Vyhláška č. 76/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-76
Částka 27/2010
Platnost od 26.03.2010
Účinnost od 26.03.2010
Zrušeno k 25.01.2020 (5/2020 Sb.)
Minulé znění 26.03.2010 - 24.01.2020

76

VYHLÁŠKA

ze dne 16. března 2010,

kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb., se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 2 zní:

2) Směrnice Komise 92/70/EHS ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství.
Směrnice Komise 92/90/EHS ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jímž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci.
Směrnice Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování.
Směrnice Komise 93/50/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru.
Směrnice Komise 93/51/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí.
Směrnice Komise 94/3/ES ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin.
Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení.
Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2001/33/ES ze dne 8. května 2001, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/28/ES ze dne 19. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2002/36/ES ze dne 29. dubna 2002, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/22/ES ze dne 24. března 2003, kterou se mění některé přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/47/ES ze dne 4. června 2003, kterou se mění přílohy II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2003/116/ES ze dne 4. prosince 2003, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o škodlivý organismus Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Směrnice Komise 2004/31/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění přílohy I, II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/70/ES ze dne 28. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/102/ES ze dne 5. října 2004, kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.
Směrnice Komise 2004/105/ES ze dne 15. října 2004, kterou se stanoví vzory úředních rostlinolékařských osvědčení nebo rostlinolékařských osvědčení pro zpětný vývoz doprovázející rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené ve směrnici Rady 2000/29/ES.
Směrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/16/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů.
Směrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2006/14/ES ze dne 6. února 2006, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2006/35/ES ze dne 24. března 2006, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2007/41/ES ze dne 28. června 2007, kterou se mění určité přílohy směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2008/61/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví podmínky, na základě kterých lze pro pokusné nebo vědecké účely a pro práci ve šlechtění odrůd dovážet některé škodlivé organismy, rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v přílohách I až V směrnice Rady 2000/29/ES do Společenství nebo některých chráněných zón Společenství nebo je na těchto územích přemísťovat (kodifikované znění).
Směrnice Komise 2008/64/ES ze dne 27. června 2008, kterou se mění přílohy I až IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2008/109/ES ze dne 28. listopadu 2008, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2009/7/ES ze dne 10. února 2009, kterou se mění přílohy I, II, IV a V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2009/118/ES ze dne 9. září 2009, kterou se mění přílohy II až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.
Směrnice Komise 2010/1/EU ze dne 8. ledna 2010, kterou se mění přílohy II, III a IV směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.“.

2. V příloze č. 2 části B písm. b) bodu 2. pravý sloupec zní:

„Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

3. V příloze č. 2 části B písm. c) bodu 01. pravém sloupci se slova „Řecko (Kréta, Lesbos),“ zrušují.

4. V příloze č. 3 části B v bodech 1. a 2. pravý sloupec zní:

„Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

5. V příloze č. 4 části A oddílu I bodu 16.5. pravém sloupci první větě se slova „v bodech 2. a 3. přílohy č. 3 části B a“ zrušují.

6. V příloze č. 4 části B bodech 1., 2., 3., 4., 5. a 6. prostředním sloupci první větě se slova „v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 7. části A oddílu I této přílohy“ nahrazují slovy „v bodech 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. a 1.7. části A oddílu I této přílohy“.

7. V příloze č. 4 části B bodu 6.3. pravém sloupci se slova „Řecko (Kréta, Lesbos),“ zrušují.

8. V příloze č. 4 části B bodu 14.7. pravém sloupci se slova „Dánsko, Řecko (Kréta, Lesbos),“ zrušují.

9. V příloze č. 4 části B bodu 21. prostředním sloupci písmeno c) zní:

c) rostliny pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku, nebo“.

10. V příloze č. 4 části B bodu 21.3. prostředním sloupci písmeno b) zní:

b) pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku, nebo“.

11. V příloze č. 4 části B bodech 21. a 21.3. pravý sloupec zní:

„Španělsko, Estonsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie [Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Emilia-Romagna (provincie Parma a Piacenza), Friulsko-Julské Benátsko, Lazio, Ligurie, Lombardie (kromě provincie Mantua), Marche, Molise, Piemont, Sardinie, Sicílie, Toskánsko, Umbrie, Údolí Aosty, Benátsko (kromě provincií Rovigo a Benátky, obcí Castelbaldo, Barbona, Boara Pisani, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano, Vescovana v provincii Padova a oblasti nacházející se jižně od dálnice A4 v provincii Verona)], Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Slovinsko (kromě regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska), Slovensko [kromě obcí Blahová, Horné Mýto a Okoč (okres Dunajská Streda), Hronovce a Hronské Kľačany (okres Levice), Málinec (okres Poltár), Hrhov (okres Rožňava), Veľké Ripňany (okres Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín (okres Trebišov)], Finsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy)“.

12. V příloze č. 9 části A oddílu I bodu 1.7. písm. b) se tabulka nahrazuje tabulkou, která zní:

CN-kódPopis
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30 80Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
4403 10 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované
ex 4403 99Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky,
- jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404 20 00Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
- jiné než jehličnaté
ex 4407 99Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
- jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)

“.

13. V příloze č. 9 části A oddílu II bodu 1.10. písm. b) se tabulka nahrazuje tabulkou, která zní:

CN-kódPopis
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
4401 21 00Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
ex 4403 10 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 20Jehličnaté surové dřevo, jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4403 99Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
- jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
4407 10Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
- jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)

“.

14. V příloze č. 9 části B oddílu I bodu 6. písm. b) se tabulka nahrazuje tabulkou, která zní:

CN-kódPopis
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
4401 21 00Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30 40Dřevěné piliny, neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
ex 4401 30 80Ostatní dřevěné zbytky a dřevěný odpad, neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
4403 10 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, též odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
4403 20Jehličnaté surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
4403 91Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
ex 4403 99Surové dřevo, též odkorněné, zbavené kůry nebo dřevní běli nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
- jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané - jehličnaté, původem z neevropských zemí
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
4407 10Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 91Dubové dřevo (rodu Quercus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 93Dřevo javoru (Acer saccharum Marsh), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
4407 95Dřevo jasanu (Fraxinus spp.), rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
ex 4407 99Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
- jiné než jehličnaté dřevo a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce k položkám 1 kapitoly 44 nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.), bukového (Fagus spp.), javorového (Acer spp.), třešňového (Prunus spp.) nebo jasanového (Fraxinus spp.)
4415Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
4416Sudy, džbery, kádě, nádrže, vědra, a jiné bednářské výrobky a jejich části a součásti, ze dřeva, včetně dužin (dílů pláště) sudu
9406 00 20Montované stavby ze dřeva

“.

15. V příloze č. 9 části B oddílu II bodu 7. písm. b) se tabulka nahrazuje tabulkou, která zní:

CN-kódPopis
4401 10 00Palivové dřevo (polena, špalky, větve, otepi nebo podobné tvary)
4401 21 00Jehličnaté dřevěné štěpky nebo třísky
4401 22 00Dřevěné štěpky nebo třísky, jiné než jehličnaté
ex 4401 30Dřevěné zbytky a dřevěný odpad (s výjimkou pilin), neaglomerované ve tvaru polen, briket, pelet nebo podobných tvarů
ex 4403 10 00Surové dřevo, natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 20Jehličnaté surové dřevo, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky, jiné než odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované
ex 4403 99Surové dřevo, též odkorněné, zbavené dřevní běli, nebo nahrubo opracované, jiné než natřené barvou, mořidlem, kreozotem nebo jinými konzervačními prostředky
- jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
ex 4404Štípané tyče; dřevěné kůly, kolíky a výtyčky, zašpičatělé, ale podélně nerozřezané
4406Dřevěné železniční nebo tramvajové pražce (příčné pražce)
4407 10Jehličnaté dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6mm
ex 4407 99Dřevo rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované, o tloušťce převyšující 6 mm
- jiné než jehličnaté a s výjimkou dřeva tropického, uvedeného v poznámce 1 k položkám kapitoly 44, nebo jiného tropického dřeva, dubového (Quercus spp.) nebo bukového (Fagus spp.)
4415Bedny, krabice, laťové bedny, bubny a podobné dřevěné obaly; dřevěné kabelové bubny; jednoduché palety, skříňové palety a jiné nakládací plošiny ze dřeva; nástavce palet ze dřeva
9406 00 20Montované stavby ze dřeva

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

Souvislosti

Mění
215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
Je zrušen předpisem
5/2020 Sb. Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Je odkazován z
5/2020 Sb. Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Odkazuje na
215/2008 Sb. Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.03.2010 - 24.01.2020
0. 26.03.2010 Vyhlášené znění