Vyhláška č. 53/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-53
Částka 19/2011
Platnost od 10.03.2011
Účinnost od 15.03.2011
Aktuální znění 15.03.2011

53

VYHLÁŠKA

ze dne 25. února 2011,

kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 29 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:


Čl. I

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb. a vyhlášky č. 267/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se slova „veřejných sítí elektronických komunikací“ nahrazují slovy „veřejných komunikačních sítí“.

2. V § 7 odstavec 1 zní:

(1) Symetrickým číslem se pro účely této vyhlášky rozumí telefonní číslo, jehož symetrie je vymezena středovou číslicí.“.

3. V § 10 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , a to v řadě 1000 čísel a jejích násobcích pro veřejné pevné telefonní sítě a v řadě 10000 čísel a jejích násobcích pro veřejné mobilní telefonní sítě“.

4. V § 10 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , a to v řadě 10000 čísel a jejích násobcích“.

5. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.

6. V § 26 se slova „veřejných sítí elektronických komunikací“ nahrazují slovy „veřejných komunikačních sítí“.

7. Za část osmou se vkládá nová část devátá, která včetně nadpisu zní:

„ČÁST DEVÁTÁ

PŘENOSITELNOST ČÍSEL

§ 27a

(1) Geografická telefonní čísla lze přenášet jen v příslušné číslovací oblasti, jejíž kód TC uvedený v příloze č. 1 se shoduje s první nebo s první i druhou číslicí telefonního čísla.

(2) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné pevné telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné pevné telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.

(3) Blok telefonních čísel určených pro připojení telekomunikačního koncového zařízení ve funkci pobočkové ústředny k veřejné mobilní telefonní síti lze ze sítě, ke které je v době přenášení připojeno, přenášet do veřejné mobilní telefonní sítě jiného operátora pouze jako celý blok.

(4) Mezinárodní identifikátor účastníka mobilní telefonní sítě (IMSI) je nepřenositelný.

(5) Nepřenositelná jsou

a) čísla pro přístup ke službě využívaná současně ve veřejných komunikačních sítích více operátorů,

b) zkrácená telefonní čísla,

c) čísla s přístupovým kódem ke službě (SAC) 800 a číslicemi A=0, B=0,

d) čísla se směrovacím kódem 701, 93, 960 až 969, 970 a 977,

e) čísla s přístupovým kódem 972 až 974, 980, 983 a 9890 až 9899 a

f) jednotlivá čísla z přiděleného bloku čísel s přístupovým kódem 9500 až 9599.“.

Dosavadní část devátá se označuje jako část desátá.

8. V příloze č. 1 bod 6 zní:

„6. Přístupové kódy k síti elektronických komunikací

Přístupové kódy k síti (DNe) Síť elektronických komunikací Číslice následující po přístupovém kódu Poznámky
ABCD
600Rezerva pro veřejné mobilní sítě         
601 až 608Veřejná mobilní telefonní síť        Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
609, 620 až 699Rezerva pro veřejné mobilní sítě         
61Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přístup ke konvergovaným službám        
700Veřejná síť univerzálních osobních telekomunikací (UPT) podle doporučení ITU-T E.168, ITU-TF.851 a ITU-TF.852        
702 až 705
Veřejná mobilní telefonní síť        Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
706 až 719
Rezerva pro veřejné mobilní sítě         
72,73Veřejná mobilní telefonní síť        Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
74 až 76Rezerva pro veřejné mobilní telefonní sítě         
77Veřejná mobilní telefonní síť        Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
78Rezerva pro veřejné mobilní sítě         
7900 až 7999Veřejná mobilní telefonní síť        Nelze použít pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě.
910Veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu prostřednictvím internetového protokolu         
911 až 919Rezerva pro veřejné komunikační sítě určené pro přenos hlasu prostřednictvím internetového protokolu         
971Přístup k síti Internet prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě         
976Přístup k veřejné datové síti a k síti Internet s vyjádřenou cenou prostřednictvím poskytovatele přístupu ke službě++    Kombinace číslic A, B určuje výši ceny volání za minutu v Kč vč. DPH. Pokud A=0, pak B≠0.“.

9. V příloze 1 v bodu 10 se podbody 10.1, 10.4 a 10.7 zrušují.

Dosavadní podbody 10.2, 10.3, 10.5, 10.6 a 10.8 se označují jako podbody 10.1 až 10.5.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2011 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 8, pokud jde o přístupové kódy k síti 702 až 719, které nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.


Ministr:

Ing. Kocourek v. r.

Souvislosti

Mění
117/2007 Sb. Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
Odkazuje na
117/2007 Sb. Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.03.2011 Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 10:50)
0. 10.03.2011 Vyhlášené znění