Vyhláška č. 458/2009 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-458
Částka 145/2009
Platnost od 22.12.2009
Účinnost od 01.01.2010
Aktuální znění 01.07.2016

458

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2009,

kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:


§ 1

Denní sazba nákladů výkonu trestu domácího vězení a nákladů spojených s využitím elektronického kontrolního systému činí 50 Kč za každý kalendářní den, ve kterém odsouzený alespoň zčásti vykonával trest domácího vězení nebo ve kterém byl alespoň zčásti využíván elektronický kontrolní systém.

§ 2

(1) Soud po výkonu trestu domácího vězení nebo využití elektronického kontrolního systému po právní moci rozhodnutí, kterým byla stanovena povinnost k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení nebo využitím elektronického kontrolního systému, vyzve odsouzeného, aby soudem vyměřenou částku uhradil na účet soudu ve lhůtě třiceti dnů ode dne doručení s upozorněním, že nebude-li ve stanovené době zaplacena, bude vymáhána podle jiných právních předpisů.

(2) Soud může, s přihlédnutím k délce uloženého trestu domácího vězení, po vykonání části tohoto trestu v délce trvání nejméně jednoho měsíce rozhodovat o povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů spojených s výkonem trestu domácího vězení. Po právní moci takového rozhodnutí vždy vyzve odsouzeného, aby soudem vyměřenou částku uhradil na účet soudu ve lhůtě deseti dnů ode dne doručení s upozorněním, že nebude-li ve stanovené době zaplacena, bude vymáhána podle jiných právních předpisů.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.


Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
141/1961 Sb. Trestní řád
Je měněn
151/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
Je odkazován z
151/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady
Odkazuje na
141/1961 Sb. Trestní řád

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.07.2016 151/2016 Sb. Aktuální znění (exportováno 31.05.2020 08:57)
1. 01.01.2010 - 30.06.2016
0. 22.12.2009 Vyhlášené znění