Nařízení vlády č. 381/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-381
Částka 138/2010
Platnost od 17.12.2010
Účinnost od 01.01.2011
Zrušeno k 01.01.2018 (341/2017 Sb.)
Minulé znění 01.01.2011 - 31.12.2017

381

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a), d), f) a g) a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 347/2010 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb. a nařízení vlády č. 201/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno d) zní:

d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,“.

2. V § 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e) které zní:

e) okruh uvedených zaměstnanců, se kterými může zaměstnavatel sjednat smluvní plat, a podmínky pro sjednání smluvního platu,“.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

3. V § 3 odstavec 3 zní:

(3) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.“.

4. Poznámky pod čarou č. 3 až 9 se zrušují.

5. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

6. V § 4 odst. 8 se číslo „ 3“ nahrazuje číslem „ 5“.

7. V § 4 odst. 10 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

8. V § 5 odst. 2 se vkládá písmeno e), které zní:

e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,“.

9. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 18b a 18c znějí:

(4) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), který získal odbornou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu18c), a který dosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem18b), který nezískal odbornou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu18c), nebo který tuto kvalifikaci získal, avšak nedosáhl vysokoškolského vzdělání v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

18b) § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 159/2010 Sb.

18c) § 6 až 22 a 30 zákona č. 563/2004 Sb.“.

10. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Zvláštní způsob určení platového tarifu

Zaměstnavatel může zaměstnanci určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy. To neplatí pro zaměstnance, který je pedagogickým pracovníkem18b), s výjimkou pedagogického pracovníka, který vykonává uměleckopedagogické práce nebo činnost trenéra a pedagogického pracovníka, který je zaměstnancem uvedeným v § 303 odst. 1 zákoníku práce.“.

11. Poznámka pod čarou č. 25 se zrušuje.

12. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Smluvní plat

Se zaměstnancem zařazeným do třinácté a vyšší platové třídy může zaměstnavatel sjednat smluvní plat. Smluvní plat zahrnuje veškeré složky platu podle zákona a tohoto nařízení, které by jinak zaměstnanci náležely, nebo které by mohl zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. Vedle smluvního platu nelze zaměstnanci poskytovat žádné složky platu s výjimkou odměn. Pro obsah smlouvy o smluvním platu se použije přiměřeně § 136 zákoníku práce.“.

13. V § 8 odst. 1 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

14. Za přílohu č. 3 se vkládají nové přílohy č. 4 a 5, které znějí:

„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
12345678910111213141516
1do 6 let8000830088009550103501120012150150002000020100202002030020500212002345025400
2do 12 let82508750950010300111501210013100156002025020450205502100021250227502525027350
3do 19 let870094501020011050120001300014150162502060020900210002180022800245002715029450
4do 27 let9350101501100011950129501405015200170002105021450216502265024550264502925031700
5nad 27 let10100110001185012850139501510016400178002160022000225002440026300285003150034100

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
12345678910111213141516
1do 6 let8000815086509350101501100011950129501405015250165501795019450211002335025300
2do 12 let81508550930010100109501185012850139501515016450178001930020950227002515027250
3do 19 let850092501000010850118001275013850150001630017700192002080022550244502705029350
4do 27 let915099501080011700127001375014950162001754019050206502240024300263502915031600
5nad 27 let9900107501165012600137001480016100174001890020550222502410026150283503140034000

Dosavadní příloha č. 4 se označuje jako příloha č. 6.

15. V příloze č. 6 se ve II. skupině - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života, doplňuje bod 9, který zní:

9. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.“.

16. V příloze č. 6 v V. skupině - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví v bodu 2. se slova „v Ministerstvu zahraničních věcí“ zrušují.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, na základě § 3 odst. 3 nebo 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, posuzuje se doba a podmínky pro výjimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Závěrečné ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Čl. IV

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.


Předseda vlády:

RNDr. Nečas v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Dr. Ing. Drábek v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Mění
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Je zrušen předpisem
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Ruší
447/2000 Sb. Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Je odkazován z
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Odkazuje na
564/2006 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
262/2006 Sb. Zákoník práce
563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících
447/2000 Sb. Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2011 - 31.12.2017
0. 17.12.2010 Vyhlášené znění