Zákon č. 455/2011 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-455
Částka 156/2011
Platnost od 30.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Aktuální znění 01.01.2012

455

ZÁKON

ze dne 14. prosince 2011

o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2012 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1084700778000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1189700778000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 105000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 101329627000 Kč,

b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 5896309000 Kč,

c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 2225936000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 100933607000 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 35500000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1035651000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 9010404000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 968383000 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 250000000000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 1000000000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 2002 až 2011, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v roce 2002 nebo vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2011, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2012 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 2002 až 2011. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění pozdějších předpisů, na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2011, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2012.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“, „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ a „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“, rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2011 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2011 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. c).

§ 3

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9 k tomuto zákonu.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2012 a způsobu kontroly jejich užití jsou uvedena v příloze č. 10 k tomuto zákonu.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 455/2011 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv tisících Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem *)1084700778
Výdaje státního rozpočtu celkem *)1189700778
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1035651
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích 9010404
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy968383
Schodek-105000000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů101329627
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů5896309
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv *)-2225936

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 2 k zákonu č. 455/2011 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitoly Kapitola daňové příjmy *) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti z toho povinné pojistné na důchodové pojištění nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem z toho z rozpočtu Evropské unie**)
301 Kancelář prezidenta republiky 60
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 20000
303 Senát Parlamentu 4000
304 Úřad vlády České republiky 34085 31985
305 Bezpečnostní informační služba 138000
306 Ministerstvo zahraničních věcí 350000 53175 3175
307 Ministerstvo obrany 10587 2954945 2626618 240935 39422
308 Národní bezpečnostní úřad 300
309 Kancelář veřejného ochránce práv 350
312 Ministerstvo financí 1497194 522779 464692 2350676 134450
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 631000 374115000 332546667 6475278 5640278
314 Ministerstvo vnitra 193000 5698067 5064969 1024829 326829
315 Ministerstvo životního prostředí 900 7012877 6682807
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 1000 23629820 23614820
321 Grantová agentura České republiky 0
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 28000 7220147 6732647
327 Ministerstvo dopravy 80000 9586346 9502186
328 Český telekomunikační úřad 50000 1007994 47927
329 Ministerstvo zemědělství 6200 32617512 31402537
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 400 15148882 15025330
334 Ministerstvo kultury 10 1154827 1032071
335 Ministerstvo zdravotnictví 9100 677299 458679
336 Ministerstvo spravedlnosti 723407 643028 1571085 62772
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 22942 22942
344 Úřad průmyslového vlastnictví 74000 97912 12912
345 Český statistický úřad 92974 89914
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 80000 229028 49028
348 Český báňský úřad 2841 241
349 Energetický regulační úřad 213123 4500
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 4600 19881 18981
355 Ústav pro studium totalitních režimů 0
358 Ústavní soud 0
361 Akademie věd České republiky 656 356
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 2700 2500
374 Správa státních hmotných rezerv 130000
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 39500 1718 1318
377 Technologická agentura České republiky 0
381 Nejvyšší kontrolní úřad 466
396 Státní dluh 6544056
397 Operace státních finančních aktiv***) 1400000 3341000
398 Všeobecná pokladní správa 556852080 18704235
CELKEM561523394384014198341345974139163186100933607
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1084700778

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

***) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 3 k zákonu č. 455/2011 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Číslo kapitoly Kapitola Výdaje celkem
301 Kancelář prezidenta republiky 334238
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1102500
303 Senát Parlamentu 525530
304 Úřad vlády České republiky 685451
305 Bezpečnostní informační služba 1148827
306 Ministerstvo zahraničních věcí 5834885
307 Ministerstvo obrany 43474131
308 Národní bezpečnostní úřad 238339
309 Kancelář veřejného ochránce práv 93750
312 Ministerstvo financí 15074204
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí 504917239
314 Ministerstvo vnitra 52656658
315 Ministerstvo životního prostředí 10174414
317 Ministerstvo pro místní rozvoj 27843093
321 Grantová agentura České republiky 3023794
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu 27927095
327 Ministerstvo dopravy 38731671
328 Český telekomunikační úřad 634702
329 Ministerstvo zemědělství 48573340
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 137851240
334 Ministerstvo kultury 8422123
335 Ministerstvo zdravotnictví 6668127
336 Ministerstvo spravedlnosti 20690101
343 Úřad pro ochranu osobních údajů 146219
344 Úřad průmyslového vlastnictví 169753
345 Český statistický úřad 984382
346 Český úřad zeměměřický a katastrální 2768237
348 Český báňský úřad 126974
349 Energetický regulační úřad 191905
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 146516
355 Ústav pro studium totalitních režimů 153679
358 Ústavní soud 154459
361 Akademie věd České republiky 4668406
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 53430
374 Správa státních hmotných rezerv 2086248
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 359092
377 Technologická agentura České republiky 2170206
381 Nejvyšší kontrolní úřad 512331
396 Státní dluh 79406488
397 Operace státních finančních aktiv*) 2515064
398 Všeobecná pokladní správa 136461937
CELKEM1189700778

*) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Příloha č. 4 k zákonu č. 455/2011 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60
Výdaje celkem334 238
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky97 833
v tom:náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)2 080
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky95 753
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány203 905
Celkové výdaje na lesní hospodářství32 500
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci54 046
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)17 616
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb495
Platy zaměstnanců v pracovním poměru49 441
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem58 360

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem20 000
Výdaje celkem1 102 500
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem20 000
Specifické ukazatele - výdaje
Kapitálové výdaje20 000
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci172 459
Ostatní běžné výdaje celkem910 041
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci335 421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)139 376
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 567
Platy zaměstnanců v pracovním poměru156 662
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem20 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 000
Výdaje celkem525 530
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR525 530
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci169 199
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)65 051
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb867
Platy zaměstnanců v pracovním poměru86 699
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem15 490

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem34 085
Výdaje celkem685 451
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem34 085
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem31 985
příjmy z prostředků finančních mechanismů700
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 400
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR685 451
v tom:výdaje vlastního Úřadu vlády ČR486 517
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády198 934
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci247 190
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)83 196
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 106
Platy zaměstnanců v pracovním poměru210 664
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)39 699
v tom:ze státního rozpočtu celkem39 699
v tom:institucionální podpora celkem 3)39 699
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Program protidrogové politiky81 098
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity53 058
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem37 631
v tom:ze státního rozpočtu5 646
podíl rozpočtu Evropské unie31 985
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem823
v tom:ze státního rozpočtu123
podíl prostředků finančních mechanismů700
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem35 056

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem138 000
Výdaje celkem1 148 827
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem138 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1 148 827
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem94 000

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem403 175
Výdaje celkem5 834 885
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)350 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem53 175
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3 175
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem50 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5 834 885
v tom:transformační spolupráce50 000
humanitární pomoc73 000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1 555 000
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí15 000
zahraniční vysílání rozhlasu30 000
vrcholné návštěvy0
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech0
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán50 000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí4 061 885
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci640 627
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)217 814
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 351
Platy zaměstnanců v pracovním poměru635 110
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem 3)0
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce520 639
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 500
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem3 736
v tom:ze státního rozpočtu561
podíl rozpočtu Evropské unie3 175
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem150 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 206 467
Výdaje celkem43 474 131
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)10 587
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2 954 945
v tom:pojistné na důchodové pojištění2 626 618
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti328 327
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem240 935
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem39 422
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem201 513
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany České republiky ozbrojenými silami24 630 489
Vytváření a rozvoj systému obrany státu8 689 268
Zajištění výkonu státní správy v působnosti Ministerstva obrany811 887
Zajištění strategického zpravodajství2 051 972
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil407 226
Zajištění dávek důchodového pojištění4 061 500
Zajištění ostatních sociálních dávek2 724 000
Zajištění státní sportovní reprezentace97 789
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 225 995
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)4 066 687
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb91 883
Platy zaměstnanců v pracovním poměru2 530 413
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru6 657 838
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)378 354
v tom:ze státního rozpočtu celkem378 354
v tom:institucionální podpora celkem 3)84 522
účelová podpora celkem 3)293 832
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)293 832
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)72 648
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality4 209
Program protidrogové politiky2 256
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.678
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem45 327
v tom:ze státního rozpočtu5 905
podíl rozpočtu Evropské unie39 422
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem7 800 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem300
Výdaje celkem238 339
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem300
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem300
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu238 339
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci119 769
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)40 722
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 185
Platy zaměstnanců v pracovním poměru118 457
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem23 504

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem350
Výdaje celkem93 750
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem350
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv93 750
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47 653
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)16 202
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb425
Platy zaměstnanců v pracovním poměru42 441
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem13 212

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 370 649
Výdaje celkem15 074 204
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)1 497 194
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti522 779
v tom:pojistné na důchodové pojištění464 692
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti58 087
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 350 676
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem134 450
příjmy z prostředků finančních mechanismů92 263
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 123 963
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány7 138 999
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2 066 631
Daňová správa zajišťovaná celními orgány4 314 672
v tom:sociální dávky674 948
výdaje na činnost celní správy3 639 724
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1 535 902
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra18 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci7 534 615
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)2 561 706
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb74 768
Platy zaměstnanců v pracovním poměru5 757 482
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru1 659 616
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů59 520
Zahraniční rozvojová spolupráce4 000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.371
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem158 184
v tom:ze státního rozpočtu23 734
podíl rozpočtu Evropské unie134 450
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem100 079
v tom:ze státního rozpočtu7 816
podíl prostředků finančních mechanismů92 263
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 380 876

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem381 221 278
Výdaje celkem504 917 239
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)631 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti374 115 000
v tom: pojistné na důchodové pojištění332 546 667
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti41 568 333
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 475 278
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5 640 278
příjmy z prostředků finančních mechanismů85 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6)750 000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění373 000 000
Dávky státní sociální podpory37 910 000
Dávky nemocenského pojištění22 645 000
Dávky pomoci v hmotné nouzi5 560 000
Dávky osobám se zdravotním postižením1 970 000
Ostatní sociální dávky4 000
Podpory v nezaměstnanosti12 480 000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách19 990 000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem6 098 786
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.600 000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů210 000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením3 113 000
Ostatní výdaje organizací státní správy13 476 495
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)306 274
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci32 000
Neinvestiční nedávkové transfery7 359 826
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti161 858
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 105 195
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)1 788 706
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb49 719
Platy zaměstnanců v pracovním poměru4 970 699
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem 3)0
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Program protidrogové politiky0
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7 068 842
v tom:ze státního rozpočtu1 428 564
podíl rozpočtu Evropské unie5 640 278
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem85 000
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů85 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 171 669

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 89 000 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 351 000 tis. Kč

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 915 896
Výdaje celkem52 656 658
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)193 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5 698 067
v tom:pojistné na důchodové pojištění5 064 969
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti633 098
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 024 829
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem326 829
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem698 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR27 801 052
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR6 696 678
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra6 711 291
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra1 950 850
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem391 479
Výdaje na sportovní reprezentaci45 528
Dávky důchodového pojištění4 699 611
Ostatní sociální dávky4 360 169
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci22 389 548
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)7 535 700
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb220 468
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3 958 597
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru18 088 519
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)598 699
v tom:ze státního rozpočtu celkem598 699
v tom:institucionální podpora celkem 3)54 773
účelová podpora celkem 3)543 926
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)543 926
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)50 002
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce26 582
Program sociální prevence a prevence kriminality56 256
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1 169
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem570 894
v tom:ze státního rozpočtu244 065
podíl rozpočtu Evropské unie326 829
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 348 404

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7 013 777
Výdaje celkem10 174 414
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)900
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 012 877
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 682 807
příjmy z prostředků finančních mechanismů140 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem190 070
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny759 582
Technická ochrana životního prostředí4 220 061
Ochrana klimatu a ovzduší1 589 500
Ostatní činnosti v životním prostředí3 605 271
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci626 507
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)212 460
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 140
Platy zaměstnanců v pracovním poměru613 839
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem 3)0
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 958 240
v tom:ze státního rozpočtu275 433
podíl rozpočtu Evropské unie6 682 807
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem148 000
v tom:ze státního rozpočtu8 000
podíl prostředků finančních mechanismů140 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem7 474 849

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem23 630 820
Výdaje celkem27 843 093
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)1 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem23 629 820
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem23 614 820
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem15 000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu26 440 804
Podpora bydlení561 198
Uzemní plánování a stavební řád51 090
Ostatní činnosti resortu790 001
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci314 924
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)106 528
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 037
Platy zaměstnanců v pracovním poměru302 287
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem 3)0
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem25 400 268
v tom: ze státního rozpočtu1 785 448
podíl rozpočtu Evropské unie23 614 820
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 023 224

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem3 023 794
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR103 176
Dotace jiným subjektům2 920 618
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 082
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)4 691
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb118
Platy zaměstnanců v pracovním poměru11 795
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)3 023 794
v tom:ze státního rozpočtu celkem3 023 794
v tom:institucionální podpora celkem 3)103 176
účelová podpora celkem 3)2 920 618
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem7 248 147
Výdaje celkem27 927 095
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)28 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem7 220 147
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6 732 647
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem487 500
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání11 791 316
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje1 986 900
Výdaje spojené s další činností resortu2 448 879
Dotace na obnovitelné zdroje energie11 700 000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci677 568
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)226 907
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 439
Platy zaměstnanců v pracovním poměru644 337
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)4 527 784
v tom:ze státního rozpočtu celkem3 394 451
v tom:institucionální podpora celkem 3)346 563
účelová podpora celkem 3)3 047 888
podíl prostředků zahraničních programů 2)1 133 333
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)3 047 888
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)138 929
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce13 120
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8 139 763
v tom:ze státního rozpočtu1 407 116
podíl rozpočtu Evropské unie6 732 647
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem193 349

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem9 666 346
Výdaje celkem38 731 671
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)80 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem9 586 346
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem9 502 186
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem84 160
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava10 102 276
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury25 160 003
v tom:dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR6 437 003
financování dálnice D47 podle zákona č. 220/2003 Sb.0
dotace na projekty spolufinancované z EIB3 740 000
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury14 983 000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu3 469 392
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci369 217
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)125 537
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 609
Platy zaměstnanců v pracovním poměru360 756
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem 3)0
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.6 600
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem13 349 317
v tom:ze státního rozpočtu3 847 131
podíl rozpočtu Evropské unie9 502 186
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 192 561

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 057 994
Výdaje celkem634 702
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)50 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 007 994
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem47 927
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem960 067
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu634 702
v tom:výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny132 850
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady68 500
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu433 352
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci156 919
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)53 085
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 491
Platy zaměstnanců v pracovním poměru149 114
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem56 385
v tom:ze státního rozpočtu8 458
podíl rozpočtu Evropské unie47 927
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem51 507

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem32 623 712
Výdaje celkem48 573 340
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)6 200
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem32 617 512
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem90 072
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem31 312 465
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 214 975
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu37 321 421
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu35 960 675
ostatní výdaje1 360 746
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1 750 000
v tom:dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu1 500 000
ostatní výdaje250 000
Podpora lesního hospodářství350 000
Podpora vodního hospodářství3 356 309
v tom:výdaje na projekty spolufinancované z EIB2 156 309
ostatní výdaje na vodní hospodářství1 200 000
Podpora neziskových organizací65 000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost5 730 610
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 668 520
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)567 299
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb16 498
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 649 759
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)726 927
v tom:ze státního rozpočtu celkem726 927
v tom:institucionální podpora celkem 3)322 920
účelová podpora celkem 3)404 007
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)404 007
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)79 128
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně1 500
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 200
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem105 969
v tom: ze státního rozpočtu15 897
podíl rozpočtu Evropské unie90 072
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem35 960 675
v tom:přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu19 979 000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu0
podpora venkova - ze státního rozpočtu3 200 242
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie12 312 056
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu72 968
Společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie396 409
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 793 811

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem15 149 282
Výdaje celkem137 851 240
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)400
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem15 148 882
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem15 025 330
příjmy z prostředků finančních mechanismů35 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem88 552
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy42 276 901
v tom:vysoké školy21 221 802
výzkum, vývoj a inovace21 055 099
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací85 520 347
Podpora činnosti v oblasti mládeže197 573
Podpora činnosti v oblasti sportu2 982 784
v tom:sportovní reprezentace1 065 160
všeobecná sportovní činnost1 917 624
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum, vývoj a inovace5 192 268
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu1 681 367
v tom:zahraniční rozvojová spolupráce120 000
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchova15 029
ostatní1 546 338
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci887 613
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)291 620
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 140
Platy zaměstnanců v pracovním poměru615 856
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků regionálního školství včetně příslušenství64 362 070
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)21 055 099
v tom:ze státního rozpočtu celkem10 129 052
v tom:institucionální podpora celkem 3)7 527 563
účelová podpora celkem 3)2 601 489
podíl prostředků zahraničních programů 2)10 926 047
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)725 534
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)1 055 662
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)4 714 043
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)738 096
Zahraniční rozvojová spolupráce120 000
Program sociální prevence a prevence kriminality8 134
Program protidrogové politiky12 196
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19 873
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem17 891 252
v tom:ze státního rozpočtu2 865 922
podíl rozpočtu Evropské unie15 025 330
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem52 250
v tom:ze státního rozpočtu17 250
podíl prostředků finančních mechanismů35 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3 202 130

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1 154 837
Výdaje celkem8 422 123
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)10
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 154 827
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 032 071
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem122 756
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem381 550
Výdaje na činnost registrovaných církví a náboženských společností1 440 815
v tom:platy duchovních včetně pojistného1 348 000
provozní náklady církví a náboženských společností73 008
opravy církevního majetku19 807
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury294 770
v tom:činnost úřadu253 783
Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury32 000
neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU (mimo informační systém programového financování) celkem5 792
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války0
ostatní výdaje úřadu včetně zabezpečení programu MEDIA Desk a Kultura 20073 195
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury5 310 624
v tom:příspěvek na provoz3 108 472
Program péče o národní kulturní poklad464 466
Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení1 737 686
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (mimo informační systém programového financování)0
ostatní dotace na reprodukci majetku0
Kulturní služby, podpora živého umění372 248
v tom:Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů53 727
Kulturní aktivity136 619
Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí135 851
Veřejné informační služby knihoven46 051
Záchrana a obnova kulturních památek538 915
v tom:Program záchrany architektonického dědictví130 764
Havárie střech památek61 994
Program restaurování movitých kulturních památek6 478
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón137 000
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny11 013
Program podpory pro památky UNESCO7 000
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností150 128
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví34 538
Podpora kultury národnostních menšin30 701
v tom:Podpora kulturních aktivit národnostních menšin7310
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1 462
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin21 929
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení a církví a náboženských společností52 500
Podpora filmové produkce0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci123 154
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)39 801
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 131
Platy zaměstnanců v pracovním poměru113 045
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)381 550
v tom:ze státního rozpočtu celkem381 550
v tom:institucionální podpora celkem 3)69 026
účelová podpora celkem 3)312 524
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)312 524
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)66 683
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity1 462
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 319 742
v tom: ze státního rozpočtu287 671
podíl rozpočtu Evropské unie1 032 071
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 321 190

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem686 399
Výdaje celkem6 668 127
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)9 100
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem677 299
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem458 679
příjmy z prostředků finančních mechanismů196 720
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21 900
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu1 692 639
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1 108 912
Ústavní péče737 493
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví1 784 029
Zdravotnické programy934 798
Ostatní činnosti ve zdravotnictví410 256
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 006 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)342 114
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9 740
Platy zaměstnanců v pracovním poměru973 700
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)1 108 912
v tom:ze státního rozpočtu celkem1 108 912
v tom:institucionální podpora celkem 3)396 941
účelová podpora celkem 3)711 971
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)711 971
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)376 587
Zahraniční rozvojová spolupráce3 000
Program sociální prevence a prevence kriminality50
Program protidrogové politiky15 257
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.7 000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7)937 000
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem545 282
v tom:ze státního rozpočtu86 603
podíl rozpočtu Evropské unie458 679
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem231 083
v tom:ze státního rozpočtu34 363
podíl prostředků finančních mechanismů196 720
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 114 683

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 294 492
Výdaje celkem20 690 101
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti723 407
v tom: pojistné na důchodové pojištění643 028
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti80 379
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 571 085
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem62 772
příjmy z prostředků finančních mechanismů28 446
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 479 867
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část13 172 710
v tom:platy soudců3 048 144
platy státních zástupců1 111 341
ostatní výdaje justiční části9 013 225
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část7 517 391
v tom:dávky důchodového pojištění746 457
ostatní sociální dávky754 000
ostatní výdaje vězeňské části6 016 934
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 257 966
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)3 525 266
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb102 561
Platy zaměstnanců v pracovním poměru3 722 360
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru2 188 313
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 111 341
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem 3)0
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)0
Program sociální prevence a prevence kriminality11 985
Program protidrogové politiky10 299
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem77 218
v tom:ze státního rozpočtu14 446
podíl rozpočtu Evropské unie62 772
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem33 467
v tom:ze státního rozpočtu5 021
podíl prostředků finančních mechanismů28 446
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem756 774

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem22 942
Výdaje celkem146 219
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem22 942
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem22 942
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů146 219
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47 017
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)15 875
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb424
Platy zaměstnanců v pracovním poměru34 244
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů8 165
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem26 990
v tom:ze státního rozpočtu4 048
podíl rozpočtu Evropské unie22 942
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem33 550

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem171 912
Výdaje celkem169 753
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)74 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem97 912
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12 912
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem85 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví169 753
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75 378
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)25 647
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb746
Platy zaměstnanců v pracovním poměru74 595
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem15 283
v tom:ze státního rozpočtu2 371
podíl rozpočtu Evropské unie12 912
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem40 883

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem92 974
Výdaje celkem984 382
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem92 974
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem89 914
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3 060
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu984 382
v tom:výdaje na volby a referenda0
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu984 382
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci508 570
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)172 680
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 692
Platy zaměstnanců v pracovním poměru467 513
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 554
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem107 919
v tom:ze státního rozpočtu18 005
podíl rozpočtu Evropské unie89 914
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem127 774

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem309 028
Výdaje celkem2 768 237
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)80 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem229 028
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem49 028
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem180 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního2 768 237
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 420 173
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)482 815
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb14 167
Platy zaměstnanců v pracovním poměru1 418 329
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem57 680
v tom:ze státního rozpočtu8 652
podíl rozpočtu Evropské unie49 028
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem633 082

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 841
Výdaje celkem126 974
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 841
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem241
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 600
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu126 974
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci77 390
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)26 313
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb771
Platy zaměstnanců v pracovním poměru77 125
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem284
v tom:ze státního rozpočtu43
podíl rozpočtu Evropské unie241
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem8 091

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem217 623
Výdaje celkem191 905
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)213 123
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 500
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4 500
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu191 905
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci79 468
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)27 019
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb774
Platy zaměstnanců v pracovním poměru75 801
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1 569
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem37 516

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem24 481
Výdaje celkem146 516
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)4 600
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem19 881
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem18 981
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem900
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže146 516
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci59 831
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)20 343
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb580
Platy zaměstnanců v pracovním poměru52 622
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů5 394
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem22 331
v tom:ze státního rozpočtu3 350
podíl rozpočtu Evropské unie18 981
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem16 589

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem153 679
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů86 274
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek67 405
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci78 348
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)26 278
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb752
Platy zaměstnanců v pracovním poměru74 769
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2 500

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem154 459
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu154 459
v tom:platy soudců20 266
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)2 890
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu131 303
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci72 141
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)25 111
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb700
Platy zaměstnanců v pracovním poměru49 737
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem18 830

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem656
Výdaje celkem4 668 406
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem656
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem356
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem300
Specifické ukazatele - výdaje
Programy výzkumu161 280
Infrastruktura výzkumu4 507 126
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci37 995
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)12 869
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb369
Platy zaměstnanců v pracovním poměru36 819
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)4 668 406
v tom:ze státního rozpočtu celkem4 668 050
v tom:institucionální podpora celkem 3)4 506 770
účelová podpora celkem 3)161 280
podíl prostředků zahraničních programů 2)356
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)61 524
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)2 298 016
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4)0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem419
v tom:ze státního rozpočtu63
podíl rozpočtu Evropské unie356
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5 200
Výdaje celkem53 430
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)2 700
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2 500
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem53 430
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci23 910
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)8 130
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb135
Platy zaměstnanců v pracovním poměru13 492
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem130 000
Výdaje celkem2 086 248
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000
v tom:příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem130 000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2 056 848
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil29 400
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci119 651
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)40 263
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 184
Platy zaměstnanců v pracovním poměru118 421
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 056 848
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom:ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem101 000

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem41 218
Výdaje celkem359 092
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)39 500
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1 718
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 318
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost359 092
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci95 421
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)32 440
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb952
Platy zaměstnanců v pracovním poměru95 165
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)0
v tom:ze státního rozpočtu celkem0
v tom:institucionální podpora celkem 3)0
účelová podpora celkem 3)0
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2 300
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1 551
v tom: ze státního rozpočtu233
podíl rozpočtu Evropské unie1 318
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem113 280

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem2 170 206
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR84 399
Dotace jiným subjektům2 085 807
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci29 184
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)7 141
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb143
Platy zaměstnanců v pracovním poměru14 280
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2)2 170 206
v tom:ze státního rozpočtu celkem2 170 206
v tom:institucionální podpora celkem 3)84 399
účelová podpora celkem 3)2 085 807
podíl prostředků zahraničních programů 2)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4)2 085 807

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

3) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem466
Výdaje celkem512 331
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem466
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu512 331
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci239 004
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)81 262
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 187
Platy zaměstnanců v pracovním poměru218 700
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem48 965

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6 544 056
Výdaje celkem79 406 488
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů101 329 627
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů5 896 309
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8)-2 225 936
Specifické ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6 544 056
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu79 406 488
Průřezové ukazatele

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 741 000
Výdaje celkem2 515 064
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 9)1 400 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10)3 341 000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol2 037 000
v tom:transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku100 000
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření0
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření1 390 000
ostatní transfery do jiných kapitol547 000
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady173 064
Ostatní výdaje305 000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatní příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem575 556 315
Výdaje celkem136 461 937
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 5)556 852 080
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem18 704 235
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva3 569 102
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)100 000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému100 000
Stavební spoření6 000 000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky8 529 303
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace8 476 610
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51 035 651
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 69 010 404
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7968 383
Další prostředky pro územní samosprávné celky1 057 822
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně52 923 600
Ostatní výdaje8 132 412
Odvody do rozpočtu Evropské unie35 300 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem415 000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu843 650
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele

5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Příloha č. 5 k zákonu č. 455/2011 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v tis. Kč
KRAJ Příspěvek na výkon státní správy celkem Úhrn
Středočeský113559 113559
Jihočeský77868 77868
Plzeňský69925 69925
Karlovarský50378 50378
Ústecký87329 87329
Liberecký60887 60887
Královéhradecký72303 72303
Pardubický65975 65975
Kraj Vysočina65975 65975
Jihomoravský111100 111100
Olomoucký73669 73669
Zlínský73554 73554
Moravskoslezský113129 113129
Úhrn10356511035651

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

- Pro rok 2012 nebyl objem příspěvku valorizován.

- Výchozí základnou pro výpočet příspěvku na výkon státní správy pro rok 2012 byl objem příspěvku v roce 2011.

- Pro rok 2012 byla tato výše příspěvku snížena o 38,7 mil. Kč v návaznosti na novelizaci zákonů v sociální oblasti.

Příloha č. 6 k zákonu č. 455/2011 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v tis. Kč
KRAJ Účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky Úhrn
příspěvek na školství dotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
*)
dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím
Středočeský182055 1052192 2542 1236789
Jihočeský95140 506767 31940 633847
Plzeňský80724 9307 478128 10374 578533
Karlovarský44109 231606 12739 288454
Ústecký125090 594744 40849 760683
Liberecký66516 4653 326635 471 398275
Královéhradecký82687 439354 23280 545321
Pardubický79755 420318 9755 509828
Kraj vysočina79214 435028 514242
Jihomoravský163495 11168 1010846 33744 1219253
Olomoucký92264 485643 21120 599027
Zlínský86859 461270 44803 592932
Moravskoslezský181307 8376 943537 1133220
Úhrn13592153350473860682316179010404

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2012

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 455/2011 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v tis. Kč
Příspěvek na školství 145512
Příspěvek na výkon státní správy*) 822871
Úhrn968383

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 455/2011 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výchozí výše příspěvku (P) se vypočte podle níže uvedeného vzorce2).

Vzorec:

B
P = —————— × SO
A + √SO

Výše příspěvku3) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)4) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy (např. obec, která je matričním a současně stavebním úřadem a není obcí s pověřeným obecním úřadem, pro stanovení výše příspěvku dosadí koeficienty A, B odpovídající řádku 3 a SO odpovídající velikosti správního obvodu stavebního úřadu) a na celkovém objemu finančních prostředků pro danou kategorii obcí a činí:

Kategorie obcí podle dosažené úrovně výkonu státní správyA B
Obce se základní působností (5004 obcí) 51,61623651 10451884,19
Obce s působností matričního úřadu (623 obcí) 188,1550315 40022175,28
Obce s působností stavebního úřadu (230 obcí) 52,36425042 18901038,03
Obce s pověřeným obecním úřadem (183 obcí) 62,83943527 25808884,00

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2) do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících; u obcí se základní působností, jejichž správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel

3) pro rok 2012 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněn byl meziroční nárůst počtu obyvatel v ČR; z důvodu snížení příspěvku v roce 2011 o 17,6 % došlo k modifikaci všech koeficientů B; do výše koeficientu B u obcí s pověřeným obecním úřadem se promítlo snížení příspěvku o 92013 tis. Kč v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a s ním souvisejícímu převodu kompetencí na obce s rozšířenou působností

4) velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2011, podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, v platném znění a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

B) Obce s rozšířenou působností

Výchozí výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.5) 6) 7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C), případně části D).

Vzorec 1:

B
P1 = —————— × SO
A + √SO

Vzorec 2:

(SC)
P2 = C × 1 - ——— × SO
SO

Výše příspěvku 8) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO) 4) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC) 4), je vyjádřená počtem trvale bydlících obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnosti A B C
Základní působnost 51,61623651 1049236,45 0
Matriční působnost 188,1550315 6129265,023 5139,847748
Působnost stavebního úřadu 52,36425042 4782091,854 9503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu 62,83943527 8737025,68 12115,63996
Působnost obce s rozšířenou působností 3,256188813 3857031,565 29827,05584

5) do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících; v případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely vypočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel

6) příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají

7) výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy

8) pro rok 2012 nebyl objem příspěvku valorizován; zohledněn byl však meziroční nárůst počtu obyvatel v ČR; z důvodu snížení příspěvku v roce 2011 o 17,6 % došlo k modifikaci všech koeficientů B; do výše koeficientu B u působnosti obce s rozšířenou působností se rovněž promítlo: a) zahrnutí částečné kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy ve výši 220588 tis. Kč do základního propočtu (příjemcem kompenzace se stávají všechny obce s rozšířenou působností), b) zvýšení příspěvku o 92013 tis. Kč v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a s ním souvisejícímu převodu kompetencí na obce s rozšířenou působností, c) snížení příspěvku o 415 mil. Kč v návaznosti na novelizaci zákonů v sociální oblasti

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

Obec Výše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9) 3683994
Černošice9) 3683994
Nýřany9) 3683994
Šlapanice9) 3683994
Brno10) 11) 177188063
Ostrava10) 128003357
Plzeň10) 25879105

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností

10) obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech

11) § 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

D) Obce s rozšířenou působností s mimořádným příspěvkem12)

Obec Výše příspěvku v Kč
Jablunkov 635931
Jeseník 1156969

12) mimořádný příspěvek částečně kompenzuje pokles příspěvku u některých obcí s rozšířenou působností v souvislosti s přechodem na novou metodiku.

Výše příspěvků u obcí s rozšířenou působností v části C) a D) zohledňují jeho krácení v roce 2011 o 17,6 %.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze13)

A) Výkon působnosti dle § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2012 je výsledná částka příspěvku pro rok 2011 (po provedeném krácení o 17,6 %). Objem příspěvku na rok 2012 navíc reaguje na novelizaci zákonů v sociální oblasti - a to snížením výše příspěvku o 6,3 mil. Kč.

B) Výkon působnosti dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba pro rok 2012 je stanovena ve výši 61063 Kč a její výše zohledňuje krácení příspěvku v roce 2011 o 17,6 %.

Celková výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem daným v části 2.A) a 2.B). Takto zjištěná hodnota zaokrouhlená na celé tisícikoruny podle matematických zásad představuje příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu pro rok 2012.

13) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití“ (dále jen „pravidla“) se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky“) na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr1),

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) (neobsazeno)

f) (neobsazeno)

g) vybrané činnosti mysliveckého hospodaření2),

h) zpracování lesního hospodářského plánu (dále jen „plán“)3)

i) ostatní hospodaření v lesích, j) (neobsazeno)

k) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců2).

(2) Příspěvky podle odstavce 1 písm. a) až i) poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech3),

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky důležité pro obranu státu4),

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o příspěvky podle odstavce 1 písm. g), h) a i) a současně se jedná o pozemky neuvedené v písm. a) a b) tohoto odstavce.

(3) Příspěvky podle odst. 1 písm. k) poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl5), nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(5) Pokud je žadatelem nájemce, přikládá k žádosti nájemní smlouvu, která musí obsahovat i souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím příspěvku nájemci, v případě investičního příspěvku i způsob nakládání s pořízenou investicí. Souhlas s poskytnutím příspěvku není nutný k žádosti podle písmene g).

(6) Pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku, přikládá žadatel k žádosti stanovisko správy národního parku.

(7) Příspěvky jsou poskytovány sazbou na technickou jednotku (dále jen „sazbové příspěvky“) nebo na základě vyúčtování skutečně vynaložených nákladů (dále jen „nákladové příspěvky“). Rozhodujícím dokladem pro přiznání sazbových příspěvků je dodržení účelu a podmínek stanovených v pravidlech a v rozhodnutí, skutečně vynaložené náklady se u sazbových příspěvků neprokazují.

(8) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(9) Příspěvek se neposkytne v případě, že

a) žadatel v době podání žádosti o poskytnutí příspěvku podle části 2. písmen A, B, C, D a I nehospodaří podle platného plánu nebo podle převzaté platné lesní hospodářské osnovy,

b) celková výše příspěvku vypočtená podacím místem je nižší než 1 000 Kč.

(10) Žádost o poskytnutí příspěvku, jakož i vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu. Podacím místem se rozumí

a) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. a), odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvo obrany,

c) jde-li o pozemky podle odstavce 2 písm. c), krajský úřad, do jehož územní působnosti patří katastrální území, na němž se pozemky nacházejí; nacházejí-li se pozemky v územní působnosti dvou nebo více krajů, je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část honitby; v případě příspěvku dle části 2, písm. H je příslušný ten krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází největší část lesního hospodářského celku (LHC), pro který je zpracován lesní hospodářský plán,

d) u příspěvku podle odst. 1 písm. k), krajský úřad, v jehož územní působnosti se nachází trvalé bydliště majitele loveckého psa, resp. majitele loveckého dravce.

(11) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(12) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní všechny uvedené nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, bude žádost zamítnuta. Zařazení žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(13) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí, v jakém byly zaregistrovány.

(14) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených podacímu místu příslušným ministerstvem podle odstavce 2 a odstavce 3 pro jednotlivá písmena příspěvků.

(15) Žadatel je o přiznání příspěvku vyrozuměn podacím místem formou rozhodnutí. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení6),7). V případě neposkytnutí příspěvku podací místo tuto skutečnost písemně oznámí žadateli s uvedením důvodu.

(16) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G odstavec 1, H a K po splnění podmínek a po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G odstavec 2 a písmene I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací a po přiznání příspěvku.

(17) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na stejný předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie.

(18) Důvodem k zamítnutí žádosti podle těchto pravidel může být skutečnost, že byla žadateli, v období tří let před doručením žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích podacímu místu, pravomocně uložena sankce za porušení lesního zákona.

(19) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů8).

(20) Při zjištění, že provedení prací neodpovídá uvedenému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, postupuje se podle zvláštního právního předpisu9).

(21) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu10).

(22) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno popř. jména a příjmení žadatele, popř. obchodní firma; název právnické osoby,

b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno),

c) adresa místa trvalého pobytu; adresa místa podnikání,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku.

(23) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v rozhodnutí, požádá podací místo o jejich změnu, kterou doloží příslušnými doklady.

(24) Působnosti stanovené krajskému úřadu podle těchto pravidel jsou výkonem přenesené působnosti.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadbě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny11)Kč/haAa115 00015 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb288
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc199
Kč/poloodrostekAc23030
Kč/odrostekAc34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc477
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeniKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyššímKč/kmAe170 00070 000
6.Zlepšování kvality lesní půdy - hnojení k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf12 0002 000

Kritéria příspěvku:

- pásmo ohrožení A12),

- pásmo ohrožení B13).

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu13),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu14), - příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu15),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 30 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek na ochranu kultur proti buřeni se poskytuje jedenkrát za rok.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu16) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu17) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 29. června 2012,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2011 po 30. září 2011 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012,

- žádosti roku 2012 podané podle těchto pravidel po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

přirozená obnova a umělá obnova síjí,

umělá obnova sadbou - první,

umělá obnova sadbou - opakovaná,

zajištění lesních porostů18) v zákonné lhůtě19),

- výchova lesních porostů:

přeměna porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou, rekonstrukce porostů po škodách zvěří,

výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin“,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných20) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení21) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích22) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)23), lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23)

- předání nezajištěných kultur při vrácení vlastnického práva nebo obnově užívacího práva oprávněné osobě po 1. lednu 2009 (lesy restituční).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

Skupina1.2.3.
Soubory lesních typu -„SLT“9Z, 9R, 9K, 9Y
8Z, 8Y, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8G8V, 80, 8F, 8A
7Z, 7T, 7R, 7M7K, 7N, 7Q, 7Y7V, 7S, 7P, 70, 7G, 7F, 7B
6M6L, 6Z, 6Y, 6T6V, 6S, 6R, 6Q, 6P, 60, 6N, 6K, 6I, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A
5M, 5L5T, 5Q, 5R, 5Z, 5Y5W, 5V, 5U, 5S, 5P, 50, 5N, 5K, 5J, 5I, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A
4Z4P, 4M, 4C, 4Q, 4X, 4Y4W, 4V, 4S, 4R, 40, 4N, 4K, 4I, 4H, 4G, 4F, 4D, 4B, 4A
3Z, 3Q, 3N, 3M, 3K, 3L, 3R3P, 3C, 3T, 3X3Y, 3W, 3V, 3U, 3S, 30, 3J, 3I, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 3A
2Z, 2X, 2T, 2N, 2M, 2K, 2C, 2Y2A, 2I, 2S, 2Q, 2P2W, 2V, 2O, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B
1Z, 1X, 1Q, 1N, 1M, 1K, 1C, 1G, 1T, 1W1A, 1B, 1H, 1I, 1J, 1S1V, 1U, 1P, 1O, 1L, 1D
0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0M, OK, 0C, 0T0O, 0G, ON, OP

Sazba příspěvku:

Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceKategorie lesůLesy restituční "R"
ochrannézvláštního určení - "U"hospodářské - "H"
"O"Skupina SLTSkupina SLT
1.2.3.1.2.3.
Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 00012 00012 000-
- základní dřeviny13)Kč/haBa210 00010 00010 00010 00010 00010 000--
Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb19999999-
- základní dřevinyKč/sazeniciBb2665465--
Umělá obnova sadbou-opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-------9
Kč/poloodrostekBc230303030303030-
Kč/odrostekBc340404040404040-
- základní dřevinyKč/sazeniciBc4-------7
Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd134 00034 00026 50020 00034 00026 50020 000-
- základní dřevinyKč/haBd220 00020 00016 0008 00020 00016 000--
Přeměna porostů, rekonstrukceKč/haBe110 00010 00010 00010 00010 00010 00010 000-
Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf14 0004 0004 0004 0004 0004 0004 000-
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf23 2003 2003 2003 2003 2003 2003 200-

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se neposkytuje na činnosti prováděné v důsledku obnovy porostů po kalamitě, které je možno financovat z prostředků poskytovaných v rámci opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013,

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při umělé obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu14),

- dodržení parametrů u výsadby schopného materiálu nebo stromků z náletu15),

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar stanovený pro základní dřevinu16),

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar stanoveného pro základní dřevinu16),

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou základní dřevinou,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje pouze na dosadby nezajištěných lesních porostů do 20 % obnovované plochy, u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha redukované plochy, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na výchovu lesních porostů se poskytuje jedenkrát za období platnosti plánu nebo osnovy,

- u předmětu příspěvku „Zajištění lesních porostů v zákonné lhůtě“, bude procento melioračních a zpevňujících dřevin dodrženo ve výši stanovené právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích i v době zajištění, u zajištěné kultury se vykazuje redukovaná plocha pro danou dřevinu v době jejího zajištění,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se neposkytuje na porosty, na něž žadatel obdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu24),

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- průvodní list použitého reprodukčního materiálu18), pokud je předmětem příspěvku umělá obnova.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 29. června 2012,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2011 po 30. září 2011 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012,

- žádosti roku 2012 podané podle těchto pravidel po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- příspěvek je poskytován v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,

- velikost celkového sdruženého lesního majetku k 1. lednu 2012,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2012 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Velikost sdruženého majetku v hektarechTechnické jednotkyIndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. lednu 2012, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého lesního majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém lesním majetku,

- minimální výměra sdruženého lesního majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa na území, které je vymezeno smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružení není podnikem v obtížích ve smyslu pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (2004/C 244/02),

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa,

- čestné prohlášení podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30. března 2012.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných21) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení22) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských (lesy hospodářské)24), lesy v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích23) (lesy zvláštního určení).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3Db1303020
3.Přibližování dříví strojem bez vlečení po zemi [viz písm. c)]Kč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd1120001200012000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější,

- výše příspěvku nepřekročí vzhledem k ploše na níž se žadatel zavazuje ekologické a šetrné technologie uplatňovat maximální platbu dle nařízení (ES) č. 1698/2005, tj. 200 EUR/ha.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2011 po 30. září 2011 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2012,

- žádosti roku 2012 podané podle těchto pravidel po 30. září 2012 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013.

E. neobsazeno

F. neobsazeno

G. Příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

Předmět příspěvku:

Příspěvky poskytované sazbou

a) zlepšování životního prostředí zvěře

- založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř maximálně 0,5 ha na 100 ha honitby, přičemž minimální výměra zakládaného zvěřního políčka je 5 ar a maximální výměra 1 ha,

- zřizování napajedel pro zvěř v maximálním počtu 1 ks na 100 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových betonových nor na odchyt lišek v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízení splňujících podmínky zvláštních právních předpisů25) na zavlečené druhy živočichů v přírodě nežádoucí, pokud se v honitbě vyskytují, v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptáky, kteří jsou zvěří, v maximálním počtu 3 kusů na 1 ha vodní plochy,

- pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divoká v počtu maximálně 1 ks na 250 ha honitby.

b) podpora ohrožených druhů zvěře

- vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní) v lokalitách jejich přirozeného výskytu (v případě koroptve polní se příspěvek nevztahuje na vypouštění po zakomorování),

- pořízení a umístění nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve v počtu maximálně 5 ks na 100 ha zemědělské a ostatní půdy.

c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy (koza bezoárová a bílý jelen)

d) použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům

- výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, v počtu 1 ks/100ha,

- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) v trvalých pícninách a trvalých travních porostech, v maximálním počtu 5 berliček na 1 ha zemědělské půdy v honitbě.

e) veterinárně léčebné akce v chovech zvěře

- medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěře; příspěvek se poskytuje na základě nálezu parazitóz, provedeného laboratorním vyšetřením.

Nákladové příspěvky

- veterinární vyšetření směřující ke zjišťování nákaz v chovech zvěře mimo vyšetření nákaz hrazených státní veterinární správou (serologické, virologické vyšetření nákazy a parazitologické vyšetření), vyšetření bude provedeno laboratorně.

Výše příspěvku a způsob výpočtu:

Příspěvky poskytnuté sazbou:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Založení nebo údržba zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěřKč/haGa15 000
Zřizování napajedel pro zvěřKč/ksGa21 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nové betonové noryKč/ksGa32 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových lapacích zařízeníKč/ksGa41 000
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových hnízdních budek pro vodní ptákyKč/ksGa5500
Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nových odchytových zařízení na prasata divokáKč/ksGa68 000
2.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu
- tetřev hlušecKč/ksGb17 000
- tetřívek obecnýKč/ksGb25 000
- koroptev polníKč/ksGb3100
Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptveKč/ksGb4200
3.Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
- kozy bezoárovéKč/ksGc11 500
- bílého jelenaKč/ksGc21 000
4.Použití dravců v ochraně rostlin - ochrana zemědělských kultur proti hlodavcům
- výroba a instalace hnízdních podložek a budekKč/ksGd1250
- výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce (berličky) na zemědělské půděKč/ksGd240
5.Medikované premixy pro přidávání do krmiv pro léčbu parazitóz u spárkaté zvěřeKč/kgGe1200

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (ha, ks, kg); u příspěvku podle písm. c) a e) je rozhodující počet kusů k 31. březnu běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu stanoveného orgánem státní správy myslivosti.

Nákladové příspěvky:

- výše příspěvku se stanoví na 80% skutečně vynaložených přímých nákladů na laboratorní vyšetření,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty,

- příspěvek může být poskytnut pouze na laboratorní vyšetření provedené a vyúčtované v běžném roce vyjma příspěvku na laboratorního vyšetření na tularemii, který může být poskytnut na vyšetření provedené a vyúčtované v předchozím roce.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- kultura, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem zemědělské komerční činnosti a musí sloužit svému účelu,

- pro přiznání příspěvku je rozhodující období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- příspěvek na umělé nory, napajedla, lapací zařízení, hnízdní budky pro vodní ptáky nebo odchytová zařízení pro prasata divoká lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2012 předložen podacímu místu.

písm. b)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- chov a vypuštění zvěře musí splňovat podmínky zvláštního právního předpisu26), všichni jedinci budou trvale označeni značkami, které budou evidovány po dobu pěti let,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

- minimální počet jedinců vypouštěných do honitby je 30 ks koroptve polní,

- při vypouštění tetřeva hlušce dodržet minimální poměr pohlaví 1:1 a při vypouštění tetřívka obecného dodržet minimální poměr 1:4 ve prospěch slepic,

- příspěvek na přenosný přístřešek pro koroptve lze poskytnout jednou za 10 let.

písm. c)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201227),

- žadatel vede evidenci chovaných jedinců.

písm. d)

- příspěvek na hnízdní podložky nebo budky pro dravce, lovecká stanoviště pro dravce (berličky) lze poskytnout jednou za 10 let a o instalaci bude žadatelem vypracován zápis, který bude nejpozději do 31.10.2012 předložen podacímu místu.

písm. e)

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201228).

Nákladové příspěvky:

- žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na rok 201228).

Žadatel:

- uživatel honitby.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.

Příspěvky poskytnuté sazbou:

písm. a)

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s vybudováním a umístěním zařízení, na které je požadován příspěvek, nebo se založením nebo údržbou zvěřních políček pro spárkatou nebo drobnou zvěř, na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby),

- zákres do mapy v měřítku 1:25000 nebo 1:10000; v případě instalace betonové nory, lapacího zařízení, hnízdní budky nebo odchytového zařízení též se zřetelným označením rozmístění těchto zařízení v minulých letech (byl-li na ně poskytnut příspěvek),

- v případě založení nebo údržby zvěřních políček agrotechnická dokumentace obsahující zejména: parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, ve kterém začne zvěřní políčko sloužit svému účelu,

- v případě pořízení, výroby a instalace nových zařízení technická dokumentace.

písm. b)

- koncepce podpory ohroženého druhu,

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok,

- v případě vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře pravomocný souhlas či výjimku28),

- v případě instalace nových přenosných přístřešků pro koroptve, technická dokumentace k výrobě, kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. c)

- koncepce podpory vzácného druhu a v souladu s ní platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2012.

písm. d)

- čestné prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro ptáky, kteří jsou zvěří, nebo loveckých stanovišť pro dravce (berličky), na svém honebním pozemku (uvést parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, v němž se pozemek nachází),

- projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení rozmístnění budek nebo berliček do mapy 1:25000 nebo 1:10000 se zřetelným označením budek nebo berliček rozmístěných v minulých letech, na které byl poskytnut příspěvek a nově instalovaných, na které je žádán příspěvek,

- kopie statistického výkazu MYSL 1-01 pro danou honitbu (nebo kopie rozhodnutí o uznání honitby).

písm. e)

- protokol o laboratorním vyšetření,

- kopie dokladu o zakoupení medikovaného premixu

- platný plán mysliveckého hospodaření na rok 2012

Termín podání žádosti o příspěvek:

- žadatel podává jednu žádost za každou honitbu do 31. května 2012.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku u nákladového příspěvku do 31. října 2012.

H. Příspěvek na zpracování lesního hospodářského plánu

Předmět příspěvku:

- zpracování lesního hospodářského plánu.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě v souladu s platným informačním standardem lesního hospodářství (ISLH),

- příspěvek je poskytován do dne vydání rozhodnutí Evropské komise o schválení podpory v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

Výše příspěvku:

- skutečně vynaložené přímé náklady dle předložených kopií faktur, maximálně však do výše součinu sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP),

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Maximální výše příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH11300

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2011, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2011 alespoň jednoho z nich. Za splnění této podmínky se považuje i případ, kdy povinnost vyhotovení plánu vznikne žadateli v důsledku majetkových změn či změn charakteru nemovitosti, dále se za splnění této podmínky považuje i případ, kdy žadateli skončila platnost plánu již v předchozích letech, žadatel vypracoval návrh nového plánu a probíhá jeho schvalování,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let,

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat a souhlas žadatele s využíváním těchto dat pro potřeby orgánů státní správy lesů, včetně jejich uložení do datového skladu organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem),

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství v rozsahu povinných položek, které vydává Ministerstvo zemědělství, jehož uveřejnění je oznámeno ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa,

- žadatelem nemůže být právnická osoba obhospodařující lesy ve vlastnictví státu.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k plánu podle vzoru v části 3.,

- kopie faktur vztahujících se k vyhotovení LHP,

- kopie smlouvy uzavřené mezi žadatelem a zpracovatelem LHP,

- do doby schválení Evropskou komisí čestné prohlášení podle vzoru v části 3.

Termín podání žádosti o příspěvek:

-  do 60 dnů od doručení dokladu o schválení plánu vlastníkovi lesa.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle těchto pravidel po 30. září 2012 mohou být uhrazeny z prostředků roku 2013.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) náklady související se zpracováním odborných posudků jako podkladů pro vyhlašování genových základen dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin (dále jen „zákon“) a náklady související se zpracováním odborných posudků jako podkladů pro uznávání zdrojů selektovaného reprodukčního materiálu, porostů fenotypové třídy A (pro všechny dřeviny uvedené v příloze č. 1 zákona ) a porostů fenotypové třídy B (pro všechny dřeviny uvedené v příloze č. 1 zákona kromě smrku ztepilého, borovice lesní, modřínu opadavého a modřínu eurojaponského),

b) náklady související se zakládáním semenných sadů dle zákona a náklady související s obhospodařováním semenných sadů uznaných dle zákona

Výše příspěvku:

- do 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- výše příspěvku v procentech na předmět příspěvku stanoví poskytovatel na začátku běžného roku,

- příspěvek dle odst. a) může být poskytnut pouze na částečnou úhradu nákladů souvisejících s uznáním genového zdroje v příslušném roce,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků (realizace za ceny vzešlé z výsledků zadávacího řízení nebo za ceny místně obvyklé).

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu17) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.,

- formulář přílohy k žádosti podle vzoru v části 3.,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u žádostí podle písm. a) žádost o odborný posudek, nebo odborný posudek, nebo rozhodnutí o uznání zdroje nebo vyhlášení genové základy, podle stavu k datu podání žádosti,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. května 2012.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů s výpočtem výše příspěvku v souladu se schválenou kalkulací a v případě příspěvku dle písm. a) rozhodnutí o uznání zdroje či vyhlášení genové základy, pokud již nebylo přiloženo k žádosti, do 30. listopadu 2012.

J. neobsazeno

K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců

Předmět příspěvku:

a) úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu v roce podání žádosti o příspěvek u plemen psů český teriér a český fousek,

b) úspěšný odchov loveckého dravce29) vyvedeného z umělého chovu (jestřáb lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní).

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů
- český teriérKč/zkouškaKa12 000
- český fousekKč/zkouškaKa22 000
2.Úspěšný odchov loveckého dravce vyvedeného z umělého chovu
- jestřáb lesníKč/ksKb17 000
- sokol stěhovavýKč/ksKb25 000
- raroh velkýKč/ksKb35 000
- orel skalníKč/ksKb45 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu technických jednotek (počet zkoušek, počet kusů).

Podmínky přiznání příspěvku:

- příspěvek se poskytuje za vykonanou zkoušku psa za každý jednotlivý výkon jedenkrát za život psa,

- lovečtí dravci budou trvale nezaměnitelně označeni,

- příspěvek se poskytuje na dravce v dobrém zdravotním stavu a dobré fyzické kondici ve věku od 1 do 7 měsíců.

Žadatel:

- majitel loveckého psa nebo majitel umělého chovu loveckého dravce.

Základní náležitosti žádosti:

- formulář žádosti podle vzoru v části 3.

U příspěvků podle písm. a)

- potvrzení o úspěšně vykonaných zkouškách psa z výkonu.

U příspěvků podle písm. b)

- osvědčení nebo výjimka ze základních podmínek zvláště chráněných živočichů30),

- potvrzení o složení sokolnické zkoušky,

- potvrzení o členství v sokolnické organizaci.

Termín podání žádosti o příspěvek: do 31. října 2011.

3. Vzory formulářů

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A, B a D přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene C přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Čestné prohlášení o výši poskytnutých podpor malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene G přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene H přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb.,o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Příloha k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene I přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmene K přílohy č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP)

Příloha č. 10 k zákonu č. 455/2011 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2012 a způsobu kontroly jejich užití

[podle § 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]

1. Obecné podmínky

(1) Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2012 a způsobu kontroly jejich užití (dále jen „závazná pravidla“) se poskytují finanční prostředky (dále jen „podpora“) k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2012, zejména na:

a) prevenci před povodněmi, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

b) odstraňování povodňových škod, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

c) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

d) podporu zvyšování funkčnosti vodních děl, v rámci programového financování podle zvláštních právních předpisů1),

e) ostatní opatření ve vodním hospodářství.

(2) Podporou se pro účely závazných pravidel rozumí dotace příspěvkovým organizacím a právnickým a fyzickým osobám nebo výdaje na činnost organizační složky státu, poskytnuté na stanovený účel podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Podporu podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje Ministerstvo zemědělství.

(4) Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti jsou úplné a pravdivé. Pokud v období od podání žádosti do doby před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) dojde ke změnám, je žadatel povinen tyto změny neprodleně doložit.

(5) Podpora je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje, včetně výdajů na výkupy pozemků ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu3).

(6) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

(7) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního poměru nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními údaji žadatelů uvedenými v žádostech, mají povinnost zachovávat mlčenlivost dle zvláštního právního předpisu4).

(8) Podpora může být poskytnuta pouze za předpokladu, že žadatel potvrdí na žádosti o podporu svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno, příjmení a rok narození žadatele, je-li fyzickou osobou, obchodní firma nebo název, je-li žadatel právnickou osobou nebo organizační složkou státu,

b) identifikační číslo, je-li přiděleno,

c) úplná adresa místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby nebo organizační složky státu (u cizinců s povolením k pobytu na území České republiky adresa místa pobytu),

d) předmět podpory,

e) výše poskytnuté podpory,

f) podmínky poskytnutí podpory.

(9) Podporu nelze poskytnout na ukončenou akci, u které již bylo ukončeno financování, nebo u které již požádal investor o vydání kolaudačního souhlasu.

(10) Žádosti jsou evidovány na Ministerstvu zemědělství dnem přijetí.

(11) Je-li předložená žádost neúplná nebo nesprávně vyplněna, Ministerstvo zemědělství může vyzvat žadatele k odstranění nedostatků. Po odstranění nedostatků bude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory. Pokud žadatel neodstraní nedostatky v termínu stanoveném ve výzvě, nebude žádost zařazena do pořadí pro projednání udělení podpory.

(12) Pro objektivní posouzení žádosti je Ministerstvo zemědělství oprávněno vyžádat si doplňující údaje a doklady.

(13) Ministerstvo zemědělství o žádostech rozhoduje na základě odborného technicko-ekonomického posouzení akce, podle kritérií dané podpory, v souladu s těmito závaznými pravidly a zvláštním právním předpisem5). Podle povahy akce Ministerstvo zemědělství rozhodne, zda technicko-ekonomické posouzení akce provede vlastními či externími odbornými posuzovateli.

(14) U akcí, na které byly podle závazných pravidel platných pro příslušný kalendářní rok přijaty žádosti o podporu v jednotlivých programech v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž je navrženo zahájení financování, platí přiměřeně ustanovení závazných pravidel platných v roce přijetí žádosti. V případě odlišného znění dokumentace programů vypracované podle zvláštních předpisů1) a znění závazných pravidel, platí znění závazných pravidel.

(15) Podpory jsou přiznávány podle důležitosti z hlediska zájmů státu do vyčerpání finančních limitů stanovených pro podpory Ministerstva zemědělství podle odstavce 1 v běžném kalendářním roce. V případě, že nebudou na některou podporu dle části 2 závazných pravidel vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství, nebude tato podpora realizována.

(16) Podpory jsou poskytovány na základě Rozhodnutí, které vydává Ministerstvo zemědělství. Na toto Rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení6). O neposkytnutí dotace Ministerstvo zemědělství žadatele vyrozumí.

(17) Podpory jsou poskytovány:

a) pro účastníky programů podle částí 2 A „Podpora prevence před povodněmi“, 2 B „Podpora na odstraňování povodňových škod“, 2 C „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem“, 2 D „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“ na základě zvláštních právních předpisů7),

b) pro účastníky podpory dle části 2 E „Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství“ na základě zvláštních právních předpisů8).

(18) Výdaje, které jsou kryty z poskytnuté podpory, vede příjemce podpory v účetnictví na samostatných účtech a tyto výdaje prokazuje účetními doklady.

(19) Je-li poskytnuta podpora podle těchto závazných pravidel, nelze na její předmět poskytnout v tomtéž roce jinou podporu nebo dotaci či příspěvek ze státního rozpočtu.

(20) V případě, že příjemce podpory nemůže splnit předmět podpory z vážných důvodů a na tento předmět mu byla poskytnuta podpora, je povinen o tom neprodleně informovat Ministerstvo zemědělství a podporu vrátit. Ministerstvo zemědělství může novým rozhodnutím převést podporu na jinou osobu včetně všech práv a povinností. V případě úmrtí příjemce podpory bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědění.

(21) Porušení zvláštních právních předpisů9) může být důvodem k neposkytnutí dotace podle těchto závazných pravidel.

(22) Po ukončení akce ve lhůtě stanovené v Rozhodnutí je příjemce podpory dle částí 2 A až 2 D povinen předložit Ministerstvu zemědělství zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem10)

(23) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito závaznými pravidly se vykonává podle zvláštního právního předpisu5). Příjemce podpory je povinen v rámci kontrol prováděných Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem financí a místně příslušnými územními finančními orgány předkládat příslušné podklady a doklady a umožnit přístup zaměstnanců kontrolních orgánů do svých provozních a administrativních prostor k provedení kontroly a kontrolu umožnit.

(24) V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů byla poskytnuta podpora, vrátí příjemce podpory neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Ministerstva zemědělství.

(25) Porušení podmínek, na něž je vázáno poskytnutí podpory, je porušením rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu11). V případě zjištění porušení rozpočtové kázně uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i penále finanční úřad v řízení podle daňových předpisů v souladu s daňovým řádem v platném znění. Finanční úřad i příjemce podpory jsou povinni tuto skutečnost oznámit Ministerstvu zemědělství.

(26) Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku podpory v případě zjištění skutečností opravňujících k úpravě Rozhodnutí7) nebo v případě vládou schválených regulačních opatření. Dojde-li k úpravě Rozhodnutí z důvodů vládou schválených regulačních opatření, nabídne Ministerstvo zemědělství žadateli rozložení financování akce do následujícího roku. Nepřijme-li žadatel tuto nabídku, proplatí Ministerstvo zemědělství žadateli prokazatelně vynaložené výdaje na přípravu akce v plné výši a výdaje vynaložené na realizaci akce do výše, stanovené podle míry regulačních opatření, vyjádřené v procentech.

(27) Nebude-li do 30. listopadu 2012 na akci, jejíž financování žadatel uvažoval zahájit v roce 2012, a na níž podal žádost dle části 2 A až 2 D, vydána registrace akce, bude dotace zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků; to se nevztahuje na akce případně nově zřízeného programu 129 270 podle části 2 B. I. opatření b).

(28) V případě, že bude v průběhu roku 2012 zrušena nebo novelizována vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů nebo oceňovací předpis3), Ministerstvo zemědělství se zmocňuje zveřejnit na svých internetových stránkách metodický pokyn pro žadatele s instrukcemi pro podávání a administraci žádostí o podporu podle nové vyhlášky a zároveň upravit tato závazná, pravidla podle znění nové vyhlášky. Dále se Ministerstvo zemědělství zmocňuje k vydání Metodického pokynu zpřesňujícího postup administrace žádostí.

(29) Tato závazná pravidla se nevztahují na poskytování podpory v programu 129 160 „Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu - závlahy“. Ministerstvo zemědělství se zmocňuje upravit Pravidla č.j. 10009/2010-10000, kterými se stanoví podmínky pro poskytování dotací z programu 129 160 - podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“.

(30) Ministr zemědělství je oprávněn v mimořádných případech a ve veřejném zájmu, zejména při ohrožení zdraví a životů obyvatel nebo při hrozících škodách velkého rozsahu, udělit výjimku oproti ustanovením těchto závazných pravidel. Jedná-li se o individuálně posuzované výdaje nebo individuální dotace podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel, je k udělení výjimky potřeba předchozí souhlasné stanovisko ministra financí.

(31) V případě rozpočtového provizoria na rok 2013 bude postupováno podle těchto závazných pravidel, s výjimkou termínů pro podání žádostí o dotaci, i v roce 2013. Ministerstvo zemědělství se zmocňuje stanovit termíny pro podání žádostí v roce 2013.

2. Podpory

2 A. Podpora prevence před povodněmi

podle § 102 odst. 1 písm. e), g), h) vodního zákona

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram 129 122):

- výstavba, rekonstrukce a obnova vodních nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba, rekonstrukce a obnova suchých nádrží a jejich hrází, a dále zajištění jejich oprav,

- výstavba a rekonstrukce stavebních objektů v území určených k rozlivům povodní;

b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram 129 123):

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků (zejména rozšířením nebo prohloubením koryta) a zajištění rekonstrukcí a oprav souvisejících objektů a zařízení k regulaci průtokových a odtokových podmínek,

- ochranné hráze (rovněž mobilní hrazení nebo stěny jako součást systémových opatření správců vodních toků),

- odlehčovací koryta a štoly,

- zvyšování průtočné kapacity jezů,

- rekonstrukce hrází,

- stabilizace koryt vodních toků;

c) Podpora zvyšování bezpečnosti vodních děl (podprogram 129 124):

- se zaměřením na snížení rizika vzniku zvláštních povodní (§ 64 odst. 1 vodního zákona);

d) Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů (podprogram 129 125):

Pro všechny akce v jednom dílčím povodí12) bude v podprogramu 129 125 podávána jedním žadatelem jedna souhrnná žádost.

e) Podpora zadržování vody v suchých nádržích na drobných vodních tocích (podprogram 129 126):

- výstavba a obnova suchých nádrží (poldrů),

- výstavba stavebních objektů území určených k rozlivům povodní,

- zvyšování průtočné kapacity koryt vodních toků, kde byla obec určena správcem drobného vodního toku13) (pouze společně s výstavbou a obnovou poldrů nebo s výstavbou stavebních objektů území určených k rozlivům povodní).

II. Forma podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b) je poskytována podpora na investiční a neinvestiční výdaje.

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c), d) a e) je poskytována podpora na investiční výdaje.

III. Žadatel:

Žadatelem o podporuje:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a) a b): státní podniky Povodí14), Lesy České republiky, státní podnik a správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d): státní podniky Povodí14),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d): obce.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

Žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 31. 5. 2012; pro předmět podpory podle části 2 A odst. I. písm. c) nebudou žádosti v roce 2012 přijímány, budou pouze administrovány žádosti přijaté v minulých letech.

Místem podání žádosti o podporu je odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a e):

- přednostní řešení území s vyšší pravděpodobností výskytu povodňových situací s ohledem na hydrologické poměry, anebo možný vznik velkých povodňových škod,

- návaznost na zpracované generely protipovodňové ochrany daného území, využití studií odtokových poměrů nebo studií pro stanovení záplavových území, pokud jsou pro dané území vytvořeny,

- efektivnost vynaložených výdajů na realizaci opatření vzhledem k chráněným hodnotám a přínosům, s využitím moderních metod a postupů,

- integrace do plánů povodí,

- posudek strategického experta programu, kterým je stanoven koeficient poměrné efektivity větší než 1.

- spoluúčast vlastních zdrojů žadatele (nevztahuje se na akce převzaté od navrhovatelů), územních rozpočtů či fondů Evropské unie,

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. c) a d):

- počet ohrožených měst a obcí, odhad počtu ohrožených obyvatel, výskyt povodňových situací v zájmovém území v posledních letech včetně uvedení velikosti kulminačních průtoků těchto povodní (pokud jsou k dispozici), odhad možných povodňových škod nebo uvedení skutečných škod způsobených povodněmi (je-li tento údaj k dispozici),

- posudek strategického experta programu, kterým je stanoven koeficient poměrné efektivity větší než 1.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a c):

- u státních podniků Povodí14) a Lesů České republiky, státní podnik: úhrada do výše 100 % výdajů realizovaných v období od data schválení dokumentace programu na: dokumentaci pro územní a stavební řízení, související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15),

- u správců drobných vodních toků určených Ministerstvem zemědělství dle § 48 odstavce 2 vodního zákona: úhrada do výše 80 % výdajů realizovaných v období od data schválení dokumentace programu na: výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15),

b) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. d):

- výši podpory, do 100 % výdajů, Ministerstvo zemědělství stanoví podle velikosti zájmového území (např. objem nutných geodetických prací, délka zpracovaného úseku v km, plocha povodí v km2, průměrná šířka inundace),

c) pro předmět podpory dle části 2 A odst. I. písm. e):

- u obcí úhrada do výše 100 % výdajů na:

související investorské a inženýrské činnosti včetně posudku environmentálního experta, výkupy pozemků3) a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci, zjištěných dle dokumentace pro stavební řízení, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního předpisu15).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář A v části 3), jejíž součásti jsou přílohy:

a) prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

b) technická zpráva (formulář D v části 3),

c) pro akce předmětu podpory dle části 2 A odst. I. písm. a), b) a e) pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

d) vyplněný formulář indikátorů a parametrů (formulář S v části 3),

e) doklad, že žadatel je minimálně 3 roky správcem drobného vodního toku určeným Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona [týká se pouze podpory dle části 2 A odst. 1 písm. a) a b)],

f) doklad o registraci k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel správcem drobného vodního toku určený ministerstvem zemědělství podle § 48 vodního zákona, a je-li žadatel jejím plátcem),

g) stanovisko správce povodí16) (je-li žadatelem jiný subjekt než správce povodí nebo Lesy České republiky, státní podnik),

h) posudek strategického experta,

i) výpočet ukazatele dluhové služby vypočtený dle formuláře L v části 3 (je-li žadatelem obec),

j) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140 S 09 150 a S 09 16017).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F 1 v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle vyhlášky č. 339/2010 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách,

b) návrh smlouvy o dílo včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),

c) posudek environmentálního experta (neplatí pro podprogram 129 125) - zajišťuje žadatel u některého ze subjektů, které mají oprávnění Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky,

d) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

a) jedná se o akci protipovodňového charakteru, která naplňuje stanovené závazné ukazatele ve schválené dokumentaci programu,

b) dodržení osnovy studie stanovování záplavových území, studie odtokových poměrů,

c) dodržení všech parametrů uvedených v žádosti o podporu,

d) doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F 1 v části 3),

e) doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

f) doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

g) pro závěrečné vyhodnocení akce doložení aktualizovaného formuláře S v části 3.

2 B. Podpora na odstraňování povodňových škod

podle § 102 odst. 1 písm. f), k), n) vodního zákona.

Podpora se poskytuje v rámci programů:

a) 229 110 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku“,

b) 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“.

I. Předmět podpory:

Náprava povodňových škod vzniklých na státním vodohospodářském majetku, tj. na vodních tocích a souvisejících vodních dílech ve vlastnictví státu. Obnova vodních děl (včetně hlavních odvodňovacích zařízení) a koryt vodních toků po povodních včetně souvisejících objektů a zařízení, zejména v intravilánech obcí a dále na volných úsecích vodních toků tam, kde náprava povodňových škod obnoví významné vodohospodářské dílo, koryto vodního toku či protipovodňovou ochranu území prostřednictvím:

a) v roce 2012 budou přijímány žádosti pouze v podprogramu 229 117 „Odstranění následků povodní roku 2010“

b) programu 129 270 „Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku II“, k odstranění povodňových škod při povodních vzniklých od roku 2011, prostřednictvím podprogramu, který bude operativně vytvořen, pokud rozsah případných povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na celém území České republiky v kalendářním roce přesáhne 100 000 000 Kč nebo přesáhne-li výše vzniklých povodňových škod na státním vodohospodářském majetku na území jednotlivých dílčích povodí12) částku 50 000 000 Kč v příslušném kalendářním roce.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.

III. Žadatel:

Státní podniky Povodí14) a Lesy České republiky, státní podnik.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

Žádosti o podporu na akce:

a) podprogramu 229 117 dle části 2 B odst I. písm. a) budou přijímány do 30. 3. 2012,

b) programu 129 270 vyhlášeného dle části 2 B odst. I. písm. b) se podávají v termínech stanovených Ministerstvem zemědělství.

Místem podání žádosti o podporuje odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

Vyjádření omezené funkce koryta vodního toku, vodních děl a dále objektů a zařízení sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství v důsledku povodňové škody na státním vodohospodářském majetku, jako např.:

a) omezení průtočnosti nebo kapacity koryta vodního toku,

b) snížení stability dna a břehů koryta vodního toku,

c) ohrožení funkce stability objektů v korytě vodního toku včetně zařízení křižujících vodní tok,

d) ohrožení funkce objektů a zařízení umístěných v blízkosti objektů sloužících výzkumné činnosti ve vodním hospodářství,

e) snížení stability vodního toku jako významného krajinotvorného prvku v území,

f) vliv poruchového stavu koryta na okolí včetně pozemků, porostů, staveb při březích apod.

VI. Způsob výpočtu podpory:

Úhrada ve výši do 100 % u škod v případě vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity18)a do výše 70 % u vyhlášeného druhého stupně povodňové aktivity19) výdajů stavebních prací a technologických dodávek. Na škody vzniklé v důsledku prvního povodňového stupně není podpora poskytována.

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář B v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

a) prohlášení žadatele (formulář C v části 3),

b) technická zpráva dle formuláře E v části 3 včetně dokladu o ověření stability použité (nově navrhované) konstrukce,

c) protokol(y) z místního šetření o rozsahu povodňových škod (kopie) vztahující se k akci, včetně fotodokumentace,

d) odhad případných následných škod,

e) doložení historie realizovaných opatření (např. opravy povodňových škod, zkapacitnění toku podle programu 129 120, údržby investičního charakteru apod.) v dotčeném úseku vodního toku v období předchozích sedmi kalendářních let před vznikem povodňové škody. Tato předchozí opatření budou charakterizována jejich umístěním v ř. km vodního toku, rokem ukončení realizace (pokud se jedná o akci z dotačních programů uvést evidenční číslo akce), výší vynaložených investičních nebo neinvestičních nákladů (stavební část) a stručným popisem provedené konstrukce;

f) doklad o vyhlášení druhého a třetího stupně povodňové aktivity,

g) vyjádření věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu, že se jedná o povodňovou škodu (pokud není součástí protokolu z místního šetření),

h) platné územní rozhodnutí nebo ohlášení,

i) zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

j) situace území (povodí) v měřítku přiměřeném povaze akce s vyznačením úseku či místa navrhované realizace akce,

k) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16017).

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář F 2 v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

a) u veřejných zakázek (§ 7 zákona o veřejných zakázkách) vyplněné formuláře dle prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách, a doklad o jejich uveřejnění (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení),

b) návrh smlouvy o dílo, včetně položkového rozpočtu (předložení položkového rozpočtu se nevztahuje na projektovou dokumentaci),

c) pravomocné stavební povolení nebo ohlášení, pokud nebylo součástí žádosti o zařazení do programu,

d) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

a) doklad, že se jedná o povodňovou škodu na státním vodohospodářském majetku,

b) dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

c) doložení doplňku žádosti včetně příloh (formulář F 2 v části 3),

d) doložení platné smlouvy o dílo (oboustranně podepsané a orazítkované, opatřené datem podpisu) v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

e) doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

f) zajištění využití efektivních postupů pro optimalizaci vynaložených výdajů v návaznosti na protokol o zjištění rozsahu povodňových škod způsobených povodní.

2 C. Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem

podle § 102 odst. 1 písm. g) a j) vodního zákona.

Podpora se poskytuje v rámci programu 129 130 „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“, který se řídí následujícími pravidly:

I. Předmět podpory:

V rámci podprogramu 129 132 „Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrží“:

a) obnova (opětovné vybudování v minulosti zaniklých rybníků a vodních nádrží) a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, za účelem obnovy jejich základních funkcí, zlepšení bezpečnosti jejich provozu (zejména za povodňových situací), zlepšení vodohospodářských a mimoprodukčních funkcí s důrazem na posílení jejich retenčních schopností,

b) odbahnění nejvíce zanesených rybníků,

c) výstavba vodních nádrží k ochraně před povodněmi a suchem.

V rámci podprogramu 129 133 „Odstraňování povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží“:

d) odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží způsobených případnou povodní v roce 2012 a jednotlivě přesahujících 250 000 Kč, za předpokladu, že na tyto škody budou uvolněny prostředky nad rámec prostředků schválených ve státním rozpočtu na program 129 130. Na odstranění povodňových škod na hrázích a objektech rybníků a vodních nádrží vystavěných či obnovených z podprogramu 129 132 lze poskytnout podporu pouze za předpokladu, že byly způsobeny povodní o průtoku větším než Q100.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je poskytována na investiční a neinvestiční výdaje.

III. Žadatel:

Žadatel o podporu může být subjekt podnikající v zemědělské prvovýrobě splňující podmínku, že na rybníku či vodním díle, na který je poskytována podpora, provozuje chov a lov ryb20) [nevztahuje se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)], a že se jedná o:

a) právnickou osobu, podnikající podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,

b) fyzickou osobu zapsanou v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o zemědělství, která je zaregistrována jako plátce daně z přidané hodnoty,

c) Školní rybářství Protivín (IČ 00072648),

d) Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (IČ 60076658),

e) Českou zemědělskou univerzitou v Praze,

f) organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu provozující chov a lov ryb na rybníku či vodní nádrži, na který je žádáno o poskytnutí podpory [nevztahuje se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)].

Z podprogramu 129 132 nelze poskytnout podporu žadatelům, jejichž předmět podpory (rybník či vodní nádrž) se nachází na území hlavního města Prahy.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

Žádosti o podporu se podávají průběžně, nejpozději do 30. března 2012, žádosti o podporu dle části 2 C odst. I. písm. d) se podávají průběžně, nejpozději v termínu stanoveném Ministerstvem zemědělství,

Právnické osoby podávají žádost na odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov, příslušnou podle místa sídla právnické osoby.

Podnikající fyzické osoby podávají žádost na odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov, podle adresy trvalého pobytu zapsané v evidenci zemědělského podnikatele.

V. Kritéria podpory:

a) obnova a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží, včetně jejich hrází a funkčních objektů, jejichž základní parametry nejsou v souladu s normami a je ohrožena bezpečnost vodního díla, nebo je narušena nebo významně omezena jejich vodohospodářská funkce,

b) celkové odbahnění rybníků a vodních nádrží o katastrální výměře 1 až 30 ha (a to i v případě, kdy rybník nebo nádrž této katastrální výměry dosáhne realizací navrhovaného opatření), u kterých vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm,

c) zlepšení bezpečnosti provozu rybníků a vodních nádrží za povodní,

d) výstavba vodních nádrží o katastrální výměře minimálně 2 ha nebo výstavba soustavy vodních nádrží nacházejících se ve stejném povodí III. řádu a zároveň ve stejném katastrálním území a v působnosti jednoho stavebního úřadu, v součtu o katastrální výměře větší než 2 ha, na pozemcích, které jsou nebo po realizaci akce budou výhradně ve vlastnictví žadatele, jejichž hlavním účelem bude ochrana před povodněmi a suchem (povolen pouze extenzivní chov ryb),

e) efektivnost vynaložených výdajů,

f) posudek strategického experta,

g) pro podprogram 129 132 podíl investičních výdajů akce ve výši minimálně 30%,

h) počet žádostí jednoho žadatele o podporu, na které může žadatel v kalendářním roce 2012 podporu získat, je:

- jedna žádost na jeden rybník pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), nebo jedna žádost na jeden rybník pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. b),

- pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) může žadatel v roce 2012 podat jednu novou žádost na jednu vodní nádrž nebo jednu soustavu nádrží,

i) pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) není počet žádostí omezen.

VI. Způsob výpočtu podpory:

Úhrada do výše 100 % výdajů na vlastní realizaci (zahrnující stavební práce a technologické dodávky) a na zajištění posudku environmentálního experta, a u výstavby nových vodních nádrží i na výkupy pozemků, ve výši stanovené podle oceňovacího předpisu3) (na výkupy realizované od data schválení dokumentace programu 129 130) nutných pro realizaci stavby. Úhrada výdajů na odbahnění (tj. odtěžení sedimentu včetně prací na odvodnění sedimentu, naložení sedimentu a jeho doprava na úložiště) se poskytuje maximálně do výše 210,- Kč na 1m3 vytěženého sedimentu. Do tohoto limitu se nezapočítávají výdaje na rozprostření na zemědělský půdní fond. Úhrada se provádí na základě výsledků zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu15).

VII. Základní náležitosti žádosti:

Žádost o poskytnutí podpory (formulář G v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

a) čestné prohlášení (formulář H v části 3),

b) technická zpráva (formuláře I v části 3),

c) úředně ověřená kopie osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (ne starší než 3 měsíce) s předmětem činnosti chov ryb20), podle zákona o zemědělství, (je-li žadatelem fyzická osoba nebo právnická osoba podnikající podle obchodního zákoníku), nebo

- zřizovací listina, respektive její úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem), nebo

- statut, respektive jeho úředně ověřená kopie, uvádějící chov ryb20) mezi činnostmi provozovanými žadatelem (je-li žadatelem vysoká škola či její organizační jednotka), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku), nebo jeho úředně ověřená kopie,

d) úředně ověřená kopie registračního listu organizační jednotky Českého rybářského svazu nebo Moravského rybářského svazu (je-li žadatelem),

e) doklad evidence rybářského hospodaření žadatele na více než 20 ha vodních ploch dle zvláštního právního předpisu20), podepsané žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba) nebo podepsané statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby,

f) úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu (nikoli podnájmu) nebo jiném právním vztahu (za jiný právní vztah je považováno hospodaření podle § 11 zákona o rybářství) k 20 ha vodních ploch, na kterých žadatel rybářsky hospodaří dle zvláštního právního předpisu20), doložené výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví ne starší než 3 měsíce s uvedením druhu pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá), nebo platnými nájemními smlouvami (v kopiích) nebo doklady o jiném právním vztahu. Tutéž plochu lze uplatňovat pouze jedenkrát, např. při bezpodílovém spoluvlastnictví rybníků. Doklady o vyhlášení rybářského revíru, ke kterému mají organizační jednotky Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu právo hospodaření dle § 11 zákona o rybářství, jsou považovány za jiný právní vztah, kde pro účely dotace poskytovatel uznává kromě výše uvedených způsobů využití vodních ploch i způsob využití - vodní nádrž přírodní,

g) doklad evidence o hospodaření žadatele na předmětu podpory podle zvláštního právního předpisu20), prokázaný za roky 2010 a 2011 podepsaný žadatelem (je-li žadatelem fyzická osoba), nebo podepsaný statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu s otiskem razítka právnické osoby (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a) v případě obnovy zaniklého, nebo nefunkčního rybníka nebo vodního díla. Tehdy doloží žadatel úředně ověřený doklad místně příslušného vodoprávního úřadu o nefunkčnosti rybníka nebo vodní nádrže, nebo nemožnosti hospodaření na předmětu podpory s objektivním odůvodněním. V případě nevystavení tohoto dokladu místně příslušným vodoprávním úřadem, doloží účastník stanovisko příslušného správce povodí. Dále se nepředkládá pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c),

h) úředně ověřený doklad o vlastnictví, nájmu nebo o jiném právním vztahu k vodnímu dílu doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce; ve výpisu bude pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. a), b) a d) uvedeno: druh pozemku - vodní plocha, způsob využití - rybník nebo vodní nádrž umělá. V případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) doklad o vlastnictví k pozemkům dotčeným stavbou, doložený originálem výpisu z katastru nemovitostí (list vlastnictví), nebo jeho úředně ověřenou kopií a snímkem katastrální mapy ne staršími než 3 měsíce, případně kupní smlouvou nebo smlouvou o budoucí smlouvě kupní. V případě společného jmění manželů doložit úředně ověřený souhlas manžela/manželky s vybudováním vodního díla,

i) doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

j) stanovisko příslušného správce povodí16) k připravované akci (nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d) v případě, že akce nebude podléhat stavebnímu povolení),

k) stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k připravované akci (nebo doložení skutečnosti, že určeným správcem tohoto vodního toku je žadatel),

l) stanovisko věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu21), v jehož správním území se předmět podpory nachází, ve kterém bude uvedeno, zda akce, na kterou se vztahuje žádost, bude podléhat ohlášení nebo stavebnímu povolení (v případě, že předmět podpory - vodní dílo - zasahuje do správních obvodů několika vodoprávních úřadů, stanovisko vydá vodoprávní úřad, v jehož správním obvodu leží rozhodující část vodního díla)22),

m) souhlas příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu o trvalém vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu [v případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)],

n) kopie posudku o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technicko-bezpečnostního dohledu (dle § 61 vodního zákona) v případě, že se jedná o změnu stavby vyžadující stavební povolení,

o) formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 140, S 09 150 a S 09 16017),

p) návrh manipulačního a provozního řádu s rozčleněním prostor23) rybníka či vodní nádrže,

q) výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže před započetím těžby sedimentu (podélný řez a příčné řezy ve vzdálenosti max. 40 metrů), stanovení průměrné výšky sedimentu a odhad kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou24) (tyto náležitosti pouze pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

r) kopie protokolu z místního šetření o rozsahu povodňových škod (vztahujícího se k akci), který byl vypracován podle metodiky stanovené Ministerstvem zemědělství [pouze pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. d)],

s) dokumentace pro územní řízení,

t) pravomocné územní rozhodnutí lze dodatečně předložit na Ministerstvo zemědělství -odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod do 27. 9. 2012, pokud je žadatel nepředložil současně při podání žádosti [v případě předmětu podpory dle části 2 C odst. I. písm. c)].

VIII. Náležitosti doplňku žádosti:

Doplněk žádosti (formulář J v části 3), jehož součástí jsou přílohy:

a) vyplněné formuláře dle prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách a doklad o jejich uveřejnění dle § 147 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách prostřednictvím provozovatele informačního systému na základě žádosti zadavatele (předkládají se pouze formuláře, které se vztahují na použitý druh zadávacího řízení); to se vztahuje i na žadatele, kteří nejsou zadavateli veřejných zakázek dle zákona o veřejných zakázkách,

b) doklad o tom, že žadatel má vyřešené závazky vůči finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení. Žadatel předloží doklad o bezdlužnosti ne starší než 3 měsíce,

c) zadávací dokumentace veřejné zakázky,

d) návrh smlouvy o dílo jednostranně podepsaný zhotovitelem,

e) položkový rozpočet akce potvrzený zhotovitelem,

f) výškopisné a polohopisné zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže provedené nejdříve po 30 dnech od vypuštění rybníka nebo vodní nádrže, avšak před započetím těžby sedimentu, upřesnění průměrné výšky sedimentu a upřesnění odhadu kubatury sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou24) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže). Tyto náležitosti není potřeba znovu předkládat pouze v případě, pokud měření předložené jako základní náležitost žádosti dle části 2 C odst. VII. bylo provedeno v době, kdy rybník nebo vodní nádrž byly vypuštěny déle než 3 měsíce,

g) pravomocné stavební povolení nebo ohlášení,

h) pravomocné rozhodnutí o povolení k nakládání s povrchovými vodami k užívání těchto vod v rybníku nebo vodní nádrži, která je předmětem podpory, pro chov ryb podle § 8 vodního zákona [nepředkládá se pro předmět podpory dle části 2 C odst. I. písm. c) a d)] nebo

i) pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení dle § 39 vodního zákona při použití závadných látek (nepředkládá se v případě extenzivního chovu ryb),

j) hydrotechnický posudek bezpečnostních přelivů a bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (nebo posudek bezpečnosti vodního díla při povodni25)), zpracovaný a podepsaný autorizovanou osobou24),

k) stanovisko správce vodního toku pod vodním dílem k návrhu manipulačního řádu a doklad o jeho předložení příslušnému vodoprávnímu úřadu k projednání,

l) údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení a údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, vše potvrzené katastrálním úřadem, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka nebo vodní nádrže),

m) tabulka parametrů sledovaných u jednotlivých akcí,

n) posudek environmentálního experta v českém a anglickém jazyce,

o) formuláře S 09 upravené podle výsledků zadání veřejné zakázky15).

IX. Podmínky přiznání podpory:

a) dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

b) dodržení kalkulace výdajů,

c) kladný posudek strategického experta a environmentálního experta (v případě spolufinancování z úvěru od Evropské investiční banky),

d) trvalé vyčlenění retenčního ochranného prostoru23) o velikosti minimálně 10 % z celkového (tj. ovladatelného i neovladatelného) prostoru23) rybníka nebo vodní nádrže (objem tohoto prostoru nebude zmenšen oproti stavu před realizací akce),

e) u výstavby vodních nádrží dle části 2 C odst. I. písm. c): v manipulačním a provozním řádu vodní nádrže bude stanovena trvalá podmínka, že každoročně v období od 15. listopadu do 31. března bude vodní nádrž vypuštěna a bude sloužit: jako suchá nádrž (poldr), nebo jako suchá nádrž s částečným stálým nadržením do 35% z celkového prostoru nádrže, nebo do 35 % z celkového prostoru nově vybudované soustavy nádrží. V případě doložení propočtu hydrologických dat vydaných Českým hydrometeorologickým ústavem, je Ministerstvo zemědělství zmocněno v odůvodněných případech od tohoto ustanovení ustoupit,

f) prokázání, že bezpečnostní přelivy a bezpečnostní zařízení rybníka nebo vodní nádrže jsou schopny bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q100 či vyšší v souladu s platnými předpisy,

g) žadatel, případně následující uživatel, povede průběžně doklady o hnojení a krmení ryb, ze kterých bude patrné, že na předmětu podpory neprovozuje intenzivní chov ryb,

h) doložení doplňku žádosti, včetně příloh (formulář J v části 3) v termínu, který stanoví Ministerstvo zemědělství,

i) doložení platné smlouvy o dílo v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

j) doložení vyplněného formuláře dle § 4 odst. 3 prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných zakázkách (jednotný formulář 3), a doklad o jeho uveřejnění v informačním systému o veřejných zakázkách (pouze pokud již nebyly tyto doklady předloženy jako náležitost doplňku žádosti) - v termínu nejpozději do 60 dnů od vydání Rozhodnutí,

k) doložení výškopisného a polohopisného zaměření dna rybníka nebo vodní nádrže po ukončení těžby sedimentu a výpočet skutečného množství vytěženého sedimentu, vše provedené odborně způsobilou osobou24) (pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka),

l) doložení dokumentace o zřízení nivelačního bodu a určení jeho nadmořské výšky v systému Bpv odborně způsobilou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

m) doklad o zřízení vodočetné latě,

n) doložení čestného prohlášení žadatele o podporu, potvrzené odborně způsobilou osobou24), že údaj o množství vytěženého sedimentu odpovídá skutečnosti (formulář K v části 3) - pokud je požadována podpora na odbahnění rybníka,

o) po dobu realizace odbahnění bude veden stavební deník, který bude obsahovat údaje o použité mechanizaci (počet a druh těžebních a dopravních prostředků),

p) závazek, že bez písemného souhlasu Ministerstva zemědělství a Evropské investiční banky vlastník předmětu podpory nezmění vlastnická práva k předmětu podpory s úředně ověřeným podpisem vlastníka.

X. Obecná ustanovení:

Posloupnost administrace přijatých žádostí se odvíjí od termínu podání kompletní žádosti na příslušný odbor Ministerstva zemědělství - agenturu pro zemědělství a venkov. Za žádost se považuje taková, která obsahuje veškeré náležitosti stanovené v odst. VII. této části závazných pravidel. Nekompletní žádost nelze přijmout.

Nedostatky formálního charakteru (např. chybějící podpis či otisk razítka, případně chybně či neúplně vyplněné formuláře ISPROFIN - EDS/SMVS a pod.) nejsou důvodem pro nepřijetí žádosti. K odstranění nedostatků formálního charakteru bude žadatel písemně vyzván.

Při poskytování podpory v rámci programu 129 130 Ministerstvo zemědělství posuzuje, zda na předmět podpory není uplatňováno zástavní právo, dále posuzuje i skutečnost, zda žadatel o podporuje zároveň i pronajímatelem rybníků jiným subjektům, které jsou zároveň žadateli o podporu z tohoto dotačního titulu.

Žadatel o podporu nesmí být zároveň zhotovitelem akce, na kterou je podpora poskytnuta, zhotovitelem také nesmí být fyzická, nebo právnická osoba, která je žadateli osobou blízkou -přímý rodinný příslušník, nebo firma, ve které má žadatel, nebo osoba blízká účast, zcela ji vlastní, nebo je v jejím vedení.

XI. Přechodná ustanovení

U žádostí, na které byl vydán v roce 2011 příslib podpory pro rok 2012, žadatel písemně potvrdí Ministerstvu zemědělství do 30. 3. 2012 platnost požadavku pro rok 2012 na formuláři M v části 3. Omezení počtu žádostí dle části 2 C odst. V. písm. h) a i) se vztahují na nově podané žádosti v r. 2012, nesouvisí s přísliby z roku 2011. Žádost o poskytnutí podpory dle části 2 C na stejný nebo obdobný předmět nelze podat, byla-li žádost v předešlých letech již zamítnuta. Toto se nevztahuje na žádosti, na které byl v roce 2011 vydán příslib na rok 2012.

2 D. Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl

podle § 102 odst. 1 písm. f) a g) vodního zákona.

Podpora v rámci programu 129 170 „Podpora zvyšování funkčnosti vodních děl“ se v roce 2012 vztahuje pouze na akce, na které byly přijaty žádosti o podporu v roce 2009. Nové žádosti z důvodu nedostatku finančních prostředků nebudou v roce 2012 přijímány.

2 E. Podpora na ostatní opatření ve vodním hospodářství

podle § 102 odst. 1 písm. b), f), i), k) vodního zákona

Podpora je neinvestičního charakteru a je poskytována v rámci neinvestičních výdajů specifického ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství celkem“.

I. Předmět podpory je zejména:

a) správa drobných vodních toků,

b) správa hlavních odvodňovacích zařízení.

II. Forma podpory:

Podpora je účelově vázaná a je neinvestičního charakteru.

III. Žadatel:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) - správci drobných vodních toků určení Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona, jejichž předmětem podnikání nebo předmětem činnosti je správa drobných vodních toků,

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) organizační složky státu zřízené Ministerstvem zemědělství dle § 56 odst. 6 vodního zákona.

IV. Termín a místo podání žádosti o podporu:

Žádosti o podporu se podávají průběžně do 30. 4. 2012.

Místem podání žádosti o podporuje odbor vody v krajině a odstraňování povodňových škod Ministerstva zemědělství.

V. Kritéria podpory:

a) pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. a) - údržba a opravy na vodních tocích a objektech k zajištění provozuschopnosti a funkčnosti upravených i neupravených drobných vodních toků (např. odstranění nátrží a nánosů, péče o břehové porosty a pod.), a dále provádění prvotních zásahů (zásahů, které umožní neodkladné zprovoznění vodního toku nebo odstranění ekologické havárie - dále jen „prvotní zásahy“) na drobných vodních tocích,

b) pro činnosti dle části 2 E odst. I. písm. b) - údržba a opravy na hlavních odvodňovacích zařízeních a objektech k zajištění jejich provozuschopnosti a funkčnosti a dále provádění prvotních zásahů na nich.

VI. Způsob výpočtu podpory:

a) podpora dle části 2 E odst. I. písm. a) se poskytuje do 65%,

b) podpora dle části 2 E odst. I. písm. b) se poskytuje do 100 % výdajů na realizaci, upravených podle zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu15).

VII. Základní náležitosti žádosti:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a) žádost (formulář N v části 3), jejíž součástí jsou přílohy:

- jmenovitý seznam akcí a finanční rezerva na provádění prvotních zásahů,

- čestné prohlášení (formulář C v části 3),

- návrh technického řešení (technická zpráva podle formuláře O v části 3),

- zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce,

- kalkulace výdajů na akci, včetně uvedení finančních zdrojů,

- přehledná situace území v měřítku dle povahy akce s vyznačením úseku vodního toku a objektů, které jsou předmětem podpory,

- katastrální mapa v přiměřeném měřítku se zákresem stávajícího stavu a navrhovaného technického řešení,

- doklad, že žadatel je správcem drobného vodního toku určený Ministerstvem zemědělství dle § 48 odst. 2 vodního zákona,

- doklad o vlastnictví majetku, který je předmětem oprav a údržby, doložený výpisem z katastru nemovitostí (list vlastnictví) a snímkem katastrální mapy, ne staršími než 3 měsíce,

- ověřenou kopii (ne starší než 3 měsíce) platného dokladu o podnikání podle § 2 obchodního zákoníku nebo

- výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, respektive jeho ověřená kopie (je-li žadatelem právnická osoba podnikající podle obchodního zákoníku), nebo

- výpis z registru ekonomických subjektů (je-li žadatelem právnická osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku,

- doklad o registraci žadatele k dani z přidané hodnoty (je-li žadatel jejím plátcem),

- stanovisko příslušného správce povodí16) k připravované akci,

- platné ohlášení drobné stavby, stavební úpravy nebo udržovacích prací,

- výpočet ukazatele dluhové služby vypočtený dle formuláře L v části 3 (je-li žadatelem obec),

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b) žádost (formulář S v části 3), jejíž součástí je čestné prohlášení (formulář C v části 3).

VIII. Podmínky přiznání podpory:

a) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. a):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- dodržení kalkulace výdajů,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář R v části 3),

b) pro předmět podpory dle části 2 E odst. I. písm. b):

- dodržení parametrů uvedených v žádosti o podporu,

- ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací potvrzené vodoprávním úřadem,

- dodržení kalkulace výdajů uvedené v žádosti o podporu,

- předložení Protokolu o vzniku havarijní situace a způsobu prvotního zásahu (formulář R v části 3)

3. Vzory formulářů

Formulář A

Formulář B

Formulář C

Formulář D

Formulář E

Formulář F1

Formulář F2

Formulář G

Formulář H

Formulář I

Formulář J

Formulář K

Formulář L

Formulář M

Formulář N

Formulář O

Formulář P

Formulář R

Formulář S

Poznámky pod čarou

1) Finanční podpora je udělována podle Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.

2) § 62 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

8) Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

9) Například § 15 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 109/2009 Sb.

10) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

11) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

12) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

13) Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
Vyhláška č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

14) Příloha č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

16) Příloha č. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

16) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

17) Příloha č. 16,17 a 18 vyhlášky č. 29/2004 Sb.
Zákon č. 149/2003 Sb.

18) § 2 odst. 6 vyhlášky č. 139/2004 Sb.

19) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

20) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) Zákon č. 449/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

23) § 9 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

24) § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

25) § 45 zákona č. 449/2001 Sb.
§ 14 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

26) § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
§ 5 zákona č. 449/2001 Sb.

27) § 36 zákona č. 449/2001 Sb.

28) § 54 odst. 3 či § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

29) § 44 zákona č. 449/2001 Sb.

30) § 54 nebo § 56 zákona č. 114/1992 Sb.

1) § 12 až 16 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 13 odst. 3 písmena a) až d) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 151/1997/Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

4) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) § 24 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí.

13) § 48 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 305/2000 Sb., o povodích.

15) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

16) § 54 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

17) Vyhláška č. 560/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

18) § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19) § 70 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20) § 3 nebo § 11 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

21) § 15 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22) § 115, odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23) ČSN 73 65 15 Názvosloví hydrotechniky - Vodní nádrže.

24) § 5 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo § 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

25) TNV 75 29 35 Posuzování bezpečnosti vodního díla při povodni.

Souvislosti

Je odkazován z
455/2011 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
Odkazuje na
455/2011 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012
393/2010 Sb. Vyhláška o oblastech povodí
339/2010 Sb. Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách
382/2009 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
3/2008 Sb. Oceňovací vyhláška
560/2006 Sb. Vyhláška o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
500/2004 Sb. Správní řád
139/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
99/2004 Sb. Zákon o rybářství
29/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
220/2003 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
388/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
314/2002 Sb. Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole
254/2001 Sb. Vodní zákon
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
305/2000 Sb. Zákon o povodích
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
240/2000 Sb. Krizový zákon
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
147/2000 Sb. Zákon o okresních úřadech
131/2000 Sb. Zákon o hlavním městě Praze
128/2000 Sb. Zákon o obcích
118/2000 Sb. Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany ČR
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
83/1996 Sb. Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
78/1996 Sb. Vyhláška o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
289/1995 Sb. Lesní zákon
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví
360/1992 Sb. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
50/1976 Sb. Stavební zákon
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2012 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 20:28)
0. 30.12.2011 Vyhlášené znění