Nařízení vlády č. 228/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-228
Částka 78/2010
Platnost od 23.07.2010
Účinnost od 01.08.2010
Zrušeno k 01.04.2016 (78/2016 Sb.)
Minulé znění 01.08.2010 - 31.03.2016

228

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. července 2010,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 333/2009 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám, se mění takto:

1. V § 1 se doplňuje věta „Vytvoření podmínek pro vznik sociálního bydlení je v souladu s veřejným zájmem České republiky.“.

2. V § 2 písm. c) se slova „bez dalších stavebních úprav může sloužit pro bydlení osob s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje zásady pro technické řešení uvedené v příloze k tomuto nařízení“ nahrazují slovy „splňuje požadavky na bezbariérové bydlení podle jiného právního předpisu upravujícího technické požadavky na bezbariérové užívání staveb“.

3. § 5 zní:

㤠5

Podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům

(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu s osobou, která prokáže, že její průměrný měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8násobek průměrné měsíční mzdy.

(2) Pokud s osobou uvedenou v odstavci 1 bude užívat sociální byt další osoba nebo osoby tvořící domácnost, prokáže osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že průměrný čistý měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl

a) průměrnou měsíční mzdu, jedná-li se o domácnost se 2 členy,

b) 1,2násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,

c) 1,5násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,

d) 1,8násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

(3) Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem osoby uvedené v odstavci 1 nebo čistý měsíční příjem její domácnosti porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok.“.

4. Poznámky pod čarou č. 6 až 8 se zrušují.

5. V § 6 odst. 5 písm. b) se na konci bodu 3 doplňuje slovo „nebo“.

6. V § 6 odst. 5 písm. b) bodě 4 se čárka nahrazuje tečkou a slovo „nebo“ se zrušuje.

7. V § 6 odst. 5 písm. b) se bod 5 zrušuje.

8. V § 6 odstavec 7 zní:

(7) Měsíční nájemné z bytu, na který byla poskytnuta dotace, nesmí být vyšší než součin pořizovací ceny bytu snížené o poskytnutou dotaci a koeficientu 0,00333. Takto stanovené nájemné může být každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, zvýšeno o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.“.

9. V § 8 odstavec 8 zní:

(8) Příjemce dotace může při výstavbě sociálního bytu využít i finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí poskytované na základě směrnice Ministerstva životního prostředí v rámci programu „Zelená úsporám“. V případě poskytnutí těchto prostředků však nelze uplatnit nárok na zvýšení dotace podle odstavců 5 a 6. Je-li v rámci programu „Zelená úsporám“ poskytnuta dotace na využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody, nezapočítávají se investiční náklady na provádění opatření s tím souvisejících do celkových investičních nákladů, které jsou rozhodné pro výpočet celkové výše dotace podle odstavce 7.“.

10. V § 9 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

b) pravomocné stavební povolení nebo veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, kterou lze stavební povolení nahradit, certifikát autorizovaného inspektora, souhlas s provedením ohlášené stavby, prohlášení žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až g).

11. V § 9 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c) až f).

12. V § 9 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a ani mu úpadek nehrozí“.

13. V § 9 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) až l), která znějí:

g) písemné stanovisko obce, na jejímž území má být výstavba prováděna, k potřebnosti výstavby sociálních bytů; je-li žadatelem obec, stanovisko se nevyžaduje,

h) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud výstavbu neprovádí sám žadatel,

i) v případě, že se jedná o výstavbu více než 12 sociálních bytů, doklad, že zhotovitel stavby má zavedený systém řízení jakosti podle platných českých norem,

j) souhrnnou technickou zprávu s údajem o počtu sociálních bytů a půdorysy jednotlivých podlaží s označením všech sociálních bytů,

k) příslib banky k poskytnutí bankovního úvěru, za nějž se považuje rovněž příslib podmíněný poskytnutím dotace podle tohoto nařízení, nebo smlouva o bankovním úvěru, má-li být zdrojem finančního krytí také bankovní úvěr, nebo prohlášení, že žadatel má dostatek vlastních finančních prostředků na krytí výstavby,

l) v případě žádosti o dotaci podle § 8 odst. 5 nebo 6 doklad o energetické náročnosti budov podle jiného právního předpisu5) a prohlášení o tom, že při výstavbě sociálního bytu nevyužil ani nevyužije finanční prostředky z programu uvedeného v § 8 odst. 8.“.

14. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Smlouva o poskytnutí dotace musí splňovat požadavky, které jsou stanoveny předpisem Evropské unie o státní podpoře služeb obecného hospodářského zájmu13) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie o podpoře malého rozsahu14).“.

Poznámky pod čarou č. 13 a 14 znějí:

13) Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (oznámeno pod číslem K (2005) 2673) (2005/842/ES).

14) Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis.“.

15) V § 10 se odstavce 3 a 4 včetně poznámky pod čarou č. 12 zrušují.

16. Příloha se zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádosti o poskytnutí dotace, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Pokud však žadatel o dotaci, který podal žádost přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, o níž dosud nebylo rozhodnuto, splní podmínky stanovené nařízením vlády č. 333/2009 Sb., ve znění tohoto nařízení, do 2 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, dokončí se řízení o žádosti a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle nařízení vlády č. 333/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Vondruška v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
333/2009 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
Mění
333/2009 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
Je zrušen předpisem
78/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
Je odkazován z
78/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky, ve znění nařízení vlády č. 268/2012 Sb., a ruší některá nařízení vlády
333/2009 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
Odkazuje na
333/2009 Sb. Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
148/2007 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov
211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic
171/1991 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.2010 - 31.03.2016
0. 23.07.2010 Vyhlášené znění