Vyhláška č. 322/2011 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-322
Částka 113/2011
Platnost od 09.11.2011
Účinnost od 01.12.2011
Aktuální znění 01.12.2011

322

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2011

o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


§ 1

Vymezení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Švařec (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území kraje Vysočina, v katastrálních územích Švařec a Koroužné. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Předmět ochrany

Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou:

a) společenstva suchých trávníků s jalovci a vstavačovitými, mezofilních ovsíkových luk a mezofilních bylinných lemů,

b) vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů švihlíku krutiklasu (Spiranthes spiralis) a vstavače kukačky (Orchis morio), včetně jejich biotopů,

c) vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), včetně jeho biotopu.

§ 3

Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:

a) provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b) provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením3),

c) zřizovat skládky jakýchkoli materiálů,

d) vyznačovat cyklistické trasy nebo trasy pro pěší,

e) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky,

f) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

g) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska,

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř,

i) rozdělávat ohně, nebo

j) vjíždět vozidly na území národní přírodní památky; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému4), věcně a místně příslušných správních orgánů5), správců vodních toků při provádění správy vodních toků a vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2011.


Ministr:

Mgr. Chalupa v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 322/2011 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Švařec

Geometrický obrazec č. 1

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
1 612185,85 1122377,08 1
2 612189,92 1122391,84 2
3 612234,25 1122409,04 3
4 612265,72 1122452,82 4
5 612282,51 1122450,30 5
6 612295,29 1122443,56 6
7 612296,20 1122453,21 7
8 612286,34 1122461,02 8
9 612288,32 1122478,72 9
10 612313,88 1122482,71 10
11 612332,74 1122473,68 11
12 612331,08 1122461,01 12
13 612344,83 1122443,80 13
14 612350,65 1122431,24 14
15 612350,95 1122398,92 15
16 612358,83 1122399,84 16
17 612395,90 1122408,70 17
83 612400,44 1122398,88 18
86 612402,28 1122394,92 19
18 612407,05 1122384,62 20
19 612413,96 1122371,90 21
87 612414,85 1122364,40 22
90 612416,32 1122352,03 23
20 612416,86 1122347,40 24
22 612423,61 1122327,42 25
23 612409,53 1122306,90 26
24 612398,52 1122304,76 27
25 612400,05 1122298,48 28
26 612389,80 1122286,45 29
27 612368,37 1122292,58 30
28 612365,62 1122294,72 31
29 612371,74 1122280,17 32
30 612380,89 1122268,20 33
31 612386,89 1122267,18 34
32 612410,36 1122271,14 35
33 612433,82 1122282,18 36
34 612441,76 1122292,16 37
97 612442,83 1122295,01 38
98 612442,76 1122304,11 39
99 612440,62 1122319,07 40
100 612438,66 1122321,98 41
101 612452,67 1122342,30 42
102 612456,33 1122356,37 43
103 612464,04 1122371,54 44
104 612468,02 1122390,41 45
105 612475,34 1122400,88 46
37 612486,34 1122405,05 47
38 612502,68 1122401,27 48
39 612526,65 1122401,91 49
40 612536,20 1122401,09 50
41 612558,60 1122394,81 51
42 612561,96 1122403,95 52
43 612584,76 1122398,94 53
44 612605,22 1122396,66 54
45 612604,59 1122394,13 55
46 612606,48 1122393,88 56
47 612630,04 1122404,98 57
48 612640,40 1122472,91 58
49 612671,28 1122468,47 59
50 612682,55 1122461,60 60
51 612697,44 1122457,74 61
52 612718,63 1122463,44 62
53 612728,80 1122472,98 63
54 612744,53 1122482,33 64
55 612790,80 1122508,47 65
56 612796,92 1122498,91 66
57 612826,54 1122499,23 67
58 612837,01 1122493,66 68
18-56 612831,59 1122469,41 69
55-1166 612843,65 1122470,08 70
63 612833,73 1122444,47 71
55-1296 612829,21 1122432,85 72
55-1301 612859,01 1122411,58 73
55-1913 612873,48 1122401,27 74
55-1302 612883,05 1122394,45 75
55-1304 612898,81 1122383,13 76
55-1912 612901,34 1122381,31 77
55-1305 612914,91 1122371,55 78
55-1911 612928,40 1122361,85 79
64 612968,66 1122301,07 80
65 612930,64 1122294,08 81
66 612895,21 1122286,28 82
67 612851,65 1122279,31 83
68 612823,11 1122271,53 84
69 612781,84 1122256,56 85
70 612760,73 1122247,77 86
71 612716,01 1122246,94 87
72 612677,27 1122238,20 88
73 612619,19 1122212,80 89
74 612536,50 1122183,59 90
75 612522,62 1122180,58 91
1000 612484,22 1122155,79 92
2000 612479,14 1122146,85 93
3000 612424,17 1122067,36 94
4000 612418,75 1122045,34 95
5000 612416,99 1122031,48 96
6000 612409,11 1122019,66 97
7000 612397,34 1122026,71 98
15000 612402,11 1122039,52 99
8000 612408,80 1122057,51 100
9000 612397,46 1122063,69 101
10000 612407,60 1122080,06 102
11000 612402,68 1122082,88 103
12000 612412,68 1122101,37 104
13000 612415,97 1122126,38 105
14000 612436,10 1122151,55 106
76 612434,86 1122155,46 107
77 612442,94 1122157,74 108
78 612439,33 1122198,01 109
79 612379,25 1122195,72 110
80 612366,01 1122194,57 111
81 612348,15 1122200,84 112
82 612360,76 1122209,95 113
85 612332,41 1122272,94 114
88 612283,52 1122251,75 115
91 612282,90 1122252,74 116
89 612254,27 1122298,99 117
92 612250,34 1122303,48 118
93 612246,66 1122307,67 119
106 612259,72 1122314,13 120
107 612248,66 1122342,01 121
108 612239,54 1122356,90 122
109 612226,09 1122366,50 123
110 612199,42 1122375,85 124

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 322/2011 Sb.

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Švařec a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění Národní přírodní památky Švařec a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání.

2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 2 odst. 3 a § 6 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.

3) § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 183/2006 Sb.

4) § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 1 odst. 1, § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Souvislosti

Provádí předpis
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
Je odkazován z
322/2011 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Odkazuje na
322/2011 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
430/2006 Sb. Nařízení o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
183/2006 Sb. Stavební zákon
500/2004 Sb. Správní řád
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
344/1992 Sb. Katastrální zákon
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.12.2011 Aktuální znění (exportováno 16.01.2021 03:05)
0. 09.11.2011 Vyhlášené znění