Zákon č. 101/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-101
Částka 37/2010
Platnost od 17.04.2010
Účinnost od 17.04.2010
Aktuální znění 19.09.2016

101

ZÁKON

ze dne 17. března 2010,

kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Čl. II

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 306/2009 Sb., se mění takto:

1. V čl. LXXXII bodě 2 se slova „1. července 2011“ nahrazují slovy „1. ledna 2013“.

2. V čl. LXXXII bodě 3 se slova „14. června 2010“ nahrazují slovy „14. prosince 2011“ a slova „31. května 2010“ se nahrazují slovy „30. listopadu 2011“.

3. V čl. LXXXII bodě 4 se slova „15. června 2010 do 30. června 2010“ nahrazují slovy „15. prosince 2011 do 31. prosince 2011“.

4. V čl. LXXXII bodě 5 se slova „1. července 2010“ nahrazují slovy „1. ledna 2012“.

5. V čl. CCIII se za slova „1. ledna 2012,“ vkládají slova „ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012,“ a slova „31. května 2010“ se nahrazují slovy „30. listopadu 2011“.


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.

Souvislosti

Je měněn
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Mění
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu
Je odkazován z
297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Odkazuje na
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 19.09.2016 297/2016 Sb. Aktuální znění (exportováno 12.07.2020 13:49)
1. 17.04.2010 - 18.09.2016
0. 17.04.2010 Vyhlášené znění