Vyhláška č. 389/2011 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-389
Částka 136/2011
Platnost od 12.12.2011
Účinnost od 01.01.2012
Aktuální znění 01.01.2012

389

VYHLÁŠKA

ze dne 29. listopadu 2011

o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování

(K § 29 zákona)

(1) Částka živobytí osoby, jejíž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, se zvyšuje měsíčně

a) u diety nízkobílkovinné o 1380 Kč,
b) u diety při dialýze o 1000 Kč,
c) u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii o 1050 Kč,
d) u diety diabetické o 1130 Kč,
e) u diety při onemocnění fenylketonurií o 2220 Kč,
f) u diety při onemocnění celiakií o 2800 Kč,
g) u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5 o 1090 Kč,
h) u diety při laktózové intoleranci o 1070 Kč,
i) u diety v těhotenství a při kojení do1roku věku dítěte o 1100 Kč.

(2) Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje více typů dietního stravování, zvyšuje se částka živobytí osoby pouze jednou, a to o částku odpovídající té z diet, která je nejvyšší.

(3) Odborným lékařem příslušným k potvrzení potřeby příslušného typu diety se rozumí pro dietu

a) nízkobílkovinnou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo nefrologie,

b) při dialýze lékař příslušného oddělení zdravotnického zařízení, kde je osoba v dialyzačním programu,

c) nízkocholesterolovou, při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii, lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo endokrinologie,

d) diabetickou lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru diabetologie nebo registrující praktický lékař, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,

e) při onemocnění fenylketonurií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,

f) při onemocnění celiakií lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství nebo gastroenterologie, u dětí a mládeže lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie, nebo registrující praktický lékař pro děti a dorost, který má osobu s ohledem na tuto diagnózu v dispenzární péči,

g) při osteoporóze lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru vnitřní lékařství, endokrinologie, revmatologie, ortopedie nebo gynekologie a porodnictví,

h) při laktózové intoleranci lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gastroenterologie,

i) v těhotenství lékař poskytující osobě specializovanou ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví,

j) při kojení do 1 roku věku dítěte jeho registrující praktický lékař pro děti a dorost.

§ 2

Náležitosti průkazu zaměstnance oprávněného k vykonávání činností sociální práce

(K § 63 odst. 3 zákona)

Průkaz zaměstnance obce zařazeného do pověřeného obecního úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociálního pracovníka a zaměstnance státu zařazeného k výkonu práce v újezdním úřadu jako sociálního pracovníka, kterým se prokazuje při vstupu do obydlí za účelem vykonávání činností sociální práce, obsahuje tyto náležitosti:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a titul zaměstnance,

b) fotografii zaměstnance,

c) označení „sociální pracovník“,

d) označení příslušného úřadu, který průkaz vydal, otisk úředního razítka a podpis vedoucího zaměstnance,

e) dobu platnosti průkazu.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

2. Vyhláška č. 626/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012.


Ministr:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Ruší
626/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
504/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pomoci v hmotné nouzi
Je odkazován z
314/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
325/1999 Sb. Zákon o azylu
Odkazuje na
626/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
504/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pomoci v hmotné nouzi
111/2006 Sb. Zákon o pomoci v hmotné nouzi

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2012 Aktuální znění (exportováno 29.05.2020 03:04)
0. 12.12.2011 Vyhlášené znění