Zákon č. 104/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-104
Částka 40/2011
Platnost od 22.04.2011
Účinnost od 01.07.2011
Aktuální znění 29.07.2016

104

ZÁKON

ze dne 17. března 2011,

kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rybářství

Čl. V

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 8 věta první zní: „Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.“.

2. V § 22 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 31 zní:

h) projednává přestupky uvedené v § 30 odst. 5 a správní delikty uvedené v § 31 odst. 4 na úseku ochrany mořských rybolovných zdrojů a ukládá za ně okamžitá donucovací opatření, sankce a doprovodné sankce podle přímo použitelného předpisu Evropské unie31).

31) Kapitola IX nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.“.

3. V § 22 odst. 8 se slova „uvedených v § 26“ zrušují.

4. § 26 se včetně poznámek pod čarou č. 23 až 26 zrušuje.

5. V § 27 odst. 1 se slova „podle § 26“ nahrazují slovy „v rámci ochrany mořských rybolovných zdrojů32)“.

Poznámka pod čarou č. 32 zní:

32) Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/1993, (ES) č. 1627/1994 a (ES) č. 1966/2006. Nařízení Rady (ES) č. 2406/1996 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu.“.

6. V § 27 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

7. V § 28 odst. 1 se slova „uvedených v § 26“ zrušují a na konci textu odstavce 1 se doplňují slova „a jiné náležitosti stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie32)“.

8. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

9. V § 29 odst. 2 se slova „uvedených v § 26“ zrušují.

10. V § 29 odst. 3 se slovo „předpisu.20)“ nahrazuje slovy „předpisu20), nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie jinak.“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

20) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 30 odst. 5 písm. a) a v § 31 odst. 4 písm. a) se slova „ustanoveními § 26 a § 28 odst. 1“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti ochrany mořských rybolovných zdrojů32)“.

12. V § 30 odst. 5 a v § 31 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

13. V § 30 odst. 5 písm. b) a v § 31 odst. 4 písm. b) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

14. „V § 30 odst. 5 písm. c) a v § 31 odst. 4 písm. c) se slova „§ 29 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 29 odst. 2“.

15. V § 30 se na konci odstavce 5 a v § 31 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 33 zní:

d) se dopustí závažného porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu33).

33) Čl. 42 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.“.

16. V § 30 odst. 6 se za slova „odstavce 5“ vkládají slova „písm. a) až c)“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Za přestupek podle odstavce 5 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).“.

Poznámka pod čarou č. 34 zní:

34) Čl. 44 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.“.

17. V § 30 odst. 7 se slovo „Nebylo-li“ nahrazuje slovy „Odpovědnost za přestupek zaniká, nebylo-li“, za slova „3 let“ se vkládají slova „ , v případě přestupku podle odstavce 5 písm. d) do 5 let“ a slova „ , trestnost přestupku zaniká“ se zrušují.

18. V § 30 se odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušuje.

19. V § 31 odst. 6 se za slova „odstavce 4“ vkládají slova „písm. a) až c)“ a na konci odstavce 6 se doplňuje věta „Za jiný správní delikt podle odstavce 4 písm. d) se uloží pokuta ve výši uvedené v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu34).“.

20. V § 31 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Odpovědnost za jiný správní delikt zaniká, nebylo-li o pokutě za jiný správní delikt pravomocně rozhodnuto do 3 let, v případě jiného správního deliktu podle odstavce 4 písm. d) do 5 let ode dne, kdy byl jiný správní delikt spáchán.“.


ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
13/1993 Sb. Celní zákon
Je měněn
242/2016 Sb. Celní zákon
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
Mění
185/2004 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
99/2004 Sb. Zákon o rybářství
13/1993 Sb. Celní zákon
Je odkazován z
242/2016 Sb. Celní zákon
360/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
13/1993 Sb. Celní zákon
Odkazuje na
280/2009 Sb. Daňový řád
40/2009 Sb. Trestní zákoník
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
201/2005 Sb. Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
500/2004 Sb. Správní řád
185/2004 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
99/2004 Sb. Zákon o rybářství
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
185/2001 Sb. Zákon o odpadech
361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě
13/1993 Sb. Celní zákon
511/1992 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
141/1961 Sb. Trestní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
3. 29.07.2016 242/2016 Sb. Aktuální znění (exportováno 13.08.2020 21:43)
2. 01.01.2013 - 28.07.2016 17/2012 Sb.
1. 01.07.2011 - 31.12.2012
0. 22.04.2011 Vyhlášené znění