Vyhláška č. 162/2011 Sb.Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-162
Částka 60/2011
Platnost od 21.06.2011
Účinnost od 06.07.2011
Zrušeno k 01.10.2016 (134/2016 Sb.)
Minulé znění 06.07.2011 - 30.09.2016

162

VYHLÁŠKA

ze dne 8. června 2011

o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 179/2010 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 46a zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje způsob stanovení zvláštních technických podmínek, které zohledňují energetické a ekologické provozní dopady v případě veřejných zakázek na dodávky, jejichž předmětem jsou vozidla kategorie N1, N2, N3, M1, M2 a M31).

§ 2

Způsob stanovení zvláštních technických podmínek

(1) Zadavatel stanoví v zadávací dokumentaci zvláštní technické podmínky odkazem na emisní limity ve výfukových plynech EURO. Vozidlo musí splňovat alespoň emisní limity EURO uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, pokud zadavatel nestanoví požadavek na splnění vyšší normy emisních limitů EURO.

(2) Zadavatel v případě dodávek vozidel kategorie N1 a M1 dále stanoví v zadávací dokumentaci maximální spotřebu pohonných hmot2) pro kombinovaný provoz3). Maximální spotřeba pohonných hmot v případě motorového benzínu a motorové nafty stanovená zadavatelem nesmí přesáhnout hodnoty uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Vozidla zvláštního určení a vícepalivová vozidla

Maximální hodnoty uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce se nepoužijí v případě veřejných zakázek na dodávky vozidel kategorie N1 a M1, pokud předmětem jsou

a) vozidla zvláštního určení4), nebo

b) vícepalivová vozidla, u kterých alespoň jednou alternativní pohonnou hmotou jsou zkapalněné ropné plyny (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), směsné motorové palivo s obsahem biosložky nejméně 50 % nebo čisté biopalivo.


§ 4

Přechodné ustanovení

Tato vyhláška se nevztahuje na zadávací řízení zahájená před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Jankovský v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 162/2011 Sb.

Minimální emisní limity EURO stanovené pro kategorie vozidel N a M

Kategorie vozidlaEmisní limity EURO, kterou musí
vozidlo minimálně splňovat
Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu nákladů
N1 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kgEURO 5
N2 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, avšak nepřevyšuje 12000 kgEURO 4
N3 - vozidlo, jehož největší přípustná hmotnost převyšuje 12000 kgEURO 4
Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro přepravu osob
M1 - vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidlaEURO 5
M2 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kgEURO 4
M3 - vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kgEURO 4

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2011 Sb.

Maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz u vozidel kategorie N1 a M1

Výkon motoruCelková hmotnost vozidlaSpotřeba
motorového
benzínu
(l/100 km)
Spotřeba
motorové
nafty
(l/100 km)
vozidla o výkonu do 60 kW včetně64,5
vozidla o výkonu od 61 kW do 80 kW včetně do 1800 kg včetně75
od 1801 kg do 3000 včetně108
nad 3001 kg119
vozidla o výkonu od 81 kW do 120 kW včetně do 1800 kg včetně7,56
od 1801 kg do 3000 včetně10,59
nad 3001 kg11,510
vozidla o výkonu nad 121 kW1211

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 2 písm. a) zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, ve znění nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008.
Směrnice Rady 80/1268/EHS ze dne 16. prosince 1980 o emisích oxidu uhličitého a spotřebě paliva motorových vozidel, ve znění směrnice Komise 1999/100/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/3/ES.

4) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Souvislosti

Provádí předpis
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
Je zrušen předpisem
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
Je odkazován z
134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)
162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
Odkazuje na
162/2011 Sb. Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách
311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách
137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách (2006 - 2016)
341/2002 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
168/1999 Sb. Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.07.2011 - 30.09.2016
0. 21.06.2011 Vyhlášené znění