Vyhláška č. 142/2011 Sb.Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-142
Částka 54/2011
Platnost od 27.05.2011
Účinnost od 27.05.2011
Zrušeno k 13.01.2018 (370/2017 Sb.)
Minulé znění 27.05.2011 - 12.01.2018

142

VYHLÁŠKA

ze dne 13. května 2011

o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance

Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., k provedení § 27 odst. 2 a § 52k odst. 3 tohoto zákona a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

§ 2

Vykazující subjekt

Vykazujícím subjektem je:

a) platební instituce, která je finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank1),

b) instituce elektronických peněz, která je finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank,

c) platební instituce, která není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank,

d) instituce elektronických peněz, která není finanční institucí podle zákona upravujícího činnost bank,

e) zahraniční platební instituce a zahraniční instituce elektronických peněz z členského státu2) za činnost provozovanou na území České republiky prostřednictvím pobočky, pokud náleží do sektoru finančních institucí, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího Evropský systém národních a regionálních účtů ve Společenství3),

f) poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a

g) vydavatel elektronických peněz malého rozsahu.

§ 3

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) výkazem strukturovaný soubor údajů, které mají věcné a formální vazby,

b) kontaktní osobou osoba, která jménem vykazujícího subjektu předkládá výkazy České národní bance, a

c) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:

1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím certifikátu vydaného Českou národní bankou,

2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření zabezpečovacích značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a

3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.

§ 4

Předkládané výkazy

(1) Vykazující subjekt podle § 2 písm. a) a b) sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a) PLT(ČNB) 10-04 „Čtvrtletní rozvaha finanční platební instituce/finanční instituce elektronických peněz“,

b) PLT(ČNB) 20-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty finanční platební instituce/finanční instituce elektronických peněz“,

c) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“,

d) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“ a

e) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře platební instituce/instituce elektronických peněz“.

(2) Vykazující subjekt podle § 2 písm. c) a d) sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a) PLT(ČNB) 15-04 „Čtvrtletní rozvaha nefinanční platební instituce/nefinanční instituce elektronických peněz“,

b) PLT(ČNB) 25-04 „Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty nefinanční platební instituce/nefinanční instituce elektronických peněz“,

c) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“,

d) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“ a

e) PLT(ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře platební instituce/instituce elektronických peněz“.

(3) Vykazující subjekt podle § 2 písm. e) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 70-04 „Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“.

(4) Vykazující subjekt podle § 2 písm. f) a g) sestavuje a předkládá výkaz PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“.

(5) Poskytuje-li vykazující subjekt podle § 2 písm. a) a b) České národní bance informace uvedené v odstavci 1 písm. a), b) a e) v obdobném rozsahu podle právního předpisu upravujícího předkládaní výkazů a dalších informací České národní bance4), sestavuje a předkládá tyto výkazy:

a) PLT(ČNB) 30-04 „Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz“,

b) PLT(ČNB) 40-04 „Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz“ a

c) PLT(ČNB) 19-04 „Vybrané údaje z účetních výkazů“.

§ 5

Společná ustanovení pro sestavování výkazů

(1) Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů podle § 4 je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výkazy podle § 4 sestavuje vykazující subjekt k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 kalendářních dnů po skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí a do 10. února následujícího roku po skončení 4. kalendářního čtvrtletí.

(3) Vykazující subjekt postupuje při sestavování výkazů přiměřeně jejich povaze v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky5) nebo s mezinárodními účetními standardy upravenými právem Evropské unie6).

(4) Vykazující subjekt přepočítává údaje vyjádřené v cizí měně, pokud je to požadováno, na údaje vyjádřené v české měně kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke dni sestavení výkazu. Měny, které nejsou obsaženy v kurzech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se přepočítávají oficiálním středním kurzem centrální banky příslušné země, popřípadě aktuálním kurzem mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo jednotné měně euro. V případě údajů ve výkaze PLT(ČNB) 30-04 může vykazující subjekt použít kurzy vyhlášené Evropskou centrální bankou; postupuje přitom podle právního předpisu upravujícího pravidla obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry7).

(5) Vykazující subjekt oceňuje aktiva a pasiva podle stavu ke dni sestavení výkazu.

§ 6

Předkládání dalších informací do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů

(1) Pokud vykazující subjekt vydává elektronické peníze anebo poskytuje platební služby prostřednictvím pobočky8) nebo poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, předkládá informace potřebné pro zápis poboček a obchodních zástupců do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů České národní bance v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem9) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb ve formě datové zprávy. Česká národní banka uveřejňuje strukturu a způsob vypracování datové zprávy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Obsah informací předkládaných České národní bance pro zápis do seznamů nebo registrů podle odstavce 1 je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) O skutečnostech uvedených v odstavci 1 je Česká národní banka informována vykazujícím subjektem neprodleně poté, co dojde ke vzniku, zániku nebo změně skutečnosti zaznamenávané do seznamů nebo registrů u vykazujících subjektů.

(4) Informace podle odstavce 3 je předkládána společně s oznámením o vydávání nebo distribuci elektronických peněz anebo poskytování platebních služeb prostřednictvím obchodního zástupce podle zvláštního právního předpisu upravujícího výkon činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu10).

§ 7

Způsob a forma předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt zasílá České národní bance výkazy podle § 4 v elektronické podobě prostřednictvím datové zprávy a ve struktuře a formě datových souborů, které jsou dostupné prostřednictvím

a) programové aplikace České národní banky pro sběr dat od nebankovních subjektů (SDNS), která je dostupná způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu umožňující elektronickou výměnu informací (EDI/EDIFACT), nebo

c) vlastní programové aplikace vykazujícího subjektu používající pro předání výkazu webové služby České národní banky pro sběr dat (SDNS-WS).

(2) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikací uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) opatří vykazující subjekt zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

(3) Datové zprávy zasílané prostřednictvím aplikace uvedené v odstavci 1 písm. b) opatří vykazující subjekt zabezpečovací značkou.

§ 8

Opravy a změny ve výkazech

(1) Je-li po předložení výkazů České národní bance zjištěna chyba nebo provedena změna v údajích výkazu, vykazující subjekt předloží výkaz s opravenými údaji České národní bance opětovně bez zbytečného odkladu. Pokud oprava ovlivní údaje i v jiných výkazech nebo výkazy k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(2) Pokud dojde ve výkazu sestaveném k poslednímu dni kalendářního roku ke změně vykazovaného údaje na základě ověření účetní závěrky auditorem, vykazující subjekt předloží výkaz opětovně s opravenými údaji, nejpozději do 15 dnů po ověření účetní závěrky auditorem. Pokud oprava ovlivní údaje v jiném výkazu nebo výkazech k dalším časovým obdobím, opraví vykazující subjekt též všechny tyto navazující výkazy.

(3) Opravené výkazy vykazující subjekt předloží ve lhůtě podle odstavců 1 a 2 České národní bance způsobem stanoveným v § 7 společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

§ 9

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů

(1) Vykazující subjekt, který sestavuje a předkládá výkazy České národní bance pomocí aplikace uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) nebo c), sdělí České národní bance

a) jména a příjmení kontaktních osob,

b) adresu pracoviště, telefonní číslo a adresu elektronické pošty kontaktních osob a

c) číslo kvalifikovaného certifikátu včetně názvu a identifikačního čísla osoby poskytovatele certifikačních služeb, který jej vydal.

(2) Vykazující subjekt informuje Českou národní banku bez zbytečného odkladu o změnách údajů uvedených v odstavci 1.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 375/2009 Sb., o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance, se zrušuje.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 142/2011 Sb.

Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných platebními institucemi a institucemi elektronických peněz České národní bance

Výkaz: PLT(ČNB) 10-04

Název: Čtvrtletní rozvaha finanční platební instituce/finanční instituce elektronických peněz

Obsah:

Výkaz obsahuje strukturu aktiv a pasiv podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů. U položek účastí, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, rezerv a oceňovacích rozdílů není požadována detailní struktura. Údaje jsou vykazovány souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb, což jsou v případě platební instituce činnosti uvedené v § 8 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v případě instituce elektronických peněz činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud nesouvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona, a samostatně jsou vykazovány údaje za vydávání elektronických peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. a) a b) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Položky aktiv jsou vykazovány k poslednímu dni sledovaného období v účetní hodnotě nekompenzované a kompenzované o opravné položky a oprávky, samostatně jsou rovněž uváděny opravné položky a oprávky.

Výkaz: PLT(ČNB) 15-04

Název: Čtvrtletní rozvaha nefinanční platební instituce/nefinanční instituce elektronických peněz

Obsah:

Výkaz obsahuje strukturu aktiv a pasiv podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní položky na úrovni velkých písmen a římských číslic. Položky krátkodobého finančního majetku, kapitálových fondů, rezervních fondů, výsledku hospodaření minulých let a bankovních úvěrů a výpomocí jsou dále členěny v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Údaje jsou vykazovány souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb, což jsou v případě platební instituce činnosti uvedené v § 8 zákona a v případě instituce elektronických peněz činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud nesouvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona, a samostatně jsou vykazovány údaje za vydávání elektronických peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. a) a b) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Položky aktiv jsou vykazovány k poslednímu dni sledovaného období v účetní hodnotě nekompenzované a kompenzované o opravné položky a oprávky, samostatně jsou rovněž uváděny opravné položky a oprávky.

Výkaz: PLT(ČNB) 20-04

Název: Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty finanční platební instituce/finanční instituce elektronických peněz

Obsah:

Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát a účetního zisku, nebo ztráty podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 501/2002 Sb. U položek výnosů z akcií a podílů a nákladů na zaměstnance není požadována detailní struktura. Údaje jsou vykazovány souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb, což jsou v případě platební instituce činnosti uvedené v § 8 zákona a v případě instituce elektronických peněz činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud nesouvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona, a samostatně jsou vykazovány údaje za vydávání elektronických peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. a) a b) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Údaje jsou vykazovány od počátku roku do konce sledovaného období.

Výkaz: PLT(ČNB) 25-04

Název: Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty nefinanční platební instituce/nefinanční instituce elektronických peněz

Obsah:

Výkaz obsahuje přehled výnosů, nákladů, zisků a ztrát a účetního zisku nebo ztráty podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Výkaz obsahuje základní položky na úrovni velkých písmen a římských číslic. Položka výnosů z dlouhodobého finančního majetku je dále členěna v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Údaje jsou vykazovány souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb, což jsou v případě platební instituce činnosti uvedené v § 8 zákona a v případě instituce elektronických peněz činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud nesouvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona, a samostatně jsou vykazovány údaje za vydávání elektronických peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. a) a b) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona. Údaje jsou sledovány od počátku roku do konce sledovaného období.

Výkaz: PLT(ČNB) 30-04

Název: Hlášení o kapitálu platební instituce/instituce elektronických peněz

Obsah:

Hlášení obsahuje informace navazující na vyhlášku č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. V části týkající se kapitálu sleduje jeho jednotlivé složky podle hlavy II třetí části vyhlášky č. 141/2011 Sb. k poslednímu dni sledovaného období. Dále obsahuje informace o způsobu propočtu kapitálových požadavků podle jednotlivých přístupů uvedených ve vyhlášce č. 141/2011 Sb. a přebytek nebo nedostatek kapitálu. Zde uváděné údaje představují stav k poslednímu dni vykazujícího období nebo údaje za předcházející období známé k poslednímu dni vykazujícího období.

Části týkající se kapitálu vyplňují všechny vykazující subjekty jednotně, z částí týkajících se propočtu kapitálových požadavků pro platební činnosti vždy jenom tu část, která odpovídá přístupu podle vyhlášky č. 141/2011 Sb., který je vykazující subjekt oprávněn použít. Pokud instituce elektronických peněz zároveň poskytuje i platební služby nesouvisející s vydáváním elektronických peněz, vyplňuje samostatně část odpovídající přístupu pro platební služby, který je oprávněna použít a část týkající se kapitálového požadavku k elektronickým penězům v oběhu.

Výkaz: PLT(ČNB) 40-04

Název: Hlášení o přípustných aktivech a objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz

Obsah:

Hlášení obsahuje strukturu peněžních prostředků platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, které jim byly svěřeny za účelem provedení platební transakce nebo peněžních prostředků instituce elektronických peněz nebo vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, které odpovídají finančním závazkům z vydaných elektronických peněz, jež mohou být investovány pouze do likvidních aktiv s nízkým rizikem. Samostatně se uvádějí položky hotovosti, účtů u bank, dluhopisů v členění podle tabulky č. 2 přílohy č. 20 k vyhlášce č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů a cenné papíry kolektivního investování. Údaje se uvádějí podle stavu k poslednímu dni sledovaného období. Dále platební instituce, instituce elektronických peněz, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu uvádějí objem platebních transakcí uskutečněných v jednotlivých měsících sledovaného období a instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu údaje o objemu vydaných elektronických peněz a údaje o průměru elektronických peněz v oběhu za jednotlivé měsíce sledovaného čtvrtletí.

Výkaz: PLT(ČNB) 50-04

Název: Hlášení o organizační struktuře platební instituce/instituce elektronických peněz

Obsah:

Hlášení obsahuje údaje o organizační struktuře, orgánech, zaměstnancích, akcionářích, kvalifikovaných účastech a významnějších majetkových účastech platební instituce nebo instituce elektronických peněz. Uvádí se základní identifikační údaje o vykazujícím subjektu, údaje o základním kapitálu v rozlišení na Českou republiku, členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a ostatní státy, dále základní identifikační údaje, pracovní funkce a údaje o nástupu do funkce členů statutárního orgánu a dozorčího orgánu, dále základní identifikační údaje, pracovní funkce, hlavní pracovní oblasti a údaj o nástupu do funkce řídicích pracovníků, dále údaje o akcionářské struktuře a kvalifikovaných účastech vykazujícího subjektu a kvalifikované účasti vykazujícího subjektu na jiných právnických osobách.

Výkaz: PLT (ČNB) 19-04

Název: Vybrané položky z účetních výkazů

Obsah:

Výkaz obsahuje ty položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty, které mohou být použity, resp. souvisejí s poskytováním platebních služeb, vydáváním elektronických peněz a dodržováním pravidel výkonu činnosti. Údaje se uvádějí souhrnně za veškerou činnost a samostatně za poskytování platebních služeb, což jsou v případě platební instituce činnosti uvedené v § 8 zákona a v případě instituce elektronických peněz činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. c) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud nesouvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona a samostatně jsou vykazovány údaje za vydávání elektronických peněz, což jsou činnosti uvedené v § 46 odst. 2 písm. a) a b) a dále v § 46 odst. 2 písm. d) a e) zákona, pokud souvisejí s činnostmi uvedenými v § 46 odst. 2 písm. a) a b) zákona.

Výkaz: PLT (ČNB) 70-04

Název: Hlášení o objemu platebních transakcí a vydaných elektronických peněz

Obsah:

Výkaz obsahuje celkový objem platebních transakcí uskutečněných ve sledovaném období a celkový objem vydaných elektronických peněz ve sledovaném období za činnosti provozované na území České republiky.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 142/2011 Sb.

Obsah informací předkládaných České národní bance k zápisu poboček a obchodních zástupců do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů

Informace požadované pro zápis poboček a obchodních zástupců do seznamů nebo registrů vykazujících subjektů zahrnují

a) základní identifikační údaje o zastoupeném, tj. v případě právnické osoby identifikační číslo osoby, obchodní firmu a adresu sídla, resp. v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, tituly před a zájmenem, datum narození, adresu bydliště,

b) základní identifikační údaje o pobočce, resp. pobočkách, tj. jejich označení (pořadové číslo) a adresu,

c) základní identifikační údaje o obchodním zástupci, který je fyzickou osobou, resp. obchodních zástupcích, kteří jsou fyzickými osobami, tj. jejich pořadové číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, tituly před a za jménem, datum narození, adresu bydliště, identifikační číslo osoby, pokud ho mají přiděleno,

d) základní identifikační údaje o obchodním zástupci, který je právnickou osobou, resp. obchodních zástupcích, kteří jsou právnickými osobami, tj. pořadové číslo, identifikační číslo osoby, obchodní firmu a adresu sídla,

e) údaje o okruhu poskytovaných služeb,

f) u jednotlivého obchodního zástupce, který je právnickou osobou, základní identifikační údaje o jeho vedoucích osobách, tj. jejich pořadové číslo, jméno popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu bydliště,

g) u jednotlivé pobočky nebo obchodního zástupce informaci o tom, zda se jedná o nový záznam, opravu již existujícího záznamu nebo výmaz záznamu,

h) kontaktní údaje osoby předávající datovou zprávu.

Poznámky pod čarou

1) § 17a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 230/2009 Sb.

2) § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

3) Příloha A kapitola 2. Institucionální sektory Finanční instituce (S.12) nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství.

4) § 4 vyhlášky č. 276/2010 Sb., o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance.

5) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.

6) Článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů.

7) § 53 vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 284/2009 Sb.

9) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

10) § 49 vyhlášky č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu.

Souvislosti

Provádí předpis
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
Je zrušen předpisem
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku
Ruší
375/2009 Sb. Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance
Je odkazován z
454/2017 Sb. Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze
370/2017 Sb. Zákon o platebním styku
142/2011 Sb. Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
Odkazuje na
142/2011 Sb. Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
141/2011 Sb. Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
276/2010 Sb. Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry ČNB
375/2009 Sb. Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a institucemi elektronických peněz České národní bance
284/2009 Sb. Zákon o platebním styku
123/2007 Sb. Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
501/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k účetnictví pro banky a jiné finanční instituce
500/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
6/1993 Sb. Zákon o České národní bance
21/1992 Sb. Zákon o bankách
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.05.2011 - 12.01.2018
0. 27.05.2011 Vyhlášené znění