyvatel

§ 27

V § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), se slova „úřadům práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

§ 28

V § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 139/2010 Sb., se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁzrušeno

§ 29zrušeno

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

Změna školského zákona

§ 30

V § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění zákona č. 158/2006 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb., se slova „příslušným úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou a pobočkou pro hlavní město Prahu“.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ

Změna zákona o inspekci práce

§ 31

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 294/2008 Sb. a zákona č. 382/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. g) se slova „ministerstvu a úřadům práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

2. V § 4 odst. 5 se slova „úřadů práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajské pobočky Úřadu práce“)“ a slova „úřadům práce“ se nahrazují slovy „krajským pobočkám Úřadu práce“.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna zákona o sociálních službách

§ 32

V § 29 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „okresní správou sociálního zabezpečení“.

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna zákona o životním a existenčním minimu

§ 33

V § 7 odst. 2 písm. g) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou, popřípadě pobočkou pro hlavní město Prahu“.

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

§ 34

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 9 odst. 1 písm. a) se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „Úřadem práce České republiky - krajskou pobočkou, popřípadě pobočkou pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)“.

2. V § 12 odst. 2 a 3 se slova „úřadem práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočkou Úřadu práce“.

3. V § 55 odst. 3 písm. f) se slova „úřadům práce45)“ nahrazují slovy „krajským pobočkám Úřadu práce45)“.

4. V § 62a písm. d) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁzrušeno

§ 35zrušeno

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ

Změna insolvenčního zákona

§ 36

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 102 odst. 1 písm. c) se slova „úřad práce, v jehož“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky - krajskou pobočku a pobočku pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“), v jejímž“.

2. V § 139 odst. 1 písm. c) se slova „úřad práce, v jehož“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž“.

3. V § 169 odst. 1 písm. c) se slova „úřadů práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky“.

4. V § 266 odst. 1 písm. n) se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočky Úřadu práce“.

ČÁST TŘICÁTÁ

Změna zákona o nemocenském pojištění

§ 37

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 56 odst. 2 písm. e) se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

2. V § 117 odst. 2 se slova „Úřady práce sdělují“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky - generální ředitelství sděluje“.

3. V § 117 odst. 2 písm. c) se slova „úřady práce“ zrušují.

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ

Změna zákoníku práce

§ 38

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb. a zákona č. 347/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 48 odst. 5 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „Úřadu práce České republiky - krajské pobočce nebo pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele“.

2. V § 62 odst. 4 se slova „příslušný úřad práce“ nahrazují slovy „krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa činnosti zaměstnavatele“.

3. V § 62 odst. 5 větě první a čtvrté a § 63 se slova „příslušnému úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele“.

4. V § 62 odst. 5 věta pátá zní: „Zaměstnavatel, na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku21a), je povinen doručit krajské pobočce Úřadu práce písemnou zprávu pouze na její žádost.“.

5. V § 62 odst. 7 se slova „úřadu práce“ nahrazují slovy „krajské pobočce Úřadu práce“.

6. V § 209 odst. 3 větě první se slova „úřad práce rozhodl“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa činnosti zaměstnavatele rozhodla“.

7. V § 209 odst. 3 větě druhé se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „krajská pobočka Úřadu práce“.

8. V § 312 odst. 2 se slova „úřad práce“ nahrazují slovy „Úřad práce České republiky“.

9. V § 342 odst. 2 se slova „Úřad práce příslušný“ nahrazují slovy „Krajská pobočka Úřadu práce příslušná“.

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁzrušeno

§ 39zrušeno


ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 40

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí, které následuje po dni vyhlášení tohoto zákona, s výjimkou § 6 odst. 5 a 6, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 366/2011 Sb. Čl. VIII

1. Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) a Česká republika - Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce“) dohodnou s územními samosprávnými celky jmenný seznam úředníků a dalších zaměstnanců územních samosprávných celků zařazených k výkonu práce do pověřených obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, úřadů městských částí hlavního města Prahy určených Statutem hlavního města Prahy, krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, u nichž dojde dnem 1. ledna 2012 k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle bodů 4 až 6 na Úřad práce nebo ministerstvo.

2. Nedojde-li k dohodě podle bodu 1, stanoví jmenný seznam úředníků a dalších zaměstnanců dotčených přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů v případech podle bodů 4 až 6 ministerstvo. Takto provedená delimitace je závazná.

3. Územní samosprávné celky dohodnou s úředníky a dalšími zaměstnanci uvedenými ve jmenném seznamu podle bodů 1 a 2, v součinnosti s Úřadem práce, popřípadě s ministerstvem, podmínky, za nichž dochází k přechodu práv a povinností z jejich pracovněprávních vztahů. Nedojde-li k dohodě se zaměstnancem podle předchozí věty v případě, kdy v důsledku přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů by měla u něho nastat změna pracovních podmínek sjednaných v dosavadní pracovní smlouvě, je v takovém případě přechod práv a povinností z jeho pracovněprávního vztahu vyloučen.

4. Na Úřad práce přecházejí dnem 1. ledna 2012 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců územních samosprávných celků určených postupem podle bodů 1 až 3 a zařazených k výkonu práce

a) do pověřených obecních úřadů, kteří ke dni 31. prosince 2011 plnili úkoly v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany,

b) do obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a do úřadů městských částí hlavního města Prahy určených Statutem hlavního města Prahy, kteří ke dni 31. prosince 2011 plnili úkoly v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany a příspěvku na péči.

5. Na Úřad práce přecházejí dnem 1. ledna 2012 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců územních samosprávných celků určených postupem podle bodů 1 až 3 a zařazených k výkonu práce do krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy, kteří ke dni 31. prosince 2011 plní úkoly v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb.

6. Na ministerstvo přecházejí dnem 1. ledna 2012 práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů úředníků územních samosprávných celků a zaměstnanců územních samosprávných celků určených postupem podle bodů 1 až 3 a zařazených k výkonu práce do krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, Magistrátu města Brna, Magistrátu města Ostravy a Magistrátu města Plzně, kteří ke dni 31. prosince 2011 plní úkoly v oblasti dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany a příspěvku na péči.

7. Výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v ministerstvu, kteří ke dni 31. prosince 2011 plní úkoly v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb, přechází dnem 1. ledna 2012 na Úřad práce.

8. Územní samosprávné celky, které do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona vykonávají působnost v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek sociální péče pro osoby těžce zdravotně postižené a příspěvku na péči, jsou povinny strpět umístění zaměstnanců převedených podle bodů 4 až 6 v dosavadních prostorách, včetně obslužných prostor, a umožnit využívání zařízení a vybavení těchto prostor, a to za úplatu nejvýše ve výši v místě obvyklé a za úhradu prokázaných provozních nákladů po dobu nejdéle 24 měsíců ode dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona.

9. Řízení zahájená pověřenými obecními úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností nebo úřady městských částí hlavního města Prahy do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona a pravomocně neskončená nebo přerušená v oblastech dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči dokončí Úřad práce.

10. Řízení o odvolání v oblastech dávek státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči, o kterých nebylo do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, dokončí ministerstvo.

11. O nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči za dobu přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona uplatněném ode dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona rozhoduje Úřad práce.

12. Dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči náležející za období přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona, u nichž vznikl nárok na výplatu, a do dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona nebyly vyplaceny, vyplatí Úřad práce.

13. Lhůty pro vydání rozhodnutí podle bodů 9 a 10 se prodlužují o 30 dnů; to však neplatí, jde-li o dávky mimořádné okamžité pomoci.

14. Výkon rozhodnutí v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči zahájený pověřenými obecními úřady, obecními úřady obcí s rozšířenou působností nebo úřady městských částí hlavního města Prahy přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona nebo výkon rozhodnutí, který nebyl přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona zahájen, dokončí nebo provede příslušný pověřený obecní úřad, obecní úřad obcí s rozšířenou působností nebo úřad městské části hlavního města Prahy; výnosy z výkonu těchto rozhodnutí jsou jejich příjmem.

15. Výkon rozhodnutí v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi, a příspěvku na péči, který nebude možné zahájit přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona, provede Úřad práce.

16. Příslušné pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, úřady městských částí hlavního města Prahy, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy provedou skartační řízení u všech spisů a dokumentů, jimž do 31. prosince 2011 projde skartační lhůta; tyto orgány předají bezodkladně ode dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona spisy a dokumenty

a) v řízeních podle bodu 9 Úřadu práce a podle bodu 10 ministerstvu,

b) na základě kterých je plněno Úřadu práce.

Ostatní spisy a dokumenty předají pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, úřady městských částí hlavního města Prahy, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy do 12 měsíců ode dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona; jestliže o to budou Úřadem práce nebo ministerstvem požádány, jsou povinny jednotlivé spisy a dokumenty předat bez zbytečného odkladu.

17. Inspekce poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách započaté přede dnem úplné účinnosti tohoto zákona dokončí Úřad práce.

18. Příslušné krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a ministerstvo, které do dne nabytí účinnosti tohoto zákona plnily úkoly v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb, předají bezodkladně ode dne nabytí úplné účinnosti tohoto zákona Úřadu práce spisy a dokumenty související s výkonem inspekce poskytování sociálních služeb.

19. Pohledávky, které vznikly pověřeným obecním úřadům, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností nebo úřadům městských částí hlavního města Prahy přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvku na péči přecházejí na Úřad práce dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona. Pohledávky vůči právnickým osobám nebo fyzickým osobám, které přede dnem nabytí úplné účinnosti tohoto zákona zanikly bez právního nástupce, se dále neevidují.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 306/2013 Sb. Čl. II

1. Karty sociálních systémů vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývají platnosti ode dne, kterým krajská pobočka Úřadu práce České republiky provedla změnu způsobu výplaty dávky, podpory v nezaměstnanosti, podpory při rekvalifikaci nebo kompenzace podle tohoto zákona, nejpozději však uplynutím posledního dne šestého kalendářního měsíce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Karty sociálních systémů s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 1 odst. 2 vyhlášky č. 424/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se uplynutím dne pozbytí jejich platnosti podle bodu 1 považují za průkazy osob se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


Němcová v. r.

Nečas v. r.


Příloha k zákonu č. 73/2011 Sb.

Krajské pobočky a jejich územní obvody

(k § 2 odst. 2)

1. Úřad práce - krajská pobočka pro hlavní město Prahu

Praha - správním obvodem je území hlavního města Prahy.

2. Úřad práce - krajská pobočka v Příbrami

Středočeský kraj - správním obvodem jsou území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník.

3. Úřad práce - krajská pobočka v Českých Budějovicích

Jihočeský kraj - správním obvodem jsou území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor.

4. Úřad práce - krajská pobočka v Plzni

Plzeňský kraj - správním obvodem jsou území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany a Tachov.

5. Úřad práce - krajská pobočka v Karlových Varech

Karlovarský kraj - správním obvodem jsou území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov.

6. Úřad práce - krajská pobočka v Ústí nad Labem

Ústecký kraj - správním obvodem jsou území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem.

7. Úřad práce - krajská pobočka v Liberci

Liberecký kraj - správním obvodem jsou území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.

8. Úřad práce - krajská pobočka v Hradci Králové

Královéhradecký kraj - správním obvodem jsou území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov.

9. Úřad práce - krajská pobočka v Pardubicích

Pardubický kraj - správním obvodem jsou území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí.

10. Úřad práce - krajská pobočka v Jihlavě

Kraj Vysočina - správním obvodem jsou území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou.

11. Úřad práce - krajská pobočka v Brně

Jihomoravský kraj - správním obvodem jsou území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

12. Úřad práce - krajská pobočka v Olomouci

Olomoucký kraj - správním obvodem jsou území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

13. Úřad práce - krajská pobočka v Ostravě

Moravskoslezský kraj - správním obvodem jsou území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město.

14. Úřad práce - krajská pobočka ve Zlíně

Zlínský kraj - správním obvodem jsou území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.

Poznámky pod čarou

1) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.

3) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 33 odst. 3 a § 73 odst. 6 zákoníku práce.

8) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů.

9) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 44b zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) § 4b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 5 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) § 6f zákona č. 365/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Je prováděn předpisem
332/2013 Sb. Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
424/2011 Sb. Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
306/2013 Sb. Zákon o zrušení karty sociálních systémů
366/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Je měněn
92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
317/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
205/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
254/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
306/2013 Sb. Zákon o zrušení karty sociálních systémů
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
331/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
366/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
262/2006 Sb. Zákoník práce
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
561/2004 Sb. Školský zákon
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
218/2002 Sb. Služební zákon
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
21/1992 Sb. Zákon o bankách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
Je odkazován z
176/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
164/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
32/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
31/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
335/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
306/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
191/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
182/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
171/2018 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
111/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
92/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
310/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
299/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
292/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
291/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
289/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
259/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
206/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
203/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
202/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
193/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
148/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
104/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
99/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
93/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
64/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
26/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
24/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
456/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
454/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
371/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
363/2016 Sb. Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2017 až 2021
321/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
264/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
258/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
229/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
213/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
212/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
191/2016 Sb. Zákon o ochraně státních hranic
190/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
148/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
126/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
125/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
47/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
318/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
317/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
314/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
267/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
221/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
206/2015 Sb. Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
205/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
204/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
84/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
254/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
251/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
234/2014 Sb. Zákon o státní službě
204/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
179/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
170/2014 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
140/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
136/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
101/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
312/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
309/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
306/2013 Sb. Zákon o zrušení karty sociálních systémů
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
294/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
274/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
267/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
234/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
227/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
185/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
155/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
103/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
45/2013 Sb. Zákon o obětech trestných činů
44/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2012 Sb. Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
494/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
471/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.
403/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
396/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
334/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
331/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
314/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
254/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
222/2012 Sb. Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
221/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
203/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru,náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovanéhozáznamu sociálního pracovníka
199/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
192/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
169/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
119/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
53/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
37/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
470/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
466/2011 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
452/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
428/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
367/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
366/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
365/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
364/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
355/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
348/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
303/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
263/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
224/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
220/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
185/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
152/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
Odkazuje na
306/2013 Sb. Zákon o zrušení karty sociálních systémů
424/2011 Sb. Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
366/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce ČR
409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
347/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
241/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 192 odst. 1 věty první včetně věty za středníkem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
135/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 15 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
326/2009 Sb. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
320/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
303/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
286/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
222/2009 Sb. Zákon o volném pohybu služeb
217/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
163/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 394 odst. 2 části věty za středníkem a o zamítnutí návrhu na zrušení § 93 odst. 2 č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
158/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
108/2009 Sb. Zákon o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu
41/2009 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
479/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
382/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
294/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
178/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
121/2008 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
116/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
270/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
218/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
181/2007 Sb. Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
152/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
585/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
405/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
266/2006 Sb. Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
262/2006 Sb. Zákoník práce
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
255/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
561/2004 Sb. Školský zákon
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti
199/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
218/2002 Sb. Služební zákon
365/2000 Sb. Zákon o informačních systémech veřejné správy
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
1/1993 Sb. Ústava České republiky
592/1992 Sb. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
21/1992 Sb. Zákon o bankách
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
328/1991 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
186/1960 Sb. Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
15. 01.01.2022 259/2017 Sb. Budoucí znění
14. 01.01.2019 - 31.12.2021 259/2017 Sb., 92/2018 Sb. Aktuální znění (exportováno 21.07.2019 00:22)
13. 01.10.2016 - 31.12.2018 134/2016 Sb.
12. 07.12.2015 - 30.09.2016 317/2015 Sb.
11. 01.10.2015 - 06.12.2015 205/2015 Sb.
10. 01.01.2015 - 30.09.2015 250/2014 Sb., 254/2014 Sb.
9. 06.11.2014 - 31.12.2014 234/2014 Sb.
8. 01.11.2013 - 05.11.2014 306/2013 Sb.
7. 01.01.2013 - 31.10.2013 401/2012 Sb.
6. 01.12.2012 - 31.12.2012 331/2012 Sb.
5. 01.04.2012 - 30.11.2012 375/2011 Sb.
4. 01.01.2012 - 31.03.2012 366/2011 Sb.
3. 06.12.2011 - 31.12.2011 366/2011 Sb.
2. 01.04.2011 - 05.12.2011
1. 25.03.2011 - 31.03.2011
0. 25.03.2011 Dělená účinnost Vyhlášené znění