Vyhláška č. 417/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-417
Částka 145/2011
Platnost od 22.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Aktuální znění 01.01.2012

417

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2011,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 písm. a) a k) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb., vyhlášky č. 660/2004 Sb., vyhlášky č. 539/2005 Sb., vyhlášky č. 300/2006 Sb., vyhlášky č. 352/2006 Sb., vyhlášky č. 389/2007 Sb., vyhlášky č. 419/2008 Sb., vyhlášky č. 445/2008 Sb., vyhlášky č. 485/2009 Sb. a vyhlášky č. 315/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se písmena b) a c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena b) až d).

2. V příloze č. 1 ve sloupci „Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských Újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se v názvu tohoto sloupce slovo „měst,“ zrušuje.

3. V příloze č. 1 v části Moravskoslezský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 2. „Bohumín“, ve sloupci „Matriční úřad“ se vkládá nový bod 2. „Dolní Lutyně“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských Újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se za bod 1. „Bohumín“ vkládá nový bod 1. „Dolní Lutyně“.

Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní bod 2 označuje jako bod 3.

4. V příloze č. 1 v části Moravskoslezský kraj ve sloupci „Obec s rozšířenou působností“ v bodě 18. „Orlová“, ve sloupci „Matriční úřad“ a ve sloupci „Seznam obcí, městských částí, městských obvodů a vojenských Újezdů správního obvodu matričního úřadu“ se bod 1. „Dolní Lutyně“ zrušuje.

Ve sloupci „Matriční úřad“ se dosavadní body 2 až 4 označují jako body 1 až 3.

5. V příloze č. 2 vzoru 13 se v prvním odstavci slova „Obecní úřad v (Municipal office at, Das Gemeindeamt in, Myниципалитет в)“ zrušují.

6. V příloze č. 2 vzoru 13 se v části „rodinný stav“ za slova „vdovec-vdova“ vkládají slova „ , zaniklé partnerství“, za slovo „widowed“ se vkládají slova „ , terminated partnerships“, za slova „Witwer/Witwe“ se vkládají slova „ , erloschene Partnerschaft“ a za slova „вдовец-вдова“ se vkládají slova „ , партнерство, ставшее недействительньім“.

7. V příloze č. 2 vzoru 14 se v prvním odstavci slova „Obecní úřad v (Municipal office at, Das Gemeindeamt in, Myниципалитет в)“ zrušují.


Čl. II

Matriční tiskopisy vydané podle dosavadních právních předpisů mohou být ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky používány nejdéle do 31. prosince 2020 za předpokladu, že v nich budou vyznačeny změny uvedené v čl. I v bodech 5, 6 a 7.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

Kubice v. r.

Souvislosti

Mění
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Je odkazován z
281/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
314/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
301/2000 Sb. Zákon o matrikách, jménu a příjmení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2012 Aktuální znění (exportováno 26.09.2020 23:47)
0. 22.12.2011 Vyhlášené znění