Vyhláška č. 195/2011 Sb.Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-195
Částka 70/2011
Platnost od 15.07.2011
Účinnost od 15.07.2011
Zrušeno k 19.08.2013 (240/2013 Sb.)
Minulé znění 15.07.2011 - 18.08.2013

195

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2011

o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

Česká národní banka stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 20 odst. 12, § 21 odst. 3 a § 23 odst. 6:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÉ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje činnost depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen „depozitář“) v souvislosti

a) s úschovou majetku fondu kolektivního investování,

b) s kontrolou stavu majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,

c) s kontrolou při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování,

d) s kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,

e) se zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,

f) s kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování a

g) s kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.

(2) Tato vyhláška dále upravuje

a) jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem,

b) případy, kdy může být činnost depozitáře vykonávána prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“), a

c) způsob provádění oceňování majetku fondu kolektivního investování nebo výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování podle § 78 odst. 2 zákona.

(3) Tato vyhláška rovněž zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje obsahové požadavky na ujednání depozitářské smlouvy, která se vztahuje na standardní fond obhospodařovaný investiční společností (dále jen „depozitářská smlouva standardního fondu“), pokud jde o

a) vymezení jednotlivých činností depozitáře a investiční společnosti a zajištění jejich řádného provádění oběma stranami depozitářské smlouvy,

b) způsob komunikace mezi stranami depozitářské smlouvy, včetně zajištění opatření na vedení záznamů o komunikaci a na ochranu citlivých a důvěrných informací,

c) podmínky svěření obhospodařování majetku (§ 78 zákona) nebo některé činnosti depozitáře (§ 21 zákona) jiné osobě (dále jen „poskytovatel outsourcingu“),

d) určení právního řádu, kterým se podle zákona řídí depozitářská smlouva, a

e) způsob změny nebo zániku závazku z depozitářské smlouvy.

ČÁST DRUHÁ

ČINNOST DEPOZITÁŘE

(K § 21 odst. 3 a § 23 odst. 6 zákona)

§ 2

Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů

Speciální fond kvalifikovaných investorů může za podmínek uvedených v § 21 odst. 4 zákona omezit nebo vyloučit kontrolu podle § 6 a § 8 až 13.

§ 3

Úschova majetku fondu kolektivního investování

Úschovu majetku fondu kolektivního investování zajišťuje depozitář tak, že

a) zaknihované cenné papíry evidované v centrální evidenci cenných papírů2) vede na účtu vlastníka v evidenci navazující na centrální evidenci cenných papírů; ostatní investiční nástroje vede v samostatné evidenci3) nebo v evidenci navazující na samostatnou evidenci,

b) jiný majetek, pokud to jeho povaha umožňuje, převezme fyzicky do úschovy nebo zajistí jeho úschovu poskytovatelem outsourcingu.

§ 4

Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování

(1) Depozitář přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze svěřit do úschovy podle § 3, ověřuje jeho stav, a to zejména tak, že

a) průběžně kontroluje stav zápisu v katastru nemovitostí nebo v jiné evidenci,

b) porovnává informace od investiční společnosti nebo investičního fondu s informacemi z vlastních evidencí.

(2) Pokud na základě informací získaných podle odstavce 1 nemůže depozitář spolehlivě zjistit aktuální stav majetku, alespoň jednou ročně ověřuje stav majetku kontrolou na místě nebo jiným vhodným postupem; tímto způsobem ověří stav majetku vždy, když mohou být z jakéhokoliv důvodu pochyby o správnosti nebo úplnosti informací poskytovaných investiční společností nebo investičním fondem.

(3) Depozitář může provádět kontrolu podle odstavce 1 prostřednictvím poskytovatele outsourcingu.

§ 5

Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování

(1) Depozitář provádí kontrolu při vydávání podílových listů podílového fondu a akcií investičního fondu zejména tím, že každý den, kdy dojde k vydání podílového listu nebo akcie, ověřuje,

a) zda se počet podílových listů vydaných investiční společností rovná podílu celkové částky, jež za ně byla uhrazena na běžný účet podílového fondu vedený depozitářem, a aktuální hodnoty podílového listu vyhlášené pro rozhodný den; přitom zohlední případnou přirážku podle statutu podílového fondu, nebo

b) zda se počet vydaných akcií investičního fondu za den, kdy se kontrola provádí, rovná podílu celkové částky, jež byla připsána za účelem vydání těchto akcií na běžný účet investičního fondu vedený depozitářem, a stanoveného emisního kurzu akcie.

(2) Při kontrole podle odstavce 1 vezme depozitář v úvahu přirážky a emisní ážio alespoň z hlediska, zda celková připsaná částka zohledňuje nejméně nejmenší přirážku nebo ážio a nejvíce nejvyšší přirážku nebo ážio možné podle statutu fondu kolektivního investování nebo podle rozhodnutí valné hromady investičního fondu4).

(3) Kontrolu při vydávání podílových listů podílového fondu může depozitář místo postupu podle odstavce 1 písm. a) provádět tak, že kontroluje, zda byl jednotlivým podílníkům vydán počet podílových listů odpovídající částce připsané za tyto podílové listy na účet fondu; § 10 odst. 2 se použije obdobně.

(4) Při úpisu akcií investičního fondu nepeněžitým vkladem depozitář každý den, kdy dojde k vydání těchto akcií, ověří, zda se počet akcií rovná podílu celkové hodnoty splaceného nepeněžitého vkladu a stanoveného emisního kurzu akcie se zohledněním případné přirážky a emisního ážia podle statutu investičního fondu nebo podle rozhodnutí valné hromady investičního fondu.

(5) Kontrolu, zda jsou podílové listy nebo akcie odkupovány a rušeny v souladu se zákonem a statutem fondu kolektivního investování, provádí depozitář v rámci kontroly plateb podle této vyhlášky.

(6) Vypořádání odkupu podílových listů provádí depozitář na základě pokynu investiční společnosti způsobem uvedeným ve statutu otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu přiznávajícím právo podle § 13a zákona a podle dohody mezi investiční společností a podílníkem, není-li tato dohoda v rozporu s právními předpisy nebo statutem.

§ 6

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

Depozitář fondu kolektivního investování provádí kontrolu výpočtu aktuální hodnoty akcie investičního fondu nebo podílového listu podílového fondu vždy před uveřejněním této hodnoty5) tak, že ověří správnost údajů o této hodnotě předložených investiční společností nebo investičním fondem. Ověření provede depozitář na základě údajů ze zdrojů nezávislých na investiční společnosti nebo investičním fondu, kterých kvalifikovaní investoři při své činnosti obvykle používají; pokud takové zdroje neexistují, vychází depozitář z podkladů investiční společnosti nebo investičního fondu. K ověření lze použít také posudek znalce podle § 53e zákona.

§ 7

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě

Vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě depozitář zajišťuje poskytnutím aktiv fondu kolektivního investování, která má v úschově, nebo umožněním takového poskytnutí v případech, kdy je nakládání s nimi podmíněno jeho souhlasem.

§ 8

Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování

(1) Depozitář kontroluje, zda rozdělení výnosů z majetku fondu kolektivního investování probíhá v souladu se zákonem a statutem fondu kolektivního investování.

(2) Pokud fond kolektivního investování vyplácí podíly na zisku z hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování, kontroluje depozitář výplatu peněžních prostředků podílníkům nebo akcionářům obdobně podle § 5 odst. 5.

(3) Depozitář provede kontrolu podle odstavce 1 každý den, kdy došlo k rozdělení výnosů z majetku fondu kolektivního investování.

Kontrola nakládání s majetkem fondu kolektivního investování

§ 9

(1) Depozitář provádí kontrolu pokynů investiční společnosti a investičního fondu k nakládání s aktivy, která jsou součástí majetku fondu kolektivního investování (dále jen „kontrola pokynu“), a to v termínech stanovených v § 10 a v rozsahu a způsobem podle odstavců 2 až 5.

(2) Jde-li o pokyn k nabytí aktiva do majetku fondu kolektivního investování, depozitář v rámci kontroly pokynu provede

a) kontrolu, zda jsou do majetku fondu kolektivního investování nabývány pouze druhy aktiv přípustné podle zákona a statutu; není-li druh aktiva zjevný, provede se kontrola též na základě rozboru dokumentace týkající se příslušného aktiva,

b) kontrolu dodržování investičních limitů podle zákona a statutu porovnáním stanovených limitů s posledními dostupnými údaji o majetku fondu kolektivního investování ke dni, kdy byl pokyn podáván.

(3) Jde-li o pokyn k nabytí nebo zcizení aktiva, depozitář v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu, ledaže jde o anonymní obchod uzavíraný na trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona; tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy, kterou investiční společnost nebo investiční fond doloží nabytí nebo zcizení aktiva za nejlepších podmínek a výhodnost obchodu6). Předmětem přezkumu jsou, úměrně charakteru kontrolovaného obchodu, alespoň cena, potenciální výnos z daného obchodu, skutečnost, zda byl obchod sjednán za podmínek výhodnějších nebo obdobných ve srovnání s jinou protistranou (porovnání konkurenčních nabídek), a posouzení kvality protistrany (bonita a důvěryhodnost protistrany).

(4) Jde-li o pokyn týkající se technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku nebo obdobných technik a nástrojů, depozitář v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny a dalších podmínek obchodu; tato kontrola se provede zejména přezkumem analýzy výhodnosti daného obchodu podle odstavce 3 a ověřením dodržení pravidel pro používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku7).

(5) Jde-li o pokyn k platbám z majetku fondu kolektivního investování neuvedený v odstavcích 2 až 4, depozitář v rámci kontroly pokynu ověří, zda pokyn neodporuje zákonu, statutu nebo smlouvě o obhospodařování, včetně vynaložení odborné péče, zejména zda důvody, které vedou investiční společnost nebo investiční fond k podání pokynu, jsou opodstatněné. Kontrola opodstatněnosti pokynu k platbám včetně vynaložení odborné péče se provádí v míře závislé na účelu platby, její výši a tom, zda se jedná o platbu jednorázovou nebo pravidelně se opakující.

(6) Pokud to právní řád, kterým se nakládání s majetkem řídí, umožňuje, depozitář dohodne s fondem kolektivního investování takové uspořádání vztahů, aby nebylo možné s majetkem fondu kolektivního investování bez souhlasu depozitáře platně nakládat.

§ 10

(1) Depozitář provede kontrolu pokynu před provedením platby nebo jiným vypořádáním obchodu na základě tohoto pokynu. Po provedení platby nebo jiném vypořádání obchodu lze kontrolu pokynů provést pouze v případech, kdy

a) částka, na kterou pokyn zní, nepřesáhne 500000 Kč, a to až do doby, kdy souhrnná denní hodnota takových plateb dosáhne 0,1 % hodnoty majetku fondu kolektivního investování, nebo

b) předmětem obchodu jsou aktiva uvedená v § 26 odst. 1 písm. a) a c) nebo § 51 odst. 1 písm. a) a b) zákona a

1. způsob obchodování na trhu podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona vylučuje vypořádání obchodu později než v den následující po podání pokynu, nebo

2. depozitář se na základě kontroly u investiční společnosti, investičního fondu nebo poskytovatele outsourcingu obhospodařujících majetek fondu kolektivního investování uskutečněné po dohodě s těmito osobami v průběhu posledních 12 měsíců ujistil, že řídicí a kontrolní systém této osoby zabezpečuje dostatečnou kontrolu dodržování zákona, statutu, depozitářské smlouvy a smlouvy o obhospodařování.

(2) Kontrolu pokynů podle odstavce 1 písm. a) lze provádět formou kontrol reprezentativního vzorku plateb do 30 dnů od skončení týdne, v němž k zadání pokynu došlo. Reprezentativní vzorek plateb depozitář vybere za období nejdéle 30 dnů.

(3) Pokyn k provedení platby zadaný prostřednictvím systému elektronického bankovnictví, u kterého depozitář provádí kontrolu před provedením platby, depozitář současně spoluautorizuje. To neplatí u plateb zadávaných prostřednictvím automatizovaných vypořádacích systémů.

§ 11

Depozitář zajistí, aby mu investiční společnost, která obhospodařuje více fondů kolektivního investování, každý den předala seznam uzavřených obchodů na jejich účet v daný den, a to v členění podle jednotlivých fondů kolektivního investování. Depozitář alespoň jednou měsíčně zkontroluje, zda byla po vypořádání aktiva nabyta v souladu s poskytnutými seznamy uzavřených obchodů.

§ 12

Depozitář provádí kontrolu dodržování

a) limitů vztahujících se k majetku fondu kolektivního investování alespoň jednou měsíčně, a to do 15 dnů od skončení předchozího měsíce, podle posledních dostupných údajů,

b) limitů vztahujících se k emitentu cenných papírů v majetku fondu kolektivního investování, a to na základě posledních dostupných informací o základním kapitálu emitenta nebo počtu hlasovacích práv spojených s akciemi emitenta, nejméně však jednou za čtvrtletí, v případě emitenta podílových listů nejméně jednou za půl roku, a

c) ostatních limitů podle zákona a statutu přiměřeně povaze limitu; splnění požadavků na kvalitu investičního nástroje nebo jeho emitenta je nutné kontrolovat nejen při sjednání obchodu s daným investičním nástrojem, ale i po dobu držení daného investičního nástroje, a to minimálně jednou za čtvrtletí.

§ 13

Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

Pokud banka nebo pobočka zahraniční banky, která pro fond kolektivního investování vykonává činnost depozitáře, provádí oceňování majetku fondu kolektivního investování nebo výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,

a) oceňuje majetek a závazky a vypočítává aktuální hodnotu cenného papíru kolektivního investování podle § 82 zákona a hlavy III části třetí vyhlášky č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování, a

b) oddělí organizačně a personálně útvar vykonávající činnost depozitáře a útvar vykonávající činnost oceňování majetku fondu kolektivního investování nebo výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování tak, aby byly vytvořeny organizační předpoklady zajišťující řádnou, samostatnou a nezávislou kontrolu oceňování v rámci výkonu činnosti depozitáře.

§ 14

Důvody neprovedení pokynu depozitářem

Důvodem pro neprovedení pokynu depozitářem podle § 23 odst. 6 zákona je případ, kdy

a) investiční společnost nebo investiční fond nezjedná nápravu, zejména zadáním nového pokynu, jehož realizací dojde k odstranění nedostatku vzniklého původním pokynem a o němž lze důvodně předpokládat, že bude vypořádán, nebo

b) by provedením pokynu došlo k překročení limitu stanoveného zákonem nebo statutem o více než 1 % nebo riziko vzniku škody způsobené v důsledku vypořádání pokynu prokazatelně převyšuje riziko vzniku škody spojené s jeho nevypořádáním; u podílového fondu zváží při posouzení rizika vzniku škody depozitář též pravděpodobnost včasného nahrazení škody investiční společností nebo poskytovatelem outsourcingu, který fond kolektivního investování obhospodařuje.

§ 15

Outsourcing činností depozitáře

(1) Pokud tato vyhláška umožňuje depozitáři vykonávat jeho činnosti prostřednictvím poskytovatele outsourcingu, depozitář

a) ověří, že poskytovatel outsourcingu je oprávněn k výkonu předmětné činnosti,

b) uzavře s poskytovatelem outsourcingu smlouvu, podle níž poskytovatel outsourcingu podle povahy věci

1. nevydá majetek fondu kolektivního investování nebo dokumentaci vztahující se k tomuto majetku další osobě bez předchozího souhlasu depozitáře, ledaže jde o plnění zákonné povinnosti a poskytovatel outsourcingu o vydání majetku či dokumentace neprodleně informuje depozitáře,

2. vyhoví žádosti depozitáře o pozastavení provedení pokynu týkajícího se svěřeného majetku,

3. umožní kdykoliv depozitáři převzetí majetku nebo dokumentace fondu kolektivního investování, pokud to jeho povaha umožňuje,

4. nepoužije k této činnosti další osobu s výjimkou podle odstavce 2,

5. provádí předmětné činnosti tak, aby byly tyto činnosti v souladu s právními předpisy, a umožní kontrolu prováděných činností depozitářem.

(2) V případě úschovy smlouva upraví, zda a za jakých podmínek může poskytovatel outsourcingu použít k provádění předmětných činností další osoby; přitom musejí být splněny podmínky podle odstavce 1.

ČÁST TŘETÍ

UJEDNÁNÍ DEPOZITÁŘSKÉ SMLOUVY STANDARDNÍHO FONDU

(K § 20 odst. 11 zákona)

§ 16

(1) Depozitářská smlouva standardního fondu vymezí

a) dobu platnosti smlouvy,

b) podmínky, za nichž může být smlouva změněna nebo zrušena,

c) pravidla nezbytná k usnadnění přechodu k jinému depozitáři a postup, jakým v případě přechodu depozitář zašle všechny relevantní informace jinému depozitáři.

(2) Pokud se smluvní strany depozitářské smlouvy standardního fondu dohodnou na elektronickém předávání některých nebo všech informací, které si vzájemně vyměňují, depozitářská smlouva standardního fondu obsahuje ustanovení o vedení záznamů o této komunikaci.

(3) Depozitářská smlouva standardního fondu se může vztahovat na více standardních fondů obhospodařovaných stejnou investiční společností. V takovém případě je ve smlouvě uveden seznam standardních fondů, na něž se smlouva vztahuje.

(4) Smluvní strany mohou uvést podrobnosti o prostředcích a postupech uvedených v § 17 písm. c) a d) v depozitářské smlouvě standardního fondu nebo v samostatné písemné smlouvě.

(5) Smluvní strany v depozitářské smlouvě uvedou, že se depozitářská smlouva standardního fondu řídí právním řádem členského státu Evropské unie, jehož orgán dohledu udělil povolení k založení nebo vytvoření standardního fondu.

§ 17

Depozitářská smlouva standardního fondu dále vymezuje

a) postupy depozitáře při výkonu jeho činnosti, včetně úschovy majetku standardního fondu podle jednotlivých druhů aktiv v majetku standardního fondu,

b) postupy v případě změny statutu standardního fondu a vymezení změn statutu, o kterých má být depozitář informován, nebo změn, o kterých se investiční společnost musí s depozitářem předem dohodnout,

c) postupy a popis prostředků, které bude depozitář používat k zasílání informací investiční společnosti, aby mohla řádně plnit své povinnosti; tento popis zahrnuje rovněž prostředky a postupy vztahující se k výkonu práv spojených s investičními nástroji a zajišťujících včasný a bezchybný přístup investiční společnosti k informacím vztahujícím se k účtům standardního fondu,

d) postupy a popis prostředků, pomocí nichž bude mít depozitář přístup k informacím, které potřebuje pro řádné plnění svých povinností,

e) postupy, které depozitáři umožní kontrolovat výkon činnosti investiční společnosti související s obhospodařováním majetku standardního fondu a hodnotit kvalitu všech zaslaných informací, včetně provádění příležitostných kontrol na místě,

f) postupy, jimiž může investiční společnost kontrolovat činnost depozitáře s ohledem na jeho smluvní povinnosti.

§ 18

(1) Depozitářská smlouva standardního fondu vymezuje popis systému komunikace mezi stranami depozitářské smlouvy, který upravuje

a) přehled druhů informací, které si investiční společnost a depozitář budou vyměňovat při vydávání, odkupování a rušení podílových listů standardního fondu,

b) povinnosti smluvních stran vztahující se k ochraně citlivých a důvěrných informací; tyto povinnosti přitom nesmí narušit přístup domovského orgánu dohledu investiční společnosti a standardního fondu ke všem relevantním dokumentům a informacím,

c) případně úkoly a povinnosti smluvních stran v rámci opatření k předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

(2) Depozitářská smlouva standardního fondu obsahuje dále ustanovení o využívání outsourcingu činností depozitářem nebo investiční společností, která zahrnují

a) závazek obou smluvních stran pravidelně si poskytovat informace o poskytovatelích outsourcingu, jejichž prostřednictvím vykonávají některé ze svých činností,

b) závazek obou smluvních stran, že si na žádost budou poskytovat informace o kritériích použitých k výběru poskytovatele outsourcingu k výkonu svých činností a opatřeních přijatých ke sledování výkonu činnosti tohoto poskytovatele outsourcingu,

c) prohlášení, že na odpovědnost depozitáře podle § 23 odst. 12 zákona nemá vliv skutečnost, že majetek standardního fondu nebo jeho část svěřil k úschově poskytovateli outsourcingu.


ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 115/2007 Sb., o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování, se zrušuje.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Komise 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností.

2) § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 93 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.

5) § 88 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 75 odst. 1 písm. j), l) a m) zákona č. 189/2004 Sb., ve znění zákona č. 188/2011 Sb.

7) § 27 a 49b zákona č. 189/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Hlava II části třetí vyhlášky č. 194/2011 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování.

Souvislosti

Provádí předpis
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
Je zrušen předpisem
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
Ruší
115/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
Je odkazován z
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
Odkazuje na
194/2011 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování
115/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.07.2011 - 18.08.2013
0. 15.07.2011 Vyhlášené znění