Zákon č. 188/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-188
Částka 69/2011
Platnost od 15.07.2011
Účinnost od 15.07.2011
Aktuální znění 01.01.2014

188

ZÁKON

ze dne 9. června 2011,

kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. I, Čl. IIzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. III

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu citace směrnice 2003/71/ES doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU“ a v textu citace směrnice 204/109/ES se slova „ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 208/22/ES“ nahrazují slovy „ , ve znění směrnic 2008/22/ES a 2010/73/EU“.

2. V poznámce pod čarou č. 2 se slova „1725/2003 ze dne 29. září 2003“ nahrazují slovy „1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008“.

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „výkonný“ zrušuje.

4. V § 2 odst. 1 písmeno f) zní:

f) úzkým propojením

1. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu, jejichž součet představuje alespoň 20 %,

2. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém má jedna z osob na druhé osobě přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, jejichž součet představuje alespoň 20 %,

3. vztah mezi dvěma nebo více osobami, při kterém jedna z osob druhou osobu nebo ostatní osoby ovládá, nebo

4. vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba,“.

5. V § 2 odst. 1 se na konci písmene k) čárka nahrazuje tečkou a písmeno l) se zrušuje.

6. V poznámce pod čarou č. 2c se číslo „3“ nahrazuje číslem „9“ a slova „č. 1725/2003“ se nahrazují slovy „č. 1126/2008“.

7. V § 2b odst. 1 písm. b) bodě 1, § 3 odst. 1 písm. h) a k), § 15k odst. 2 písm. a), § 15k odst. 2 písm. f) bodě 1, § 15o odst. 1 písm. e), § 36 odst. 1, 2, 6 až 8, § 36c odst. 5, § 118 odst. 1 písm. a), § 118 odst. 1 písm. b) bodě 1, § 118 odst. 5 písm. a), § 119b odst. 1, § 121a a v § 123 odst. 1 se slova „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu“.

8. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „ , se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu)“ nahrazují slovy „peněžního trhu“.

9. V § 3 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Cennými papíry kolektivního investování jsou zejména akcie investičního fondu a podílové listy.

(4) Nástroji peněžního trhu jsou nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu a které mají hodnotu, kterou lze kdykoliv přesně určit.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

10. V § 4 odst. 7 v úvodní části ustanovení, § 34 odst. 1 a § 69 odst. 1 se slova „se rozumí“ nahrazují slovem „je“.

11. V § 4b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

(2) Povolení nevyžaduje též obchodování na účet jiných účastníků trhu s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) až k) nebo vytváření cen pro tyto účastníky, pokud vypořádání těchto obchodů je zaručeno účastníky vypořádacího systému takového trhu.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

12. V § 4b odst. 3 úvodní části ustanovení se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“, na konci písmene c) se slovo „ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

13. V § 4b odst. 4 se slova „se v tomto zákoně rozumí“ nahrazují slovem „je“ a číslo „2“ se nahrazuje číslem „3“.

14. V § 4b odst. 4, § 16c a v § 17a odst. 1 se slova „regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropský regulovaný trh“.

15. V § 9b odst. 2 písm. c) se slovo „f)“ nahrazuje slovem „g)“.

16. V § 10d odst. 2 a v § 10d odst. 6 písm. g) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

17. V § 10d odst. 8 větě první se za slova „účast nebo“ vkládá slovo „který“.

18. V § 12 písm. b) se doplňuje bod 4, který zní:

4. investičními zprostředkovateli, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti, a jejich zákazníky,“.

19. V § 12c odst. 1 písm. a) a b) se slova „o úschově investičních nástrojů a“ nahrazují slovy „o vedení majetkového účtu, na kterém eviduje zaknihované cenné papíry vlastníka“ a slovo „vedeny“ se nahrazuje slovy „současně evidovány“.

20. V § 12c odst. 1 písm. b) se slova „samostatnou evidenci cenných papírů“ nahrazují slovy „evidenci investičních nástrojů“.

21. V § 15 odst. 2, § 53, § 119a odst. 4, § 120 odst. 1, § 162 odst. 2 písm. a) a v § 167 odst. 10 písm. a) se slova „regulovaného trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropského regulovaného trhu“.

22. V § 15 odst. 4 se slovo „15a“ nahrazuje číslem „15“.

23. V § 15d odst. 1 písm. f) bodě 3 se slova „úvěrové instituce“ nahrazují slovem „osoby“.

24. V § 15g se za slovo „f)“ vkládají slova „bodech 1 až 3“.

25. V § 15t odst. 1 se slovo „kótovanými“ zrušuje a za slovo „nástroji“ se vkládají slova „přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

26. V § 16a odst. 4 písm. b) se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „papírů“ se vkládají slova „ , přijatých k obchodování na regulovaném trhu“.

27. V § 16a odst. 8 se slova „auditor nebo auditorská společnost6) ověřila“ nahrazují slovy „auditor6) ověřil“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“.

28. V § 16a odst. 9 se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona“.

29. V § 16c se slovo „kótovanými“ zrušuje a za slovo „akciemi“ se vkládají slova „přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

30. V § 17a odst. 2, § 17b odst. 5 a 6 a v § 17c odst. 1, 2, 5 a 6 se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

31. V § 17b odst. 1 se slovo „kótované“ zrušuje, za slovo „akcie“ se vkládají slova „přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu“, slovo „kótovaných“ se zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

32. V § 17b odst. 7 se slova „kótované akcie,“ nahrazují slovy „akcie přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

33. V § 17b odst. 8 písm. a) a b) a v § 17b odst. 9 se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

34. V § 17b odst. 9 se slovo „kótované“ nahrazuje slovy „přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

35. V § 22a odst. 1 se za slovo „účastníkem“ vkládá slovo „zahraničního“, slova „se sídlem v jiném členském státě Evropské unie“ se zrušují, za slovo „na“ se vkládá slovo „zahraničním“ a slova „v tomto státě“ se nahrazují slovy „ve státě, v němž má tento zahraniční regulovaný trh sídlo“.

36. V § 34 odst. 2 písm. a) se slova „tyto převoditelné“ nahrazují slovem „tyto“.

37. V § 34 odst. 2 se písmeno d) zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

38. V § 34 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Pro účely ustanovení tohoto zákona o veřejné nabídce, prospektu cenného papíru a o podmínkách pro přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se kvalifikovaným investorem rozumí osoba uvedená v § 2a odst. 1 a 2. Kvalifikovaným investorem se rozumí také jiná osoba, kterou obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 považuje podle § 2b za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem, v rozsahu obchodů nebo investičních služeb týkajících se nabízených cenných papírů.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

39. V § 34 odst. 4 úvodní části ustanovení se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

40. V § 34 odst. 4 písm. e) a f) se slova „obdobným předmětem podnikání“ nahrazují slovy „obdobnou činností“.

41. V § 34 odst. 4 písm. f) bodě 4 se slova „prodejní cenu nebo emisní kurz nižší než částka odpovídající 50000000 EUR“ nahrazují slovy „hodnotu protiplnění nižší než částka odpovídající 75000000 EUR“ a za slovo „nabízené“ se vkládají slova „ve všech členských státech Evropské unie“.

42. V § 34 odst. 4 písm. g) se slova „nepřesáhne částku odpovídající 200000 EUR“ nahrazují slovy „je nižší než částka 1000000 EUR“ a za slovo „nabízené“ se vkládají slova „ve všech členských státech Evropské unie“.

43. V § 34 odst. 4 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j) cenné papíry vydávané otevřeným podílovým fondem podle zákona upravujícího kolektivní investování nebo obdobným fondem kolektivního investování podle zahraniční právní úpravy.“.

44. V § 34 odst. 5 se slova „3 písm. a), c), f) a g)“ nahrazují slovy „4 písm. a), c), f), g) a i)“.

45. V § 35 odst. 2 písm. b) se slovo „žádném“ zrušuje, slovo „státu“ se nahrazuje slovem „státě“, za slova „Evropská unie“ se vkládají slova „ , kde je tato nabídka činěna,“ a číslo „100“ se nahrazuje číslem „150“.

46. V § 35 odst. 2 písm. c) a d), § 36 odst. 2 a v § 36g odst. 5 se slova „50000 EUR“ nahrazují slovy „stanovenému limitu v eurech“.

47. V § 35 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) a c) nebo zahraniční osoba s obdobnou činností oznámí na základě žádosti emitenta nebo osoby hodlající veřejně nabízet cenné papíry, zda považuje svého zákazníka za profesionálního, a to v rozsahu obchodů nebo investičních služeb týkajících se cenných papírů emitenta, které mají být předmětem nabídky.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

48. V § 35 odst. 4 písm. b) a v § 57 odst. 3 se za slovo „fúzí“ vkládají slova „ , rozdělením nebo na základě schváleného reorganizačního plánu“.

49. V § 35 odst. 4 písm. c) se slova „akcií nabízených bezúplatně dosavadním akcionářům a“ zrušují.

50. V § 35 odst. 4 písmeno d) zní:

d) cenných papírů vydaných a nabízených nebo přidělovaných současným nebo bývalým zaměstnancům nebo osobám s řídící pravomocí jejich zaměstnavatelem nebo osobou ze stejné skupiny jako zaměstnavatel, pokud je doručen České národní bance a je k dispozici adresátům nabídky dokument obsahující údaje o počtu a druhu cenných papírů a důvody a podrobnosti nabídky, pokud jde o zaměstnavatele nebo osobu ze stejné skupiny jako zaměstnavatel,

1. se sídlem nebo skutečným sídlem v členském státě Evropské unie, nebo

2. se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, za předpokladu, že zaměstnavatel nebo osoba ze stejné skupiny jako zaměstnavatel vydává cenné papíry, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo na trhu s cennými papíry se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který Evropská komise uznala za srovnatelný s evropským regulovaným trhem (§ 35a),“.

51. V § 35 se odstavec 5 zrušuje.

52. Za § 35 se vkládají nové § 35a a 35b, které včetně nadpisu § 35b znějí:

㤠35a

(1) Osoba uvedená v § 35 odst. 4 písm. d), jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na trhu s cennými papíry se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, který Evropská komise neuznala za srovnatelný s evropským regulovaným trhem, může Evropské komisi prostřednictvím České národní banky podat žádost o uznání tohoto trhu za srovnatelný s evropským regulovaným trhem.

(2) Žádost podle odstavce 1 se může týkat pouze trhu s cennými papíry organizovaného na základě povolení vydaného orgánem dohledu státu, ve kterém má jeho organizátor sídlo, podléhá dohledu tohoto orgánu dohledu, a pokud právní řád státu sídla tohoto organizátora alespoň

a) vyžaduje zavedení a udržování transparentních pravidel obchodování na tomto trhu s cennými papíry, která zajišťují spravedlivé a řádné obchodování a stanovují objektivní kritéria pro provádění pokynů,

b) vyžaduje zavedení a udržování transparentních pravidel přijetí k obchodování na tento trh, která zajišťují, že jsou přijímané cenné papíry, které jsou volně obchodovatelné a u kterých jsou předpoklady spravedlivého, řádného a účinného obchodování,

c) vyžaduje zavedení a udržování opatření zabraňujících manipulaci s trhem a využití vnitřní informace,

d) stanovuje emitentům cenných papírů přijatých k obchodování na trhu s cennými papíry pravidelnou a průběžnou informační povinnost,

e) zajišťuje účastníkům takového trhu s cennými papíry přístup k veřejně dostupným informacím o cenných papírech přijatých k obchodování na trhu s cennými papíry.

(3) K žádosti podle odstavce 1 přiloží žadatel dokumenty osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2. Je-li podaná žádost neúplná nebo trpí-li jinými vadami, Česká národní banka bez zbytečného odkladu písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek stanovených v odstavci 2.

(4) Pokud Česká národní banka doporučuje, aby byl trh s cennými papíry, kterého se žádost týká, uznán Evropskou komisí za srovnatelný s evropským regulovaným trhem, postoupí žádost se svým stanoviskem Evropské komisi do 30 dnů ode dne přijetí žádosti osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2.

§ 35b

Následná veřejná nabídka cenných papírů

Obchodník s cennými papíry, osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo osoba uvedená v § 28 odst. 6, kteří činí následnou veřejnou nabídku cenných papírů upsaných od emitenta nebo koupených od osoby nabízející tyto cenné papíry, nemusí prospekt uveřejnit, pokud

a) je po dobu trvání následné veřejné nabídky adresátům veřejné nabídky k dispozici prospekt vyhotovený v souvislosti s původní veřejnou nabídkou,

b) je tento prospekt platný v souladu s § 36i a

c) všechny osoby, které původní prospekt vypracovaly, v něm výslovně umožnily jeho použití v následné veřejné nabídce.“.

53. V § 36 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Prospekt nemusí obsahovat údaje o ručiteli, je-li ručitelem členský stát Evropské unie.“.

54. V § 36 odst. 4 se slova „osmé nebo na dokument podle § 120 odst. 7“ nahrazují slovy „čtvrté nebo osmé hlav II až IV“.

55. V § 36 odstavec 5 zní:

(5) Shrnutí prospektu je strukturovaný stručný a srozumitelný dokument v jazyce, ve kterém byl vyhotoven prospekt, přičemž pro jeho vyhotovení nelze použít postup podle odstavce 4 a odstavec 2 věta poslední se použije obdobně; shrnutí prospektu obsahuje

a) upozornění na to, že

1. toto shrnutí představuje úvod k prospektu,

2. rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na tom, že investor zváží prospekt jako celek,

3. v případě, kdy je u soudu vznesena žaloba, týkající se údajů uvedených v prospektu, může být žalující investor povinen nést náklady na překlad prospektu, vynaložené před zahájením soudního řízení, nebude-li v souladu s právními předpisy stanoveno jinak, a

4. osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu včetně jeho překladu, je odpovědná za správnost údajů ve shrnutí prospektu pouze v případě, že je shrnutí prospektu zavádějící nebo nepřesné při společném výkladu s ostatními částmi prospektu, nebo že shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v odstavci 5 písm. b), a

b) strukturovaný přehled informací nezbytných k posouzení povahy cenného papíru a rizik s ním spojených tak, aby na jejich základě a při zvážení prospektu jako celku mohl adresát nabídky usoudit, zda je cenný papír pro něj vhodný; tento přehled obsahuje alespoň

1. stručnou charakteristiku emitenta cenného papíru a případného ručitele, včetně rizik spojených s majetkem, závazky a finanční situací těchto osob,

2. stručný popis podstatných rizik emitenta cenného papíru a případného ručitele,

3. stručný popis podstatných rizik souvisejících s investicí do daného cenného papíru, základní charakteristiku investice do tohoto cenného papíru a popis práv spojených s tímto cenným papírem,

4. v případě, že se jedná o shrnutí prospektu vydávané v souvislosti s veřejnou nabídkou cenných papírů, rovněž důvody veřejné nabídky, způsob, jakým emitent nebo osoba činící veřejnou nabídku použije výnosy veřejné nabídky, a obecné podmínky veřejné nabídky, včetně odhadů výše poplatků spojených s nabytím cenných papírů, které jsou předmětem veřejné nabídky, a

5. v případě, že se jedná o shrnutí prospektu vydávané v souvislosti s přijetím cenného papíru k obchodování na evropském regulovaném trhu, podrobnosti o přijetí k obchodování na evropském regulovaném trhu včetně odhadů výše poplatků spojených s nabytím cenných papírů, které mají být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.“.

56. V § 36 odst. 8 větě druhé se za slovo „obsahuje“ vkládá slovo „rovněž“, slova „nebo dodatku prospektu“ se zrušují a na konci textu věty druhé se doplňují slova „a které nebyly obsaženy v dodatku prospektu schváleném Českou národní bankou“.

57. V § 36a odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení a v bodě 2 se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) nebo b) nebo zahraniční osobou s obdobnou činností“.

58. V § 36a odst. 1 písm. b) bodě 2 se slova „splatného kapitálu“ nahrazují slovy „splatné jistiny“.

59. V § 36a odst. 3 větě první se za slovo „sděleny“ vkládá slovo „emitentem“ a slova „co nejdříve, nejpozději na počátku veřejné nabídky, je-li to možné“ se nahrazují slovy „a každému orgánu dohledu členského státu, ve kterém má být cenný papír veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu, před počátkem veřejné nabídky a před přijetím k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

60. V § 36b se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ , nebo pokud shrnutí prospektu při společném výkladu s ostatními částmi prospektu neobsahuje informace uvedené v § 36 odst. 5 písm. b)“.

61. V § 36g odst. 2 písm. b) se za slovo „více“ vkládá slovo „zahraničních“ a slova „se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika“ se zrušují.

62. V § 36g odst. 3 písm. b) se za slovo „na“ vkládá slovo „zahraničním“ a slova „se sídlem v členském státě Evropské unie s výjimkou regulovaného trhu (§ 55)“ se zrušují.

63. V § 36g odst. 5 a § 123 odst. 1 se slova „regulovaných trzích se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropských regulovaných trzích“.

64. V § 36g odst. 5 se slova „českém jazyce“ nahrazují slovy „jazyce, v němž lze předkládat dokumenty České národní bance,“.

65. V § 36h odst. 1 písm. a) se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.

66. V § 36h odst. 1 písm. a) a c) se za slova „cennými papíry“ vkládají slova „nebo osoby uvedené v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6“.

67. V § 36h odst. 1 písm. a), d) a e) se slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ zrušují.

68. V § 36h odstavec 3 zní:

(3) V případě, že je prospekt uveřejněn pouze na internetových stránkách, musí emitent, předkladatel nabídky, osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, nebo obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6, kteří cenné papíry umísťují nebo prodávají, na požádání investorovi bezplatně doručit listinnou kopii prospektu.“.

69. V § 36h odst. 5 úvodní části ustanovení se za slovo „papíry“ vkládají slova „ , osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6“.

70. V § 36h odst. 5 písm. c) se za slovo „dostupný“ vkládají slova „v nezměněné podobě“.

71. V § 36i odst. 1 se slova „od prvního uveřejnění“ nahrazují slovy „ode dne jeho schválení Českou národní bankou“.

72. V § 36i odst. 4 se za slova „v souladu s“ vkládají slova „§ 36 odst. 8 nebo“.

73. V § 36i se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Podoba, obsah a forma prospektu nesmí být po celou dobu platnosti prospektu měněny, s výjimkou postupu podle § 36 odst. 8 a § 36j.“.

74. V § 36j odstavec 3 zní:

(3) V případě veřejné nabídky je investor, který před uveřejněním dodatku prospektu souhlasil s koupí nebo upsáním cenných papírů a který k těmto cenným papírům ještě nenabyl vlastnické právo, oprávněn od koupě nebo upsání odstoupit ve lhůtě 2 pracovních dnů po dni uveřejnění dodatku, neurčí-li osoba činící veřejnou nabídku v dodatku prospektu lhůtu delší.“.

75. V § 36j se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Podoba, obsah a forma dodatku prospektu nesmí být po celou dobu platnosti dodatku prospektu měněny.“.

76. V § 36k odst. 3 a § 57 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

77. V § 36l se na konci textu věty první doplňují slova „ , a ve stejné lhůtě vyrozumí o vydání osvědčení emitenta nebo osobu odpovědnou za vyhotovení prospektu“.

78. V § 43 odst. 5 se za slova „jiného organizátora“ vkládá slovo „evropského“ a slova „se sídlem v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie“ se zrušují.

79. V § 48 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na organizátora regulovaného trhu použijí přiměřeně.“.

80. V § 55 odst. 2 se slova „Regulovaným trhem se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „Evropským regulovaným trhem“.

81. V § 55 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Zahraničním regulovaným trhem je evropský regulovaný trh, který není regulovaným trhem podle odstavce 1.“.

82. V § 56 odst. 5 se slovo „kótovaný“ nahrazuje slovy „přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu“.

83. V § 57 odst. 2 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

84. V § 57 odst. 2 písm. d) se slova „ , jehož cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, nebo společností jím ovládanou nebo jeho ovládající nebo společností ovládanou stejnou osobou jako zaměstnavatel a nabízených“ nahrazují slovy „nebo osobou ze stejné skupiny a nabízené“ a slova „vedoucím osobám“ se nahrazují slovy „osobám s řídící pravomocí u“.

85. V § 59 odst. 1 se slova „kótovaným investičním nástrojem“ nahrazují slovy „přijatý k obchodování na evropském regulovaném trhu“.

86. V § 63 odst. 7 se za slovo „Organizátor“ vkládá slovo „zahraničního“ a slova „se sídlem v jiném členském státě Evropské unie“ se zrušují.

87. V § 72 se slova „ke kótovaným akciím“ nahrazují slovy „k akciím přijatým k obchodování na regulovaném trhu“.

88. Za § 83 se vkládá nový § 83a, který zní:

㤠83a

Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na provozovatele vypořádacího systému použijí přiměřeně.“

89. V § 92 odst. 3 písm. b) se slova „která má v povolení uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb“ nahrazují slovy „pokud jde o evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, vydávaných podílovým fondem, který obhospodařuje, nebo investičním fondem, se kterým má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu podle zákona upravujícího kolektivní investování“.

90. V § 92 odst. 3 písm. d), § 93 odst. 2 písm. e) a § 93 odst. 3 písm. e) se slova „předmět podnikání“ nahrazují slovem „činnost“.

91. V § 93 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. b) se slova „která má v povolení ke své činnosti uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb“ nahrazují slovy „pokud jde o evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, vydávaných podílovým fondem, který obhospodařuje, nebo investičním fondem, se kterým má uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu podle zákona upravujícího kolektivní investování“.

92. V § 104 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Ustanovení tohoto zákona upravující řídící a kontrolní systém obchodníka s cennými papíry se na centrálního depozitáře použijí přiměřeně.“.

93. § 116 zní:

㤠116

Fyzická osoba, která je nebo byla investičním zprostředkovatelem, vázaným zástupcem, osobou s řídící pravomocí, nuceným správcem, likvidátorem, insolvenčním správcem, společníkem insolvenčního správce nebo zaměstnancem osoby, která vede evidenci investičních nástrojů, organizátora regulovaného trhu, obchodníka s cennými papíry, zahraniční osoby poskytující investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce, provozovatele vypořádacího systému nebo osoby zahrnuté do konsolidačního celku podléhajícího dohledu na konsolidovaném základě, který vykonává Česká národní banka, je povinna zachovávat mlčenlivost o informaci, která může mít význam pro posouzení vývoje na kapitálovém trhu nebo může významně poškodit osobu využívající služby poskytované na kapitálovém trhu, a která nebyla uveřejněna.“.

94. V § 117 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

95. V § 117 odst. 1 se slova „podle odstavce 1“ nahrazují slovy „uvedené v § 116“.

96. V § 117 odst. 2 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „§ 116“.

97. V § 118 odst. 1 písm. a) bodě 2 a § 118 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „ , s tím, že výjimky uvedené v § 120 odst. 8 se použijí obdobně“ zrušují.

98. V § 118 odst. 1 písm. b) bodě 3, § 118 odst. 1 písm. c) bodech 1 až 4 a § 127c odst. 2 se slova „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, jímž není Česká republika“ nahrazují slovy „zahraničním regulovaném trhu“.

99. V § 118 odst. 4 písm. f) a h) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

100. V § 118 odst. 4 písm. g) se slova „ , včetně osob těmto osobám blízkým“ a slova „a souhrnně za osoby těmto osobám blízké“ zrušují.

101. V § 118 odst. 4 písm. h) se slovo „identifikace“ nahrazuje slovy „jména a příjmení“.

102. V poznámce pod čarou č. 12e se slova „č. 1725/2003“ nahrazují slovy „č. 1126/2008“.

103. V § 119a odst. 3 se za slovo „emitenta“ vkládají slova „uvedeného v § 118 odst. 1 písm. a)“.

104. V § 119a odst. 4 se slova „čtvrtletně informace rovnocenné informacím uvedeným v odstavci 1 písm. a) a b), přičemž tyto informace musejí vyhovovat požadavku stanovenému v odstavci 3“ nahrazují slovy „zprávu za první a třetí čtvrtletí účetního období splňující rovnocenné požadavky stanovené v odstavcích 1 až 3“.

105. V § 119c odst. 1 písmeno a) zní:

a) emitenta uvedeného v § 34 odst. 4 písm. a) a“.

106. V § 119c odst. 1 písm. b) se slova „částce alespoň 50000 EUR“ nahrazují slovy „alespoň částce odpovídající stanovenému limitu v eurech“.

107. V § 119c odst. 2 písm. a) se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) nebo b) nebo zahraniční osobou s obdobnou činností“.

108. V § 120 odst. 2 písm. b) se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoby s obdobnou činností“.

109. V § 120 se odstavce 7 a 8 včetně poznámek pod čarou č. 12f a 13 zrušují.

110. V § 120a odst. 2 se slova „finanční instituci“ nahrazují slovy „osobě“.

111. V § 120b odst. 1 písm. b) se za slovo „obchodního“ vkládají slova „ , bankovního nebo podobného“ a slovo „skutečností“ se nahrazuje slovem „informaci“.

112. V § 120b odstavec 3 zní:

(3) Emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) zpřístupní dokumenty uvedené v odstavci 1 akcionářům nebo vlastníkům cenných papírů představujících podíl na emitentovi a uveřejní údaje uvedené v odstavci 2 bezplatně na svých internetových stránkách. Povinnost uveřejnit oznámení nebo pozvánku na valnou hromadu podle obchodního zákoníku tím není dotčena.“.

113. V § 120c odst. 1 se slova „Způsobem, kterým emitent“ nahrazují slovem „Emitent“, slovo „uveřejňuje“ se nahrazuje slovy „je povinen uveřejnit nebo zaslat“, slova „svolává obdobné“ se nahrazují slovem „obdobného“ a slovo „částky,“ se nahrazuje slovy „částky; stejným způsobem“.

114. V § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 se slova „50000 EUR“ nahrazují slovy „odpovídající stanovenému limitu v eurech“.

115. V § 122 se na konci odstavce 2 na samostatném řádku doplňují věty „Jestliže podíl na hlasovacích právech podle odstavce 1 nabudou nebo pozbudou osoby jednající ve shodě, jejich podíly na hlasovacích právech se pro účely plnění oznamovací povinnosti sčítají; povinnost jednotlivé osoby podle odstavce 1 tím není dotčena. Oznamovací povinnosti podléhá i změna v rozložení podílu na hlasovacích právech mezi osobami jednajícími ve shodě v rozsahu zakládajícím oznamovací povinnost.“.

116. V § 122 odst. 9 se slova „§ 34 odst. 2 písm. d) bodě 1 nebo 2“ nahrazují slovy „§ 2a odst. 1 písm. a) až c) nebo zahraniční osoba s obdobnou činností“.

117. V § 124 odst. 1 se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“ a slova „členského státu Evropské unie“ se zrušují.

118. V § 124 odst. 4 písm. c) se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

119. V § 126 odst. 5 se za slova „České republice,“ vkládají slova „osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a poskytuje investiční služby v České republice,“ a za slova „pobočky“ se vkládají slova „nebo bez založení pobočky“.

120. V § 127 odst. 1 se za slova „§ 120a odst. 2 a 3“ vkládají slova „ , § 120b odst. 1 písm. a)“ a slova „§ 120b odst. 1 a 2“ se nahrazují slovy „§ 120b odst. 1 písm. b) až f) a odst. 2“.

121. V § 127c odst. 4 se slova „regulovaném trhu se sídlem v jednom nebo více členských státech Evropské unie“ nahrazují slovy „jednom nebo více evropských regulovaných trzích“ a za slovo „unie“ se vkládají slova „ , v nichž mají tyto evropské regulované trhy sídlo“.

122. V § 127d se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a současně je povinen bez zbytečného odkladu informovat Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.“.

123. V § 127d odst. 2 se slovo „standardy17b)“ nahrazuje slovem „standardy12e)“.

Poznámka pod čarou č. 17b se zrušuje.

124. V § 130 odst. 3 a odst. 4 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

125. V § 130 odst. 5 písm. a) se slova „5 písm. g)“ nahrazují slovy „4 písm. e)“.

126. V § 130 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje číslem „5“.

127. V § 130 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

128. V § 130 odst. 9 a 11 se slova „8 a 9“ nahrazují slovy „7 a 8“.

129. V § 130 odst. 12 se číslo „12“ nahrazuje číslem „11“.

130. V § 135 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „zákonem,“ vkládají slova „právními předpisy jej provádějícími,“.

131. V § 135 odst. 1 písm. q) se za číslo „1“ vkládají slova „nebo emitent finančního nástroje“.

132. V § 135a odst. 9 se za slovo „že“ vkládá slovo „zahraniční“ a slova „z jiného členského státu“ se zrušují.

133. § 137 zní:

㤠137

(1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy, kterým pozastaví obchodování,

a) hrozí-li velké hospodářské ztráty nebo jsou-li závažně ohroženy zájmy investorů, nebo

b) pokud nastaly velké hospodářské ztráty nebo byly závažně ohroženy zájmy investorů.

(2) Česká národní banka opatřením obecné povahy pozastaví obchodování

a) se všemi investičními nástroji na regulovaném trhu,

b) se všemi investičními nástroji na části regulovaného trhu, nebo

c) s určitým investičním nástrojem na regulovaném trhu.

(3) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2 písm. c) také na žádost orgánu dohledu z členského státu Evropské unie nebo po oznámení orgánu dohledu z členského státu Evropské unie, že přijal srovnatelné opatření, pokud tím nebudou závažně ohroženy zájmy investorů nebo řádné fungování trhu.

(4) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se nevyžaduje. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

(5) Osoby, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou oprávněny podat proti vydanému opatření písemné odůvodněné námitky ve lhůtě do 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká národní banka, proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.

(6) Česká národní banka může v souvislosti s vydáním opatření obecné povahy podle odstavce 2 písm. c) uložit organizátorovi regulovaného trhu, aby ve stanovené lhůtě přezkoumal, zda jsou splněny podmínky pro vyloučení tohoto investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu, a aby o výsledku informoval Českou národní banku.“.

134. V § 145 odst. 7 písm. e) se slova „skutečností, na jejichž“ nahrazují slovy „ve skutečnosti, na jejímž“.

135. V § 146 odst. 3 a v § 148 odst. 2 se slovo „přijme“ nahrazuje slovem „uloží“.

136. V § 146 odst. 3, 5 a 6 a § 148 odst. 2 se slova „podle § 136“ nahrazují slovy „nebo jiné opatření“.

137. V § 146 se odstavec 7 zrušuje.

138. § 147 zní:

㤠147

(1) Obchodníkovi s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti poskytování investičních služeb, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

(2) Česká národní banka dohlíží nad činností obchodníka s cennými papíry, který poskytuje investiční služby v hostitelském státě, na území hostitelského státu podle tohoto zákona. Pokud jde o poskytování služeb prostřednictvím organizační složky, nepodléhá dohledu České národní banky plnění povinností uvedených v § 24 odst. 5; nad plněním těchto povinností dohlíží orgán dohledu hostitelského státu podle práva tohoto státu.“.

139. V § 148 odst. 1 se slova „stanovené tímto zákonem na základě“ nahrazují slovy „vyplývající z“.

140. V § 148 se odstavec 3 zrušuje.

141. V části desáté hlavě I se doplňují díly 7 až 10, které včetně nadpisů znějí:

„Díl 7

Dohled nad organizátorem regulovaného trhu organizujícím regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie

§ 149a

Organizátorovi regulovaného trhu, který organizuje regulovaný trh v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností organizátora regulovaného trhu vyplývajících z práva Evropské unie, na základě oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

Díl 8

Dohled nad zahraniční osobou, která provozuje v České republice na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie mnohostranný obchodní systém

§ 149b

(1) V případě, že zahraniční osoba, která v České republice provozuje mnohostranný obchodní systém na základě povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, nedodržuje povinnosti provozovatele mnohostranného obchodního systému vyplývající z práva Evropské unie, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie.

(2) V případě, že osoba uvedená v odstavci 1 i přes opatření přijatá orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů nebo řádné fungování kapitálového trhu, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní tento orgán dohledu a poté uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření.

Díl 9

Dohled nad provozovatelem mnohostranného systému, provozujícím mnohostranný obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie

§ 149c

Provozovateli mnohostranného obchodního systému, který provozuje mnohostranný obchodní systém v jiném členském státě Evropské unie, může Česká národní banka uložit sankci, opatření k nápravě nebo jiné opatření za porušení povinností provozovatele mnohostranného obchodního systému vyplývajících z práva Evropské unie, na základě oznámení orgánu dohledu tohoto jiného členského státu Evropské unie, nebo i bez tohoto oznámení. O sankci, opatření k nápravě nebo jiném opatření, které Česká národní banka uloží na základě oznámení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie, bez zbytečného odkladu informuje tento orgán dohledu.

Díl 10

Informování Evropské komise

§ 149d

Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu prostřednictvím ministerstva Evropskou komisi o opatřeních uložených podle § 146 odst. 3 až 6, § 148 odst. 2 a § 149b odst. 2.“.

142. V § 151 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Tento postup České národní banky není správním řízením.“.

143. V § 157 odst. 1 písm. e) se slovo „kótace“ nahrazuje slovem „kotace“.

144. V § 157 odst. 1 písm. g) se slovo „kótacím“ nahrazuje slovem „kotacím“.

145. V § 162 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

(8) Emitent uvedený v § 127d odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že

a) neuveřejní informaci způsobem stanoveným v § 127d odst. 3, nebo

b) v rozporu s § 127d odst. 3 neinformuje Českou národní banku o každé změně ve skutečnostech, na jejichž základě mu byla výjimka povolena.“.

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

146. V § 162 odst. 9 písm. a) se slova „nebo odstavce 7“ nahrazují slovy „ , odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. b)“.

147. V § 162 odst. 9 písm. b) se slova „nebo odstavce 4“ nahrazují slovy „ , odstavce 4 nebo odstavce 8 písm. a)“.

148. V § 164 odst. 4 větě první, v § 166 odst. 4 a v § 167 odst. 12 se slovo „do“ nahrazuje slovy „až na“.

149. V § 165 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo právní nástupce osoby, jejíž registrace byla zrušena, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, se dopustí správního deliktu tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

150. V § 165 odst. 7 písm. a) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo odstavce 6“.

151. V § 167 odst. 3 se číslo „117“ nahrazuje číslem „116“ a na konci textu se doplňují slova „a 117“.

152. V § 167 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní:

(11) Fyzická osoba, jejíž registrace byla zrušena, nebo fyzická osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž registrace byla zrušena, se dopustí přestupku tím, že uchová dokument nebo záznam v rozporu s § 32 odst. 6.“.

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 12 a 13.

153. V § 167 odst. 12 písm. b) se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo odstavce 11“.

154. V § 194 odst. 2 se slovo „přestupcích“ nahrazuje slovem „přestupku“.

155. V § 194 se odstavec 5 zrušuje.

156. V § 199 odstavec 1 zní:

(1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 115 odst. 5.“.

157. V § 199 odst. 2 se slova „ , § 11 odst. 4“, slova „ , § 118 odst. 7“ a slova „ , § 119 odst. 4“ zrušují.

158. V § 199 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Vláda nařízením stanoví limity v eurech pro účely § 35 odst. 2 písm. c) a d), § 36 odst. 2, § 36g odst. 5, § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 podle právního aktu Rady a Evropského parlamentu nebo Evropské komise.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Prospekt cenného papíru schválený nebo uveřejněný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za prospekt cenného papíru schválený podle § 36c zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádosti o schválení prospektu nebo dodatku prospektu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. V řízení o dodatku prospektu schváleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Do 30. června 2021 se § 118 odst. 1, § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují také na emitenta investičního cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota odpovídá k datu emise částce alespoň 50000 EUR, pokud se jedná o cenné papíry, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

Čl. V

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 361/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 11c odst. 9 se za slovo „rámci“ vkládá slovo „evropského“.

2. V § 11d odst. 6 se za slova „osob na“ vkládá slovo „evropském“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna občanského soudního řádu

Čl. VI

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 87 odst. 1 písmeno d) zní:

d) je sídlo osoby, která organizuje regulovaný trh nebo provozuje mnohostranný obchodní systém, jde-li o spor z obchodu

1. na jí organizovaném regulovaném trhu, nebo z vypořádání tohoto obchodu, nebo

2. v jí provozovaném mnohostranném obchodním systému, nebo z vypořádání tohoto obchodu,“.

2. V § 87 odst. 1 písm. f) se za slovo „sídlo“ vkládá slovo „komoditní“ a slova „burzovního obchodu“ se nahrazují slovy „obchodu na komoditní burze“.

3. V § 328 odst. 1 písm. b) se slova „kótovaného investičního nástroje“ nahrazují slovy „investičního nástroje přijatého k obchodování na evropském regulovaném trhu101)“.

Poznámka pod čarou č. 101 zní:

101) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

ČÁST PÁTÁzrušeno

Čl. VIIzrušeno

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o účetnictví

Čl. VIII

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb. a zákona č. 410/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 19a odst. 1 se slova „regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu36)“.

Poznámka pod čarou č. 36 zní:

36) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. V § 19a odst. 2 a 6, § 22a odst. 2 a § 23a odst. 1 se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“.

3. V § 19a odst. 2, 3, 5 a 6 a § 23a odst. 1 se slova „se sídlem v členském státě Evropské unie“ zrušují.

4. V § 19a odst. 3 a 5 se za slovo „z“ vkládá slovo „evropských“.

5. V § 19a odst. 5 se za slova „obchodování na“ vkládá slovo „evropském“.

6. V § 22a odst. 2 se slova „cenných papírů se sídlem v členském státě Evropské unie“ zrušují.

7. V § 27 odst. 5 větě první se slova „tuzemské či zahraniční burze nebo na jiném regulovaném trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

8. V § 27 odst. 5 větě třetí se slova „tuzemské burze cenných papírů“ nahrazují slovy „regulovaném trhu“, slovo „zavírací“ se nahrazuje slovem „závěrečná“ a slova „burzou cenných papírů“ se nahrazují slovy „na regulovaném trhu“.

9. V § 27 odst. 5 větě čtvrté se slova „veden na tuzemské burze cenných papírů a je kótován na zahraničních burzách cenných papírů“ nahrazují slovy „přijat k obchodování na regulovaném trhu a je přijat k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“, slovo „zavíracích“ se nahrazuje slovem „závěrečných“ a slova „schválených trzích zahraničních burz cenných papírů“ se nahrazují slovy „zahraničních regulovaných trzích, nebo na zahraničních trzích obdobných regulovanému trhu“.

10. V § 27 odst. 5 se věta pátá zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

Čl. IX

V § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 438/2004 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se slova „burze cenných papírů“ nahrazují slovy „regulovaném trhu10)“.

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

10) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o bankách

Čl. X

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 11a odst. 4 písm. b) se slovo „kótovaných“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. V § 26bb odstavec 1 zní:

(1) Česká národní banka vydá opatření obecné povahy podle odstavce 2,

a) je-li ohrožena stabilita bankovního nebo finančního systému a pokud je to pro odstranění tohoto ohrožení účelné, nebo

b) pokud již stabilita bankovního nebo finančního systému byla narušena, je-li to pro zmírnění následků tohoto narušení účelné.“.

3. V § 26bb odstavce 3 a 4 znějí:

(3) Opatření obecné povahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce České národní banky; zveřejnění na úřední desce jiného úřadu se nevyžaduje. Pokud nepozbylo účinnosti dříve, pozbývá opatření obecné povahy účinnosti uplynutím 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti.

(4) Osobami, jejichž práva, povinnosti nebo oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy vydaným Českou národní bankou dotčeny, jsou pouze banky nebo pobočky zahraničních bank. Tyto osoby jsou oprávněny podat proti vydanému opatření písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne Česká národní banka, proti takovému rozhodnutí nelze podat opravný prostředek.“.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Čl. XI

V § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 438/2004 Sb., se slova „burze cenných papírů“ nahrazují slovy „regulovaném trhu22)“.

Poznámka pod čarou č. 22 zní:

22) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XII

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb. a zákona č. 348/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. zd) se slova „tuzemském nebo zahraničním veřejném trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

2. V § 17 odst. 1 se slova „a i“ zrušují a za slovo „předpisu30b)“ se vkládají slova „a podílové fondy“.

3. V § 17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Podléhá-li podílový fond dohledu České národní banky, má se za to, že podílový fond má na území České republiky své sídlo.“.

4. V § 20 odstavec 3 zní:

(3) Došlo-li k převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, je investiční společnost, která převádí podílový fond, povinna tuto změnu oznámit správci daně do 30 dnů ode dne, kdy nastala.“.

5. V § 20a úvodní části ustanovení se slova „a § 20 odst. 8“ zrušují.

6. V § 20a písm. a) se za slovo „připadající“ vkládají slova „na část zdaňovacího období“ a slovo „předpisu,19d)“ se nahrazuje slovem „předpisu16),“.

7. V § 20a se věta poslední zrušuje.

8. V § 21 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 20 odst. 3“ nahrazují slovy „o položky podle § 34“.

9. V § 21 odst. 5 se slova „ukončil činnost,19d)“ nahrazují slovy „změnil předmět podnikání a ukončil činnost jako investiční fond16),“ a věta poslední se zrušuje.

10. V § 25 odst. 3 se slova „burzu cenných papírů28a)“ nahrazují slovy „organizátora regulovaného trhu“.

11. Poznámka pod čarou č. 28a se zrušuje.

12. V § 36 odst. 2 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní:

w) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z podílu na výnosech16) z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, který byl podílníkům vyplacen bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu.“.

13. V § 36 odst. 3 se za větu čtvrtou vkládá věta „Daň z příjmů vybíraná zvláštní sazbou se zaokrouhluje na celé koruny dolů.“.

14. V § 36 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Za dividendový příjem z podílových listů se nepovažuje podíl na výnosech16) z hospodaření s majetkem v podílovém fondu, který byl podílníkům vyplacen bez ohledu na výsledek hospodaření podílového fondu.“.

15. V § 38d odst. 3 se za větu třetí vkládá věta „Správce daně může plátce daně na základě jeho žádosti zprostit v odůvodněných případech povinnosti podat hlášení.“.

16. V § 38fa odst. 1 písm. a) bodě 3 se číslo „40“ nahrazuje číslem „25“.

17. V § 38m odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e) za období předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování, za které dosud nebylo daňové přiznání podáno, není-li den předcházející rozhodný den posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku investiční společnosti, která splývající nebo slučovaný fond obhospodařuje,

f) za období od rozhodného dne splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu, není-li rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu.“.

18. V § 38m odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „konce“ vkládá slovo „třetího“.

19. V § 38m odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

e) předcházející rozhodnému dni splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování,

f) který je posledním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku, není-li rozhodný den splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku nástupnického obhospodařovatele fondu.“.

20. V § 38m odst. 5 se věta první nahrazuje větou „Investiční společnost, která obhospodařuje podílové fondy, je povinna podat jako nedílnou součást daňového přiznání i daňová přiznání za jednotlivé podílové fondy.“.

21. V § 38m odst. 5 větě poslední se slova „s rozdíly, o které výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, vykázanými jednotlivými podílovými fondy“ nahrazují slovy „s daňovými ztrátami jednotlivých podílových fondů“.

22. V § 38m se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Došlo-li ke splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo podílového fondu a zahraničního fondu kolektivního investování, přechází daňová povinnost za zrušený podílový fond na nově vznikající nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování. Práva a povinnosti zrušeného podílového fondu vykonává nástupnický obhospodařovatel fondu. Nástupnickým obhospodařovatelem fondu se pro účely tohoto zákona rozumí

a) investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování,

b) zahraniční investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý nebo přejímající podílový fond nebo zahraniční fond kolektivního investování, nebo

c) nově vzniklý nebo přejímající zahraniční fond kolektivního investování, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností.“.

23. V § 38n odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „U investiční společnosti, která obhospodařuje podílové fondy, se daňová ztráta stanoví samostatně za investiční společnost a odděleně za jednotlivé podílové fondy.“.

24. V § 38n se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Daňovou ztrátu podílového fondu lze uplatnit i v případě, kdy došlo k převodu podílového fondu na jinou investiční společnost nebo k přeměně investiční společnosti.“.

25. § 38o zní:

㤠38o

(1) Práva a povinnosti podílového fondu při správě daně vykonává investiční společnost, která ho obhospodařuje. Dojde-li v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, k převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, vykonává práva a povinnosti převedeného podílového fondu investiční společnost, která podílový fond obhospodařuje k poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

(2) Zahraniční investiční společnost, která obhospodařuje podílový fond, postupuje při stanovení základu daně, daně, daňové ztráty podílového fondu a při správě daně obdobně jako investiční společnost.“.

26. V § 38r odst. 2 se slova „nebo při přeměně investičního fondu zaniklého bez provedení likvidace na otevřený podílový fond“ zrušují.

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 17 odst. 1 a 3, § 20 odst. 3, § 21 odst. 2 písm. b), § 38fa odst. 1 písm. a) bodu 3, § 38m odst. 5, § 38n odst. 1 a § 38o zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

2. Rozdíl, o který výdaje (náklady) upravené podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, převyšují příjmy upravené podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a o který nebyl snížen základ daně podílového fondu do konce zdaňovacího období, které započalo v roce 2010, lze snížit základ daně podílového fondu nejdéle v 5 zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, za které byl tento rozdíl vykázán, obdobně jako při uplatnění vyměřené daňové ztráty.

3. Ustanovení § 38fa odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období, které započalo v roce 2011.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. XIV

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb. a zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 3 písmena b) a c) znějí:

b) členové orgánů jiného penzijního fondu, pojišťovny1c), banky, osoby s povolením k poskytování investičních služeb, členové orgánů organizátora regulovaného trhu a členové orgánů investičních fondů3) a investičních společností3a); to neplatí pro členy orgánů osob, se kterými penzijní fond tvoří koncern,

c) zaměstnanci jiného penzijního fondu, depozitáře, organizátora regulovaného trhu, centrálního depozitáře4) a osoby, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti,“.

2. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

3. V § 7 odst. 3 písm. d) se slova „zvláštního právního předpisu,“ nahrazují slovem „zákona“.

4. V § 33 odst. 2 písm. d) se slova „s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu“ nahrazují slovy „přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

5. V § 33 odst. 7 se slovo „veřejném“ nahrazuje slovy „evropském regulovaném“ a slova „regulovaných trzích“ se nahrazují slovy „zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o oceňování majetku

Čl. XV

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. § 19 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 a 20 zní:

㤠19

Oceňování cenných papírů obchodovaných na regulovaném trhu, zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu

(1) Cenné papíry

a) tuzemské nebo zahraniční, obchodované na regulovaném trhu19) se oceňují závěrečným kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v den ocenění, a pokud

1. nebyl v den ocenění cenný papír na regulovaném trhu obchodován, ocení se posledním závěrečným kurzem vyhlášeným na regulovaném trhu v období předcházejících 30 dnů přede dnem ocenění,

2. nebyl cenný papír na regulovaném trhu obchodován v den ocenění a nebyl na tomto trhu obchodován ani v období předcházejících 30 dnů přede dnem ocenění, ocení se nejnižším dosaženým závěrečným kurzem vyhlášeným ve stejném období na jiném převodním místě v České republice,

b) tuzemské nebo zahraniční, obchodované pouze na zahraničním regulovaném trhu20) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu se ocení, pokud se cenným papírem

1. obchoduje na zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu ve státě sídla emitenta, závěrečným kurzem vyhlášeným na tomto trhu ke dni ocenění, a není-li k dispozici, ocení se posledním závěrečným kurzem vyhlášeným na tomto trhu v období uvedeném v písmeni a),

2. neobchoduje na zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu ve státě sídla emitenta, posledním závěrečným kurzem vyhlášeným na zahraničním regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu v období uvedeném v písmeni a) ve státě, v němž byl cenný papír přijat k obchodování na příslušném trhu; pokud byl ve stejný den vyhlášen kurz na trhu ve více státech, ocení se nejnižším vyhlášeným závěrečným kurzem.

(2) Při postupu podle odstavce 1 písm. b) bodu 2 se přednostně uplatní kurz vyhlášený na trzích určených opatřením Ministerstva financí po dohodě s Českou národní bankou. Kurz cenného papíru v zahraniční měně se přepočte kurzem devizového trhu České národní banky platným ke dni ocenění. Pro přepočet měn, které nejsou uvedeny v kurzovním lístku České národní banky, se použije kurz amerického dolaru k této měně vyhlášený ústřední bankou státu s touto měnou.

(3) Nebyl-li kurz cenného papíru uvedeného v odstavci 1 vyhlášen v období 30 dnů přede dnem ocenění na žádném trhu, ocení se cenný papír podle § 20.

19) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.

20) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.

3. Nadpis § 20 zní: „Oceňování cenných papírů neobchodovaných na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a cenných papírů nepřijatých k obchodování na těchto trzích“.

4. V § 20 odst. 1 úvodní část ustanovení zní: „Cenné papíry, které nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu ani na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu, a cenné papíry, které nebyly přijaty k obchodování na těchto trzích, se oceňují takto:“.

ČÁST TŘINÁCTÁzrušeno

Čl. XVIzrušeno

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu

Čl. XVII

Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 324/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 160/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 3 se slova „ , nebo burzovní komory podle zvláštního právního předpisu24e)“ zrušují.

2. Poznámka pod čarou č. 24e se zrušuje.

3. V § 13 odst. 1 písm. k) se slova „zvláštního právního předpisu,“ nahrazují slovem „zákona“.

4. V § 13 odst. 1 písm. n) a v § 13 odst. 2 písm. b) se slova „Komise Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komise“.

5. V § 13 odst. 1 písmeno r) zní:

r) zahraničních trhů obdobných regulovanému trhu,“.

6. V § 13 odst. 1 písm. v) se slova „Komisi Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské komisi“.

7. V § 13 odst. 1 písm. zb) a zc) se slovo „kótovaných“ zrušuje a za slovo „akcií“ se vkládají slova „přijatých k obchodování na regulovaném trhu“.

8. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova „regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie,“ nahrazují slovy „evropských regulovaných trhů“.

9. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Česká národní banka uveřejňuje a pravidelně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup v českém a anglickém jazyce seznam právních předpisů, které upravují oblast podnikání na kapitálovém trhu, kolektivního investování, dluhopisů, práva obchodních společností v oblasti kapitálového trhu a umisťování peněžních prostředků penzijních fondů, a úředních sdělení České národní banky k nim.“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna exekučního řádu

Čl. XVIII

V § 33 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 286/2009 Sb., se slova „Burza cenných papírů a“ nahrazují slovy „organizátor regulovaného trhu27),“.

Poznámka pod čarou č. 27 zní:

27) § 37 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže

Čl. XIX

V § 18 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 340/2004 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se slovo „veřejné“ zrušuje a slova „kótovanými cennými papíry“ se nahrazují slovy „cennými papíry přijatými k obchodování na evropském regulovaném trhu19)“.

Poznámka pod čarou č. 19 zní:

19) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XX

V části IV přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 30/2011 Sb., položky 65 a 66 znějí:

„Položka 65

1. Přijetí žádosti o udělení
a)bankovní licence bance se sídlem na území České republiky200000
b)bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky200000
c)povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou200000
d)povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky200000
e)povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky200000
2. Přijetí žádosti o povolení
a)ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky200000
b)k činnosti centrálního depozitáře200000
c)k činnosti obchodníka s cennými papíry100000
d)k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie100000
e)k činnosti organizátora regulovaného trhu100000
f)k provozování vypořádacího systému100000
g)k činnosti investiční společnosti nebo k činnosti investičního fondu100000
h)k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování100000
i)ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva100000
j)ke vzniku a činnosti penzijního fondu100000
k)k činnosti platební instituce50000
l)k činnosti instituce elektronických peněz50000
3. Přijetí žádosti o registraci
a)pojišťovacího zprostředkovatele10000
b)samostatného likvidátora pojistných událostí10000
c)investičního zprostředkovatele10000
d)poskytovatele platebních služeb malého rozsahu10000
e)vydavatele elektronických peněz malého rozsahu10000
f)směnárenské činnosti10000
4.Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí10000
5. Přijetí žádosti o změnu
a)bankovní licence banky se sídlem na území České republiky70000
b)bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě70000
c)v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny70000
d)v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu70000
e)povolení k činnosti centrálního depozitáře70000
f)povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry35000
g)povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie35000
h)povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu35000
6.Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému35000
7. Přijetí žádosti o změnu
a)povolení k činnosti investiční společnosti35000
b)pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování35000
c)povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva35000
d)registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu5000
e)registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu5000
f)povolení k činnosti platební instituce20000
g)povolení k činnosti instituce elektronických peněz20000
8. Přijetí žádosti
a)o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí20000
b)o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí20000
c)o povolení převodu obhospodařování podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti20000
d)o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený20000

Položka 66

1. Přijetí žádosti o udělení
a)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku 20000
b)předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí 20000
c)předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí 20000
d)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími organizátora regulovaného trhu20000
e)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry20000
f)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrálního depozitáře20000
g)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond20000
h)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo20000
2. Přijetí žádosti o udělení
a)předchozího souhlasu se změnou v osobě člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osobě prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny5000
b)předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu5000
c)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizátora regulovaného trhu5000
d)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry5000
e)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby organizační složky zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby na území České republiky a která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie5000
f)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby centrálního depozitáře5000
g)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu5000
h)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby5000
3. Přijetí žádosti o schválení
a)osoby ve vedení pojišťovací holdingové osoby5000
b)osoby ve vedení spořitelního a úvěrního družstva5000
c)osoby v orgánech penzijního fondu5000
4. Přijetí žádosti o udělení
a)souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí20000
b)souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka20000
c)souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty20000
d)předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny20000
5. Přijetí žádosti o povolení
a)k fúzi nebo rozdělení investiční společnosti20000
b)k fúzi nebo rozdělení investičního fondu20000
c)k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry20000
d)k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu20000
e)k rozdělení nebo k fúzi provozovatele vypořádacího systému20000
f)k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře20000
6. Přijetí žádosti o udělení
a)souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva20000
b)souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního a úvěrního družstva20000
c)souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a úvěrního družstva20000
d)souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva20000
7. Přijetí žádosti
a)o povolení k splynutí podle § 100 zákona upravujícího kolektivní investování20000
b)o povolení k sloučení podle § 100k zákona upravujícího kolektivní investování20000
c)o udělení souhlasu k převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10 % základního kapitálu penzijního fondu20000
d)o povolení k rozdělení nebo fúzi penzijních fondů20000
8. Přijetí žádosti
a)o povolení k vytvoření podílového fondu30000
b)o povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek bude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu30000
c)o schválení změny statutu investičního fondu nebo podílového fondu10000
d)o schválení změny statutu a penzijního plánu penzijního fondu10000
e)o povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky50000
f)o změnu povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na území České republiky50000
g)o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů3000
h)o schválení změny depozitáře investičního fondu nebo podílového fondu5000
i)o schválení změny depozitáře penzijního fondu5000
j)o vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti1000
k)o udělení časově omezeného souhlasu pojišťovně nebo zajišťovně se zvýšením limitů pro jednotlivé položky finanční skladby5000
9. Přijetí žádosti
a)o schválení prospektu cenného papíru nebo emisních podmínek dluhopisu nebo dluhopisového programu včetně kombinované žádosti10000
b)o schválení dodatku prospektu cenného papíru nebo doplňku dluhopisového programu nebo změny emisních podmínek dluhopisu5000
c)o povolení zúžení prospektu cenného papíru5000
d)o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu u povinné nabídky převzetí5000
e)o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu při plnění dodatečné nabídkové povinnosti3000
f)o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti1000
g)o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu1000
h)o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu1000
i)o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí1000
j)o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí3000
k)o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí3000
l)o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí zákaz učinit další nabídku převzetí3000
m)o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti3000
n)o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti3000
o)o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním nabídkové povinnosti3000
p)o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu10000

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.

2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna insolvenčního zákona

Čl. XXI

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 458/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 163/2009 Sb., zákona č. 217/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 241/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 260/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 69/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 254 se slova „nebo burzovní“ zrušují.

2. V § 345 odst. 1 se slova „kótované, podle zvláštního právního předpisu18)“ nahrazují slovy „přijaty k obchodování na regulovaném trhu18)“.

Poznámka pod čarou č. 18 zní:

18) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna zákona o nabídkách převzetí

Čl. XXII

Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 420/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se slova „trhu v České republice“ nahrazují slovem „trhu6)“.

Poznámka pod čarou č. 6 zní:

6) § 55 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb.“.

2. V § 2 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 8 až 10.

3. V § 5 odst. 1 se slova „regulovaném trhu v jednom anebo v několika členských státech kromě České republiky“ nahrazují slovy „jednom nebo více zahraničních regulovaných trzích7)“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

7) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

4. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „v České republice“ zrušují.

5. V § 5 odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení se slova „regulovaných trzích ve více než jednom členském státě včetně České republiky, ledaže jsou přijaty též na“ nahrazují slovy „více evropských regulovaných trzích8) včetně regulovaného trhu, ledaže jsou přijaty k obchodování též na evropském“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

8) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

6. V § 5 odst. 2 písm. b) bodě 2 se slova „regulovaných trzích ve více než jednom členském státě včetně České republiky“ nahrazují slovy „více evropských regulovaných trzích včetně regulovaného trhu“ a slova „regulovaných trhů v těchto členských státech“ se nahrazují slovy „těchto evropských regulovaných trhů“.

7. V § 10 odst. 1 písm. h) se za slovo „označení“ vkládá slovo „evropského“.

8. V § 13 odst. 4 se věta poslední nahrazuje větou „V případě, že jsou předmětem nabídky převzetí účastnické cenné papíry přijaté k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, uveřejňuje se nabídkový dokument též v členském státě, v němž je tento zahraniční trh organizován, způsobem, jaký pro uveřejnění nabídkového dokumentu stanoví právní řád tohoto členského státu.“.

9. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „trhu podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovem „trhu9)“ a slova „veřejném trhu cenných papírů“ se nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

9) § 3b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

10. V § 25 odst. 1 se za slova „převzetí na“ vkládá slovo „evropském“.

11. V § 25 odst. 2 a v § 44 odst. 1 písm. c) se za slovo „mimo“ vkládá slovo „evropský“.

12. V § 27 odst. 1, § 28, § 30 odst. 1 písm. b), § 32 odst. 1 větě třetí, § 43 odst. 3 a v § 44 odst. 2 písm. b) se za slovo „na“ vkládá slovo „evropském“.

13. V § 30 odst. 1 písm. a) se za slova „uzavřený na“ vkládá slovo „evropském“.

14. Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

15. V § 35 odst. 1 a v § 49 odst. 1 se za slova „obchodování na“ vkládá slovo „evropském“.

16. V § 38 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „veřejném trhu s cennými papíry“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu“.

17. V § 38 odst. 1 písm. b) se slova „zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „zákona upravujícího dohled nad kapitálovým trhem“.

18. V § 43 odst. 2 se za slova „obchodované na“ vkládá slovo „evropském“.

19. V § 44 odst. 5 se za slovo „usnesením“ vkládají slova „ustanovit jiného znalce, aby zpracoval další znalecký“.

20. V § 64 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Cílová společnost, jejíž účastnické cenné papíry nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ve státě jejího sídla a jejíž účastnické cenné papíry byly přijaty současně k obchodování na více evropských regulovaných trzích, které orgán dohledu členského státu do 20. června 2006 nesdělil, že je příslušným pro dohled nad nabídkami převzetí, sama určí, který z orgánů dohledu členských států, v nichž jsou tyto evropské regulované trhy organizovány, bude příslušný vykonávat dohled nad nabídkou převzetí.“.

21. V § 64 odst. 3 větě poslední se za slovo „organizátorům“ vkládá slovo „evropských“.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. XXIII

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. m) se slova „regulovaném trhu kteréhokoli členského státu Evropské unie nebo“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

2. V § 47 odst. 1 se slova „v České republice“ zrušují.

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XXIV

Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., se mění takto:

1. V § 70 odst. 1 písm. c), e) a j) se slovo „kótované“ zrušuje a na konci textu písmen c), e) a j) se doplňují slova „přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

38) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.“.

2. V § 70 odst. 1 písm. p) se slovo „nekótované“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „ , které nebyly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

3. V § 70 odst. 2 písm. a) se slova „regulovaném trhu8) členských států“ nahrazují slovy „zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu v členských státech“.

4. V § 73 odst. 4 písm. c) se slova „regulovaném finančním trhu“ nahrazují slovy „evropském regulovaném trhu38) nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu“.

5. V § 128 odst. 6 se slova „osob činných pro pojišťovnu nebo zajišťovnu“ nahrazují slovy „pojišťovny nebo zajišťovny nebo osob pro ni činných“.


ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

ÚČINNOST

Čl. XXV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Je měněn
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
Mění
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
93/2009 Sb. Zákon o auditorech
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
120/2001 Sb. Exekuční řád
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
21/1992 Sb. Zákon o bankách
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
Je odkazován z
460/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
450/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
343/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
338/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
299/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
238/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
364/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
189/2019 Sb. Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
111/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
80/2019 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
31/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
307/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
306/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
182/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
296/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
291/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
258/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
254/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
222/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
64/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
454/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
321/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
298/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
148/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
125/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
105/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
377/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
375/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
314/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
221/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
164/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
139/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
127/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
84/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
362/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
267/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
464/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
344/2013 Sb. Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
294/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
293/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
227/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
185/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
179/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
134/2013 Sb. Zákon o transparentnosti
105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
45/2013 Sb. Zákon o obětech trestných činů
44/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
500/2012 Sb. Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
404/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
401/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
399/2012 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
396/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
334/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
254/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
202/2012 Sb. Zákon o mediaci
192/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
167/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
37/2012 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
470/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
428/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
375/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
370/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
355/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
351/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
Odkazuje na
69/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
348/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
347/2010 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
346/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
260/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 399 odst. 2 části věty druhé za středníkem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
241/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 192 odst. 1 věty první včetně věty za středníkem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
199/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
152/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
48/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 220 odst. 3 a o zamítnutí návrhu na zrušení § 76g č. 99/1963 Sb., OSŘ
420/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
362/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
326/2009 Sb. Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
304/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
303/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
289/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
286/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
281/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
277/2009 Sb. Zákon o pojišťovnictví
230/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
221/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
218/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
217/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
216/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
215/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon
93/2009 Sb. Zákon o auditorech
87/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
2/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
482/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
384/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
306/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
305/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
274/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
259/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
230/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
130/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence
126/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
123/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
104/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí
36/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
362/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
344/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
269/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
159/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
67/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
29/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony voblasti ochrany před domácím násilím, zákon č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
315/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
308/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti
267/2006 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
245/2006 Sb. Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
233/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
223/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
216/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákon
203/2006 Sb. Zákon o některých druzích podpory kultury
189/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
182/2006 Sb. Insolvenční zákon
179/2006 Sb. Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
134/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
133/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
115/2006 Sb. Zákon o registrovaném partnerství
113/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
81/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
79/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
552/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
545/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
530/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
441/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ze znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
413/2005 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
383/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některých osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
342/2005 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
217/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
216/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
205/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
179/2005 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
170/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
59/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
676/2004 Sb. Zákon o povinném značení lihu
669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
628/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
555/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
554/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
501/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě
484/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
436/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
359/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
340/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
280/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
257/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
237/2004 Sb. Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
153/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 243c odst. 2 č. 99/1963 Sb., OSŘ
120/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
85/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
49/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
47/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
19/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
437/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
162/2003 Sb. Zákon o zoologických zahradách
88/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
87/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 183b odst. 3 písm. a) č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění ObchZ a OSŘ
575/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
476/2002 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 501/2001 Sb. (novela ObchZ, OZ,OSŘ, o cenných papírech, notářského řádu, o Komisi pro cenné papíry, o přestupcích, o konkursu a vyrovnání, o majetku ČR, živnostenského zákona)
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
308/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
260/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
226/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
210/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
202/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
198/2002 Sb. Zákon o dobrovolnické službě
151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
128/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
50/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
483/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
453/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
451/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
317/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
276/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. části páté "Správní soudnictví" č. 99/1963 Sb., OSŘ
271/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže
137/2001 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
120/2001 Sb. Exekuční řád
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
370/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
340/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
241/2000 Sb. Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
220/2000 Sb. Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
204/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
155/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
132/2000 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
121/2000 Sb. Autorský zákon
105/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
103/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
100/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách
46/2000 Sb. Tiskový zákon
30/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
27/2000 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
17/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
3/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. č. 144/1999 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
2/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 248 odst. 2 písm. e) OSŘ
360/1999 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR
165/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
91/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech
202/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku
269/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 250f OSŘ
142/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
31/1996 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
280/1992 Sb. Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
21/1992 Sb. Zákon o bankách
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
551/1991 Sb. Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
513/1991 Sb. Obchodní zákoník
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
99/1963 Sb. Občanský soudní řád
97/1963 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 01.01.2014 89/2012 Sb. Aktuální znění (exportováno 04.12.2020 03:11)
2. 19.08.2013 - 31.12.2013 241/2013 Sb.
1. 15.07.2011 - 18.08.2013
0. 15.07.2011 Vyhlášené znění